Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O AGENCIJI ZA LICENCIRANJE STEČAJNIH UPRAVNIKA: Zaštitnik građana navodi da Agencija za licenciranje stečajnih upravnika nije sprovela preuzimanje zaposlenih iz Agencije za privatizaciju u skladu sa zakonskim propisima


Agencija za licenciranje stečajnih upravnika nije sprovela preuzimanje zaposlenih iz Agencije za privatizaciju u skladu sa zakonskim propisima, utvrdio je Zaštitnik građana.

Agencija za licenciranje stečajnih upravnika načinila je u postupku izvršavanja obaveza predviđenih Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika ("Sl. glasnik RS", br. 89/2015 - dalje: Zakon) propuste u radu na štetu ostvarivanja prava i pravnih interesa pritužilaca time što:

-          Nije preuzela zaposlene iz Agencije za privatizaciju u Agenciju za licenciranje stečajnih upravnika kao što je propisano u članom 6. Zakona, u postupku sprovedenom skladu sa pravnim normama kojima je regulisano preuzimanje zaposlenih, već je taj postupak tretirala kao novo zapošljavanje tako što je zasnovala radni odnos sa licima koja su prethodno sporazumno raskinula radni odnos sa Agencijom za privatizaciju;

-          Osim toga, prilikom zasnivanja radnog odnosa sa novim zaposlenima, nije utvrdila kriterijume za izbor lica sa kojima će biti zaključen ugovor o radu, niti je omogućila svim zaposlenima u Centru za stečaj Agencije za privatizaciju da ravnopravno konkurišu za zaposlenje u Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika.

Na osnovu utvrđenih nedostataka u radu, Zaštitnik građana uputio je Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika sledeće preporuke:

1. Agencija za licenciranje stečajnih upravnika će u naknadnom postupku obaviti intervjue za posao sa svim licima koja su u novembru 2015. godine bila zaposlena u Centru za stečaj Agencije za privatizaciju sa kojima nije zaključila ugovor o radu, izvršiti procenu njihovih radnih sposobnosti, radnog iskustva i kvalifikacija i uporediti iste sa sposobnostima, iskustvom i kvalifikacijama bivših zaposlenih Agencije za privatizaciju sa kojima je zasnovan radni odnos, te u slučaju da na osnovu dobijenih rezultata utvrdi da je sa nekim od ovih lica trebalo da zaključi ugovor o radu, preduzeti potrebne mere kako bi isto bilo dovedeno u istu radnopravnu situaciju u kojoj se nalaze bivšizaposleni Agencije za privatizaciju koji su zasnovali radni odnos sa Agencijom za licenciranje stečajnih upravnika.

 2. Agencija za licenciranje stečajnih upravnika će u budućem postupanju, prilikom zasnovanja radnog odnosa sa novim zaposlenima, dosledno i sa povećanom pažnjom voditi računa da postupa u skladu sa zakonski i podzakonskim propisima kojima su regulisana pitanja zasnivanja radnog odnosa u javnim agencijama.

Agencija za licenciranje stečajnih upravnika obavestiće Zaštitnika građana, u roku od 60 dana od dana prijema ove preporuke, o preduzetim merama i postupanju po njoj, uz dostavljanje relevantne dokumentacije i drugih dokaza na osnovu kojih se sa sigurnošću može utvrditi da je po preporuci postupljeno, navodi se u saopštenju Zaštitnika građana.

Izvor: Vebsajt Zaštitnika građana, 20.06.2016.
Naslov: Redakcija