Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

Uredba o izmeni i dopuni uredbe o visini, načinu obračuna, plaćanja i raspolaganja naknadom za formiranje obaveznih rezervi nafte i derivata nafte


Na osnovu člana 22. stav 2. Zakona o robnim rezervama ("Sl. glasnik RS", br. 104/2013 i 145/2014 - dr. zakon) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi ("Sl. glasnik RS", br. 55/2005, 71/2005 - ispr., 101/2007, 65/2008, 16/2011, 68/2012 - odluka US, 72/2012, 7/2014 - odluka US i 44/2014),

Vlada donosi

UREDBU O IZMENI I DOPUNI UREDBE O VISINI, NAČINU OBRAČUNA, PLAĆANJA I RASPOLAGANJA NAKNADOM ZA FORMIRANJE OBAVEZNIH REZERVI NAFTE I DERIVATA NAFTE

Član 1.

U Uredbi o visini, načinu obračuna, plaćanja i raspolaganja naknadom za formiranje obaveznih rezervi nafte i derivata nafte ("Sl. glasnik RS", br. 108/2014), u članu 4. stav 1. alineja treća menja se i glasi:

"- mlazna goriva: 0,10 dinara/kg;".

Član 2.

U članu 7. posle stava 4. dodaje se stav 5, koji glasi:

"Energetski subjekti koji imaju licencu za obavljanje energetske delatnosti proizvodnje derivata nafte ne obračunavaju naknadu za promet derivata nafte koji vrše sa teritorije Republike Srbije, van teritorije AP Kosovo i Metohija za vreme Rezolucije Saveta bezbednosti OUN broj 1244 (u daljem tekstu: APKM), na teritoriju APKM."

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Izvor: Press služba Vlade Srbije, 19.06.2015.