Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

Zakon o izmenama i dopunama zakona o javnom informisanju i medijima: Novi rok za privatizaciju medija 31. oktobar 2015. godine


Član 1.

U Zakonu o javnom informisanju i medijima("Sl. glasnik RS", br. 83/2014 – u daljem tekstu: Zakon), u članu 142. stav 2. posle reči: "na način kojim se" reč: "obezbeđuje" briše se i dodaju se reči: "kupac medija obavezuje da obezbedi". Na kraju rečenice tačka se zamenjuje zapetom i dodaju se reči: "a druge obaveze kupca, koje su predviđene ugovorom, mogu se odrediti u trajanju od pet godina od dana zaključivanja ugovora o prodaji kapitala."

Stav 3. menja se i glasi:

"Kontinuitet u proizvodnji medijskih sadržaja iz stava 2. ovog člana za elektronske medije podrazumeva, obavezu održavanja udela programskog vremena u skladu sa programskom šemom koja je važila u periodu od 12 meseci pre dana stupanja na snagu Zakona, odnosno obavezu održavanja udela informativnih, obrazovnih, naučnih, kulturno-umetničkih, dečijih, zabavnih, sportskih i drugih programskih sadržaja od javnog interesa na pojedinim jezicima nacionalnih manjina, u skladu sa programskom šemom koja je važila u periodu od 12 meseci pre dana stupanja na snagu Zakona."

Posle stava 3. dodaju se novi st. 4, 5, 6. i 7. koji glase:

"Kontinuitet u proizvodnji medijskih sadržaja iz stava 2. ovog člana za štampane medije podrazumeva obavezu održavanja uređivačke koncepcije koju je usvojio nadležni organ izdavača, a koja je važila u tom mediju u periodu od 12 meseci pre stupanja na snagu Zakona.

Kontinuitet u proizvodnji medijskih sadržaja iz stava 2. ovog člana za novinske agencije podrazumeva obavezu proizvodnje, prometa i emitovanja informacija od javnog interesa o zbivanjima u zemlji i svetu.

Agencija za privatizaciju kontroliše ispunjenje ugovornih obaveza kupca iz stava 3. ovog člana na osnovu izveštaja Regulatornog tela za elektronske medije.

Agencija za privatizaciju kontroliše ispunjenje ugovornih obaveza kupca iz st. 4. i 5. ovog člana na osnovu nalaza sudskog veštaka, koji kupac dostavlja Agenciji za privatizaciju, najmanje jednom godišnje za vreme trajanja ugovora o prodaji kapitala."

Dosadašnji st. 4, 5. i 6. postaju st. 8, 9. i 10.

Dosadašnji stav 7. briše se.

Posle stava 10. dodaju se st. 11, 12. i 13. koji glase:

"Ukoliko javni poziv za prodaju kapitala izdavača iz stava 1. ovog člana ne bude objavljen do 1. jula 2015. godine, postupak prodaje kapitala se obustavlja, a kapital izdavača medija se privatizuje prenosom akcija zaposlenima bez naknade.

Ukoliko je javni poziv objavljen u roku predviđenom stavom 11. ovog člana, a kapital izdavača ne bude prodat do 31. oktobra 2015. godine, postupak prodaje kapitala se obustavlja, a kapital izdavača medija se privatizuje prenosom akcija zaposlenima bez naknade.

Vlada donosi akt kojim se bliže uređuje prenos akcija zaposlenima bez naknade."

U dosadašnjem stavu 8, koji postaje stav 14. reči: "iz stava 7." zamenjuju se rečima: "iz st. 11. i 12."

Član 2.

U članu 143. stav 1. menja se i glasi:

"Od 1. jula 2015. godine zabranjeno je finansiranje izdavača medija iz javnih prihoda za koje nije objavljen javni poziv za prodaju kapitala izdavača do 1. jula 2015. godine, osim u skladu sa odredbama čl. 17-28. Zakona."

Posle stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

"Od 31. oktobra 2015. godine zabranjeno je finansiranje izdavača medija iz javnih prihoda čiji kapital nije prodat do 31. oktobra 2015. godine, osim u skladu sa odredbama članova 17-28. Zakona."

St. 2–6. postaju st. 3–7.

Član 3.

U članu 146. st. 1. i 2. menjaju se i glase:

"Zakon o Javnom preduzeću Novinska agencija Tanjug ("Sl. list SRJ", br. 11/95 i "Sl. glasnik RS", br. 83/2014 - dr. zakon) prestaje da važi danom zaključenja ugovora o prodaji kapitala Javnog preduzeća Novinska agencija Tanjug, a najkasnije 31. oktobra 2015. godine.

Ukoliko za Javno preduzeće Novinska agencija Tanjug ne bude objavljen javni poziv za prodaju kapitala do 1. jula 2015. godine, Zakon o javnom preduzeću Novinska agencija Tanjug ("Sl. list SRJ", br. 11/95 i "Sl. glasnik RS", br. 83/2014 - dr. zakon) prestaje da važi 1. jula 2015. godine."

Član 4.

U članu 148. stav 1. reči: "1. jula", zamenjuju se rečima: "31. jula".

Član 5.

Ovaj zakon stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

 

O B R A Z L O Ž E NJ E

1. USTAVNI OSNOV

Ustavni osnov za donošenje Zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnom informisanju i medijima sadržan je u članu 97. tačka 10. Ustava Republike Srbije gde je propisano da Republika Srbija uređuje i obezbeđuje "sistem javnog informisanja".

2. RAZLOZI I CILJEVI DONOŠENJA ZAKONA

Zakon o javnom informisanju i medijima donet je 2. avgusta 2014. godine Zakonom je precizno razrađeno jedno od osnovnih strateških opredeljenja države u ovoj oblasti, a to je izlazak države iz vlasništva u medijima i privatizacija izdavača medija koje je neposredno ili posredno osnovala Republika Srbija, autonomna pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave, kao i izdavača koga je neposredno ili posredno osnovala ustanova, preduzeće ili drugo pravno lice koje je u celini ili pretežnim delom finansirano iz javnih prihoda. Zakonom je predviđena zabrana finansiranja izdavača medija od 1. jula 2015. godine izuzev, kako je predviđeno članom 16, javnih medijskih servisa na republičkom i pokrajinskom nivou, ustanove formirane radi ostvarivanja prava na javno informisanje na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija i medija čija su osnivačka prava preneta na nacionalne savete nacionalnih manjina, do dana stupanja na snagu ovog zakona.

Zakonom je predviđeno da će se privatizacija vršiti u skladu sa propisima kojima se uređuju uslovi i postupak promene vlasništva društvenog i javnog kapitala i imovine, što je uređeno Zakonom o privatizaciji. Utvrđeno je da se do 1. jula 2015. godine mora prodati kapital izdavača medija. Posle navedenog roka postupak prodaje kapitala se obustavlja, a kapital izdavača se privatizuje prenosom akcija zaposlenima bez naknade.

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o javnom informisanju i medijima menja se rok do koga se mora prodati kapital izdavača medija, sa 1. jula 2015. godine na 31. oktobar 2015. godine. Promenu roka za privatizaciju medija bilo je neophodno izvršiti iz razloga što je Narodna skupština, 28. maja 2015. godine donela Zakon o izmenama i dopunama Zakona o privatizaciji, kojim je za sve subjekte privatizacije propisano da su dužni da izvrše popis i procenu fer tržišne vrednosti celokupne imovine, obaveza i kapitala sa stanjem na dan 31. decembra poslednje poslovne godine (2014) i da tu dokumentaciju dostave Agenciji za privatizaciju u roku od 30 dana od dana dostavljanja zahteva Agencije. Imajući u vidu da su svi mediji, koji su započeli proces privatizacije, podneli procenu fer tržišne vrednosti celokupne imovine, obaveza i kapitala sa stanjem na dan 31. decembra 2013. godine, kao poslednje poslovne godine u momentu podnošenja dokumentacije, i da je rok za podnošenje nove dokumentacije 30 dana od dana dostavljanja zahteva Agencije, neophodno je u skladu sa novim zakonskim obavezama prilagoditi i rokove predviđene Zakonom o javnom informisanju i medijima.

U tom smislu predviđen je novi krajnji rok za privatizaciju medija, 31. oktobar 2015.g. Utvrđeni su i novi rokovi posle kojih je zabranjeno finansiranje medija iz javnih prihoda (1. juli 2015. godine odnosno 31. oktobar 2015. godine), osim u slučajevima iz člana 16. Zakona o javnom informisanju i medijima. Shodno tome i rokovi za privatizaciju JP NA Tanjug i Savezne javne ustanove "Radio Jugoslavija" pomereni su. Rok za privatizaciju JP NA Tanjug pomeren je na 31. oktobar 2015. godine, ali samo pod uslovom da je za JP NA Tanjug do 1. jula 2015. godine objavljen javni poziv za prodaju kapirtala. U koliko javni poziv nije objavljen do tog roka Zakon o JP NA Tanjug prestaje da važi 1. jula 2015. godine.

Rok za prestanak važenja Uredbe o Sveznoj javno ustanovi Radio Jugoslavija pomeren je sa 1. jula 2015. godine na 31. juli 2015. godine.

Pored navedenog, za uspešnu primenu Zakona o javnom informisanju i medijima bilo je neophodno precizirati rok u kome će kupac medija biti u obavezi da poštuje ugovorene obaveze, kao i bliže odrediti pojmove kao što je "kontinuitet medijskog sadržaja.

Radi uspešnog vođenja procesa privatizacije medija utvrđen je novi rok za obustavljanje postupka privatizacije medija prodajom kapitala, koji je vezan za objavljivanje javnog poziva za prodaju kapitala izdavača medija. Predviđeno je da ukoliko javni poziv za prodaju kapitala izdavača medija ne bude upućen do 1. jula 2015. godine, postupak privatizacije prodajom kapitala izdavača se obustavlja a nastavlja se postupak privatiza podelom akcija zaposlenima bez naknade.

Valada će doneti akt kojim će bliže urediti postupak privatizacije podelom akcija zaposlenima bez naknade.

Cilj Predloga zakona o javnom informisanju i medijima je da se omogući uspešna privatizacija svih medija.

3. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENJA

Predlog zakona o izmenama i dounama Zakona o javnom informisanju i medijima sadrži 5 (pet) članova:

Član 1:

  • preciznije reguliše pojmove koji se koriste u članu 142. Zakona o javnom informisanju i medijima. Precizno se definiše pojam "kontinuitet u proizvodnji medijskog sadržaja" i to na poseban način kada su u pitanju elektronski mediji, štampani mediji i novinske agencije;
  • predviđa da sve obaveze kupca, koje su predviđene ugovorom, mogu trajati do pet godina od dana zaključenja ugovora o prodaji kapitala;
  • uređuje da će Agencija pratiti izvršenje ugovorenih obaveza za elektronske medije na osnovu izveštaja Regulatornog tela za elektronske medije i nalaza sudskog veštaka, koji kupac dostavlja Agenciji, kada su u pitanju štampani mediji i novinske agencije;
  • utvrđuje da, ukoliko javni poziv za prodaju kapitala medija ne bude objavljen do 1. jula 2015. godine, postupak prodaje kapitala se obustavlja, a kapital izdavača medija se privatizuje prenosom akcija zaposlenima bez naknade. Ukoliko je javni poziv objavljen u predviđenom roku, a kapital izdavača medija ne bude prodat do 31. oktobra 2015. godine, postupak prodaje kapitala se, takođe obustavlja, a kapital izdavača se privatizuje prenosom besplatnih akcija zaposlenima bez naknade;
  • Vlada donosi akt kojim se bliže uređuje besplatna podela akcija zaposlenima;
  • predviđa da u slučaju da zaposleni ne prihvate prenos akcija bez naknade medij prestaje da postoji i briše se iz Registra medija. Odluku o promeni delatnosti izdavača ili ukidanju izdavača donosi osnivač izdvača.

U članu 2. predviđeno je da je zabranjeno finansiranje izdavača medija iz javnih prihoda posle 1. jula 2015. godine za medije za koje nije objavljen javni poziv za prodaju kapitala izdavača do 1. jula 2015. godine, odnosno posle 31. oktobra 2015. godine za medije čiji kapital ne bude prodat do 31. oktobra 2015. godine. Ovi mediji mogu se finansirati na osnovu čl. 17- 28. Zakona o javnom informisanju i medijima, kojima se uređuje projektno sufinansiranje.

U članu 3. predviđeno je da će Zakon o Javnom preduzeću Novinska agencija Tanjug prestati da važi danom zaključenja ugovora o privatizaciji, a najkasnije 31. oktobra 2015. godine.

U slučaju da javni poziv za prodaju kapitala JP NA Tanjug ne bude objavljen do 1. jula 2015. godine Zakon o Javnom preduzeću Novinska agencija Tanjug prestaje da važi 1. jula 2015. godine.

Član 4. određuje novi rok za prestanak važenja Uredbe o Saveznoj javnoj ustanovi Radio Jugoslavija, a to je 31. jul 2015. godine.

Članom 5. predviđeno je da Zakon stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

4. SREDSTVA POTREBNA ZA PRIMENU ZAKONA

Za primenu ovog zakona potrebno je obezbediti dodatna finansijska sredstva u budžetu Republike Srbije i u budžetima jedinica lokalne samouprave, čiji mediji se privatizuju.

U budžetu Republike Srbije potrebno je obezbediti dodatna sredstva za:

- finansiranje rada Javnog preduzeća Novinska agencija Tanjug od 1. juna 2015. godine do 31. oktobra 2015. godine, tj. za pet meseci, u iznosu od 87.291.665,00 dinara. Isti iznos sredstava bio je na mesečnom nivou opredeljivan za rad JP NA Tanjug-a i u prvih pet meseci 2015. godine. Ukoliko Zakon o JP NA Tanjug prestane da važi pre 31. oktobra 2015. godine preostala sredstva, namenjena finansiranju rada JP NA Tanjug, biće vraćena u budžet Republike Srbije;

- finansiranje rada Savezne javne ustanove "Radio Jugoslavija" od 1. juna 2015. godine do 31. jula 2015. godine, tj. za dva meseca, u iznosu od 19.666.000,00 dinara. Isti iznos sredstava bio je na mesečnom nivou opredeljivan za rad SJU Radio Jugoslavija i u prvih pet meseci 2015. godine. Ukoliko Uredba o SJU Radio Jugoslavija prestane da važi pre 31. jula 2015. godine preostala sredstva, namenjena finansiranju rada SJU Radio Jugoslavija, biće vraćena u budžet Republike Srbije

U svim lokalnim samoupravama čiji mediji se privatizuju, a za koje je do 1. jula 2015. godine objavljen javni poziv za prodaju kapitala, potrebno je obezbediti dodatna finansijska sredstva za rad tih medija do 31. oktobra 2015. godine.

6. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

U skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine, predlaže se donošenje ovog zakona po hitnom postupku, iz razloga što je usled donošenja Zakona o izmenama i dopunama Zakona o privatizaciji nemoguće privatizaciju medija završiti do 1. jula 2015. godine kako je to predviđeno Zakonom o javnom informisanju i medijima. Prekidanjem procesa privatizacije bili bi oštećeni svi zaposleni u medijima, izdavači medija i sami potencijalni kupci, što bi se svakako odrazilo nepovoljno na medijsku sferu u celini i informisanje.

7. RAZLOZI ZA STUPANJE NA SNAGU ZAKONA PRE OSMOG DANA OD DANA OBJAVLJIVANjA U SLUŽBENOM GLASNIKU

Predlaže se da ovaj zakon stupi na snagu danom objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije" iz razloga što je usled donošenja Zakona o izmenama i dopunama Zakona o privatizaciji nemoguće privatizaciju medija završiti do 1. jula 2015. godine, na koji način bi se predupredile eventualne štetne posledice u ovoj oblasti u slučaju prekida privatizacije medija.

Stupanjem na snagu ovog zakona danom objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije" stvoriće se zakonske pretpostavke za nesmetan nastavak procesa privatizacije medija.

Izvor: Press služba Skupština Srbije, 19.06.2015.