Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU: Od 8. juna 2016. godine organi uprave su dužni da po službenoj dužnosti pribave podatke od drugog organa umesto stranaka. Potrebno je usaglasiti preko 170 propisa koji sadrže odredbe koje regulišu posebne upravne postupke sa Zakonom, kao krovnim zakonom


19. aprila 2016. godine u Zrenjaninu je održan sastanak, koji je sazvan na inicijativu načelnika Srednjobanatskog upravnog okruga, Dušana Šijana, u vezi priprema za sprovođenje odredaba Zakon o opštem upravnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 18/2016 - dalje: Zakon), koje se odnose na razmenu podataka iz službenih evidencija, a počinju da se primenjuju od 8. juna 2016. godine.

Sastanku su prisustvovali predstavnici republičkih i pokrajinskih inspekcija, načelnici opštinskih uprava sa područja lokalnih samouprava Srednjobanatskog upravnog okruga i gradske uprave Zrenjanina, direktori i predstavnici PIO fonda i RFZO-filijale u Zrenjaninu, Poreske i Policijske uprave u Zrenjaninu, Centra za socijalni rad Grada Zrenjanina, RGZ – Katastra nepokretnosti u Zrenjaninu i predsednici Osnovnog i Prekršajnog suda u Zrenjaninu.

Većina njih vodi svoje službene evidencije i stavlјa ih na raspolaganje drugim organima i ujedno koristi podatke iz evidencija drugih organa, ali je primećeno da u razmeni podataka ima problema sa kojima su prisutni hteli da upoznaju državnog sekretara u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, Želјka Ožegovića i njegove saradnike, kako bi zajedno pronašli najprihvatlјivija rešenja.

Državni sekretar Želјko Ožegović istakao je da je novi Zakon usvojen nakon 15 meseci neprekidnog rada i otklanjanja nedostataka, kao i da veruje da smo dobili moderan Zakon koji ide u korak sa vremenom i u korist svih građana.

"Teži deo posla je implementacija Zakona, jer sada treba usaglasiti preko 170 propisa koji sadrže odredbe koje regulišu posebne upravne postupke sa Zakonom, kao krovnim zakonom, i ujedno sprovesti reorganizaciju posla uz veću posvećenost poslu i razumevanje službenika zašto treba da se radi kako je Zakonom propisano", precizirao je Ožegović.

On je najavio i formiranje Radne grupe koja će raditi na traženju najbolјih rešenja, jer bi novi Zakon trebalo da promeni način razmišlјanja i postupanja i administraciju učini brzom i efikasnom.

U toku je i rad na Projektu, koji podržava Vlada Velike Britanije kroz Fond za dobru upravu, koji treba da mapira modele i pozitivna iskustva u praksi koja mogu biti primenjena i u drugim lokalnim samoupravama, s obzirom na to da one nisu sve na istom nivou. Projekat će obuhvatiti i 30 obrađenih upravnih postupaka koji treba da budu gotovi do oktobra i biće od koristi lokalnim samoupravama, istakao je Vladimir Vlajković kao nosilac Projekta.

Većina prisutnih je potvrdila da su i do sada razmenjivali podatke službenim putem ali da se razmena umesto u elektronskoj formi uglavnom odvija pisanim putem, nedovolјno se koriste postojeće baze podataka iako je situacija sve bolјa.

Kao problem istaknuta je neusklađenost sa pojedinim zakonima, naročito kada je u pitanju postupanje po Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008, 104/2009 - dr. zakon, 68/2012 - odluka US i 107/2012) kao i postupanje sa podacima koji su poverlјivi. Neke evidencije nisu sveobuhvatne i nisu sve službe elektronski povezane sa postojećim bazama podataka, što je takođe istaknuto kao otežavajuća okolnost.

Na osnovu svega navedenog državni sekretar Ožegović je istakao da cilј sastanka i jeste bio upoznavanje sa problemima na terenu i da sve navedeno iziskuje formiranje Koordinacionog tela koje bi se bavilo traženjem najbolјih rešenja, te da će jedan od predloga ministarki Kori Udovički, biti ta ideja.

Izvor: Vebsajt Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, 19.04.2016.
Naslov: Redakcija