Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

UREDBA O SREDSTVIMA ZA PODSTICANJE PROGRAMA ILI NEDOSTAJUĆEG DELA SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE PROGRAMA OD JAVNOG INTERESA KOJA REALIZUJU UDRUŽENJA: Uvedena je obaveza objavljivanja godišnjeg plana raspisivanja javnih konkursa najkasnije do 31. januara


Vlada Republike Srbije donela je novu Uredbu o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja ("Sl. glasnik RS", br. 16/2018 - dalje: Uredba), koja je stupila na snagu 13. marta 2018. godine.

Uredba je u nadležnosti Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, i predstavlja podzakonski akt Zakona o udruženjima ("Sl. glasnik RS", br. 51/2009 i 99/2011 - dr. zakoni). Uredbom se uređuju uslovi, kriterijumi, obim, način, postupak dodele, kao i način i postupak vraćanja sredstava za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa koje realizuju udruženja, a koji su od javnog interesa.

Imajući u vidu značaj ovog propisa za civilno društvo, Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom je tokom prošle godine aktivno učestvovala u radu Posebne radne grupe za izradu teksta nacrta Uredbe, i pružila podršku Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave prilikom sprovođenja dva kruga konsultativnog procesa sa organizacijama civilnog društva o pomenutoj Uredbi.

Osnovne izmene Uredbe ogledaju se u povećanju transparentnosti procesa dodele sredstava počev od planiranja dodele, uvođenjem obaveze objavljivanja godišnjeg plana raspisivanja javnih konkursa najkasnije do 31. januara i dostavljanja informacija Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom, koja objavljuje Kalendar javnih konkursa svih nadležnih organa na svojoj internet stranici.

Uredbom se uvode brojne antikoruptivne mere koje se prvenstveno ogledaju u definisanju sukoba interesa i mera za sprečavanje sukoba interesa kako kod članova Komisije, tako i kod korisnika sredstava.

Zatim, preciznije su uređeni rokovi za sprovođenje procedure javnih konkursa, onih koji se odnose na mogućnost uvida u podnete prijave i priloženu dokumentaciju (tri radna dana), kao i rokova za podnošenje prigovora na listu vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa (osam dana). Takođe, uvodi se obaveza nadležnog organa da odluka koju donese po prigovoru mora biti obrazložena.

Transparentnost procesa je obezbeđena i proširivanjem liste glasila na kojima se objavljuje podaci o javnom konkursu i rezultatima konkursa: zvanična internet stranica i oglasna tabla nadležnog organa kao i portal e‒Uprava.

Značajna novina je mogućnost uključivanja odnosno imenovanja i predstavnika stručne javnosti u komisiju za sprovođenje konkursa, odnosno mogućnost angažovanja stručnjaka za pojedine oblasti radi pripreme analize o uspešnosti, kvalitetu i ostvarenju ciljeva programa koji se realizuju.

Uredba preciznije uređuje obaveze koje korisnik sredstava ima prilikom potpisivanja ugovora, kao i obaveze izveštavanja tokom realizacije programa.

Definisane su metode praćenja realizacije podržanih programa, odnosno izveštavanje. Tačnije, Uredba prepoznaje moguće mehanizme za praćenje realizacije programa (izveštavanje, monitoring posete, prikupljanje informacija i sl.) od strane nadležnog organa, kao i mogućnosti i način preraspodele odobrenog iznosa sredstava. Preciznije je uređeno i postupanje u slučaju nepravilnosti, odnosno nenamenskog trošenja budžetskih sredstava.

Transparentnost procesa je obezbeđena i u pogledu obaveze informisanja javnosti o rezultatima sprovedenih konkursa putem izveštaja o realizovanoj finansijskoj podršci programima udruženja.

Izvor: Vebsajt Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom, 20.03.2018.
Naslov: Redakcija