Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O ZAŠTITI UZBUNJIVAČA: Tokom 2016. godine sudovi primili gotovo 300 predmeta u vezi sa uzbunjivanjem


Sudovi u Srbiji primili su 2016. godine ukupno 295 predmeta u vezi sa zaštitom uzbunjivača, što je primetan skok u odnosu na sedam meseci 2015. godine kada je Zakon o zaštiti uzbunjivača ("Sl. glasnik RS", br. 128/2014 - dalje: Zakon) počeo da se primenjuje i kada je primljen 71 predmet, podaci su iz Godišnjeg izveštaja o radu sudova, koji je predstavio predsednik Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević.

"Povećan je broj primljenih predloga za određivanje privremenih mera po ovom Zakonu, sa 16 na 36. Po privremenim merama sudovi odlučuju blagovremeno, u zakonom propisanom roku, tako da su na kraju izveštajnog perioda ostala tri nerešena predloga za određivanje privremenih mera", navodi se u ovom izveštaju i dodaje da je na kraju 2016. godine ostalo ukupno 80 nerešenih predmeta ove vrste.

Viši sudovi su primili najveći broj predmeta u vezi sa uzbunjivanjem – čak 149 tužbi podneto je po članu 26 Zakona kojim se može tražiti da sud utvrdi da je prema uzbunjivaču preduzeta štetna radnja, da zabrani vršenje i ponavljanje štetne radnje, da ukloni posledicu štetne radnje, da uzbunjivaču nadoknadi materijalnu i nematerijalnu štetu i da se o trošku tuženog (poslodavca) presuda objavi u medijima.

Deset puta manje predmeta (14) primljeno je u osnovnim sudovima, u radnim sporovima, što autori Godišnjeg izveštaja o radu sudova navode kao iznenađenje, dodajući da "se očekivalo da veći broj ovih predmeta prime osnovni sudovi" a ne viši sudovi. Zakon omogućava uzbunjivačima da u radnim sporovima pred osnovnim sudovima istaknu da ih je poslodavac otpustio ili premestio na niže radno mesto zbog toga što su prijavili neku nepravilnost.

Sudovi, nažalost, nemaju podatke o tome koliko je uzbunjivača dobilo sudske sporove i koliko ih je zaštićeno privremenim merama.

ZAKON O ZAŠTITI UZBUNJIVAČA ("Sl. glasnik RS", br. 128/2014)

Sadržina tužbe

Član 26

Tužbom za zaštitu u vezi sa uzbunjivanjem može se tražiti:

1) utvrđenje da je prema uzbunjivaču preduzeta štetna radnja;

2) zabrana vršenja i ponavljanja štetne radnje;

3) uklanjanje posledica štetne radnje;

4) naknada materijalne i nematerijalne štete;

5) objavljivanje presude donete po tužbi podnetoj iz razloga predviđenih u tač. 1) do 4) ovog stava u sredstvima javnog informisanja, o trošku tuženog.

Tužbom iz stava 1. ovog člana ne može se pobijati zakonitost pojedinačnog akta poslodavca kojim je rešavano o pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenog po osnovu rada.

Izvor: Vebsajt Pištaljke, 17.03.2017.
Naslov: Redakcija