Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI: Odredbe ovog Zakona ne primenjuju na obradu podataka koji su dostupni svakom i objavljeni u javnim glasilima, kao ni na podatke koje lice sposobno da se samo stara o svojim interesima objavi o sebi


Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti obraća se veći broj građana ukazujući na obradu podataka o ličnosti na internet stranicama nekih preduzeća, privrednih subjekata koju, budući da se vrši bez njihovog pristanka ili izričitog zakonskog osnova, smatraju nedozvoljenom.

Radi se o pružanju mogućnosti pretrage podataka o fizičkim licima na osnovu kriterijuma ime i prezime ili JMBG, pri čemu se obrađuju brojni podaci o fizičkim licima, poput podataka o sporovima u kojima učestvuju, o imovini na nepokretnostima, o finansijskom lizingu, založnim pravima i razni drugi.

S tim u vezi, Poverenik ukazuje da odredbe člana 5. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008, 104/2009 - dr. zakon, 68/2012 - odluka US i 107/2012), uz ostalo, predviđaju da se odredbe ovog zakona ne primenjuju na obradu podataka "koji su dostupni svakom i objavljeni u javnim glasilima", kao ni na "podatke koje lice sposobno da se samo stara o svojim interesima objavi o sebi".

Shodno navedenom, u slučajevima kada se usluge obrade podataka sastoje u omogućavanju pristupa bazi/bazama podataka koje se formiraju preuzimanjem odnosno ukrštanjem podataka iz više, javno dostupnih izvora (APR, NBS – registar računa, Katastar, Portal sudova i dr.), nema načelne mogućnosti da se oglasi nezakonitim, niti se u odnosu na njih mogu primenjivati Poverenikova ovlašćenja.

Poverenik s tim u vezi ocenjuje da je nužno, i još jednom apeluje na to, da se na državnom nivou obezbedi odgovarajuća koordinacija i kritički odnos i preispitivanje stvarne opravdanosti i svrhe objavljivanja na internetu velikog broja podataka o ličnosti koja na osnovu raznih zakona uspostavljaju razni državni organi, a čijim ukrštanjem se omogućava obrada podataka koja je višestruko kompleksnija od obrada koje su svrha svake od pojedinih zbirki.

Poverenik skreće pažnju građanima da je u njihovom interesu da se s više odgovornosti odnose prema sopstvenim podacima o ličnosti koje često olako ostavljaju na internetu ili za čiju obradu, uključujući i pojavljivanje na internetu, olako daju pismeni pristanak raznim privrednim subjektima, klubovima potrošača i sl.

ZAKON O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008, 104/2009 - dr. zakon, 68/2012 - odluka US i 107/2012)

Podaci na koje se zakon ne primenjuje

Član 5

Osim ako očigledno pretežu suprotni interesi lica, pojedine odredbe ovog zakona o uslovima za obradu, kao i o pravima i obavezama u vezi sa obradom ne primenjuju se na obradu:

1) podataka koji su dostupni svakome i objavljeni u javnim glasilima i publikacijama ili pristupačni u arhivama, muzejima i drugim sličnim organizacijama;

2) podataka koji se obrađuju za porodične i druge lične potrebe i nisu dostupni trećim licima;

3) podataka koji se o članovima političkih stranaka, udruženja, sindikata, kao i drugih oblika udruživanja obrađuju od strane tih organizacija, pod uslovom da član dâ pismenu izjavu da određene odredbe ovog zakona ne važe za obradu podataka o njemu za određeno vreme, ali ne duže od vremena trajanja njegovog članstva;

4) podataka koje je lice, sposobno da se samo stara o svojim interesima, objavilo o sebi.

Izvor: Vebsajt Poverenika, 21.02.2017.
Naslov: Redakcija