Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

OCENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI: Nezavisni sindikat policije će podneti inicijativu za ocenu ustavnosti pojedinih odredaba Zakona o policiji


Svega par nedelja nakon usvajanja, novi Zakon o policiji ("Sl. glasnik RS", br. 6/2016 - dalje: Zakon) će se naći pred Ustavnim sudom. Reprezentativni Nezavisni sindikat policije je na poslednjoj sednici Izvršnog odbora odlučio da ovoj instituciji podnese inicijativu za ocenu ustavnosti i zakonitosti smatrajući da novi Zakon direktno narušava Ustavom Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006 - dalje: Ustav) zagarantovana prava policajaca.

Član 172 Zakona čiju ustavnost sindikalci dovode u pitanje se bavi uslovima pod kojima policajcima prestaje radni odnos. U tom članu se, između ostalog, navodi da će sa policajcem biti raskinut radni odnos ukoliko prestane da važi neki od uslova koje je morao da ispuni da bi bio primljen u policiju. Jedan od tih uslova za prijem je da protiv kandidata ne sme da bude pokrenut krivični postupak. Iz ovoga se da zaključiti da će policajac biti otpušten po pokretanju krivičnog postupka protiv njega.

Za Velimira Barbulova, predsednika IO Nezavisnog sindikata policije, ovaj član Zakona je u direktnom sukobu sa ustavnim načelom koji garantuje pretpostavku nevinosti.

- Ovom odredbom zakona se obesmišljava sudski proces i ljudi se unapred proglašavaju krivim. Šta će da se desi ako neko bude otpušten po pokretanju krivičnog postupka i na kraju se pokaže da je nevin? Ti ljudi će onda morati da budu vraćeni u policiju - kaže Barbulov.

Prema njegovim rečima, ovo zakonsko rešenje policiju vraća "pet godina unazad" i reafirmiše, za pripadnike MUP-a, "famozan član 168".

- Mi smo tokom cele procedure rada na Nacrtu zakona o policiji insistirali na tome da se ovaj član ne nađe u konačnoj verziji. Kada nam to nije prošlo, Narodnoj skupštini Republike Srbije smo predložili amandmane na Predlog zakona, ali ni to nije urodilo plodom. Sada nam preostaje da se obratimo Ustavnom sudu - navodi Barbulov.

Podsetimo, član 168. starog Zakona o policiji("Sl. glasnik RS", br. 101/2005, 63/2009 - odluka US) je upravo omogućavao otpuštanje policajaca po pokretanju krivičnih postupaka protiv njih. Zbog sporne ustavnosti ovog člana Narodna skupština Republike Srbije ga je 2011. godine izbrisala iz zakona. Ipak, u međuvremenu je po njemu otpušten određen broj policajaca. Njih preko sto, koji su dobili otkaze zbog toga što je protiv njih pokrenut krivični postupak je pravosnažno oslobođeno krivice. I pored toga, MUP ih nije vratio na posao. Neki od njih su bez posla bili i više od deset godina, bez obzira na oslobađajuću presudu suda. Ministar policije je u više navrata obećavao rešavanje problema nezakonito otpuštenih policajaca, ali neki od njih i dalje nisu vraćeni na posao.

Nezavisni sindikat policije će od Ustavnog suda tražiti i da odlučuje o ustavnosti člana novog Zakona koji onemogućava policajcima da budu članovi političkih partija. "Tim članom se policajcima uskraćuje osnovno ljudsko pravo da učestvuju u političkom životu", kaže Velimir Barbulov, predsednik IO Nezavisnog sindikata policije.

ZAKON O POLICIJI ("Sl. glasnik RS", br. 6/2016)

Iz Člana 138

U radni odnos u Ministarstvo ne može se primiti lice:

1) protiv koga se vodi krivični postupak za krivična dela koja se gone po službenoj dužnosti;

2) koje je osuđivano zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti;

3) koje je osuđivano na kaznu zatvora u trajanju dužem od šest meseci;

4) kome je radni odnos u državnom organu prestao zbog teške povrede službene dužnosti pravosnažnom odlukom nadležnog organa;

5) kome je radni odnos u pravnom licu sa javnim ovlašćenjima prestao zbog povrede radne obaveze ili nepoštovanja radne discipline;

6) koje je pravnosnažno osuđeno za prekršaj sa elementom nasilja;

7) ako se u postupku vršenja bezbednosne provere utvrde bezbednosne smetnje.

Prestanak radnog odnosa

Posebni slučajevi prestanka radnog odnosa

Član 172

Pored slučajeva prestanka radnog odnosa po sili zakona utvrđenih drugim propisima, policijskom službeniku, odnosno ostalim zaposlenima, radni odnos u Ministarstvu prestaje:

1) kada se utvrdi da su podaci o ispunjavanju uslova za zasnivanje radnog odnosa iz člana 137. ovog zakona lažni - danom utvrđenja ove činjenice;

2) kada se utvrdi da je prestao da ispunjava uslove za zasnivanje radnog odnosa predviđene članom 138. stav 1. ovog zakona tač. 1), 2), 4), 5) i 7) ovog zakona - danom utvrđenja ove činjenice;

3) kada se utvrdi da je pravnosnažnom presudom osuđen na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest meseci - danom donošenja rešenja o prestanku radnog odnosa;

4) ako je dva puta uzastopno ocenjen negativnom ocenom - "nedovoljan - 1";

5) ako odbije odlazak na lečenje od bolesti zavisnosti nakon konačne ocene i mišljenja nadležne zdravstvene ustanove;

6) ako, nakon završenog lečenja od bolesti zavisnosti, nastanu okolnosti utvrđene novom ocenom i mišljenjem nadležne zdravstvene ustanove koje uzrokuju potrebu daljeg lečenja, odnosno ako je policijski službenik, odnosno drugi zaposleni svojim ponašanjem sprečavao svoje ozdravljenje. 

Izvor: Vebsajt Danas, V. Jeremić, 19.02.2016.
Naslov: Redakcija