Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNO-PRIVATNOM PARTNERSTVU I KONCESIJAMA - Tekst propisa


PREDLOGZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNO-PRIVATNOM PARTNERSTVU I KONCESIJAMA

Član 1.

U Zakonu o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama ("Službeni glasnik RS", broj 88/11), u članu 2. stav 1. posle reči: "partnerom" dodaju se reči: "radi realizacije projekata javno-privatnog partnerstva".

Član 2.

U članu 4. tačka 6) reči: "može osnivati" zamenjuju se rečju: "osniva".

U članu 4. tačka 9) posle reči: "koncesije" dodaje se zapeta i reči: "odnosno realizaciju projekta javno-privatnog partnerstva".

Član 3.

U članu 7. stav 2. tačka 1) posle reči: "drugog dobra" dodaju se reči: "niti isključiva isporuka dobara".

U stavu 2. tačka 3) reč: "projektovanje" i zapeta posle te reči brišu se.

U tački 6) posle reči: "između javnog i privatnog partnera" dodaje se zapeta i reči: "a naročito preuzimanje rizika tražnje ili rizika raspoloživosti objekta, usluge, infrastrukture i sl."

U tački 7) posle reči: "komercijalnu delatnost" dodaju se reči: "ili izgradi druge objekte".

Član 4.

U članu 9. stav 4. posle reči: "zaključuju" dodaju se reči: "javni ugovor i".

Član 5.

U članu 14. stav 2. reči: "ne moraju tražiti" zamenjuju se rečima: "nemaju pravo da traže".

Član 6.

U članu 16. stav 2. tačka 2) reči: "nakon pretkvalifikacione faze" brišu se.

U stavu 6. reč: "pretkvalifikacioni" briše se, a posle reči: "kriterijumi" dodaju se reči: "za izbor".

Član 7.

U članu 19. stav 2. zapeta i reči: "odnosno privatni partner biti dužan" zamenjuju se rečima: "biti dužno".

Član 8.

U članu 20. st. 2, 3. i 4. menjaju se i glase:

"Javni ugovor zaključuje se kao ugovor o javno-privatnom partnerstvu ili kao ugovor o koncesiji.

Ako realizacija projekta JPP podrazumeva davanje koncesije iz člana 10. stav 1. ovog zakona, postupak izbora privatnog partnera sprovodi se u skladu sa odredbama ovog zakona.

Ako koncesija koja se dodeljuje ima pretežno obeležja koncesije za javne radove, odnosno javne usluge u skladu sa članom 10. st. 1. i 2. ovog zakona na postupak odabira koncesionara/privatnog partnera primenjuju se postupci javne nabavke, određeni zakonom kojim se uređuju javne nabavke."

Član 9.

U članu 21. stav 4. reči: "bez prava" zamenjuju se rečima: "sa pravom".

Član 10.

U članu 22. stav 3. reči: "u jednom međunarodnom listu i" brišu se.

Član 11.

U članu 27. stav 1. posle tačke 3) dodaje se tačka 3a), koja glasi:

"3a) finansijske efekte predloženog projekta na budžet Republike Srbije, odnosno budžet autonomne pokrajine ili budžet jedinice lokalne samouprave tokom životnog veka trajanja projekta;".

U stavu 3. reči: "JPP i koncesije" zamenjuju se rečima: "javno-privatno partnerstvo".

Posle stava 3. dodaje se novi stav 4, koji glasi:

"Ako je Republika Srbija ili drugo javno telo Republike Srbije predlagač projekta javno-privatnog partnerstva i ako je procenjena vrednost tog projekta veća od 50 miliona evra, Komisija za JPP, pre davanja svog mišljenja, obavezno prethodno pribavlja mišljenje ministarstva nadležnog za poslove finansija."

Dosadašnji stav 4. postaje stav 5.

Član 12.

U članu 29. posle stava 3. dodaje se novi stav 4, koji glasi:

"Ako je Republika Srbija davalac koncesije, odnosno kada su javna tela i predmet koncesije u nadležnosti Republike Srbije i ako je procenjena vrednost te koncesije veća od 50 miliona evra, Komisija za JPP, pre davanja svog mišljenja, obavezno prethodno pribavlja mišljenje ministarstva nadležnog za poslove finansija."

Dosadašnji st. 4. i 5. postaju st. 5. i 6.

Član 13.

Posle člana 29. dodaju se naziv iznad člana i član 29a, koji glase:

"Mišljenje ministarstva nadležnog za poslove finansija

Član 29a

Komisija za JPP daje pozitivno mišljenje na predlog projekta javno-privatnog partnerstva, odnosno predlog koncesionog akta ako su ispunjeni kriterijumi u skladu sa ovim zakonom, a u slučajevima iz člana 27. stav 4. i člana 29. stav 4. ovog zakona, Komisija za JPP daje mišljenje uzimajući u obzir i prethodno pribavljeno mišljenje ministarstva nadležnog za poslove finansija.

Komisija za JPP dostavlja predlog projekta javno-privatnog partnerstva, odnosno predlog koncesionog akta, radi davanja mišljenja, ministarstvu nadležnom za poslove finansija, nakon prijema predloga od strane nadležnog javnog tela.

Ministarstvo nadležno za poslove finansija daje mišljenje na osnovu usaglašenosti neposrednih finansijskih obaveza javnog tela sadržanih u predlogu projekta javno-privatnog partnerstva, odnosno predlogu koncesionog akta, sa budžetskim i fiskalnim projekcijama, uslovima i ograničenjima određenim posebnim propisima.

Neposredne finansijske obaveze iz stava 3. ovog člana jesu naknade u novcu za koje je predviđeno da javno telo plaća u svrhu realizacije projekta, u odnosu na finansiranje po tradicionalnom (budžetskom) modelu.ˮ

Član 14.

U članu 34. stav 10. posle reči: "za javne radove" dodaju se zapeta i reči: "odnosno javne usluge".

Član 15.

U članu 38. stav 7. reči: "bez prava na iskorišćavanje usluge" zamenjuju se rečima: "u skladu sa članom 10. st. 1. i 2. ovog zakona".

Član 16.

Naziv iznad člana i član 45. menjaju se i glase:

"Javni ugovori koji obuhvataju više predmeta

Član 45.

Na javni ugovor koji treba da obuhvati više predmeta primenjuju se pravila koja važe za predmet za čiju realizaciju je javni ugovor prevashodno namenjen.

Izbor između dodele jednog ugovora i dodele više odvojenih ugovora ne može se izvršiti sa ciljem da se isključi primena ovog zakona."

Član 17.

U članu 46. stav 2. tačka 10) menja se i glasi:

"10) mehanizmi za smanjenje naknade (bez obzira na pravni oblik) privatnom partneru u slučaju lošijeg kvaliteta njegovih usluga/objekata".

Član 18.

U članu 48. stav 1. reči: "o koncesiji" brišu se.

U stavu 5. reči: "dužan je, pre potpisivanja javnog ugovora, da" zamenjuju se rečima: "je dužan da, pored sredstava obezbeđenja dobijenih u postupku odabira najpovoljnijeg ponuđača, na dan stupanja na snagu javnog ugovora".

Član 19.

U članu 49. stav 3. posle reči: "javnog ugovora" dodaju se reči: "ako takvi zahtevi ne narušavaju raspodelu projektnih rizika definisanih u već zaključenom ugovoru.

Član 20.

Član 52. menja se i glasi:

"Član 52.

U slučaju promene propisa nakon zaključenja javnog ugovora koje pogoršavaju položaj privatnog ili javnog partnera, ugovor se može izmeniti bez ograničenja iz člana 50. ovog zakona, a u obimu koji je neophodan da se privatni, odnosno javni partner dovede u položaj u kome je bio u momentu zaključenja javnog ugovora, s tim da rok trajanja javnog ugovora ni u kom slučaju ne može biti duži od roka određenog članom 18. stav 2. ovog zakona."

Član 21.

U članu 57. stav 1. reči: "koncesionog odnosa", zamenjuju se rečima: "javnog ugovora", a reč: "koncesije" zamenjuje se rečima: "koncesije/javno-privatnog partnerstva".

U stavu 2. reč: "Koncesionar" zamenjuje se rečima: "privatni partner/koncesionar", a reč: "koncesije" zamenjuje se rečima: "javnog ugovora".

Posle stava 2. dodaje se stav 3, koji glasi:

"Izuzetno od st. 1. i 2. ovog člana, drugi objekti izgrađeni u skladu sa članom 7. stav 2. tačka 7) ovog zakona, a koji nisu u funkciji predmeta javnog ugovora (javnog objekta, javne usluge, javne infrastrukture i sl.), ostaju u svojini privatnog partnera."

Član 22.

U članu 61. stav 3. posle zapete i reči: "javne radove" dodaju se reči: "odnosno javne usluge".

Član 23.

Naziv iznad člana i član 70. menjaju se i glase:

"Vlasništvo nad nepokretnostima

Član 70.

Ako je Republika Srbija vlasnik nepokretnosti predviđene za obavljanje koncesione delatnosti, odnosno za realizaciju projekta javno-privatnog partnerstva, a davalac koncesije, odnosno predlagač projekta JPP autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, saglasnost na predlog za donošenje koncesionog akta, odnosno na predlog projekta JPP daje Vlada na predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija.

Ako je vlasnik nepokretnosti predviđene za obavljanje koncesione delatnosti, odnosno realizaciju projekta JPP privatno ili drugo lice, vrši se eksproprijacija te nepokretnosti u skladu sa zakonom kojim se uređuje eksproprijacija."

Član 24.

Postupci započeti do dana stupanja na snagu ovog zakona okončaće se u skladu sa propisima po kojima su započeti.         

Član 25.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

IZ OBRAZLOŽENJA

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE

Razlozi za donošenje ovog zakona se ogledaju u potrebi daljeg regulisanja i unapređenja pojedinih odredaba Zakona o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama (u daljem tekstu: Zakon), nakon četiri godine njegove implementacije, daljeg usklađivanja sa pravnim tekovinama EU, kao i jačanja uloge ministarstva nadležnog za poslove finansija u procesu odobravanja projekata javno-privatnog partnerstva u cilju kontrole fiskalnih rizika koje ovi projekti potencijalno i implicitno nameću.

U Pismu o namerama Republike Srbije, Memorandumu o ekonomskoj i finansijskoj politici i Tehničkom memorandumu o razumevanju upućenom MMF-u 6. februara 2015. godine, dogovoreno je da se obezbedi puna analiza svih predloženih javno-privatnih partnerstava (JPP) kao i analiza od strane ministarstva nadležnog za poslove finansija ključnih finansijskih indikatora, cost-benefit analize i matrica podele rizika, kako bi se Izjava o fiskalnom riziku uključila za sva JPP počev od budžeta Republike Srbije za 2016. godinu pa nadalje.

U cilju poboljšanja kontrole fiskalnih implikacija i rizika projekata JPP, predložene su izmene predmetnog Zakona.

III. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENJA

Koncesija za usluge, u smislu važećeg zakona je pravni odnos uređen ugovorom, čiji je predmet pružanje jedne ili više usluga u opštem interesu ili određenih zakonom kojim se uređuje pojedina koncesija, odnosno usluga navedenih u Prilogu I. zakona kojim se uređuju javne nabavke, ako se naknada za pružene usluge sastoji ili od samog prava na komercijalno korišćenje, odnosno pružanje usluga ili od tog prava zajedno sa plaćanjem.

Predloženim izmenama Zakona utvrđuje se da se koncesije za usluge svrstavaju u grupu ugovora koje treba dodeliti na osnovu Zakona o javnim nabavkama, u cilju daljeg usaglašavanja ovog zakona sa zakonodavstvom EU.

Takođe je propisano da za sve JPP i koncesione projekte, gde su naručioci/javna tela koja predlažu Projekat u nadležnosti Vlade i ako je njihova vrednost veća od 50 miliona evra, treba pribaviti mišljenje ministarstva nadležnog za poslove finansija.

Član 1. Predloga zakona definiše izmenu u članu 2. Zakona na način da se posle reči: "partnerom", dodaju reči: radi realizacije projekata javno-privatnog partnerstva. Ova promena je predložena kako bi se bliže pojasnila ova odredbu koja treba da napravi razliku između investiranje sredstava u javnoj svojiniu zajedničke kompanije sa privatnim sektorom na osnovu Zakona o javnoj svojini i ulaganja u institucionalizovana JPP na osnovu Zakona o JPP i koncesijama.

Članom 2.Predloga zakona predlažese izmena u članu 4.Zakona kojom se preciziraju postojeće odredbe.

Član 3. Predloga zakona definiše da predmet JPP projekta ne može biti isključiva isporuka dobara. Takođe, predložena izmena u ovom članu se odnosi na pravo javnog partnera da dozvoli privatnom partneru obavljanje komercijalne aktivnosti ili izgradnju drugih objekata u okviru realizacije projekta javno-privatnog partnerstva, samo ako nije moguće na drugi način obezbediti potreban nivo isplativosti u realizaciji projekta javno-privatnog partnerstva i povrat investicije. Veoma je često u praksi da javni sektor ima potrebu za realizacijom određenog projekta, javne infrastrukture, javnog objekta itd. za koji ne postoji dovoljno interesovanja na tržištu ili koji nije finansijski do kraja prihvatljiv za investitore. U tim slučajevima, javni sektor može dozvoliti privatnom partneru da obavlja određene komercijalne aktivnosti ili izgradnju drugih objekata (npr benzinskih pumpi, hotela i sl.na trasi autoputa, komercijalne/stambene zgrade pored javnog stadiona/sportskog ili drugog javnog objektai sl.). Ovo omogućava javnom sektoru da ostvari javne potrebe korišćenjem javnih resursa, kao što je zemljište, sve u cilju privlačenje privatnog finansiranja za projekte od javnog značaja.

Članom 4.Predloga zakona predlaže se izmena u članu 9. Zakona kojim se precizira postojeća odredba.

Članom 5.Predloga zakona se pojašnjava odredba člana 14. Zakona kojom se vrši usklađivanje sa Direktivom Evropske unije kojom se uređuje učešće ponuđača u postupku odabira.

Članom 6. Predloga zakona predlaže se izmena u članu 16. Zakona i precizira postojeća norma.

Članom 7.Predloga zakona predlaže se izmena člana 19. Zakona kojom se definiše da javno telo nadoknađuje vrednost dokumentacije pripremljene od strane inicijatora projekta u slučaju dodele ugovora drugom licu od onog koje je podnelo samoinicijativni predlog. Promena se predlaže kako bi se izbegla situacija uočena u praksi u kojoj se u korist inicijatora nameće teret postupku odabira u visini uloženih sredstava inicijatora u razvoj predloženog projekta.

Članom 8. Predloga zakona predlaže seizmena u članu 20. st. 2, 3. i 4.Predloga zakona koji će na taj način biti usklađene sa Direktivom EU kojom se uređuju koncesije za javne usluge.

Članom 9.Predloga zakona definiše se promena u članu 21. stav 4.Zakona koji će na taj način biti usklađen sa Direktivom EU kojom se uređuju koncesije za javne usluge.

Članom 10. Predloga zakona predlaže se izmena u članu 22. Zakona brisanjem obaveze da se javni pozivobjavi u jednom međunarodnom listu, jer je već objavljen na Tenders Electronic Daily. Takođe, međunarodni list koji se distribuira po celom svetu je obično Financial Times koji je veoma skupo glasilo za lokalne samouprave, naročito kada je reč o ne naročito velikim projektima, a ne dobija se ništa u pogledu transparentnosti postupka koji je i bez te objave veoma otvoren i transparentan.

 Članom 11.Predloga zakona predlaže se izmena u članu 27. Zakonakoja definiše sadržinu predloga JPP projekta koji je usklađen sa zahtevima MMF-a u pogledu jačanja uloge ministarstva nadležnog za poslove finansija, i dalje dozvoljavajući projektima manjeg obima da se razvijaju na decentralizovan način.

Članom 12.Predloga zakona predlaže se izmena u članu 29.Zakona u pogledu jačanja uloge ministarstva nadležnog za poslove finansija, i dalje dozvoljavajući projektima manjeg obima da se razvijaju na decentralizovan način.

Članom 13. Predloga zakona predlaže se dodavanje novog člana 29a koji definiše mišljenje ministarstva nadležnog za poslove finansija. Komisija za JPP daje pozitivno mišljenje na predlog projekta javno-privatnog partnerstva, odnosno predlog koncesionog akta ako su ispunjeni kriterijumi u skladu sa ovim zakonom, a u slučajevima iz člana 27. stav 4. i člana 29. stav 4. ovog zakona, Komisija za JPP daje mišljenje uzimajući u obzir i prethodno pribavljeno mišljenje ministarstva nadležnog za poslove finansija. Komisija za JPP dostavlja predlog projekta javno-privatnog partnerstva, odnosno predlog koncesionog akta, radi davanja mišljenja, ministarstvu nadležnom za poslove finansija, nakon prijema predloga od strane nadležnog javnog tela. Ministarstvo nadležno za poslove finansija daje mišljenje na osnovu usaglašenosti neposrednih finansijskih obaveza javnog tela sadržanih u predlogu projekta javno-privatnog partnerstva, odnosno predlogu koncesionog akta, sa budžetskim i fiskalnim projekcijama, uslovima i ograničenjima određenim posebnim propisima. Neposredne finansijske obaveze iz stava 3. ovog člana jesu naknade u novcu za koje je predviđeno da javno telo plaća u svrhu realizacije projekta, u odnosu na finansiranje po tradicionalnom (budžetskom) modelu.

Član 14. Predloga zakona definiše promene u članu 34. Zakona koji će sada biti usklađen sa Direktivom EU kojim se uređuje javna služba koncesija.

Članom 15. Predloga zakona definiše se izmena u članu 38.Zakona kojim će se odredba uskladiti sa Direktivom EU kojim se uređuju koncesije za javne usluge.

Članom 16. Predloga zakona predlaže se izmene člana 45. Zakona kako bi se obezbedila primena postojećeg pravila ne samo na ugovore o koncesijama, već na sve javne ugovore.

Članom 17. Predloga zakona vrši se pojašnjenje člana 46. Zakona imajuću u vidu da se isplata za dostupnost ne povećava ako privatni partner ispunjava ugovoreni kvalitet objekta, odnosno usluge, uz napomenu da se ne sankcioniše zabrana ugovornim stranama da, zavisno od kvaliteta usluga izvršioca, u sferi unapređenja mera energetske efikasnosti i postizanja ostvarenih ušteda energije na nivo iznad ugovorenog, odnosno ispod ugovorenog, imaju pravo da ugovore povećanje, odnosno smanjenje naknade izvršiocu - privatnom partneru.

 Članom 18. Predloga zakona definiše se predložena izmena u članu 48. Zakonanaročito u stavu 5. kojim se sada definiše da će sva sredstva obezbeđenja biti prezentovana i predata u trenutku stupanja na snagu javnog ugovora, tj. na finansijskom zatvaranju, umesto na dan potpisivanja ugovora.

Članom 19.Predloga zakona predlaže se izmena u članu 49. Zakona koja se odnosi na direktan ugovor. Razlog za ovo normiranje je taj da nakon zaključivanja javnog ugovora finansijske institucije ne bi trebalo da budu u mogućnosti da utiču na već izvršenu alokaciju rizika između javnog i privatnog partnera, čime bi se narušili uslovi iz postupka odabira privatnog partnera.

Članom 20.Predloga zakona definišu se predložene izmene u članu 52.Zakona kojima se precizira da ni u kom slučaju trajanje projekta JPP / koncesije ne može biti duže od 50 godina.

Članom 21. Predloga zakona uvodi se preciznija formulacija u članu 57. Zakona i njeno usaglašavanje sa članom 7. Zakona.

Članom 22.Predloga zakona je predloženo dalje usaglašavanje člana 61. Zakona sa Direktivama EU.

Član 23. Predloga zakona uvodi precizniju formulaciju u članu 70. Zakona.

Članom 24. Predloga zakona propisano je da će se postupci započeti do dana stupanja na snagu ovog zakona okončati u skladu sa propisima po kojima su započeti.

Član 25. Predloga zakona uređuje stupanje na snagu ovog zakona.

Izvor: Press služba Skupštine Srbije, 20.02.2016.