Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

MIŠLJENJE KONSULTATIVNOG VEĆA EVROPSKIH SUDIJA O AMANDMANIMA NA USTAV RS


Biro Konsultativnog veća evropskih sudija (CCJE), na sednici održanoj 21. decembra 2018. godine, na zahtev Društva sudija Srbije, usvojio je novo Mišljenje o usklađenosti sa evropskim standardima Nacrta amandmana na Ustav Republike Srbije objavljenog 15. oktobra.

Društvo sudija Srbije (u daljem tekstu: Društvo sudija), obratilo se dopisom od 16. aprila 2018. godine, predsedniku Konsultativnog veća evropskih sudija Saveta Evrope (u daljem tekstu: SSJE) zahtevom da SSJE proceni usklađenost sa evropskim standardima predloženih amandmana na Ustav Republike Srbije koji bi mogli uticati na organizaciju sudske vlasti (u daljem tekstu: Amandmani od aprila 2018).

Po razmatranju gorenavedenih amandmana u svetlu standarda Saveta Evrope i, naročito, usvojenih Mišljenja SSJE o temama koje se odnose na pitanja koje je Društvo sudija pokrenulo, Biro SSJE je doneo Mišljenje o zahtevu Društva sudija.

U međuvremenu, nakon analize Mišljenja Venecijanske komisije o nacrtu amandmana na ustavne odredbe koje se tiču pravosuđa u Srbiji, Ministarstvo pravde Republike Srbije je 15. oktobra 2018. godine objavilo novu verziju amandmana na Ustav Republike Srbije (u daljem tekstu: Amandmani od oktobra 2018).

U svom dopisu od 29. oktobra 2018. godine, Društvo sudija je zahtevalo da SSJE ponovo proceni usklađenost sa evropskim standardima novopredloženih amandmana i da donese mišljenje o njima.

Po razmatranju nacrta novopredloženih amandmana, usredredivši se naročito na amandmane dalje prikazane u svakom odeljku teksta u kurzivu, nakon kojih sledi analiza, Biro SSJE doneo je sledeće Mišljenje.

Kratak pregled i preporuke

I. Amandmani od oktobra 2018 nisu otklonili nedostatke istaknute u Mišljenju Biroa SSJE CCJE-BU(2018)4, kako je navedeno, ili ih nisu suštinski otklonili, iz sledećih razloga:

1. Odredba o izboru nesudijskih članova VSS od strane Narodne skupštine (Amandman XIV stav 4), odn. od strane petočlane komisije, ne obezbeđuje nezavisnost tih članova VSS. Umesto toga, ona omogućava da oni budu izabrani u skladu sa željom bilo koje vladajuće političke stranke ili stranaka.

Nesudijske članove VSS bi trebalo da biraju advokatske komore, pravni fakulteti, ravnopravno iz redova vladajuće većine i opozicije u Narodnoj skupštini.Aktivni političari bi trebalo da budu isključeni iz mogućnosti dapostanu članovi VSS. Odredbe o petočlanoj komisiji bi trebalo brisati.

2. Odredba kojom je predviđeno da sudija sudi... vodeći računa o sudskoj praksi je problematična i ne bi je trebalo uključiti u Ustav u odsustvu procedure na osnovu koje bi se vršilo ujednačavanje sudskih odluka. Metod za obezbeđivanje ujednačene primene prava bi trebalo pojednostaviti izmenom Amandmana XI stav 2, tako da glasi: Vrhovni sud Srbije obezbeđuje ujednačenu primenu prava od strane sudova putem svojih odluka.

3. Način na koji su formulisani osnovi za razrešenje sudija u suprotnosti je sa načelom stalnosti sudijske funkcije i potencijalno je veoma opasan po nezavisnost sudstva. Osnove za razrešenje, uključujući i nestručnost, trebalo bi dodatno urediti jasno razrađenim zakonima koji propisuju i konkretne prekršaje koji mogu dovesti do razrešenja, kao i postupak koji bi mogao voditi razrešenju. Bitne elemente ovog postupka trebalo bi uključiti u Ustav (Amandman VIII, stav 3).

4. Svrha VSS ne bi trebalo da se sastoji samo od toga da jemči, već i od toga da obezbeđuje nezavisnost sudova i sudija. VSS bi trebalo da ima i budžetsku nadležnost za funkcionisanje sudskog sistema, kao i nadležnost izbora i zapošljavanja sudijskih pomoćnika, s tim što njegovu nadležnost ne bi trebalo definisati kao numerus clausus, tj. ne bi je trebalo ograničiti Ustavom (Amandman XIII).

5. VSS bi trebalo da ima neparan broj članova – jedanaest članova – od kojih bi većina – šest članova – trebalo da budu sudije. Trebalo bi predvideti i mogućnost da sudije, ukoliko one tako odaberu, predstavlja predsednik suda (Amandman XIV).

6. Predsednik VSS bi trebalo da bude sudija (Amandman XVI).

7. Odredbu o raspuštanju VSS u slučaju da ne donese odluku trebalo bi brisati (Amandman XVII).

  1. II. Postoje rešenja predviđena Amandmanima od oktobra 2018 koja nisu postojala u prethodno predloženim Amandmanima, o kojima je Biro SSJE dao Mišljenje. Ova rešenja, zauzvrat, u značajnoj meri menjaju ranije odredbe.

Te nove odredbe su sledeće:

1. Rešenja sadržana u Amandmanu IV koja omogućavaju vansudsku kontrolu sudskih odluka;

2. Amandman VII od oktobra 2018. – Uslovi za izbor sudija – omogućava politički uticaj na prvi izbor sudija propisujući uslove za prvi izbor na sudijsku funkciju;

3. Odredbe o nepremestivosti sudija, kao jedna od garancija njihove nezavisnosti, nedovoljno su definisane.

Izvor: Vebsajt Društva sudija Srbije, 17.01.2019.