Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

POVERENIK: Praksa pojednih javnih tužilaštava da, bez prethodne odgovarajuće odluke suda, od operatora fiksne i mobilne telefonije i interneta zahtevaju izdavanje listinga komunikacija, kao i dostavljanje drugih zadržanih podataka o komunikaciji predstavlja nezakonito postupanje i kršenje i ugrožavanje ustavnih garancija ljudskih prava


Poverenik je u pismu upućenom Republičkoj javnoj tužiteljki, Zagorki Dolovac, ukazao da Ustav Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006) u članu 41 izričito jemči tajnost sredstava komuniciranja i predviđa da se od te garancije može odstupiti samo na osnovu odluke suda, kao i a da se ta garancija odnosi na tzv. zadržane podatke.

Kršenje i ugrožavanje ustavnih garancija ljudskih prava je uvek zabrinjavajuća pojava, a posebno onda kada dolazi od organa kao što su javna tužilaštva čije je zadatak da ih štite, navodi Poverenik.

Poverenik je podsetio i da je i ranijih godina intervenisao povodom istog problema, ali da je to davalo samo privremene efekte budući da se sa nezakonitom praksom u radu tužilaštava nastavlja.

S tim u vezi Poverenik je zatražio je da Republički javni tužilac, obavezujućim uputstvom ukaže svim javnim tužilaštvima na neophodnost odnosno obavezu da u svom radu striktno uvažavaju ustavne garancije ljudskih prava.

USTAV REPUBLIKE SRBIJE ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006)

Tajnost pisama i drugih sredstava opštenja

Član 41

Tajnost pisama i drugih sredstava komuniciranja je nepovrediva.

Odstupanja su dozvoljena samo na određeno vreme i na osnovu odluke suda, ako su neophodna radi vođenja krivičnog postupka ili zaštite bezbednosti Republike Srbije, na način predviđen zakonom.

Izvor: Vebsajt Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, 21.01.2016.
Naslov, Obeležavanje: Redakcija