Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O REGULISANIM PROFESIJAMA I PRIZNAVANJU PROFESIONALNIH KVALIFIKACIJA: Zakon će se primenjivati od momenta pristupanja EU, a njegovim unošenjem u domaće zakonodavstvo biće implementirane direktive 2005/36/EZ i 2013/55/EU. Nacrtom zakona se uređuju minimalni uslovi osposobljavanja u Srbiji za obavljanje sedam regulisanih profesija za koje je prema propisima EU predviđeno automatsko priznavanje profesionalnih kvalifikacija


Republika Srbija se obavezala da u periodu pre pristupanja Evropskoj uniji donese Zakon o regulisanim profesijama i priznavanju profesionalnih kvalifikacija koji će imati odloženo dejstvo, odnosno, primenjivaće se od momenta pristupanja EU, za šta je neophodno i stvaranje administrativnih pretpostavki za njegovu primenu.

Unošenjem ovog zakona u domaće zakonodavstvo biće implementirane Direktiva 2005/36/EZ Evropskog parlamenta i Saveta od 7. septembra 2005. godine o priznavanju profesionalnih kvalifikacija i Direktiva 2013/55/EU Evropskog parlamenta i Saveta od 20. novembra 2013. godine o izmeni Direktive 2005/36/EZ o priznavanju profesionalnih kvalifikacija i Uredbe EU br. 1024/2012 o administrativnoj saradnji putem Informacionog sistema unutrašnjeg tržišta ("Uredba IMI"). Ove direktive se odnose na međusobno priznavanje profesionalnih kvalifikacija između državljana zemalja članica EU, uključujući i mere koje olakšavaju ostvarivanje prava na poslovno nastanjivanje i slobodu pružanja usluga.

Nacrtom zakona se uređuju minimalni uslovi osposobljavanja u Srbiji za obavljanje sedam regulisanih profesija za koje je prema propisima EU predviđeno automatsko priznavanje profesionalnih kvalifikacija.

Automatsko priznavanje profesionalnih kvalifikacija odnosi se na sledeće profesije:

  • doktor medicine,
  • doktor dentalne medicine,
  • magistar farmacije,
  • medicinska sestra opšte nege,
  • babica,
  • arhitekta i
  • doktor veterinarske medicine.

Radi obezbeđivanja administrativne podrške za implementaciju propisa EU u ovom delu, za početak je oformljen ENIK/NARIK centar pri Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, koji je uređen odredbama Zakona o visokom obrazovanju("Sl. glasnik RS", br. 76/2005, 100/2007 - autentično tumačenje, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015 - autentično tumačenje i 68/2015), dok se u kasnijem periodu predviđa osnivanje nezavisnog tela.

Javna rasprava o Nacrtu zakona trajaće do 10. februara 2016. godine, a prvi okrugli sto biće organizovan 22. januara 2016. godine, na Univerzitetu u Nišu, Univerzitetski trg 2.

Izvor: Redakcija, 21.01.2016.