Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

Propisi


 • PRAVILNIK O SPISKU KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA ("Sl. glasnik RS", br. 120/2013)
 • ZAKON O DUVANU ("Sl. glasnik RS", br. 101/2005, 90/2007, 95/2010, 36/2011, 6/2012 - usklađeni izn., 69/2012 - usklađeni izn., 93/2012, 8/2013 - usklađeni izn., 64/2013 - usklađeni izn., 108/2013 i 4/2014 - usklađeni izn.)
 • ODLUKA O FINANSIRANJU POSLOVA OBRADE PODATAKA U VEZI SA NAKNADOM ZA ZAŠTITU I UNAPREĐENJE ŽIVOTNE SREDINE U 2013. GODINI ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 69/2013)
 • ODLUKA O MERILIMA ZA OBRAČUN VISINE NAKNADE ZA UREĐIVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 60/2010, 23/2011, 51/2011, 55/2012, 26/2013 i 69/2013 i "Sl. glasnik RS", br. 1/2014 - odluka US)
 • ODLUKA O OBAVLJANJU KOMUNALNE DELATNOSTI ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 69/2013)
 • ODLUKA O ODREĐIVANJU KOMUNALNIH DELATNOSTI OD LOKALNOG INTERESA I POVERAVANJU OBAVLJANJA KOMUNALNIH DELATNOSTI OD LOKALNOG INTERESA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 69/2013)
 • ODLUKA O ORGANIZOVANJU JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "ZOOHIGIJENA I VETERINA NOVI SAD" NOVI SAD ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 69/2013)
 • ODLUKA O PODIZANJU SPOMENIKA POVODOM TRAGIČNOG STRADANJA MLADIH U DISKOTECI "KONTRAST" U NOVOM SADU ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 69/2013)
 • ODLUKA O UREĐENJU GRADA NOVOG SADA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 56/2012, 9/2013, 26/2013 i 69/2013)
 • PROGRAM RAZVOJA GRADA NIŠA ZA 2014. GODINU (Sl. list grada Niša", br. 95/2013)
 • ODLUKA O ČIŠĆENJU I UKLANJANJU SNEGA I LEDA NA TERITORIJI GRADA SUBOTICE ("Sl. list grada Subotice", br. 39/2013)
 • ODLUKA O MERILIMA ZA PLAĆANJE NAKNADE ZA KORIŠĆENJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ("Sl. list grada Subotice", br. 3/2012 - prečišćen tekst, 55/2012, 1/2013 - ispr. i 34/2013 - dr. odluka)
 • ODLUKA O MREŽI DEČIJIH VRTIĆA U USTANOVAMA NA TERITORIJI GRADA SUBOTICE ("Sl. list grada Subotice", br. 55/2011 i 39/2013)
 • ODLUKA O POKRETANJU PREISPITIVANJA NAČINA OBRAČUNA CENE TOPLOTNE ENERGIJE U GRADU SUBOTICI ("Sl. list grada Subotice", br. 39/2013)
Izvor: Paragraf Lex