Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

IZMENJENI UGOVORI O IZBEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA SA AUSTRIJOM, VELIKOM BRITANIJOM, LITVANIJOM, POLJSKOM, SLOVAČKOM, SLOVENIJOM I FRANCUSKOM


Od 1. januara 2019. godine, počinju da se primenjuju:

1. Ugovor između Republike Srbije i Republike Austrije o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 8/2010) izmenjen, Multilateralnom konvencijom za primenu mera koje se u cilju sprečavanja erozije poreske osnovice i premeštanja dobiti odnose na poreske ugovore ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 3/2018);

2. Sporazum između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak ("Sl. list SFRJ - Međunarodni ugovori", br. 7/82) izmenjen, Multilateralnom konvencijom za primenu mera koje se u cilju sprečavanja erozije poreske osnovice i premeštanja dobiti odnose na poreske ugovore;

3. Ugovor između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Litvanije o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu ("Sl. glasnik RS - Međunarodni ugovori", br. 42/2009) izmenjen, Multilateralnom konvencijom za primenu mera koje se u cilju sprečavanja erozije poreske osnovice i premeštanja dobiti odnose na poreske ugovore;

4. Ugovor između Savezne Vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Republike Poljske o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu ("Sl. list SRJ - Međunarodni ugovori", br. 2/98) izmenjen, Multilateralnom konvencijom za primenu mera koje se u cilju sprečavanja erozije poreske osnovice i premeštanja dobiti odnose na poreske ugovore;

5. Ugovor između Savezne Republike Jugoslavije i Slovačke Republike o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu ("Sl. list SRJ - Međunarodni ugovori", br. 4/2001) izmenjen, Multilateralnom konvencijom za primenu mera koje se u cilju sprečavanja erozije poreske osnovice i premeštanja dobiti odnose na poreske ugovore;

6. Ugovor između Saveta ministara Srbije i Crne Gore i Vlade Republike Slovenije o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu ("Sl. list SCG - Međunarodni ugovori", br. 7/2003) izmenjen, Multilateralnom konvencijom za primenu mera koje se u cilju sprečavanja erozije poreske osnovice i premeštanja dobiti odnose na poreske ugovore;

7. Sporazum između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Republike Francuske u oblasti poreza na dohodak, sa Protokolom ("Sl. list SFRJ", br. 28/75) izmenjen,  Multilateralnom konvencijom za primenu mera koje se u cilju sprečavanja erozije poreske osnovice i premeštanja dobiti odnose na poreske ugovore;

Tekstovi navedenih ugovora/sporazuma, biće objavljeni na sajtu Ministarstva finansija.

Najvažnije izmene:

1. Svrha UIDO (nova preambula)

(UIDO sa svim državama !!!)

2. Rešavanje dvojne rezidentnosti pravnih lica

(UIDO sa: Velikom Britanijom, Poljskom, Slovačkom i Slovenijom !!!)

3. Minimalni vremenski period (godina dana) posedovanja akcija ili udela... kao, dodatni uslov za oporezivanje dividendi pravnih lica beneficiranom stopom poreza po odbitku iz UIDO

(UIDO sa: Poljskom, Slovačkom, Slovenijom i Francuskom !!!)

4. Minimalni vremenski period (godina dana) posedovanja akcija ili udela ili drugih uporedivih interesa (npr. u partnerstvu ili trustu) koje manje od 50 odsto svoje vrednosti ostvaruju od nepokretnosti u Srbiji - kao dodatni uslov za neoporezivanje kapitalnog dobitka u Srbiji

(UIDO sa: Poljskom, Slovačkom, Slovenijom i Francuskom !!!)

5. Onemogućavanje veštačkog izbegavanja postojanja SPJ:

a) komisioni poslovi

(UIDO sa: Litvanijom, Slovačkom, Slovenijom i Francuskom !!!)

b) izuzimanje posebnih delatnosti - samo pripremne i pomoćne

delatnosti (u odnosu na glavnu delatnost) ne dovode do

postojanja SPJ (eng. "anti fragmentation ruleˮ)

(UIDO sa Austrijom, Litvanijom, Slovačkom, Slovenijom i Francuskom !!!)

c) zabrana podele jedinstvenog (građevinskog) ugovora na više delova (vremenskih perioda) - eng. "anti splitting contract ruleˮ

(UIDO sa: Litvanijom i Slovačkom !!!)

6. Sprečavanje zloupotrebe ugovora

Test osnovnog/glavnog razloga - eng. "Principal Purpose test - PPT"

(UIDO sa svim državama !!!)

*Blagovremeno će biti priređen detaljan komentar rešenja sadržanih u ugovorima/sporazumima.

Izvor: Redakcija, mr Dejan Dabetić, 20.12.2018.