Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

AGENCIJA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE: Direktorka i predsednica Odbora Agencije podnele ostavke na ove javne funkcije zbog imenovanja za sudiju Ustavnog suda RS


Predsednica Odbora Agencije za borbu protiv korupcije, prof. dr Dragana Kolarić, i direktorka Agencije za borbu protiv korupcije, Tatjana Babić, podnele su 20. decembra 2016. godine ostavke na ove javne funkcije zbog imenovanja za sudije Ustavnog suda Republike Srbije.

U skladu sa odredbama čl. 12. st. 1. i čl. 19. st. 1. Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008, 53/2010, 66/2011 - odluka US, 67/2013 - odluka US, 112/2013 - autentično tumačenje i 8/2015 - odluka US) njima funkcije prestaju sa danom podnošenja ostavke.

ZAKON O AGENCIJI ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008, 53/2010, 66/2011 - odluka US, 67/2013 - odluka US, 112/2013 - autentično tumačenje i 8/2015 - odluka US)

Prestanak funkcije člana Odbora Agencije

Član 12

Funkcija člana Odbora Agencije prestaje istekom mandata, ostavkom, ako je zbog bolesti, na osnovu nalaza nadležne zdravstvene ustanove, trajno nesposoban za vršenje funkcije i razrešenjem.

Predlagači su dužni da tri meseca pre isteka mandata člana Odbora Agencije, podnesu predlog za izbor novog člana Odbora Agencije.

Ako funkcija člana Odbora Agencije prestane pre isteka mandata, predlagač je dužan da u roku od 30 dana od dana nastupanja uslova iz stava 1. ovog člana podnese listu kandidata za izbor novog člana Narodnoj skupštini.

Prestanak funkcije direktora

Član 19

Funkcija direktora prestaje istekom mandata, ostavkom, ako je zbog bolesti, na osnovu nalaza nadležne zdravstvene ustanove, trajno nesposoban za vršenje dužnosti i razrešenjem.

Odbor Agencije dužan je da tri meseca pre isteka mandata direktora, raspiše konkurs za izbor novog direktora.

Ako funkcija direktora prestane pre isteka mandata, Odbor Agencije je dužan da u roku od 15 dana od dana nastupanja uslova iz stava 1. ovog člana raspiše konkurs za izbor novog direktora.

Izvor: Vebsajt Agencije za borbu protiv korupcije, 20.12.2016.
Naslov: Redakcija