Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI - Tekst propisa


PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI

Član 1.

U Zakonu o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 84/2002 - ispr., 23/2003 - ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - dr. zakon, 62/2006 - dr. zakon, 63/2006 - ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - dr. zakon, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - ispr., 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014 i 91/2015 - autentično tumačenje), u članu 7. stav 1. uvodna rečenica menja se i glasi:

"Tajnim podatkom u poreskom postupku (u daljem tekstu: tajni podatak), u smislu ovog zakona, smatra se i čuva kao tajni podatak:".

U stavu 2. reči: "službene tajne" zamenjuju se rečima: "tajnog podatka", a reči: "službenu tajnu" zamenjuju se rečima: "tajni podatak".

U stavu 3. reči: "Službenu tajnu" zamenjuju se rečima: "Tajni podatak".

U st. 4-7. reči: "službene tajne" zamenjuju se rečima: "tajnog podatka".

Dodaje se stav 8, koji glasi:

"U pogledu zaštite tajnih podataka, u svemu ostalom što nije propisano ovim zakonom, Poreska uprava je dužna da postupa u skladu sa zakonom koji uređuje tajnost podataka, odnosno zakonom koji uređuje zaštitu podataka o ličnosti."

Član 2.

U članu 24. stav 1. tačka 4) reči: "službena tajna" zamenjuju se rečima: "tajni podatak".

Član 3.

U članu 25. dodaje se stav 2, koji glasi:

"Obaveza podnošenja poreskih prijava iz stava 1. tačka 2) ovog člana, odnosi se i na likvidacionog, odnosno stečajnog upravnika, koji je dužan da u postupku likvidacije, odnosno stečaja podnosi poreske prijave u skladu sa poreskim propisima, uključujući i poresku prijavu za poreski period za koji je rok za podnošenje prijave datum posle datuma otvaranja postupka likvidacije, odnosno stečaja."

Član 4.

U članu 29. stav 8. menja se i glasi:

"Organ, organizacija ili drugo lice nadležno za upis u propisani registar lica koja obavljaju delatnost, može brisati poreskog obveznika preduzetnika iz propisanog registra, pod uslovima propisanim u stavu 7. ovog člana, pa i u slučaju nepostojanja dokaza o prestanku obaveza po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje ukoliko su ta lica stekla pravo na penziju shodno odredbama zakona kojim se uređuje penzijsko i invalidsko osiguranje."

Član 5.

U članu 36. stav 10. briše se.

Dosadašnji st. 11. i 12. postaju st. 10. i 11.

U dosadašnjem stavu 13, koji postaje stav 12, reči: "st. 1-10." zamenjuju se rečima: "st. 1-9."

Član 6.

U članu 38. stav 7. reč: "isključivo" briše se.

Tačka 3) menja se i glasi:

"3) porez na dobit pravnih lica po odbitku, kao i porez na dobit pravnih lica po rešenju saglasno odgovarajućim odredbama zakona koji uređuje porez na dobit pravnih lica – od 1. marta 2016. godine;".

U tački 4) broj: "2016." zamenjuje se brojem: "2017.".

U tački 5) broj: "2016." zamenjuje se brojem: "2017.".

U tački 6) reč: "januara" zamenjuje se rečju: "marta".

Tačka 7) menja se i glasi:

"7) ostale poreske oblike, i to za:

(1)        poresku prijavu o obračunatim i plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva – od 1. marta 2016. godine;

(2)        poresku prijavu o obračunatom i plaćenom porezu samooporezivanjem i pripadajućim doprinosima na zaradu, odnosno drugu vrstu prihoda od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika – od 1. marta 2016. godine;

(3)        poresku prijavu za akontaciono – konačno utvrđivanje poreza na prihode od samostalne delatnosti za paušalno oporezivanje – od 1. januara 2018. godine;

(4)        poresku prijavu za utvrđivanje poreza na kapitalne dobitke (fizičkih lica, uključujući i preduzetnike) – od 1. januara 2018. godine;

(5)        poresku prijavu za utvrđivanje poreza na nasleđe i poklon - od 1. januara 2018. godine;

(6)        poresku prijavu za utvrđivanje poreza na prenos apsolutnih prava - od 1. januara 2018. godine."

Posle stava 8. dodaje se novi stav 9, koji glasi:

"Izuzetno od stava 7. ovog člana, poreski obveznici - fizička lica koja su dužna da podnesu poresku prijavu koja nije u vezi sa obavljanjem delatnosti, mogu tu prijavu da podnesu u elektronskom obliku ili u pismenom obliku - neposredno ili putem pošte."

Dosadašnji st. 9. i 10. postaju st. 10. i 11.

Član 7.

U članu 70. stav 2. menja se i glasi:

"Raspored uplaćenog iznosa vrši se po sledećem redosledu:

1)         iznos glavne poreske obaveze;

2)         kamata;

3)         troškovi naplate."

Član 8.

U članu 75. stav 5. menja se i glasi:

"Pod obračunskim periodom podrazumeva se period od prvog dana docnje, odnosno promene iznosa duga i/ili promene stope iz stava 1. ovog člana i/ili isteka svake kalendarske godine u periodu docnje za koji se vrši obračun.ˮ

Stav 12. briše se.

Član 9.

U članu 78. stav 1. tačka 3) menja se i glasi:

"3) uvećanje poreskog duga, koji u sebi ne sadrži kamatu i koji je predmet prinudne naplate za 5% na dan početka postupka prinudne naplate na koji se obračunava kamata (u daljem tekstu: uvećanje poreskog duga)."

Član 10.

U članu 87a stav 6. posle reči: "platni promet," dodaju se reči: "odnosno odredbama drugih zakona,".

Član 11.

U članu 95. stav 3. posle reči: "platni promet" dodaju se zapeta i reči: "odnosno na način uređen odredbama drugih zakona".

Član 12.

U članu 104. stav 3 menja se i glasi:

"Ako na nekom usmenom javnom nadmetanju ne učestvuju najmanje dva ponuđača, usmeno javno nadmetanje se ponovo oglašava u roku od osam dana od dana za koji je bilo oglašeno usmeno javno nadmetanje na kome nije bilo najmanje dva ponuđača."

St. 14. i 15. menjaju se i glase:

"Ako pokretna stvar ne bude prodata ni na drugom usmenom javnom nadmetanju, javna nadmetanja se ponavljaju na način iz stava 12. ovog člana, sa najnižom cenom od jedne trećine procenjene vrednosti, sve do prodaje stvari, odnosno isteka roka od tri meseca od dana donošenja zaključka o određivanju prodaje putem usmenog javnog nadmetanja.

Pokretne stvari koje nisu prodate neposrednom pogodbom u roku iz stava 11. ovog člana prodaju se po pravilima koja važe za drugo i naredna usmena javna nadmetanja. Pokretne stvari se mogu prodati na prvom usmenom javnom nadmetanju za iznos koji je manji od 60% od utvrđene početne vrednosti, odnosno po ceni nižoj od 30% utvrđene početne vrednosti, na drugom usmenom javnom nadmetanju, ako se sa tim pismeno saglasi poreski obveznik."

U stavu 18. posle reči: "putem neposredne pogodbe" dodaje se zapeta, a reči: "u roku iz stava 15. ovog člana," zamenjuju se rečima: "u roku od tri meseca od dana donošenja zaključka o određivanju prodaje putem usmenog javnog nadmetanja, odnosno neposredne pogodbe,".

Član 13.

Član 114e menja se i glasi:

"Član 114e

Odredbe ovog zakona o zastarelosti prava na utvrđivanje, naplatu i povraćaj ne primenjuju se na doprinose za obavezno socijalno osiguranje."         

Član 14.

U članu 114z stav 2. posle reči: "ne računa se u" dodaje se reč: "apsolutni".

Član 15.

U članu 123. stav 3. briše se.

Dosadašnji stav 4. postaje stav 3.

Član 16.

U članu 124. stav 3. posle reči: "poreskom obvezniku" zapeta i reči: "a poreski kontrolor službenu legitimaciju ili rešenje o ovlašćenju" brišu se.

Član 17.

U članu 128. posle stava 3. dodaje se novi stav 4, koji glasi:

"Izuzetno od stava 3. ovog člana, zapisnik o terenskoj kontroli evidentiranja prometa preko fiskalne kase i drugih kontrola koje se vrše u skladu sa odredbom člana 118. stav 3. i člana 124. stav 2. ovog zakona, dostavlja se po okončanju kontrole.ˮ

Posle dosadašnjeg stava 4, koji postaje stav 5, dodaje se novi stav 6, koji glasi:

"Na zapisnik o terenskoj kontroli iz stava 4. ovog člana poreski obveznik ima pravo da podnese primedbe u roku od dva dana od dana prijema zapisnika.ˮ

U dosadašnjem stavu 5, koji postaje stav 7, reči: "stava 4." zamenjuju se rečima: "st. 5. i 6.".

Dosadašnji stav 6. postaje stav 8.

U dosadašnjem stavu 7, koji postaje stav 9, reči: "stava 6." zamenjuju se rečima: "stava 8.".

Član 18.

U članu 129a stav 4. menja se i glasi:

"Rešenje o utvrđivanju poreza iz stava 2. ovog člana dostavlja se licu koje obavlja neregistrovanu, odnosno neprijavljenu delatnost, sa nalogom da u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja plati utvrđenu poresku obavezu na propisane uplatne račune javnih prihoda, a u dodatnom roku od 30 dana, kod nadležnih organa izvrši registraciju, odnosno prijavu te delatnosti i otkloni druge utvrđene povrede zakona."

Član 19.

U članu 129r stav 4. posle reči: "upotrebljeni za priređivanje igara na sreću" dodaju se zapeta i reči: "nezavisno od toga da li je doneto rešenje iz člana 129a st. 2. i 4. ovog zakona".

Stav 5. menja se i glasi:

"Poreski inspektor je dužan da, ako utvrdi da činjenice i okolnosti ukazuju na postojanje osnova sumnje da je izvršeno poresko krivično delo od strane lica od koga je privremeno oduzeta oprema i predmeti, odmah nakon donošenja rešenja iz stava 4. ovog člana, postupi na način iz člana 136. ovog zakona.ˮ

Član 20.

U članu 135. stav 5. menja se i glasi:

"Ovlašćenja iz st. 3. i 4. ovog člana Poreska policija preduzima samostalno ili u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova. Sa Ministarstvom unutrašnjih poslova poreska policija ostvaruje i druge oblike saradnje.ˮ

Član 21.

U članu 157. stav 3. tačka 5) reči: "službene ili profesionalne tajne" zamenjuju se rečima: "tajnog podatka ili poslovne tajne".

Član 22.

U članu 165. dodaje se stav 3, koji glasi:

"Po žalbama izjavljenim protiv prvostepenih rešenja donetih u postupku odobravanja poreskog punomoćstva za porez na dodatu vrednost odlučuje ministar na predlog komisije koju obrazuje za tu svrhu."

Član 23.

U članu 176b stav 1. posle reči: "u poreskim zakonima" dodaju se reči: "propisani ovim zakonom", a posle reči: "(u daljem tekstu: opšti poreski prekršaji pravnih lica i preduzetnika)" dodaju se zapeta i reči: "prekršaji propisani u poreskim zakonima, kao i".

Član 24.

U članu 177. stav 7. broj: "150.000" zamenjuje se brojem: "100.000".

Posle stava 11. dodaje se novi stav 12, koji glasi:

"Za prekršaje iz st. 7. do 9. ovog člana kazniće se odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 10.000 dinara."

Dosadašnji stav 12. postaje stav 13.

Posle dosadašnjeg stava 13, koji postaje stav 14, dodaje se novi stav 15, koji glasi:

"Za prekršaj iz stava 13. ovog člana kazniće se odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 10.000 do 100.000 dinara, a za prekršaj iz stava 14. ovog člana novčanom kaznom u iznosu od 10.000 dinara."

U dosadašnjem stavu 14, koji postaje stav 16, reči: "stava 13." zamenjuju se rečima: "stava 14.".

Posle dosadašnjeg stava 15, koji postaje stav 17, dodaje se novi stav 18, koji glasi:

"Za prekršaj iz stava 17. ovog člana kazniće se odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 10.000 do 100.000 dinara."

U dosadašnjem stavu 16, koji postaje stav 19, reči: "st. 1, 2, 3, 12. i 15." zamenjuju se rečima: "st. 1, 2, 3, 13. i 17."

Član 25.

U članu 178. stav 5. reči: "a poreski obveznik – preduzetnik novčanom kaznom u visini od 50.000 dinaraˮ zamenjuju se rečima: "poreski obveznik - preduzetnik novčanom kaznom u visini od 50.000 dinara, a odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u visini od 10.000 dinaraˮ.

Član 26.

U članu 179. stav 10. posle reči: "osim za lica iz člana 29. stav 8. ovog zakonaˮ dodaju se zapeta i reči: "za obaveze po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje ukoliko su stekli pravo na penziju shodno odredbama zakona kojim se uređuje penzijsko i invalidsko osiguranjeˮ.

Član 27.

U članu 180. stav 1. broj: "15.000ˮ zamenjuje se brojem: "5.000ˮ.

U stavu 2. broj: "50.000ˮ zamenjuje se brojem: "5.000ˮ.

Član 28.

U članu 181. tačka 2g) posle reči: "osim za lica iz člana 29. stav 8. ovog zakonaˮ dodaju se zapeta i reči: "za obaveze po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje ukoliko su stekli pravo na penziju shodno odredbama zakona kojim se uređuje penzijsko i invalidsko osiguranjeˮ.

Član 29.

U članu 181b dodaje se novi stav 1, koji glasi:

"Novčanom kaznom od 100.000 do 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj Državna lutrija Srbije, odnosno pravno lice, ako Poreskoj upravi ne dostavi dnevne, mesečne i godišnje izveštaje o prometu, u pisanoj ili elektronskoj formi (član 129nj)ˮ.

Dosadašnji stav 1. postaje stav 2.

U dosadašnjem stavu 2, koji postaje stav 3, reči: "stav 1.ˮ zamenjuju se rečima: "st. 1. i 2.ˮ.

Član 30.

Poreski obveznik koji obezbedi tehničke uslove, može u periodu od 1. januara 2016. godine do 29. februara 2016. godine, istovremeno sa podnošenjem poreskih prijava iz člana 6. st. 2. i 5. i stav 6. podtač. (1) i (2) ovog zakona u pismenom obliku - neposredno ili putem pošte, da te poreske prijave podnosi i u elektronskom obliku na propisani način.

Na osnovu poreskih prijava iz stava 1. ovog člana, podnetih u elektronskom obliku, neće se evidentirati poresko zaduženje na računima poreskih obveznika.

Član 31.

Raspored uplaćenog iznosa po osnovu dospelih poreza i sporednih poreskih davanja zaključno sa 31. decembrom 2015. godine, izvršiće se primenom odredbe člana 70. stav 2. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 84/2002 - ispr., 23/2003 - ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - dr. zakon, 62/2006 - dr. zakon, 63/2006 - ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - dr. zakon, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - ispr., 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014 i 91/2015 - autentično tumačenje).

Član 32.

Ovaj zakon stupa na snagu 1. januara 2016. godine.

IZ OBRAZLOŽENJA

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

● Problemi koje bi zakon trebalo da reši, odnosno ciljevi koji se zakonom postižu

Osnovni razlog za donošenje ovog zakona sastoji se u činjenici da je pojedine odredbe ovog zakona neophodno precizirati, odnosno izvršiti pravnotehničko usaglašavanje pojedinih odredaba Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 84/2002 - ispr., 23/2003 - ispr., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - dr. zakon, 62/2006 - dr. zakon, 63/2006 - ispr. dr. zakona, 61/2007, 20/2009, 72/2009 - dr. zakon, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - ispr., 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014 i 91/2015 - autentično tumačenje – u daljem tekstu: ZPPPA) sa odredbama drugih zakona, kako bi se primena tog zakona realizovala sa što manje tumačenja i na taj način doprinelo bržem sprovođenju poreskog postupka i efikasnijem radu poreske administracije, kao i većoj doslednosti u primeni zakona.

Primera radi, predlažu se izmene u postupcima poreske kontrole i prinudne naplate u smislu povećanja efikasnosti ovih postupaka; vrši se preciziranje dinamike prelaska podnošenja poreskih prijava u elektronskom obliku po poreskim oblicima imajući u vidu i softverske mogućnosti kompjuterskog sektora u Poreskoj upravi; vodeći računa o ekonomskoj moći, nivou obrazovanja i mogućnostima pristupa elektronskom podnošenju poreskih prijava, predlaže se da se poreskim obveznicima – fizičkim licima omogući i podnošenje poreskih prijava u papirnom obliku i posle momenta prelaska na podnošenje poreske prijave isključivo u elektronskom obliku; predlaže se da se raspored uplaćenih sredstava na ime poreza uredi na drugačiji način, tako da se umesto važećeg rasporeda predlaže sledeći raspored, i to: glavni dug, kamata, pa troškovi naplate; vrši se usaglašavanje odredaba ZPPPA sa odredbama zakona kojim se uređeuje tajnost podataka, odnosno zaštita podataka o ličnosti, u pogledu primene načela službene tajne, vrši se usaglašavanje sa odredbama zakona kojim se uređuju prekršaji i dr.

● Razmatrane mogućnosti da se problemi reše i bez donošenja zakona

Imajući u vidu da su predložena rešenja zakonska materija, nema mogućnosti da se ciljevi koji se žele postići reše bez donošenja zakona.

● Zašto je donošenje zakona najbolji način za rešavanje problema

Uređivanjem ove materije zakonom daje se doprinos pravnoj sigurnosti i obezbeđuje transparentnost u vođenju poreske politike. Naime, zakon je opšti pravni akt koji se objavljuje i koji stvara jednaka prava i obaveze za sve subjekte koji se nađu u istoj poresko-pravnoj situaciji, čime se postiže transparentnost u njegovoj primeni.

 III. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENJA

Uz čl 1, 2. i 21.

Predložene izmene predstavljaju inicijativu za izmenu ZPPPA od strane Zaštitnika građana kako bi se odredbe koje se odnose na primenu načela službene tajne u poreskom postupku uskladile sa odredbama Zakona o tajnosti podataka, odnosno Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, pri čemu je neophodno da se precizno uredi postupanje sa prikupljenim podacima onda kada njihovo dostavljanje traži lice koje za to ima određeni pravni interes.

Saglasno navedenom, neophodno je izvršiti i izmene čl. 24. i 157. ZPPPA.

Uz član 3.

Ovom izmenom predlaže se da se obaveza podnošenja poreskih prijava odnosi i na likvidacionog, odnosno stečajnog upravnika, koji je dužan da u postupku likvidacije, odnosno stečaja podnosi poreske prijave u skladu sa poreskim propisima, uključujući i poresku prijavu za poreski period kada rok za podnošenje tih prijave pada posle datuma otvaranja postupka likvidacije, odnosno stečaja.

Uz čl 4, 26. i 28.

Predložena izmena se odnosi na brisanje odredbe kojom je propisano da organizacija nadležna za upis u propisani registar lica koja obavljaju delatnost može brisati preduzetnika bez dokaza o prestanku poreskih obaveza, iz razloga što nakon brisanja preduzetnika Poreska uprava mu više ne može utvrditi poreske obaveze. Saglasno tome, predlaže se izuzetak u smislu obaveza po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za lica koja su stekla pravo na penziju shodno odredbama zakona kojim se uređuje penzijsko i invalidsko osiguranje.

Vrši se i preciziranje prekršajnih odredaba vezanih za ovu odredbu ZPPPA.

Uz čl. 5, 10, 11. i 20.

Predlažu se izmene i dopune u smislu neophodnog preciziranja odredaba ZPPPA, kako bi se njegova primena realizovala sa što manje tumačenja i na taj način doprinelo bržem sprovođenju poreskog postupka i efikasnijem radu poreske administracije, kao i većoj doslednosti u primeni zakona.

Uz čl. 6. i 30.

Predlaže se propisivanje dinamike podnošenja poreskih prijava isključivo u elektronskom obliku za konkretne poreske oblike, a vodeći računa da je potrebno obezbediti dovoljno vremena za prilagođavanje informatičkih sistema i poreskih obveznika i Poreske uprave rešenjima koja će biti sadržana u predloženim rešenjima.

S tim u vezi, u pogledu pojedinih prijava (primera radi, za poresku prijavu za porez na dobit pravnih lica po odbitku, kao i porez na dobit pravnih lica po rešenju saglasno članu 40. zakona koji uređuje porez na dobit pravnih lica, za poresku prijavu o obračunatim i plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva i dr) predlaže se prelazni period od 1. januara 2016. godine do 29. februara 2016. godine, u kojem bi poreski obveznici koji obezbede tehničke uslove, mogli istovremeno sa podnošenjem poreskih prijava neposredno ili putem pošte da te poreske prijave podnose i u elektronskom obliku.

Takođe, imajući u vidu ekonomsku moć, nivou obrazovanja i mogućnosti pristupa elektronskom podnošenju poreskih prijava, predlaže se da se poreskim obveznicima – fizičkim licima omogući i podnošenje poreskih prijava u papirnom obliku i posle momenta prelaska na podnošenje poreske prijave u elektronskom obliku u skladu sa stavom 7. ovog člana ZPPPA, odnosno člana 41. stav 5. ZPPPA.

Uz čl. 7. i 31.

Predlaže se da se raspored uplaćenih sredstava na ime poreza uredi na drugačiji način, tako da se umesto važećeg rasporeda: troškovi naplate, kamata, pa glavni dug, predlaže sledeći raspored, i to: glavni dug, kamata, pa troškovi naplate sa početkom primene od 1. januara 2016. godine.

Uz član 8.

Predlaže se da se pod obračunskim periodom podrazumeva period od prvog dana docnje, odnosno promene iznosa duga i/ili promene stope i/ili isteka svake kalendarske godine u periodu docnje za koji se vrši obračun. Na ovaj način smanjuje se dodatno administriranje u velikom broju slučajeva, a pre svega u slučajevima evidentiranja i knjiženja računovodstvenih promena retroaktivno (dostavljanje rešenja putem pošte, preknjižavanje pogrešnih uplata i sl).

Uz član 9.

Predlaže se da se na uvećanje celokupnog poreskog duga (javni prihod koji se shodno Pravilniku vodi na posebnom uplatnom računu za prihode budžeta Republike, odnosno prihoda budžeta jedinica lokalnih samouprava) koji u sebi ne sadrži kamatu i koji je predmet prinudne naplate za 5% na dan početka postupka prinudne naplate, obračunava kamata.

Uz član 12.

Predlaže se izmena u postupku prinudne naplate u smislu povećanja efikasnosti ovog postupaka prilikom prodaje pokretnih stvari na usmenom javnom nadmetanju, odnosno putem neposredne pogodbe.

Uz čl. 13. i 14.

Predlaže se da se odredbe ovog zakona o zastarelosti prava na utvrđivanje, naplatu i povraćaj ne primenjuju na doprinose za obavezno socijalno osiguranje. Imajući u vidu da se saglasno odredbama člana 46. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 34/2003, 64/2004 - odluka USRS, 84/2004 - dr. zakon, 85/2005, 101/2005 - dr. zakon, 63/2006 - odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014 i 142/2014), u staž osiguranja računa vreme koje je osiguranik proveo na radu po osnovu koga je bio obavezno osiguran i za koje je uplaćen doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje, te da bi neplaćanjem ili otpisivanjem obaveze nastale po osnovu doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenima na koje se odnosi ne bi bio utvrđen staž osiguranja, a samim tim i pravo na ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja.

Takođe, vodeći računa da brojni upravni sporovi, odnosno stečajni postupci traju i duže od deset godina, celishodno je propisati da se vreme trajanja zastoja zastarelosti prava Poreske uprave na utvrđivanje i naplatu poreza i sporednih poreskih davanja ne računa u apsolutni rok za zastarelost.

Uz čl. 15 - 19.

Predložene su izmene u postupku poreske kontrole, u smislu povećanja efikasnosti ovog postupka, i to:

-          Vodeći računa o specifičnosti kontrole evidentiranja prometa preko fiskalne kase predlaže se da se zapisnik o terenskoj kontroli evidentiranja prometa preko fiskalne kase, ali i drugih kontrola koje se vrše u skladu skladu sa odredbom člana 118. stav 3. i člana 124. stav 3. ZPPPA, dostavljaju po okončanju kontrole, a ne u roku od pet dana od dana završetka kontrole, U skladu sa tim, na ovaj zapisnik poreski obveznik ima pravo prigovra u roku od dva dana od dana prijema zapisnika;

-          Na predlog Stručne grupe Koordinacinog tela za usmeravanje aktivnosti na suzbijanju sive ekonomije, vrše se izmene u članu 129a ZPPPA, tako da se rešenje o utvrđivanju poreza dostavlja se licu koje obavlja neregistrovanu, odnosno neprijavljenu delatnost, sa nalogom da u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja plati utvrđenu poresku obavezu na propisane uplatne račune javnih prihoda, a u dodatnom roku od 30 dana, kod nadležnih organa izvrši registraciju, odnosno prijavu te delatnosti i otkloni druge utvrđene povrede zakona, imajući u vidu da su i registrovani subjekti u obavezi da u roku od 15 dana isprave grešku i uplate tačan iznos poreza na uplatne račune javnih prihoda;

-          Vodeći računa da po odredbama čl. 135. i 136. ZPPPA, poreski inspektor ne može da podnese krivičnu prijavu, predlaže se izmena člana 129r ZPPPA, prema kojoj je poreski inspektor koji vrši terensku kontrolu nad priređivanjem igara na sreću, dužan da, ako utvrdi da činjenice i okolnosti koje ukazuju na postojanje osnova sumnje da je izvršeno poresko krivično delo od strane lica od koga je privremeno oduzeta oprema i predmeti, odmah nakon donošenja rešenja iz stava 4. ovog člana, postupi na način iz člana 136. ZPPPA.

Uz član 22.

Predlaže se izmena člana 165. ZPPPA u smislu obezbeđivanja principa dvostepenosti u postupku odlučivanja po zahtevu za izdavanje odobrenja za poresko punomoćstvo za porez na dodatu vrednost u smislu člana 10a Zakona o porezu na dodatu vrednost ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 86/2004 - ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 5/2015 - usklađeni din. izn. i 83/2015).

Uz čl. 23, 24, 25, 27. i 29.

Predlaže se izmena radi prilagođavanja raspona propisane kazne težini prekršaja i vrsti poreskog obveznika, imajući u vidu da se radi o poreskom obvezniku fizičkom licu.

Takođe, predlaže se izmena odredbe koje se odnose na poreske prekršaje tako da je za prekršaj pravnog lica u članu 177. stav 7. ZPPPA propisana kazna koja prekoračuje zakonski maksimum iz odredbe člana 39. stav 3. Zakona o prekršajima ("Sl. glasnik RS", br. 65/2013) kojim je propisano da se izuzetno od odredaba st. 1. i 2. ovog člana, novčana kazna može propisati u fiksnom iznosu za fizičko lice i odgovorno lice od 1.000 do 10.000 dinara, za preduzetnika od 5.000 do 50.000 dinara, a za pravno lice od 10.000 do 100.000 dinara.

Kako bi se odredba člana 177. stav 7. ZPPPA uskladila sa navedenom odredbom člana 39. stav 3. Zakona o prekršajima potrebno je izmeniti iznos propisane novčane kazne za pravno lice. Nadalje, za pojedine poreske prekršaje iz čl. 177. i 178. ZPPPA nije bila propisana odgovornost odgovornog lica za učinjen prekršaj.

Naime, kako je odredbom člana 27. stav 1. Zakona o prekršajima propisano da je pravno lice odgovorno za prekršaj učinjen radnjom ili propuštanjem dužnog nadzora organa upravljanja ili odgovornog lica ili radnjom drugog lica koje je u vreme izvršenja prekršaja bilo ovlašćeno da postupa u ime pravnog lica, to je uz odgovornost pravnog lica potrebno propisati i odgovornost odgovornog lica, kako bi pravno lice moglo biti odgovorno za učinjen prekršaj.

Uz član 32.

Predlaže se da ovaj zakon stupa na snagu 1. januara 2016. godine.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Donošenje ovog zakona po hitnom postupku predlaže se u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine ("Sl. glasnik RS", br. 20/2012 - prečišćen tekst), imajući u vidu da je neophodno obezbediti nesmetan rad organa i organizacija čije se funkcionisanje finansira iz budžeta Republike Srbije, kao i da bi se obezbedili uslovi za blagovremenu primenu predloženih zakonskih rešenja u funkciji veće finansijske discipline, što može imati pozitivan uticaj na ostvarivanje sredstava iz kojih se finansiraju nadležnosti Republike, autonomnih pokrajina i jedinica lokalnih samouprava.

Izvor: Press služba Skupštine Srbije, 17.12.2015.