Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O PREUZIMANJU OBAVEZA JAVNOG PREDUZEĆA "SRBIJAGASˮ NOVI SAD PREMA PRIVREDNOM DRUŠTVU"NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJEˮ A.D. NOVI SAD I PRETVARANJU TIH OBAVEZA U JAVNI DUG REPUBLIKE SRBIJE - Tekst propisa


PREDLOG ZAKONA O PREUZIMANJU OBAVEZA JAVNOG PREDUZEĆA "SRBIJAGASˮ NOVI SAD PREMA PRIVREDNOM DRUŠTVU"NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJEˮ A.D. NOVI SAD I PRETVARANJU TIH OBAVEZA U JAVNI DUG REPUBLIKE SRBIJE

Predmet uređivanja

Član 1.

Ovim zakonom uređuje se način i dinamika izmirivanja obaveza Republike Srbije koje Javno preduzeće "Srbijagas" Novi Sad ima prema privrednom društvu "Naftna industrija Srbijeˮ a.d. Novi Sad (u daljem tekstu: NIS a.d. Novi Sad), a u skladu sa Programom mera za izmirivanje obaveza Javnog preduzeća "Srbijagas" Novi Sad prema privrednom društvu NIS a.d. Novi Sad po osnovu isporuke prirodnog i kaptažnog gasa, kao i način obezbeđenja sredstava za ove namene.

Iznos obaveza

Član 2.

Republika Srbija preuzima kao javni dug Republike Srbije obaveze iz člana 1. ovog zakona, u ukupnom nominalnom iznosu do 23.379.767.018,82 dinara, sa stanjem na dan 17. novembar 2015. godine, u evro protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan stupanja na snagu ovog zakona.

Sredstva za izmirenje obaveza

Član 3.

Sredstva za izmirenje obaveza iz člana 2. ovog zakona obezbeđuju se u budžetu Republike Srbije.

Način i dinamika izmirenja obaveza

Član 4.

Obaveze iz člana 2. ovog zakona prema privrednom društvu NIS a.d. Novi Sad, Republika Srbija platiće u šest rata prema sledećoj dinamici:

- do 31. decembra 2015. godine - u visini 20% ukupnog iznosa obaveze utvrđene u članu 2. ovog zakona,

- do 31. maja 2016. godine - u visini 16% ukupnog iznosa obaveze utvrđene u članu 2. ovog zakona,

- do 31. decembra 2016. godine - u visini 16% ukupnog iznosa obaveze utvrđene u članu 2. ovog zakona.

- do 31. maja 2017. godine - u visini 16% ukupnog iznosa obaveze utvrđene u članu 2. ovog zakona,

- do 31. decembra 2017. godine - u visini 16% ukupnog iznosa obaveze utvrđene u članu 2. ovog zakona,

- do 31. maja 2018. godine - u visini 16% ukupnog iznosa obaveze utvrđene u članu 2. ovog zakona.

Izmirenje obaveza

Član 5.

Izmirenje obaveza prema privrednom društvu NIS a.d. Novi Sad izvršiće Ministarstvo finansija - Uprava za javni dug, u skladu sa članom 4. ovog zakona, prenosom sredstava na tekući račun privrednog društva NIS a.d. Novi Sad u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan plaćanja.

Završna odredba

Član 6.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u"Službenom glasniku Republike Srbije".

IZ OBRAZLOŽENJA

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Javno preduzeće "Srbijagas" Novi Sad (u daljem tekstu: JP "Srbijagas"), čiji je osnivač Republika Srbija je preduzeće koje obavlja delatnost od opšteg interesa u oblasti transporta i upravljanja transportnim sistemom za prirodni gas, skladištenja i upravljanja skladištem prirodnog gasa, distribucije i upravljanje distributivnim sistemom za prirodni gas i javno snabdevanje prirodnim gasom.

Društvo za istraživanje, proizvodnju, preradu, distribuciju promet nafte i naftnih derivata i istraživanje i proizvodnju prirodnog gasa NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE a.d. Novi Sad (u daljem tekstu: NIS a.d.) je dobavljač prirodnog i kaptažnog gasa za JP "Srbijagas", na osnovu Ugovora o kupoprodaji prirodnog gasa broj 00-01-7/147 od 30. aprila 2009. godine, sa pripadajućim aneksima.

Međutim, kako se poslovanje JP "Srbijagas" u periodu 2008-2013. godine odvijalo u neekonomskim uslovima (usled dispariteta cena gasa, nelikvidnosti privrede i daljinskih sistema grejanja, preporuka da JP "Srbijagas" obezbeđuje gas preduzećima u restrukturiranju) došlo je do kašnjenja u izmirivanju obaveza prema NIS a.d., pa je između Republike Srbije i NIS a.d. zaključen Memorandum o regulisanju potraživanja NIS a.d. prema JP "Srbijagas" i HIP Petrohemija a.d. Pančevo (u daljem tekstu: Memorandum), koji je usvojen Zaključkom Vlade 05 Broj: 023-15178/2014 od 27. novembra 2014. godine. Predmet Memoranduma je način regulisanja dugovanja JP "Srbijagas" prema NIS a.d. i odnosi se na period od 1. decembar 2011. godine do 31. marta 2013. godine.

Shodno zaključenom Memorandumu potpisan je Zapisnik o usaglašavanju obaveza između NIS a.d. i JP "Srbijagas" kojim su utvrđene ukupne obaveze JP Srbijagas prema NIS a.d. na dan 31. decembar 2014. godine, a sa stanjem 17. novembra 2015. godine u iznosu od 29.187.767.018,82 dinara, od toga po bilansnoj evidenciji 25.399.492.763,33 dinara i 3.788.274.255,49 dinara po vanbilansnoj evidenciji, a nakon otpisa iznosa određenog tačkom 2. Memoranduma, iznosi 23.379.767.018,82 dinara i biće izmire u periodu 2015-2018. godine.

Imajući u vidu finansijsku poziciju JP "Srbijagas", veliku kreditnu izloženost (što je posledica opisanih neekonomskih uslova poslovanja iz proteklog perioda) i dalje nedovoljnog stepena naplate za isporučeni gas, usled nelikvidnosti privrede i daljinskih sistema grejanja u Republici Srbiji, JP "Srbijagas" nije u mogućnosti da obezbedi finansijska sredstva i izmiri obaveze koje datiraju iz prethodnog perioda, a da pri tome ne ugrozi tekuće snabdevanje i plaćanje gasa, pa je neophodno da osnivač Republika Srbija obezbedi finansijska sredstva kako bi se izmirile obaveze JP "Srbijagas" prema NIS a.d.

Dinamika vraćanja obaveza definisaće se Zakonom o preuzimanju obaveza JP "Srbijagas" prema NIS a.d. u javni dug Republike Srbije nakon usvajanja Programa mera za izmirivanje obaveza JP "Srbijagas" Novi Sad prema privrednom društvu NIS a.d. Novi Sad po osnovu isporuke prirodnog i kaptažnog gasa, a sa stanjem 17. novembra 2015. godine.

Poštujući potrebu da se JP "Srbijagas" pruži neophodna podrška neophodno je donošenje ovog zakona kako se ne bi ugrozilo sigurno snabdevanje potrošača prirodnim gasom i kako bi se nastavio proces reorganizacije ovog preduzeća shodno međunarodno preuzetim obavezama i usaglašavanju njegovog rada sa trećim energetskim paketom.

III. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENJA

Odredbom člana 1. Predloga zakona predviđa se način i dinamika izmirivanja obaveza Republike Srbije prema privrednom društvu NIS a.d.

Odredbama člana 2. Predloga zakona predviđa se iznos preuzetih obaveza.

Odredbom člana 3. Predloga zakona predviđeno je da će se sredstva za izmirenje obaveza iz ovog zakona obezbeđivati u budžetu Republike Srbije.

Odredbama člana 4. Predloga zakona predviđa se način i dinamika izmirenja obaveza.

Odredbom člana 5. Predloga zakona predviđa se način izmirenja obaveza.

Odredbom člana 6. Predloga zakona predviđa se stupanje na snagu ovog zakona.

IV. PROCENA IZNOSA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona obezbeđivaće se sredstva u budžetu Republike Srbije za 2015 i 2016. godinu.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Razlozi za donošenje ovog zakona po hitnom postupku, saglasno članu 167. Poslovnika Narodne skupštine ("Sl. glasnik RS", br. 20/2012 - prečišćen tekst), proizlaze iz činjenice da je neophodno što pre preduzeti mere kako bi se započelo sa izmirenjem dugovanja prema privrednom društvu NIS a.d., koje su deo međunarodnih obaveza Republike Srbije.

VI. RAZLOZI ZA STUPANJE NA SNAGU PRE OSMOG DANA OD DANA OBJAVLJIVANJA

Stupanje na snagu ovog zakona pre osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije" određeno je u članu 196. stav 4. Ustava Republike Srbije("Sl. glasnik RS", br. 98/2006), kojim je predviđeno da zakon stupa na snagu ranije samo ako za to postoje naročito opravdani razlozi, utvrđeni prilikom njegovog donošenja.

Razlozi za stupanje na snagu ovog zakona pre osmog dana od dana objavljivanja nalaze se u tome da je u što hitnijem roku potrebno isplatiti zaostale obaveze privrednom društvu NIS a.d., kako se ne bi ugrozilo sigurno snabdevanje potrošača prirodnim gasom i kako bi se nastavio proces reorganizacije ovog preduzeća shodno međunarodno preuzetim obavezama i usaglašavanju njegovog rada sa trećim energetskim paketom. 

Izvor: Press služba Skupštine Srbije, 17.12.2015.