Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIVATIZACIJI: Preciziran je prestanak rada Agencije za privatizaciju danom stupanja na snagu odredaba Predloga zakona. Prelazak nadležnosti za sprovođenje privatizacije sa Agencije na Ministarstvo privrede


Ministarstvo privrede je, kao predlagač, izradilo, a Vlada Republike Srbije usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o privatizaciji (u daljem tekstu: Predlog zakona).

Odredbama Predloga zakona predviđen je prelazak nadležnosti za sprovođenje privatizacije sa Agencije za privatizaciju (u daljem tekstu: Agencija) na ministarstvo nadležno za poslove privrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) u pogledu sprovođenja i kontrolisanja svih postupaka privatizacije u Republici Srbiji i obavljanja delatnosti posredovanja u prodaji javnog i društvenog kapitala i imovine u postupku privatizacije.

Odredbama Preedloga zakona se precizira da Ministarstvo:

1) sprovodi postupak privatizacije;

2) kontroliše postupak privatizacije;

3) prodaje javni kapital iskazan u akcijama ili udelima, kao i akcije, odnosno udele Akcionarskog fonda (u daljem tekstu: Fond), Fonda za razvoj Republike Srbije, Republičkog fonda nadležnog za penzijsko i invalidsko osiguranje koji su preneti na osnovu Zakona o svojinskoj transformaciji ("Sl. glasnik RS", br. 32/97 i 10/2001), prodaje akcije i udele koji su preneti i evidentirani u Registru akcija i udela prenetih posle raskida ugovora zaključenog u postupku privatizacije (u daljem tekstu: Registar);

4) vodi Registar u skladu sa odredbama Predloga zakona;

5) obavlja poslove u ime i za račun Fonda i druge poslove u skladu sa zakonom kojim se uređuju pravo na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u procesu privatizacije;

6) obavlja i druge poslove u skladu sa odredbama Predloga zakona i drugim propisima.

Predlogom zakona predviđen je prelazak poslova koje je u postupku privatizacije obavljala Agencija u Ministarstvo, i to u pogledu:

1) pribavljanja mišljenja i saglasnosti od nadležne organizacije za sprečavanje pranja novca;

2) objavljivanja javnog poziva za prikupljanje pisama o zainteresovanosti;

3) pokretanja postupka privatizacije;

4) prikupljanja podataka o popisu i proceni fer tržišne vrednosti celokupne imovine i obaveza i kapitala subjekta privatizacije;

5) donošenja odluke kojom se određuje model i metod privatizacije, početna cena i predlaganja mera za pripremu i rasterećenje obaveza subjekta privatizacije;

6) dostavljanja prodajne dokumentacije;

7) određivanja kriterijuma za učestvovanje u javnom prikupljanju ponuda sa javnim nadmetanjem, uslova prodaje, kao i obaveza kupca koje se odnose na investicije, socijalni program, kontinuitet poslovanja i slično;

8) pripreme i objavljivanja javnog poziva za prodaju kapitala i imovine subjekta privatizacije;

9) obrazovanja i učešća u radu Komisije za sprovođenje postupka javnog prikupljanja ponuda sa javnim nadmetanjem;

10) postupka kojim se definiše nova početna cena za prodaju kapitala ili imovine ukoliko se prodaja ne izvrši po prvobitno definisanoj početnoj ceni;

11) podnošenja prijave za učešće;

12) objavljivanja javnog poziva za izbor strateškog partnera u slučaju javnog prikupljanja ponuda;

13) učešća u zaključivanju, evidentiranju i objavljivanju ugovora o prodaji kapitala;

14) davanja saglasnosti za ustupanje ugovora o prodaji kapitala;

15) obaveza po pitanju povećanja kapitala emisijom sopstvenih akcija, upisa sopstvenih akcija ili udela na subjekt privatizacije i prenosa sopstvenih akcija ili udela na kupca;

16) ispunjenja uslova za raskid ugovora o prodaji kapitala;

17) imenovanja zastupnika kapitala u subjektu privatizacije za koji je raskinut ugovor o prodaji kapitala, a radi upravljanja subjektom privatizacije do okončanja postupka privatizacije;

18) izveštaja koje podnosi zastupnik kapitala;

19) razrešenja zastupnika kapitala;

20) obezbeđivanja uslova za trgovanje akcijama;

21) organizovanja i sprovođenje prodaje imovine;

22) donošenja odluke o prihvatanju, odbijanju, vraćanju na ispravku ili o izmeni dostavljenog Programa za prodaju imovine;

23) donošenja zaključka o namirenju založnih poverilaca;

24) kontrolisanja izvršenja ugovornih obaveza kupca predviđenih ugovorom o prodaji;

25) dostavljanja odluke o izdavanju akcija bez naknade subjekta privatizacije;

26) objavljivanja ugovora o strateškom partnerstvu;

27) kontrole izvršenja ugovornih obaveza strateškog investitora koje su predviđene ugovorom o strateškom partnerstvu;

28) organizovanja otkupa preostalog društvenog kapitala od strane strateškog partnera;

29) dostavljanja odluke o konverziji potraživanja poverilaca u trajni ulog u kapitalu subjekta privatizacije;

30) donošenja predloga za pokretanje postupka stečaja u slučaju ispunjenja jednog od stečajnih razloga preciziranih Predlogom zakona i odredbama Zakona o stečaju ("Sl. glasnik RS", br. 104/2009, 99/2011 - dr. zakon, 71/2012 - odluka US i 83/2014);

31) obustave postupka privatizacije.

Odredbama Predloga zakona precizira se i da se pod postupkom privatizacije podrazumeva i prodaja akcija, odnosno udela koji su posle raskida ugovora o prodaji kapitala zaključenog u postupku privatizacije, preneti i evidentirani u Registru. Takođe, precizno se definiše i Registar akcija i udela prenetih posle raskida ugovora zaključenog u postupku privatizacije kao registar u koji se prenose i evidentiraju akcije i udeli posle raskida ugovora zaključenog u postupku privatizacije, a koji se vodi u Ministarstvu. Registar sadrži naziv subjekta privatizacije čiji se deo kapitala evidentira u Registru, podatke o visini kapitala, odnosno o broju akcija koje se evidentiraju, kao i druge podatke.

Predlogom zakona predviđena je konačnost odluka, odnosno precizira se da su odluke donete u skladu sa Predlogom zakona konačne i da se protiv njih može voditi upravni spor, čime je isključeno pravo prigovora učesnika u postupku privatizacije na zakonitost sprovedenog postupka.

Kada su u pitanju sredstva ostvarena prodajom u postupku privatizacije precizira se da se sredstva ostvarena prodajom kapitala ili imovine uplaćuju na račun Ministarstva i ta sredstva ne mogu biti predmet izvršenja. Takođe, predviđeno je da se sredstva od prodaje društvenog kapitala i akcija i udela, evidentiranih u Registru, prenose u Budžet Republike Srbije, a precizno je definisana i raspodela sredstava od prodajne cene društvenog kapitala. Predlogom zakona precizira se i da se sredstva koja su ostvarena prodajom javnog kapitala, kao i prodajom akcija i udela u vlasništvu Fonda, Fonda za razvoj Republike Srbije i Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, prenose na uplatni račun po odbitku realnih troškova prodaje.

Kada su u pitanju kupci u postupku privatizacije odredbama Predloga zakona je predviđeno da kupci mogu biti domaća i strana pravna ili fizička lica, dok kupac poljoprivrednog zemljišta može biti samo domaće pravno ili fizičko lice. Takođe, predviđena je mogućnost formiranja konzorcijuma, odnosno udruženja domaćih ili stranih fizičkih ili pravnih lica radi kupovine subjekta privatizacije ili strateškog partnerstva, a precizno je definisano koja lica, odnosno kupci ne mogu biti članovi konzorcijuma.

Takođe, odredbama Predloga zakona je precizirano da kupac ne može biti:

1) domaće pravno lice koje posluje većinskim društvenim kapitalom;

2) subjekt privatizacije, odnosno njegovo zavisno društvo;

3) zavisno, odnosno kontrolno društvo koje posluje društvenim kapitalom ne može biti kupac kontrolnog, odnosno njegovog zavisnog društva u kojem se sprovodi privatizacija;

4) učesnik u procesu privatizacije koji je usled nepreduzimanja radnji i nezaključivanja ugovora u skladu sa Predlogom zakona izgubio svojstvo kupca, odnosno strateškog investitora;

5) član porodice učesnika koji je izgubio svojstvo kupca, kao ni pravno lice čiji je on osnivač, pri čemu se članovima porodice smatraju roditelji i deca;

6) osnivač privrednog društva koji prema subjektu privatizacije ima dospele neizmirene obaveze i sa kojim je raskinut ugovor o prodaji, odnosno o strateškom partnerstvu, usled neizvršvanja ugovornih obaveza;

7) fizičko lice, pravno lice i osnivač pravnog lica koje je izgubilo svojstvo kupca u skladu sa Zakonom o privatizaciji ("Sl. glasnik RS", br. 38/2001, 18/2003, 45/2005, 123/2007, 123/2007 - dr. zakon, 30/2010 - dr. zakon, 93/2012, 119/2012, 51/2014 i 52/2014 - odluka US), kao ni član porodice kupca, pri čemu se članovima porodice smatraju roditelji i deca.

Odredbama Predloga zakona predviđeno je da ministar nadležan za poslove privrede obrazuje:

1) jednu ili više komisija za obavljanje poslova davanja saglasnosti u skladu sa odredbama Predloga zakona, zakona kojim se uređuje pravni položaj privrednih društava i zadruga;

2) komisiju za kontrolu izvršenja obaveza kupca, odnosno strateškog investitora iz zaključenih ugovora u postupku privatizacije.

Takođe, odredbama Predloga zakona preciziran je prestanak rada Agencije danom stupanja na snagu odredaba Predloga zakona. Precizirano je i da će Ministarstvo od Agencije preuzeti prava i obaveze, predmete, opremu, sredstva za rad i arhivu, koji su u funkciji obavljanja poslova utvrđenih odredbama Predloga zakona, kao i zaposlene raspoređene na poslovima privatizacije, tržišta kapitala i kontrole izvršenja ugovornih obaveza.

Danom stupanja na snagu odredaba Predloga zakona Državno pravobranilaštvo Republike Srbije će od Agencije preuzeti prava i obaveze, predmete, opremu, sredstva za rad i arhivu, koji su u funkciji zastupanja u postupcima pred sudovima, arbitražama, organima uprave i drugim nadležnim organima, a u kojima Agencija ima položaj stranke ili umešača, kao i zaposlene raspoređene na poslovima zastupanja. Precizirano je i da će akcije i udeli iz portfelja Agencije koji su preneti na osnovu raskinutih ugovora biti preneti i evidentirani u Registar do dana stupanja na snagu odredaba Predloga zakona.

Konačno, u prelaznim i završnim odredbama precizira se da odredbe Predloga zakona stupaju na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS", kao i da će danom stupanja na snagu Predloga zakona prestati da važi Zakon o Agenciji za privatizaciju ("Sl. glasnik RS", br. 38/2001, 135/2004, 30/2010, 115/2014 i 89/2015 - dr. zakon), kao i propisi doneti na osnovu tog zakona.

Takođe, odredbama Predloga zakona precizira se i da će postupci privatizacije započeti do dana stupanja na snagu Predloga zakona biti nastavljeni prema odredbama Predloga zakona, kao i da će se postupci odlučivanja po prigovorima i žalbama po kojima Ministarstvo nije odlučilo do dana stupanja na snagu Predloga zakona biti okončani po odredbama Predloga zakona.

Konačno, danom stupanja na snagu Predloga zakona založno pravo koje je Agencija imala na kapitalu koji je bio predmet prodaje prenosi se na Ministarstvo, a sredstva koja su Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2016. godinu ("Sl. glasnik RS", br. 103/2015) obezbeđena za finansiranje Agencije biće preusmerena na finansiranje poslova koje Ministarstvo preuzima odredbama Predloga zakona. 

Izvor: Redakcija, Dragana Aleksić, 20.12.2015.