Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FISKALIZACIJI – Tekst propisa


Član 1.

U Zakonu o fiskalizaciji (“Službeni glasnik RS”, br. 153/20 i 96/21), u članu 3. posle stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:

“Prometom na malo iz stava 1. ovog člana ne smatra se promet izvršen izvan maloprodajnog objekta ako je korisnik isporučenih dobara i pruženih usluga, odnosno dobara i usluga koje će biti isporučene ili pružene u slučaju primljenih avansa, pravno lice, odnosno obveznik poreza na prihode od samostalne delatnosti u smislu zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana.”.

U dosadašnjem stavu 3, koji postaje stav 4, posle reči: “fizičkim licima" dodaju se zapeta i reči: “kao i sedište obveznika fiskalizacije koji vrši promet na malo preko interneta putem daljinske trgovine.

Član 2.

U članu 5. stav 2. tačka 10) briše se.

Član 3.

U članu 6. stav 4. posle reči: “putem interneta,” dodaju se reči: “odnosno promet na malo sopstvenih korišćenih pokretnih materijalnih sredstava,”.

Član 4.

Posle člana 10. dodaje se član 10a, koji glasi:

“Član 1b0a

Svi podaci iz Sistema za upravljanje fiskalizacijom, koji se odnose na fiskalne račune izdate licima iz člana 5. stav 2. tačka 5) ovog zakona, prenose se u sistem elektronskih faktura propisan zakonom kojim se uređuje elektronsko fakturisanje, po ispunjenju tehničkih uslova.

Način i postupak prenosa podataka iz stava 1. ovog člana bliže uređuje ministar finansija.".

Član 5.

U članu 12. stav 1. reči: “u trajanju do godinu dana" brišu se.

U stavu 2. tač. 1), 2) i 3) reč: “do” zamenjuje se rečju: “od”.

Dodaje se stav 5, koji glasi:

“Izuzetno od stava 2. ovog člana, zabrana vršenja delatnosti obvezniku fiskalizacije koji delatnost obavlja na prostoru održavanja manifestacija (vašara, festivala. izložbi i drugih manifestacija u sklopu kulturnih, muzičkih, sportskih i drugih društvenih aktivnosti) izriče se za period trajanja te manifestacije.”.

Član 6.

U članu 13. stav 1. posle reči: “ovih propisa” dodaju se zapeta i reči: “osim kod obveznika fiskalizacije kojima je privremeno oduzet PIB”.

Posle stava 1. dodaju se novi st. 2. i 3, koji glase:

“Kod obveznika fiskalizacije kojima je privremeno oduzet PIB. Poreska uprava u postupku nadzora rešenjem oduzima bezbednosni element.

Protiv rešenja iz stava 2. ovog člana žalba nije dozvoljena.”.

Dosadašnji stav 2. postaje stav 4.

U dosadašnjem stavu 3, koji postaje stav 5. reči: “stava 2." zamenjuju se rečima: “stava 4.”

Član 7.

Podzakonski akt iz člana 4. ovog zakona doneće se u roku od 180 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 8.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”.

IZ OBRAZLOŽENJA

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

• Problemi koje ovaj zakon treba da reši, odnosno ciljevi koji se ovim zakonom postižu

Imajući u vidu da je Zakon o fiskalizaciji (“Službeni glasnik RS”, br. 153/20 i 96/21) počeo da se primenjuje 1. novembra 2021. godine, uz prelazni period od šest meseci za postepeno prilagođavanje obveznika fiskalizacije novom modelu fiskalizacije, nakon perioda od potpune primene istog, koji je počeo 1. maja 2022. godine, u primeni istog pojavile su se određene nedoumice sa obzirom na to da se radi o sasvim novom modelu fiskalizacije, te je najznačajniji cilj koji se postiže donošenjem ovog zakona otklanjanje određenih nejasnoća, efikasnija poreska kontrola pojedinih obveznika fiskalizacije, dalje unapređenje uslova za implementaciju tehničkih rešenja za evidentiranje prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja, kao i preciziranje pojedinih odredaba navedenog zakona.

Dakle, predloženim zakonskim rešenjem, između ostalog, stvara se pravni osnov Poreskoj upravi za efikasniju poresku kontrolu obveznika fiskalizacije kojima je privremeno oduzet PIB, kao i obveznika fiskalizacije koji delatnost obavljaju za vreme trajanja manifestacija (vašara. festivala. izložbi i drugih manifestacija u sklopu kulturnih, muzičkih, sportskih i drugih društvenih aktivnosti), čime se stvaraju uslovi za suzbijanje sive ekonomije, efikasniju kontrolu i bolju naplatu poreza.

Pored toga, predloženim zakonskim rešenjem preciziraju se odredbe koje se odnose na pojašnjenje instituta prometa dobra i usluga na malo (promet na malo) i primljenih avansa za promet na malo, kada se promet dobara i pružanje usluga vrši, pravnom licu, odnosno obvezniku poreza na prihode od samostalne delatnosti u smislu zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana, izvan maloprodajnog objekta.

Takođe, predlaže se preciziranje odredbe koja se odnosi na maloprodajni objekat kada se radi o prometu na malo preko interneta putem daljinske trgovine, tako što se pojašnjava da se maloprodajnim objektom smatra sedište obveznika fiskalizacije koji vrši promet na malo preko interneta putem daljinske trgovine. Preciziranjem odredbe koja se odnosi na sadržaj fiskalnog računa vrši se dalje unapređenje tehničkih rešenja za evidentiranje prometa na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja. Kada se radi o obveznicima fiskalizacije koji samo povremeno vrše promet na malo, i to prometom sopstvenih korišćenih pokretnih materijalnih sredstava | (osnovna sredstva) u cilju smanjenja troškova u vezi sa korišćenjem elektronskog fiskalnog uređaja. daje se mogućnost da navedeni obveznici fiskalizacije mogu da u navedenom slučaju koriste za evidentiranje prometa na malo elektronski fiskalni uređaj koji koristi procesor fiskalnih računa u Sistemu za upravljanje i fiskalizacijom i koji omogućava izdavanje fiskalnih računa isključivo kroz stalnu internet vezu u realnom vremenu.

• Razmatrane mogućnosti da se problemi reše i bez donošenja zakona

Imajući u vidu da je reč o elementima sistema i politike javnih prihoda koji se, saglasno odredbama Zakona o budžetskom sistemu (“Službeni glasnik RS”, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-ispravka. 108/13. 142/14, 68/15-dr. zakon, 103/15, 99/16, 113/1177, 95/18, 31119, 72/19, 149/20. 118/21 i 118/21- dr. zakon) uvode zakonom, to znači da se izmene tih elemenata mogu vršiti samo zakonom. Prema tome, kako se materija koja se uređuje ovim zakonom odnosi na obavezu evidentiranja prometa dobara i usluga na malo, kao i primljenih avansa za budući promet dobara i usluga na malo u zakonodavnu regulativu, nije razmatrano, niti je bilo osnova za razmatranje njenog uređenja drugim zakonom ili podzakonskim aktom.

• Zašto je donošenje zakona najbolji način za rešavanje problema

S obzirom na to da se radi o zakonskoj materiji, određena postojeća zakonska rešenja jedino je i moguće menjati zakonom, te se s tim u vezi, u konkretnom slučaju, predlaže donošenje novog zakona.

Uređivanjem poreskopravne materije, ovim zakonom daje se doprinos pravnoj sigurnosti i obezbeđuje javnosti dostupnost u pogledu vođenja poreske politike, s obzirom na to da se ovaj zakon kao opšti pravni akt objavljuje i stvara jednaka prava i obaveze za sve subjekte koji se nađu u istoj poreskopravnoj situaciji.

III. SADRŽINA ZAKONA -– OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

U članu 1. Predloga zakona vrši se preciziranje pojma šta se smatra prometom na malo u smislu da se prometom na malo ne smatra promet izvršen izvan maloprodajnog objekta ako je korisnik isporučenih dobara i pruženih usluga. odnosno dobara i usluga koje će biti isporučene ili pružene u slučaju primljenih avansa, pravno lice, odnosno obveznik poreza na prihode od samostalne delatnosti u smislu zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana.

Pored toga, predlaže se da se pored maloprodajnog objekta kojim se smatra svaki poslovni prostor i poslovna prostorija koji se primarno koriste za promet dobara i pružanje usluga fizičkim licima, maloprodajnim objektom smatra i sedište obveznika fiskalizacije koji vrši promet na malo preko interneta putem daljinske trgovine.

U članu 2. Predloga zakona predlaže se da fiskalni račun ne sadrži kao obavezan element vrednost prometa po poreskim stopama, s obzirom na to da će se tehničkim unapređenjem omogućiti da se dodatno informacije dobijaju skeniranjem dvodimenzionalnog bar-koda (eng. QR – Quick Response) za verifikaciju koji sadrži sve elemente elektronskog potpisa kada se štampa fiskalni račun ili hiperlink za verifikaciju kada se fiskalni račun izdaje u elektronskoj formi.

U članu 3. Predloga zakona predlaže se da pored obveznika fiskalizacije koji obavlja promet na malo isključivo putem interneta, što predstavlja sadašnje zakonsko rešenje i obveznik fiskalizacije koji obavlja promet na malo sopstvenih korišćenih pokretnih materijalnih sredstava (osnovna sredstva) u cilju smanjenja troškova u vezi sa korišćenjem elektronskog fiskalnog uređaja, može da u navedenom slučaju koristi za evidentiranje prometa na malo elektronski fiskalni uređaj koji koristi procesor fiskalnih računa u Sistemu za upravljanje fiskalizacijom i koji omogućava izdavanje fiskalnih računa isključivo kroz stalnu internet vezu u realnom vremenu.

U članu 4. Predloga zakona predlaže se po ispunjenju tehničkih uslova omogući da se svi podaci iz Sistema za upravljanje fiskalizacijom. koji se odnose na fiskalne račune izdate licima iz člana 5. stav 2. tačka 5) Zakona o fiskalizaciji (pravno lice, odnosno obveznik poreza na prihode od samostalne delatnosti u smislu zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana) prenose se u sistem elektronskih faktura propisan Zakonom o elektronskom fakturisanju. Takođe, propisuje se da se način i postupak prenosa podataka bliže uređuje podzakonskim aktom koji donosi ministar nadležan za poslove finansija.

U članu 5. Predloga zakona, u delu Kaznenih odredbi, predlaže se da inspektor u cilju ujednačavanja rada Poreske uprave obvezniku fiskalizacije u toku nadzora nad primenom ovog zakona, izriče kaznu zabrane vršenja delatnosti u trajanju od 15 dana, 90 dana, odnosno od jedne godine, u zavisnosti od toga koliko puta je obveznik fiskalizacije učinio nepravilnost, odnosno koliko puta u toku nadzora obveznik fiskalizacije nije evidentirao svaki pojedinačno ostvareni promet na malo, uključujući i primljene avanse za budući promet na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja, za razliku od sadašnjeg zakonskog rešenja kojim je određen raspon trajanje iste. Pored toga, propisuje se da se zabrana vršenja delatnosti obvezniku fiskalizacije koji delatnost obavlja na prostoru održavanja manifestacija (vašara, festivala, izložbi i drugih manifestacija u sklopu kulturnih, muzičkih, sportskih i drugih društvenih aktivnosti) izriče za period trajanja te manifestacije.

U članu 6. Predloga zakona, u delu Kaznenih odredbi. predlaže se kod obveznika fiskalizacije kojima je privremeno oduzet PIB, Poreska uprava u postupku nadzora rešenjem oduzima bezbednosni element. Predlaže se da protiv rešenja o oduzimanju bezbednosnog elementa žalba nije dozvoljena. Ovakvo predloženo zakonsko rešenje (fizičko oduzimanje bezbednosnog elementa) onemogućiće obveznika fiskalizacije, kojem je privremeno oduzet PIB, da nastavi da izdaje fiskalne račune.

U članu 7. Predloga zakona predlaže se da se podzakonski akt za izvršavanje ovog zakona donese u roku od 180 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

U članu 8. Predloga zakona propisuje se vreme stupanje na snagu ovog zakona.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine, 18.11.2022.