Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ELEKTRONSKOM FAKTURISANJU – Tekst propisa


Član 1.

U Zakonu o elektronskom fakturisanju (“Službeni glasnik RS”. br. 44/21 i 129/21), u članu 1. dodaje se stav 2, koji glasi:

“Odredbe ovog zakona ne odnose se na fizička lica koja nisu obveznici poreza na prihod od samostalne delatnosti u smislu zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana.”.

Član 2.

U članu 2. tačka 2) posle reči: “odnosno javno preduzeće" dodaju se zapeta i reči:

“uključujući i javno komunalno preduzeće,”.

U tački 4) reči: “i na kojeg se shodno primenjuju odredbe ovog zakona koje se primenjuju na subjekta privatnog sektora" brišu se.

Dodaju se st. 2. i 3, koji glase:

“Obveznik poreza na prihod od samostalne delatnosti u smislu zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana i obveznik poreza na dobit pravnih lica u smislu zakona kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica, osim subjekta javnog i privatnog sektora, prijavljuje se za korišćenje sistema elektronskih faktura pre podnošenja zahteva za isplatu subjektu javnog sektora.

Na Narodnu banku Srbije shodno se primenjuju odredbe ovog zakona koje se primenjuju na subjekta javnog sektora, a na dobrovoljnog korisnika sistema elektronskih faktura odredbe ovog zakona koje se primenjuju na subjekta privatnog sektora.”.

Član 3.

U članu 3. stav 1. tačka 2) posle reči: “javnog sektora” dodaju se zapeta i reči:

“uključujući i sve zahteve za isplatu ka subjektu javnog sektora”.

U tački 4) posle reči: “međusobnih transakcija” dodaju se zapeta i reči:

“uključujući i sve zahteve za isplatu”.

U stavu 2. tačka 3) posle reči: “dobara i usluga” dodaju se zapeta i reči:

“uključujući i zahtev za isplatu po osnovu ugovora koji ima odbrambene ili bezbednosne aspekte izuzetog od primene zakona kojim se uređuju javne nabavke”, a tačka na kraju zamenjuje se tačkom i zapetom.

Dodaju se tač. 4)–7), koje glase:

“4) isporuku električne energije i uslugu preuzimanja električne energije u energetski sistem, osim isporuke električne energije za krajnju potrošnju;

5) promet dobara i usluga bez naknade:

6) transakciju po osnovu koje se plaća naknada koja predstavlja javni prihod u skladu sa zakonom kojim se uređuje budžetski sistem;

7) zahtev za isplatu troškova i nagrada u sudskim i drugim postupcima. koji se isplaćuju iz sredstava suda, odnosno drugog organa kod kojeg se vodi postupak, na osnovu odluke suda, odnosno drugog organa..

Član 4.

U članu 4. stav !. reči: “subjekt javnog sektora, pravno lice. Odnosno preduzetnik koji nije obveznik poreza na dodatu vrednost” zamenjuju se rečima: “lice koje nije obveznik poreza na dodatu vrednost – subjekt javnog sektora i dobrovoljni korisnik sistema elektronskih faktura”.

St. 3. i 4. menjaju se glase:

“Elektronsko evidentiranje obračuna poreza na dodatu vrednost vrši se zbirno, za sve obaveze, iskazivanjem podataka o osnovici i obračunatom porezu na dodatu vrednost, posebno po poreskim stopama, osim ako ovim zakonom nije drukčije propisano.

Elektronsko evidentiranje obračuna poreza na dodatu vrednost vrši se pojedinačno, po svakoj obavezi, iskazivanjem podatka o osnovici, poreskoj stopi i obračunatom porezu na dodatu vrednost, i to za:

1) promet dobara i usluga, uključujući i dati avans, za koji je primalac dobara i usluga poreski dužnik u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost;

2) promet dobara i usluga koji se vrši uz naknadu obvezniku poreza na prihod od samostalne delatnosti u smislu zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana i obvezniku poreza na dobit pravnih lica u smislu zakona kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica, uključujući i primljeni avans, za koji je isporučilac dobara, odnosno pružalac usluga poreski dužnik u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost..

Posle stava 4. dodaje se novi stav 5, koji glasi:

“Ako je za transakcije za koje ne postoji obaveza izdavanja elektronske fakture u skladu sa ovim zakonom izdata elektronska faktura, ne postoji obaveza evidentiranja obračuna poreza na dodatu vrednost.”.

Dosadašnji st. 5-–7. postaju st. 6–8.

Član 5.

U članu 9. stav 3. posle reči: “strano lice” dodaju se zapeta i reči: “po uspostavljanju tehničko-tehnoloških uslova u sistemu elektronskih faktura”.

Član 6.

U članu 10. posle stava 4. dodaje se novi stav 5, koji glasi:

“Elektronska faktura koja je odbijena može se naknadno prihvatiti.”.

Dosadašnji stav 5. postaje stav 6.

Dodaju se st. 7. i 8, koji glase:

“Izuzetno od stava 6. ovog člana, ukoliko postoji privremeni prekid u radu sistema elektronskih faktura, elektronska faktura smatra se dostavljenom u trenutku ponovnog uspostavljanja rada sistema elektronskih faktura.

Aktom ministra nadležnog za poslove finansija bliže se uređuje postupanje u slučaju nastupanja privremenog prekida u radu sistema elektronskih faktura.”.

Član 7.

U članu 11. stav !. reči: “Služba Vlade nadležna” zamenjuju se rečima:

“Republički organ nadležan”.

Član 8.

U članu 16. stav 1. reči: “u pogledu usklađenosti elektronskih faktura sa srpskim standardom elektronskog fakturisanja brišu se.

U stavu 2. posle reči: “inspekcijskog nadzora" zapeta i reči; “koja nisu uređena ovim zakonom, brišu se.

Član 9.

U članu 18. stav 1. tačka 1a) reči: “4. i 6" zamenjuju se rečima:,,4. i 7".

Član 10.

Podzakonski akt iz člana 6. ovog zakona doneće se u roku od tri meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 11.

Odredba člana 6. stav 1. ovog zakona primenjivaće se od 1. juna 2023. godine za elektronske fakture koje se evidentiraju u centralni registar faktura u skladu sa zakonom kojim se uređuju rokovi izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama.

Član 12.

Ovaj zakon stupa na snagu 1. januara 2023. godine.

IZ OBRAZLOŽENJA

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Najznačajniji razlozi za donošenje ovog zakona nalaze se, pre svega, u potrebi da se preciziraju određene odredbe Zakona o elektronskom fakturisanju (u daljem tekstu: Zakon), pre svega, u delu koji se odnosi na obavezu izdavanja elektronske fakture i posebnu obavezu evidentiranja obračuna poreza na dodatu vrednost. Takođe. predlaže se preciziranje odredbi o tome na koje privredne subjekte se Zakon primenjuje. U tom smislu precizirano je da se Zakon ne primenjuje na fizička lica koja nisu obveznici poreza na prihod od samostalne delatnosti, a da se na Narodnu banku Srbije shodno primenjuju odredbe koje se odnose na subjekte javnog sektora.

Osim navedenog. precizirane su i odredbe koje se odnose na obavezu izdavanja elektronske fakture. U skladu sa navedenim, precizirano je da izdavanje elektronske fakture nije obavezno za zahteve za isplatu po osnovu ugovora koji ima odbrambene ili bezbednosne aspekte, a koji je izuzet od primene zakona kojim se uređuju javne nabavke.

Potom, predlaže se da se izuzetak odnosi i na isporuku električne energije i uslugu preuzimanja električne energije u energetski sistem, ako se ne radi o isporuci električne energije za krajnju potrošnju, potom da se izuzme promet dobara i usluga bez naknade, kao i transakcije po osnovu koje se plaća naknada koja predstavlja javni prihod u skladu sa zakonom kojim se uređuje budžetski sistem. U krug izuzetaka ulaze i zahtevi za isplatu troškova i nagrada u sudskim i drugim postupcima, koji se isplaćuju iz sredstava suda, odnosno drugog organa kod kojeg se vodi postupak, na osnovu odluke suda, odnosno drugog organa.

Potrebno je naglasiti da je predlagač, tokom dosadašnjeg sprovođenja zakona, veliku pažnju posvetio aktivnostima iz komunikacionog plana za uvođenje sistema elektronskih faktura, uključujući informisanje javnosti o sistemu, ali i organizaciju obuka za korisnike sistema i privredne subjekte koji se bave informaciono-komunikacionim delatnostima. Prvo, vršene su direktne konsultacije sa ministarstvima Vlade Republike Srbije, drugim državnim organima republičkog i lokalnog nivoa, prilikom kojih su neposredno predstavljene prednosti koje donosi sistem elektronskih faktura, kao i prava i obaveze ministarstava koje proizilaze iz odredbi zakona i podzakonskih akata. Ostvarena je i dvosmerna komunikacija sa korisnicima javnih sredstava koji su za sada najveći izdavaoci i primaoci elektronskih faktura.

Takođe, prilikom priprema za puno sprovođenje Zakona o elektronskom fakturisanju, došlo se do, po mišljenju predlagača, osnovanog predloga da se precizira i dodatno pravnotehnički uredi posebna obaveza elektronskog evidentiranja poreza na dodatu vrednost (PDV). Prvo, precizira se da privredni subjekat ne postaje dobrovoljni korisnik sistema elektronskih faktura isključivo na osnovu toga što je poreski dužnik u skladu sa zakonom kojim se uređuje PDV. Drugo, u cilju pojednostavljenja primene Zakona u delu obaveze evidentiranja PDV izvršeno je preciziranje i pravnotehničko usaglašavanje sa propisima kojima se uređuju obračunavanje i plaćanje PDV.

Precizirano je i da se odbijena elektronska faktura može naknadno prihvatiti, kao i to da se, u slučaju privremenog prekida rada sistema elektronskih faktura, elektronska faktura koja je izdata kada je došlo do prekida rada sistema elektronskih faktura smatra dostavljenom u trenutku ponovnog uspostavljanja rada sistema elektronskih faktura. Predloženo je i preciziranje koje se odnosi na obavezu subjekta javnog sektora da neposredno primi i elektronsku fakturu izdatu u skladu sa evropskim standardom elektronskog fakturisanja po osnovu transakcije u kojoj se kao izdavalac javlja strano lice po uspostavljanju neophodnih tehničko-tehnoloških uslova.

III.  OBRAZLOŽENjE POJEDINAČNIH REŠENjA

Članom 1. Predloga zakona propisuje se dopuna u članu 1. Zakona kojom se precizira da se odredbe zakona ne odnose na fizička lica koja nisu obveznici poreza na prihod od samostalne delatnosti.

U članu 2. Predloga zakona precizira se da subjekt javnog sektora predstavlja i javno komunalno preduzeće u smislu zakona kojim se uređuju javna preduzeća, a precizira se da subjekti koji ispunjavaju uslove da postanu dobrovoljni korisnici sistema elektronskih faktura svoje zahteve za isplatu subjektima javnog sektora šalju izdavanjem elektronske fakture preko sistema elektronskih faktura. Takođe, precizirano je da se na Narodnu banku Srbije shodno primenjuju odredbe zakona koje se primenjuju na subjekta javnog sektora, a na dobrovoljnog korisnika sistema elektronskih faktura odredbe zakona koje se primenjuju na subjekta privatnog sektora.

Članom 3. Predloga zakona precizira se da se subjektima javnog sektora zahtevi za isplatu šalju isključivo izdavanjem elektronske fakture u skladu sa zakonom. Potom, precizirani su i dopunjeni izuzeci od obaveze izdavanja elektronske fakture.

Članom 4. Predloga zakona vrši se preciziranje posebne obaveze evidentiranja poreza na dodatu vrednost.

Članom 5. Predloga zakona vrši se dopuna koja se odnosi na obavezu subjekta javnog sektora da neposredno primi i elektronsku fakturu izdatu u skladu sa evropskim standardom elektronskog fakturisanja po osnovu transakcije u kojoj se kao izdavalac javlja strano lice, nakon uspostavljanja neophodnih tehničko-tehnoloških uslova.

U članu 6. Predloga zakona predviđa se mogućnost naknadnog prihvatanja odbijene elektronske fakture, kao i momenat prijema elektronske fakture koja je izdata kada nastane privremeni prekid u radu sistema elektronskih faktura.

Članom 7. Predloga zakona vrši se izmena u smislu usklađivanja sa zakonom koji uređuje ministarstva.

U članu 8. Predloga zakona vrši se tehnička redakcija u smislu brisanja izlišnih sintagmi.

Članom 9. Predloga zakona vrši se usklađivanje prekršajnih odredaba sa predloženim izmenama i dopunama.

U članu 10. Predloga zakona propisuje se da se podzakonski akt iz člana 6. ovog zakona donosi u roku od tri meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

U članu 11. Predloga zakona predviđeno je da se odredba koja se odnosi na mogućnost naknadnog prihvatanja odbijene elektronske fakture, a za elektronske fakture koje se evidentiraju u centralni registar faktura u skladu sa zakonom koji uređuje rokove izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama primenjuje od 1. jula 2023. godine, u skladu sa tehničko-tehnološkim pripremama koje je potrebno izvršiti.

U članu 12. Predloga zakona predviđeno je da ovaj zakon stupa na snagu 1. januara 2023. godine.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine, 18.11.2022.