Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA: Privatne apoteke koje imaju potpisan ugovor sa RFZO za izdavanje lekova na recept, koje su imale više od 50% vrednosti nabavke lekova sa A i A1 Liste lekova, obveznici su primene javnih nabavki lekova


Povodom dopisa koje je RFZO 10.11.2017. godine uputio filijalama republičkog fonda sa zahtevom da se privatne apoteke upoznaju sa mišljenjem Uprave za javne nabavke iz koga proizilazi da su iste obavezne da primenjuju Zakon o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015), Farmaceutska komora Srbije obratila se ministru zdravlja RS.

RFZO uputio je dopis svim filijalama u kome se navodi da su sve privatne apoteke koje imaju potpisan ugovor sa RFZO za izdavanje lekova na recept, koje su imale više od 50% vrednosti nabavke lekova sa A i A1 Liste lekova, obveznici primene javnih nabavki lekova na recept (A i A1 lista). To se odnosi na sve privatne apoteke s obzirom na to da su sve imale više od 50% vrednosti nabavke lekova sa A i A1 Liste lekova na teret sredstava RFZO–a.

Iz navedenog proizilazi da će privatne apoteke morati samostalno da raspisuju javne nabavke za lekove sa Liste A i A1 za 2018. godinu, dok će RFZO raspisivati centralizovanu javnu nabavku lekova na recept za potrebe javnih apoteka.

Imajući u vidu vrlo negativne posledice po pacijente i zdravstvene ustanove, pa i zdravstveni sistem u celini (pojave velikog broja naručilaca, različitih cena koje bi se dobile sprovođenjem velikog broja javnih nabavki, vremensku, tehničku i organizacijsku ograničenost), Farmaceutska komora resornom ministru skreće pažnju na neodrživost ovakvog modela ugovaranja.

- Ovakva praksa nije prisutna ni u jednoj zemlji u regionu ili EU. Osim toga, ekonomske, političke, tržišne i javno–zdravstvene posledice ovakvog rešenja mogu dovesti do dodatnog urušavanja segmenta farmaceutske zdravstvene zaštite i ostvarivanja zagarantovanih prava obaveznog zdravstvenog osiguranja (potencijalni porast cena lekova, veštačke nestašice, nezadovoljstva pacijenata, zdravstvenog kadra). Smatramo da bi hitno trebalo reagovati i sprečiti očigledne negativne posledice - precizira se u dopisu komore ministru zdravlja.

Pored toga naglašavaju hitnost i neophodnost donošenja Zakona o apotekarskoj delatnosti, izmene akata koji regulišu Plan mreže zdravstvenih ustanova, donošenje odluke o moratorijumu na otvaranje novih apoteka, kao i povlačenje Pravilnika o listi proizvoda koji se mogu prodavati u apoteci ("Sl. glasnik RS", br. 53/2017).

Izvor: Vebsajt Farmaceutske komore Srbije, 17.11.2017
Naslov: Redakcija