Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ADVOKATSKA KOMORA BEOGRADA: Formirani stručni timovi AKB-a za pojedina pitanja, radi unapređenja rada komore i zaštite interesa profesije


Upravni odbor Advokatske komore Beograda (AKB) je doneo Odluku da se unapredi funkcionisanje komore tako što će se u rad na zaštiti interesa profesije uključiti što veći broj advokata. Zbog toga su formirani stručni timovi AK Beograda za pojedina pitanja i to:

1. Komisija za kontrolu zakonitosti pružanja pravne pomoći, koja treba da koncipira jasnu strategiju i preduzme konkretne mere u cilju delotvorne borbe protiv nadripisarstva.

2. Komisija za unapređenje sistema osiguranja advokata i formiranje fondova, koja treba da predloži konkretna rešenja koja bi doprinela materijalnoj sigurnosti advokata.

3. Komisija za unapređenje odnosa sa sudovima i drugim državnim organima, koja treba da poboljša komunikaciju sa sudovima i državnim organima povodom pitanja od značaja za bavljenje advokaturom.

4. Komisija za reformisanje sistema službene odbrane, koja treba da uspostavi kol centar za pravičnu i transparentnu dodelu službenih odbrana, uz poštovanje redosleda sa liste.

5. Komisija za poreski položaj advokata, koja treba da uoči sve probleme kod oporezivanja advokata i predloži odgovarajuća rešenja u postupku pregovora sa Poreskom upravom.

6. Komisija za besplatnu pravnu pomoć - koja treba da uspostavi sistem za pružanje besplatne pravne pomoći zasnovan na saradnji advokature i jedinica lokalne samouprave.

7. Komisija za kontinuiranu edukaciju advokata i advokatskih pripravnika, koja treba da koncipira strategiju edukacije i da organizuje okrugle stolove povocom pitanja koja su od značaja za stavove stručne javnosti u postupcima javnih rasprava oko novih propisa.

8. Komisije za praćenje propisa iz oblasti krivičnog prava, iz oblasti krivičnog prava i iz oblasti privrednog prava - koje treba da prate izmene zakona, uoče sporna rešenja još u fazi izrade nacrta propisa i zauzmu stavove povodom pitanja od značaja za advokaturu.

9. Komisija za analizu propisa koji uređuju advokaturu, koja treba da uoči manjkavosti normativnog okvira koji uređuje advokaturu i da inicira izmene propisa, kako ne bi došli u situaciju da advokaturu uređuje država po meri nosilaca političke vlasti

10. Komisija za unapređenje ugleda advokature - koja treba da preduzme konkretne mere u cilju podizanja ugleda advokature u javnosti – uz stručnu podršku odgovarajuće agencije

Na čelu stručnih timova nalaziće se po jedan član UO koji će organizovati rad tima i iznositi predloge tima na sednice UO radi zauzimanja zvaničnih stavova komore.

AKB očekuje da se u rad timova uključe svi advokati koji su zainteresovani da pruže lični doprinos u borbi za zaštitu interesa profesije - nezavisno od toga da li su izabrani za članove organa komore, kao i da će na ovaj način napraviti iskorak u organizaciji rada profesionalnog udruženja.

- Pozivamo sve zainteresovane advokate da se prijave u rad stručnih timova AK Beograda - navodi se u Odluci koju je potpisao predsednik AKB Jugoslav Tintor.

Izvor: Vebsajt Advokatske komore Beograda, 17.11.2017.
Naslov: Redakcija