Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SISTEMU PLATA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU - Tekst propisa


NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SISTEMU PLATA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU

Član 1.

U članu 39. stav 1. Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru ("Službeni glasnik RSˮ, broj 18/16) menja se i gasi: " Do 1. februara 2017. godine doneće se, u skladu sa odredbama ovog zakona, zakon kojim se uređuju, plate i druga primanja zaposlenih organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave i drugim organima i organizacijama koje je osnovala autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave.ˮ

U stavu 2. broj: "2017ˮ zamenjuje se brojem: "2018ˮ, a reči: "a do 1. januara 2018. godine zakoni kojima se uređuju plate i druga primanjaˮ, brišu se.

Iza stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi: Stav 2. menja se i glasi: "Do 1. januara 2018. godine doneće se, u skladu sa odredbama ovog zakona, zakoni kojima se uređuju radnopravni status, plate i druga primanja zaposlenih u javnim službama, javnim agencijama i drugim organima i organizacijama koje je osnovala Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samoupraveˮ

U dosadašnjem stavu 3. koji postaje stav 4. reči: "i 2.ˮ zemenjuju se rečima: "–3.ˮ.

U dosadašnjem stavu 4. koji postaje stav 5. broj "3ˮ zamenjuje se brojem "4ˮ.

U dosadašnjem stavu 5. koji postaje stav 6. reči: "i 2.ˮ zemenjuju se rečima: "–3.ˮ.

Član 2.

Iza člana 39. dodaju se naslov i član 39a koji glasi:

"Privremeno određivanje osnovice ovim zakonom

Član 39a

Do utvrđivanja jedinstvene osnovice za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnom sektoru u skladu sa članom 7. stav 1. ovog zakona, utvrđuje se osnovica u iznosu od 20.613,00 dinara (neto) za potrebe primene posebnih zakona kojim se uređuju plate pojedinih kategorija zaposlenih u javnom sektoru.ˮ

Član 3.

U članu 40. reči: " 1. januara 2017. godine, odnosno od 1. januara 2018. godine – na policijske službenike, profesionalne pripadnike Vojske Srbije i zaposlene u organima u čijem su delokrugu bezbedonosni i obaveštajni poslovi, ˮ zamenjuju se rečima: "1. januara 2018. godine, odnosno od 1. februara 2017. godine – na zaposlene u organima, organizacijama i službama autonomne pokrajine i jedinice lokalne samoupraveˮ.

Član 4.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Izvor: Vebsajt Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, 17.11.2016.