Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PREDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O CARINSKOJ TARIFI - Tekst propisa


Član 1.

U Zakonu o Carinskoj tarifi ("Službeni glasnik RS", br. 62/05, 61/07, 5/09 i 95/18 – dr. zakon), posle člana 3. dodaje se član 3a, koji glasi:

"Član 3a

Svrstavanje robe u Carinsku tarifu predstavlja određivanje tarifnog stava za tu robu, u skladu sa ovim zakonom i propisima donetim na osnovu ovog zakona.

Odluke o svrstavanju koje je doneo Komitet za harmonizovani sistem (Harmonized System Committee), a koje je kao klasifikaciona mišljenja u skladu sa članom 8. stav 2. Međunarodne konvencije o harmonizovanom sistemu naziva i šifarskih oznaka robe ("Službeni list SFRJ – Međunarodni ugovori", br. 6/87 i 14/91 i "Službeni list SRJ", broj 2/97) potvrdila Svetska carinska organizacija, obavezne su za primenu.

Odluke o svrstavanju objavljene u "Službenom listu Evropske unije" ("Official Journal of the European Union") obavezne su za primenu.

Odluke o svrstavanju iz st. 2. i 3. ovog člana, koje su do sada donesene i koje budu donete, objavljuju se u "Službenom glasniku Republike Srbije"."

Član 2.

Posle člana 4b dodaje se član 4v, koji glasi:

"Član 4v

U Carinskoj tarifi, u Glavi 87, reči:

"8701 90 11 00           - - - - do 18 kW            KD 15",

zamenjuju se rečima:

            " - - - - ne preko 18 kW:         

8701 90 11 10 - - - - - za industrijsku montažu (sklapanje),

            u nesastavljenom stanju         KD      1

8701 90 11 90 - - - - - ostali    KD      15",

reči:

"8701 90 25 00 - - - - preko 37 kW do 59 kW KD 15",

zamenjuju se rečima:

            " - - - - preko 37 kW, ali ne preko 59 kW:      

8701 90 25 10 - - - - - za industrijsku montažu (sklapanje),

            u nesastavljenom stanju         KD       1

8701 90 25 90 - - - - - ostali     KD       15",

reči:

"8701 90 31 00 - - - - preko 59 kW do 75 kW KD 15",

zamenjuju se rečima:

            " - - - - preko 59 kW, ali ne preko 75 kW:      

8701 90 31 10 - - - - - za industrijsku montažu (sklapanje),

            u nesastavljenom stanju         KD       1

8701 90 31 90 - - - - - ostali    KD       15",

reči:

"8701 90 35 00 - - - - preko 75 kW do 90 kW KD 15",

zamenjuju se rečima:

            " - - - - preko 75 kW, ali ne preko 90 kW:      

8701 90 35 10 - - - - - za industrijsku montažu (sklapanje),

u nesastavljenom stanju         KD       1

8701 90 35 90 - - - - - ostali    KD 15" i

reči:

"8701 90 39 00 - - - - preko 90 kW     KD 15",

zamenjuju se rečima:

            " - - - - preko 90 kW:  

8701 90 39 10 - - - - - za industrijsku montažu (sklapanje),

            u nesastavljenom stanju         KD       1

8701 90 39 90 - - - - - ostali    KD       15".

Član 3.

Danom stupanja na snagu ovog zakona, prestaju da važe član 42. st. 4. i 5. i član 282. Carinskog zakona ("Službeni glasnik RS", broj 95/18).

Član 4.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", osim člana 2. koji počinje da se primenjuje protekom roka od šest meseci od dana stupanja na snagu.

IZ OBRAZLOŽENjA

II.         Razlozi za donošenje zakona i ciljevi koji se njime žele ostvariti

Zakon o Carinskoj tarifi ("Službeni glasnik RS", br. 63/05, 61/07, 5/09 i 85/18 – dr. zakon) u primeni je od 2005. godine, uz manje izmene i dopune 2007, 2009. i 2018. godine. Ovim zakonom uređuju se Carinska tarifa, koja je odštampana uz njega i čini njegov sastavni deo; pravila o obračunavanju carine; sistem naziva robe koja se uvozi, unosi ili prima u carinsko područje Republike Srbije, odnosno izvozi, iznosi ili šalje iz carinskog područja Republike Srbije razvrstani po odeljcima i glavama Carinske tarife; sistem numeričkog označavanja robe (tarifni brojevi, tarifni podbrojevi i tarifne oznake) u Carinskoj tarifi, kao i pravila o svrstavanju pojedine robe u tarifne brojeve, tarifne podbrojeve i tarifne oznake Carinske tarife.

Razlozi za dopune ovog zakona su:

1. Propisivanje pojma svrstavanja robe u Carinsku tarifu, obaveze primene odluka o svrstavanju koje je doneo Komitet za Harmonizovani sistem koje je potvrdila Svetska carinska organizacija (SCO) i odluka o svrstavanju objavljenih u "Službenom listu Evropske unije" i obaveze njihovog objavljivanje u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Naime, ova odredba je bila na snazi u Zakonu o Carinskoj tarifi do 17. juna 2019. godine, a ukinuta je novim Carinskim zakonom (član 282.). Slična odredba je preneta u član 42. Carinskog zakona, ali ista nije propisivala obavezu objavljivanja navedenih odluka u "Službenom glasniku Republike Srbije", što je napravilo problem u praksi.

2. Propisivanje nomenklaturnih promena za određene kategorije novih traktora za poljoprivredu i šumarstvo iz tarifnog broja 8701, kao i propisivanje niže stope carine kada se isti uvoze za industrijsku montažu (sklapanje), u nesastavljenom stanju.

Napomena za tarifne stavove 1. uz Glavu 87 propisuje da se u tar. br. 8701; 8703; 8704; 8707 i 8708 naimenovanja tarifnih podbrojeva "za industrijsku montažu" odnose samo na proizvode obuhvaćene tim naimenovanjima i namenjene isključivo serijskoj montaži novih vozila u fabrikama koje proizvode ili sklapaju vozila (uključujući delimičnu montažu sklopova u kooperantskim pogonima). Ova naimenovanja ne obuhvataju proizvode iste vrste ako su namenjeni za pojedinačnu montažu vozila ili za zamenu sklopova, podsklopova i delova na ranije proizvedenim vozilima. Napominjemo da je analizom podataka Uprave carina o uvoza traktora za industrijsku montažu (sklapanje), u nesastavljenom stanju za period 2016 - 2018. godine, utvrđeno da su samo dve kompanije koje se upravo i bave ovom proizvodnjom uvozile navedenu robu tokom 2017. i 2018. godine ("Agrovojvodina - mehanizacija" d.o.o., Novi Sad i "Fabrika poljoprivredne mehanizacije (FPM) Agromehanika", Boljevac).

U okviru tarifnog broja 8701 se, na osnovu izmena Zakona o Carinskoj tarifi iz 2009. godine, ovaj pojam primenjivao samo na traktore snage motora 18 do 37 kW (važeća tarifna oznaka 8701 92 10 11). Na zahtev Privredne komore Srbije i "Industrije mehanizacije i traktora" d.o.o., Beograd, ova mera je proširena na sve kategorije novih poljoprivrednih i šumskih traktora, točkaša, čija je snaga motora manja ili veća od navedene.

Pri tom napominjemo da su tarifne oznake u važećem Zakonu o Carinskoj tarifi iz 2005. godine usklađene sa nomenklaturom koja je važila u momentu njegovog donošenja – Harmonizovanim sistemom naziva i šifarskih oznaka – verzija 2002 (na nivou prvih šest cifara) i Kombinovanom nomenklaturom EU iz 2005. godine (na nivou sedme i osme cifre). Redovno usklađivanje nomenklature je obaveza koju Republika Srbija ima kao potpisnica Međunarodne konvencije o harmonizovanom sistemu naziva i šifarskih oznaka i kao zemlja kandidat za ulazak u EU (shodno odredbama Sporazuma o stabilizaciju i pridruživanju između EU i njenih država članica, sa jedne strane i Republike Srbije, sa druge strane). Na osnovu člana 3. stav 8. Zakona o Carinskoj tarifi, Vlada uredbom najkasnije u novembru tekuće godine za narednu godinu usklađuje nomenklaturu Carinske tarife sa Kombinovanom nomenklaturom Evropske unije, koja će se primenjivati na svrstavanje proizvoda u Carinskoj tarifi. Ova uredba obuhvata i stope, odnosno iznos carine utvrđene ovim zakonom, odnosno zaključenim sporazumima o slobodnoj trgovini primenjene na usklađenu nomenklaturu. Usklađivanje nomenklature iz stava 8. ovog člana vrši se u skladu sa obavezama preuzetim međunarodnim ugovorima i obuhvata izmene, odnosno dopune naimenovanja, numeričkih oznaka, napomena, uključujući i napomene za tarifne stavove i Osnovna pravila za primenjivanje Carinske tarife.

Zbog toga su tarifne oznake u okviru tarifnog broja 8701 promenjene i u ovom momentu bi se željena izmena nomenklature i stopa carine u Uredbi o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2019. godinu ("Službeni glasnik RS", br. 97/18, 34/19 i 50/19) primenjivala na trenutno važeće oznake 8701 91 10 10, 8701 93 10 10, 8701 94 10 10 i 8701 95 10 10. Korelaciona tabela koja sadrži navedene nomenklaturne promene u okviru broja 8701 je sadržana u Uredbi o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2017. godinu ("Službeni glasnik RS", br. 97/16 i 17/17) u skladu sa izmenama koje je doneo Harmonizovani sistem naziva i šifarskih oznaka – verzija 2017 i odgovarajućim izmenama Kombinovane nomenklature EU za 2017. godinu.

Carinska tarifa 2016

Carinska tarifa 2017

Tarifna oznaka

Stopa carine

Tarifna oznaka

Stopa carine

8701 90 11 00

15

8701 91 10 10

15

8701 90 20 10

1

8701 92 10 11

1

8701 90 20 90

15

8701 92 10 19

15

8701 90 25 00

15

8701 93 10 10

15

8701 90 31 00

15

8701 90 35 00

15

8701 94 10 10

15

8701 90 39 00

15

8701 94 10 10

15

8701 95 10 10

15

3. Prestanak važenja člana 42. st. 4. i 5. i člana 282. Carinskog zakona danom stupanja na snagu ovog zakona.

Ovim je omogućeno da sve odredbe od ključnog značaja za svrstavanje po Carinskoj tarifi budu u matičnom zakonu koji reguliše tu oblast – Zakonu o Carinskoj tarifi.

Stupanje na snagu ovog zakona osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", osim člana 2. koji počinje da se primenjuje protekom roka od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, je predloženo iz razloga da bi se uvoznicima ostavio rok za prilagođavanje, jer u trenutku stupanja na snagu sigurno postoji određeni broj traktora koji se nalazi u fazi transporta ili se na osnovu već potvrđenih porudžbina nalazi u fazi proizvodnje.

III.        Objašnjenje osnovnih instituta

Članom 1. ovog zakona propisano je šta predstavlja svrstavanje robe u Carinsku tarifu, obaveznost za primenu odluka o svrstavanju koje je doneo Komitet za Harmonizovani sistem koje je potvrdila Svetska carinska organizacija i odluka o svrstavanju objavljenih u "Službenom listu Evropske unije" i njihovo objavljivanje u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Članom 2. ovog zakona propisane su nomenklaturne promene za određene kategorije novih traktora za poljoprivredu i šumarstvo iz tarifnog broja 8701, kao i propisivanje niže stope carine kada se isti uvoze za industrijsku montažu (sklapanje), u nesastavljenom stanju.

Članom 3. propisano je da stupanjem na snagu ovog zakona prestaju da važe član 42. st. 4. i 5. i član 282. Carinskog zakona ("Službeni glasnik RS", broj 95/18).

Članom 4. ovog zakona propisano je da isti stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", osim člana 2. koji počinje da se primenjuje protekom roka od šest meseci od dana stupanja na snagu Zakona..

V. Pregled odredaba Zakona koje se dopunjuju

Član 3a

Svrstavanje robe u Carinsku tarifu predstavlja određivanje tarifnog stava za tu robu, u skladu sa ovim zakonom i propisima donetim na osnovu ovog zakona.       

Odluke o svrstavanju koje je doneo Komitet za Harmonizovani sistem (Harmonized System Committee), a koje je kao klasifikaciona mišljenja u skladu sa članom 8. stav 2. Međunarodne Konvencije o Harmonizovanom sistemu naziva i šifarskih oznaka robe ("Službeni list SFRJ – Međunarodni ugovori", br. 6/87 i 14/91 i "Službeni list SRJ", broj 2/97) potvrdila Svetska carinska organizacija, obavezne su za primenu.

Odluke o svrstavanju objavljene u "Službenom listu Evropske Unije" ("Official Journal of the European Union") obavezne su za primenu.

Odluke o svrstavanju iz st. 2. i 3. ovog člana, koje su do sada donesene i koje budu donete, objavljUJU se u "Službenom glasniku Republike Srbije.

Član 4v

U Carinskoj tarifi, u Glavi 87, reči:

"8701 90 11 00 - - - - do 18 kW          KD 15",

zamenjuju se rečima:

            " - - - - ne preko 18 kW:         

8701 90 11 10 - - - - - za industrijsku montažu (sklapanje),

            u nesastavljenom stanju         KD      1

8701 90 11 90 - - - - - ostali    KD      15",

reči:

"8701 90 25 00 - - - - preko 37 kW do 59 kW KD 15",

zamenjuju se rečima:

            " - - - - preko 37 kW, ali ne preko 59 kW:      

8701 90 25 10 - - - - - za industrijsku montažu (sklapanje),

            u nesastavljenom stanju         KD      1

8701 90 25 90 - - - - - ostali    KD      15",

reči:

"8701 90 31 00 - - - - preko 59 kW do 75 kW KD 15",

zamenjuju se rečima:

            " - - - - preko 59 kW, ali ne preko 75 kW:      

8701 90 31 10 - - - - - za industrijsku montažu (sklapanje),

            u nesastavljenom stanju         KD      1

8701 90 31 90 - - - - - ostali    KD      15",

reči:

"8701 90 35 00 - - - - preko 75 kW do 90 kW KD 15",

zamenjuju se rečima:

            " - - - - preko 75 kW, ali ne preko 90 kW:      

8701 90 35 10 - - - - - za industrijsku montažu (sklapanje),

            u nesastavljenom stanju         KD      1

8701 90 35 90 - - - - - ostali    KD      15" i

reči:

"8701 90 39 00 - - - - preko 90 kW     KD 15",

zamenjuju se rečima:

            " - - - - preko 90 kW:  

8701 90 39 10 - - - - - za industrijsku montažu (sklapanje),

            u nesastavljenom stanju         KD      1

8701 90 39 90 - - - - - ostali    KD      15".

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine, 18.10.2019.