Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZIMA NA UPOTREBU, DRŽANJE I NOŠENJE DOBARA - Tekst propisa


Član 1.

U Zakonu o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara ("Službeni glasnik RS", 26/01, 80/02, 43/04, 132/04, 112/05, 114/06, 118/07, 114/08, 31/09, 106/09, 95/10, 101/10, 24/11, 100/11, 120/12, 113/13, 68/14-dr. zakon, 140/14, 109/15, 112/15, 105/16, 119/17 i 104/18), u članu 5. stav 1. tačka 6) posle reči: "električni" dodaju se zapeta i reči: "odnosno čiji je jedan od pogona električni (hibridna vozila)".

Član 2.

U članu 5b stav 1. reči: "uplatni račun" zamenjuju se rečima: "račun za uplatu".

Član 3.

Posle člana 15a dodaje se član 15b, koji glasi:

"Član 15b

Porez na upotrebu plovila ne plaća se na plovila za koja je obveznik poreza ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove."

Član 4.

U članu 21. tačka 3) menja se i glasi:

"3) oružje za ličnu bezbednost kategorije B."

Dodaje se stav 2, koji glasi:

"Registrovano oružje, u smislu stava 1. ovog člana, jeste oružje za koje je nadležni organ izdao ispravu (oružni list, odnosno dozvolu i sl.) za držanje, ili za držanje i nošenje oružja, ili za nošenje oružja, u skladu sa zakonom kojim se uređuju oružje i municija, odnosno ispravu u skladu sa zakonom koji je važio do dana početka primene zakona kojim se uređuju oružje i municija čija važnost nije prestala."

Član 5.

Član 22. menja se i glasi:

"Član 22.

Obaveza plaćanja poreza na registrovano oružje nastaje danom registracije oružja iz člana 21. ovog zakona."

Član 6.

Član 23. menja se i glasi:

"Član 23.

Obveznik poreza na registrovano oružje je lice na koje glasi isprava za držanje, odnosno isprava za držanje i nošenje, odnosno isprava za nošenje oružja, iz člana 21. stav 2. ovog zakona."

Član 7.

U članu 24. tačka 3) reči: "za koje je izdat oružni list za držanje oružja, odnosno kolekcionarska dozvola" zamenjuju se rečima: "kategorije B za koje je izdata isprava za držanje oružja".

U tački 4) reči: "za koje su izdati oružni list za držanje, odnosno kolekcionarska dozvola, kao i dozvola za nošenje oružja" zamenjuju se rečima: "kategorije B za koje je je izdata isprava za držanje i nošenje oružja (uključujući oružni list za pravna lica i preduzetnike)".

Dodaje se stav 2, koji glasi:

"Izuzetno od stava 1. ovog člana, obveznik poreza za više komada registrovanog oružja za ličnu bezbednost kome je izdata isprava za nošenje oružja, porez na registrovano oružje plaća u godišnjem iznosu, jednakom zbiru iznosa iz stava 1. tačka 4) ovog člana (za jedan komad registrovanog oružja na koje se porez plaća) i iznosa iz stava 1. tačka 3) ovog člana za svaki naredni komad registrovanog oružja na koji se porez plaća."

Član 8.

U članu 24a stav 2. reči: "oduzet oružni list, odnosno kolekcionarska dozvola, odnosno dozvola za nošenje oružja" zamenjuju se rečima: "oduzeta isprava za držanje, odnosno isprava za držanje i nošenje oružja (uključujući oružje), odnosno isprava za nošenje oružja".

St. 3. i 4. menjaju se i glase:

"Ako je porez na registrovano oružje utvrđen i plaćen za godinu u kojoj je pravosnažnim rešenjem nadležnog organa oduzeta isprava za držanje, odnosno isprava za držanje i nošenje oružja (uključujući oružje), odnosno isprava za nošenje oružja, pripadajući iznos poreza za period od dana pravosnažnosti rešenja o oduzimanju te isprave, do isteka te godine, smatra se više plaćenim porezom, u skladu sa zakonom kojim se uređuju poreski postupak i poreska administracija.

Za registrovano oružje iz člana 24. stav 1. tačka 3) ovog zakona za koje obveznik u toku kalendarske godine dobije ispravu za nošenje oružja, poreska obaveza za tu godinu iz stava 1. tačka 3) tog člana uvećava se za pripadajući iznos, koji se obračunava u odnosu na razliku iznosa poreza iz stava 1. tač. 4) i 3) tog člana, odnosno u skladu sa stavom 2. tog člana, srazmerno periodu od dana izdavanja isprave za nošenje oružja do isteka te kalendarske godine.".

U stavu 5. tačka 1) reči: "oružnog lista, odnosno kolekcionarske dozvole, odnosno dozvole za nošenje oružja" zamenjuju se rečima: "isprave za držanje, odnosno isprave za držanje i nošenje oružja, odnosno isprave za nošenje oružja".

Dodaju se st. 6. do 8, koji glase:

"Na nestalo registrovano oružje čiji je nestanak prijavljen nadležnom organu, koje taj organ evidentira kao pasivizirano oružje, porez se ne plaća u periodu od dana prijave nestanka zaključno sa danom koji prethodi danu vraćanja nađenog oružja vlasniku.

Ako je porez na nestalo pasivizirano registrovano oružje utvrđen i plaćen za period iz stava 6. ovog člana, plaćeni pripadajući iznos poreza za period od dana prijave do dana koji prethodi danu vraćanja nađenog oružja vlasniku, smatra se više plaćenim porezom, u skladu sa zakonom kojim se uređuju poreski postupak i poreska administracija.

U slučaju neosnovane prijave nestanka registrovanog oružja zbog koje porez nije utvrđen i plaćen za period iz stava 6. ovog člana, obveznik je dužan da plati pripadajući neutvrđeni porez za svaku godinu obuhvaćenu tim periodom, sa kamatom koja se obračunava počev od 1. januara svake od tih godina, u skladu sa zakonom kojim se uređuju poreski postupak i poreska administracija."

Član 9.

Član 26. menja se i glasi:

"Član 26.

Porez na registrovano oružje utvrđuje rešenjem nadležni poreski organ, na osnovu podataka koje Poreskoj upravi, za oružje iz člana 21. ovog zakona, dostavlja republički organ uprave nadležan za unutrašnje poslove koji je izdao ispravu o registrovanju oružja (u daljem tekstu: republički organ nadležan za unutrašnje poslove).

Nadležni poreski organ, u smislu stava 1. ovog člana, jeste Poreska uprava – organizaciona jedinica nadležna za teritoriju na kojoj obveznik ima sedište, odnosno prebivalište, odnosno boravište kad za to postoje opravdani razlozi.

Organizaciona jedinica Poreske uprave nadležna za teritoriju na kojoj obveznik – fizičko lice ima boravište, koja je fizičkom licu utvrdila porez na registrovano oružje, dužna je da u roku od 15 dana od donošenja rešenja o tome obavesti organizacionu jedinicu Poreske uprave nadležnu za teritoriju na kojoj to fizičko lice ima prebivalište.

Porez na registrovano oružje plaća se u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja iz stava 1. ovog člana."

Član 10.

Posle člana 26. dodaje se član 26a, koji glasi:

"Član 26a

Republički organ nadležan za unutrašnje poslove dužan je da podatke iz člana 26. stav 1. ovog zakona dostavi Poreskoj upravi, u roku od 15 dana od dana:

1)         početka svake kalendarske godine;

2)         registracije oružja, odnosno izdavanja isprave za nošenje oružja;

3)         pravosnažnosti rešenja o oduzimanju isprave za držanje, odnosno držanje i nošenje (uključujući oružje), odnosno za nošenje oružja;

4)         isticanja važnosti isprave za držanje, odnosno za držanje i nošenje, odnosno za nošenje oružja;

5)         prijave onesposobljavanja oružja;

6)         pasivizacije nestalog oružja;

7)         vraćanja nađenog oružja vlasniku;

8)         prenosa prava svojine na registrovanom oružju;

9)         preuzimanja oružja od strane tog organa nakon smrti vlasnika;

10)       nastupanja drugih činjenica, u skladu sa zakonom kojim se uređuju oružje i municija, koje dovode do nastanka ili prestanka poreske obaveze u skladu sa ovim zakonom.

Poreskoj upravi se, u skladu sa stavom 1. tačka 1) ovog člana, ne dostavljaju podaci o registrovanom oružju čiji je nestanak prijavljen a koje nije vraćeno vlasniku, za godine koje slede godini u kojoj je nestanak oružja prijavljen do vraćanja oružja vlasniku."

Član 11.

Ako je za držanje, odnosno za nošenje, jednog istog oružja, u skladu sa Zakonom o oružju i municiji ("Službeni glasnik RS", br. 9/92, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon, 44/98, 39/03, 85/05-dr. zakon, 101/05-dr. zakon, 27/11-US i 104/13-dr. zakon) za više lica izdata isprava čija važnost nije istekla, obveznik poreza na registrovano oružje je vlasnik oružja.

Član 12.

Ovaj zakon stupa na snagu 1. januara 2020. godine.

IZ OBRAZLOŽENJA

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

• Problemi koje ovaj zakon treba da reši, odnosno ciljevi koji se ovim zakonom postižu

Osnovni razlog za donošenje ovog zakona, odnosno cilj koji se ovim zakonom postiže, sadržan je u potrebi usaglašavanja Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara sa zakonom kojim se uređuju oružje i municija. S tim u vezi, činjenice od uticaja na oporezivanje porezom na registrovano oružje vezuju se za registrovanje oružja. Registrovano oružje čiji je nestanak prijavljen nadležnom organu koje je evidentirano kao pasivizirano izuzima se od oporezivanja u periodu od dana prijave nestanka zaključno sa danom koji prethodi danu vraćanja nađenog oružja vlasniku, kako bi se period za koji se porez plaća usaglasio sa periodom u kome obveznik poseduje registrovano oružje. Imajući u vidu da se isprava za nošenje oružja ne izdaje za konkretni komad oružja, već konkretnom licu, pri čemu to lice može da nosi jedan komad oružja bez mogućnosti da se, ako je vlasnik više komada oružja opredeli koje od tih će oružja nositi, predlaže se da ova lica porez na registrovano oružje za prvi komad oružja plaćaju u iznosu propisanom za nošenje, a za preostale komade u iznosu propisanom za držanje oružja. Preciziraju se pojedine odredbe koje uređuju dostavljanje podataka Poreskoj upravi od značaja za utvrđivanje poreza na registrovano oružje i nadležnost organizacionih jedinica Poreske uprave za utvrđivanje tog poreza.

Kao podsticaj unapređenju standarda u oblasti zaštite životne sredine, odnosno ekološki odgovornijem ponašanju, predlaže se uvođenje poreskog oslobođenja za vozila čiji je jedan od pogona električni (hibridna vozila). Takođe, predlaže se oslobođenje od poreza na upotrebu plovila – za plovila za koja je obveznik ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove.

• Razmatrane mogućnosti da se problemi reše i bez donošenja Zakona

Nisu razmatrane mogućnosti da se ciljevi koje ovaj zakon treba da postigne ostvare bez njegovog donošenja, imajući u vidu da je reč o elementima sistema oporezivanja koji se, saglasno odredbi člana 15. st. 2. i 3. Zakona o budžetskom sistemu ("Službeni glasnik RS", br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-ispravka, 108/13, 142/14, 68/15-dr. zakon, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 i 72/19) uređuju poreskim zakonom. Stoga se izmene i dopune tih elemenata ne mogu rešiti donošenjem podzakonskih akata, odnosno preduzimanjem drugih mera u okviru poslova državne uprave.

• Zašto je donošenje Zakona najbolji način za rešavanje problema

Donošenje ovog zakona je najbolji način za rešavanje problema, iz razloga što se radi o zakonskoj materiji, koju je jedino i moguće menjati i dopunjavati odgovarajućim izmenama i dopunama zakona.

Pored toga, uređivanjem poreskopravne materije zakonom, daje se doprinos pravnoj sigurnosti i ujedno obezbeđuje transparentnost u vođenju poreske politike. Naime, zakon je opšti pravni akt koji se objavljuje i koji stvara jednaka prava i obaveze za sve subjekte koji se nađu u istoj poreskopravnoj situaciji, čime se postiže transparentnost u njegovoj primeni. 

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

Uz član 1.

Predlaže se proširenje poreskih oslobođenja na vozila čiji je jedan od pogona električni (hibridna vozila).

Uz član 2.

Predlaže se da se porez na upotrebu motornih vozila, umesto na propisani uplatni račun javnih prihoda, uplaćuje na propisani račun za uplatu javnih prihoda, što bi trebalo da omogući da se javni prihodi koji se plaćaju kod registracije vozila uplaćuju zbirno na jedan račun, sa koga ih u pripadajućem iznosu nadležni organ razvrstava na propisane uplatne račune.

Uz član 3.

Predlaže se proširenje poreskih oslobođenja na plovila za koja je obveznik ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove.

Uz čl. 4. do 11.

Predlaže se da se činjenice od uticaja na oporezivanje porezom na registrovano oružje vezuju za registrovanje oružja.

Shodno propisima kojima se uređuju oružje i municija, isprava za nošenje oružja ne izdaje se za konkretni komad oružja, već konkretnom licu. Lice koje ima više komada oružja može nositi jedan komad oružja i nema mogućnost da se opredeli koje od tih oružja nosi a koje ne. Stoga se predlaže da obveznik za više komada oružja kome je izdata isprava za nošenje oružja, porez i dalje plaća za svaki komad oružja, u zbirnom iznosu koji čini iznos poreza za nošenje jednog komada oružja i iznosi poreza za držanje svakog narednog komada registrovanog oružja na koje se porez plaća (a ne u iznosu propisanom za nošenje za svaki komad oružja registrovanog na ime tog lica).

Predlaže se da se registrovano oružje čiji je nestanak prijavljen nadležnom organu koje je evidentirano kao pasivizirano, izuzme od oporezivanja u periodu od dana prijave nestanka zaključno sa danom koji prethodi danu vraćanja nađenog oružja vlasniku. Ako je porez za to oružje za taj period plaćen, smatraće se više plaćenim porezom. U slučaju neosnovane prijave nestanka registrovanog oružja, obveznik je dužan da plaća porez i pripadajuću kamatu, što ne isključuje krivičnu odgovornost u skladu sa zakonikom kojim se ona uređuje.

Ako je za držanje, odnosno nošenje jednog istog oružja za više lica izdata isprava čija važnost nije istekla, uređuje se da je obveznik poreza vlasnik oružja.

Preciziraju se odredbe kojima je uređeno dostavljanje podataka Poreskoj upravi od značaja za oporezivanje, kao i nadležnost organizacionih jedinica Poreske uprave za utvrđivanje poreza shodno teritorijalnoj organizaciji Poreske uprave.

Uz član 12.

Predlaže se da ovaj zakon stupi na snagu 1. januara 2020. godine.

V. ANALIZA EFEKATA ZAKONA

Po osnovu primene ovog zakona očekuje se manje prihoda u budžetu Republike Srbije u iznosu od oko 22,7 miliona dinara.

Ovaj zakon ima pozitivne efekte koji se ne mogu analizirati i računski iskazati. Iako se uvođenjem poreskog oslobođenja za vozila čiji je jedan od pogona električni (hibridna vozila) procenjuje ostvarivanje manje prihoda u budžetu Republike od oko 14,5 miliona dinara, na ovaj način se podstiče ekološki odgovornije ponašanje. To se, kroz unapređenje stepena zaštite životne sredine, svakako odražava na zdravlje ljudi i okoline, što država ima poseban interes da štiti i unapređuje.

Takođe, uvođenjem poreskog oslobođenja za plovila za koja je obveznik ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove procenjuje se da će se ostvariti manje prihoda po osnovu poreza na upotrebu plovila od oko 170.000 dinara, što nije od suštinskog značaja imajući u vidu da se nadležnosti tog ministarstva finansiraju iz budžeta Republike.

Propisivanjem da se, u slučaju kad je vlasniku više komada oružja izdata isprava za nošenje oružja, za jedan komad oružja porez plaća u iznosu za nošenje a za ostale komade tog lica u iznosu za držanje, ostvaruju se pozitivni efekti u odnosu na stanje bezbednosti u zemlji i, s druge strane, otklanjaju mogući negativni efekti u slučaju prodaje ili vraćanja registrovanog oružja zbog poreskog opterećenja (ako bi se za svaki komad oružja porez plaćao u iznosu propisanom za nošenje). Takođe, izuzimanjem od oporezivanja pasiviziranog registrovanog oružja daje se doprinos oporezivanju srazmerno ekonomskoj moći obveznika.

Predlogom zakona se bitno ne menja način ostvarivanja prava, obaveza i pravnih interesa pravnih i fizičkih lica. Zbog svog sadržaja, odnosno prirode, Predlog zakona nije bio predmet konsultacija u skladu sa članom 44. stav 2. Uredbe o metodologiji upravljanja javnim politikama, analizi efekata javnih politika i propisa i sadržaju pojedinačnih dokumenata javnih politika ("Službeni list RS", broj 8/19).

1.         Na koga će i kako će najverovatnije uticati rešenja u Zakonu

Zakon će imati pozitivan uticaj na:

- obveznike poreza na upotrebu motornih vozila čiji je jedan od pogona električni (hibridna vozila), jer se uvodi poresko oslobođenje za ta vozila;

- obveznike poreza na upotrebu motornih vozila, jer se stvara pravni osnov da se porez i drugi javni prihodi koji se plaćaju kod registracije vozila uplaćuju preko jednog računa za uplatu javnih prihoda vezanih za registraciju, sa kojeg računa bi nadležni organ vršio razvrstavanje pripadajućeg iznosa poreza na propisani uplatni račun, što bi trebalo da omogući uplatu tih obaveza elektronskim putem i da doprinese povećanju efikasnosti kod registracije i finansijske discipline;

- obveznike poreza na registrovano oružje za ličnu bezbednost koji poseduju više komada oružja i ispravu za nošenje oružja, jer će porez u iznosu za nošenje plaćati za jedan komad oružja (koji jedino i mogu nositi), a za ostala oružja u iznosu za držanje;

- obveznike poreza na registrovano oružje za oružje čiji je nestanak prijavljen nadležnom organu koje je evidentirano kao pasivizirano, jer se uvodi izuzimanje od oporezivanja u periodu od dana prijave nestanka zaključno sa danom koji prethodi danu vraćanja nađenog oružja vlasniku.

2. Kakve troškove će primena Zakona stvoriti građanima i privredi (naročito malim i srednjim preduzećima)

Primena ovog zakona u delu neće stvoriti troškove građanima i privredi.

3. Da li su pozitivne posledice donošenja Zakona takve da opravdavaju troškove koje će on stvoriti

Primena ovog zakona neće stvoriti troškove građanima i privredi.

4. Da li se Zakonom podržava stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i tržišna konkurencija

Ovim zakonom se uređuje oporezivanje upotrebe motornih vozila, plovila i registrovanog oružja, što prevashodno nema za cilj podsticanje stvaranja novih privrednih subjekata i tržišne konkurencije.

5.         Da li su sve zainteresovane strane imale priliku da se izjasne o Nacrtu zakona

U postupku pripreme ovog zakona nije sprovedena formalna javna rasprava, ali je Nacrt zakona bio objavljen na internet strani Ministarstva finansija, čime je zainteresovanim licima pružena mogućnost da dostave svoje primedbe i sugestije. Ovaj zakon je u postupku pripreme dostavljen na mišljenje nadležnim ministarstvima.

6. Koje će se mere tokom primene Zakona preduzeti da bi se ostvarilo ono što se donošenjem Zakona namerava

Ministarstvo finansija nadležno je za davanje mišljenja u primeni Zakona. Posebno ističemo da Ministarstvo finansija, periodičnim publikovanjem Biltena službenih objašnjenja i stručnih mišljenja za primenu finansijskih propisa, kao i na drugi pogodan način, dodatno obezbeđuje transparentnost, informisanost i pristup informacijama, kako bi se i na ovaj način doprinelo ostvarivanju ciljeva postavljenih donošenjem Zakona.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine, 18.10.2019.