Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O ZAŠTITI KORISNIKA FINANSIJSKIH USLUGA: Korisnik, odnosno davalac sredstva obezbeđenja ima pravo da, nakon potpunog izmirenja obaveza korisnika prema banci po određenom ugovoru, preuzme neiskorišćena sredstva obezbeđenja data po tom ugovoru, uključujući i sredstva obezbeđenja koja su upisana u odgovarajući registar. Banka je dužna da korisnika, odnosno davaoca sredstva obezbeđenja pismeno obavesti o tome da je korisnik izmirio sve svoje obaveze prema njoj po određenom ugovoru - u roku od 30 dana od dana izmirenja tih obaveza


Kada je otplatio svoj pozamašni gotovinski kredit R. P. je iz banke otišao kući sa potvrdom da zajam više nema i sa menicama koje je dao kao sredstvo obezbeđenja. Ovaj potez banke kojim mu je vratila sredstva obezbeđenja na koje je on bio potpuno i zaboravio, jer mu je teret otplate teško pao, posebno mu se dopao. Ne samo kao papirno svedočenje da više nije dužan, već i zato što nije morao da se pita da li ovo sredstvo obezbeđenja, koje se potpisuje i pri odobravanju kreditnih kartica i dozvoljenog minusa, može da bude zloupotrebljeno.

Može li nevraćena menica da bude zloupotrebljena? Čini se da ne može, jer Narodna banka Srbije (NBS) vodi Registar menica i ovlašćenja tako da se uz serijski broj menice može proveriti njena "sudbina", odnosno svrha za koju je izdata.

Inače, prema Zakonu o zaštiti korisnika finansijskih usluga ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011 i 139/2014), banka je dužna da klijenta posle isteka neke obaveze obavesti da nema više potraživanja i da ga pozove da dođe u banku da uzme menicu. Ukoliko klijent to ne učini banka nakon nekog vremena može da je uništi.

NBS vodi Registar menica i ovlašćenja na osnovu Zakona o platnom prometu ("Sl. list SRJ", br. 3/2002 i 5/2003 i "Sl. glasnik RS", br. 43/2004, 62/2006, 111/2009 - dr. zakon, 31/2011 i 139/2014 - dr. zakon). Propisano je da se u Registru evidentiraju menice po kojima su dužnici pravna lica i fizička lica koja obavljaju delatnost. Podaci iz Registra menica i ovlašćenja objavljuju se na internet strani Narodne banke.

NBS ne raspolaže informacijama o tome da li je bilo zloupotreba meničnih ovlašćenja. Prema Zakonu o platnom prometu i Odluci o načinu vršenja prinudne naplate s računa klijenta ("Sl. glasnik RS", br. 14/2014 i 76/2016), nalozi poverilaca po osnovu dospelih menica podnose se na naplatu banci dužnika, koja vrši formalno-pravnu kontrolu ispravnosti tih naloga i osnova za te naloge. Eventualna zloupotreba meničnog ovlašćenja utvrđuje se u odgovarajućem sudskom postupku - kažu u NBS.

Registar menica dostupan je na sajtu NBS i privredni subjekti, ukoliko imaju ažurnu evidenciju o izdatim menicama, mogu da proveravaju da li među registrovanim menicama eventualno postoji menica koju nisu izdali.

Interesantno je da se menica popunjava sve spojenim rečima i brojevima što je vrsta zaštite da se između slova ne može ubaciti nešto što nije dogovoreno ugovorom. Bankari obično traže da se menica potpiše pisanim slovima zbog autentičnosti i nedvosmislenosti potpisa. Nekada se na menici pisalo i pisaćom mašinom baš radi zaštite od zloupotreba. Zakon o menici ("Sl. list FNRJ", br. 104/46, "Sl. list SFRJ", br. 16/65, 54/70 i 57/89, "Sl. list SRJ", br. 46/96 i "Sl. list SCG", br. 1/2003 - Ustavna povelja) traži da potpis bude samo čitak, ne uslovljavajući da li će biti pisanim ili štampanim slovima.

ZAKON O ZAŠTITI KORISNIKA FINANSIJSKIH USLUGA ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011 i 139/2014)

5a Pravo na povraćaj sredstava obezbeđenja

Član 37a

Korisnik, odnosno davalac sredstva obezbeđenja ima pravo da, nakon potpunog izmirenja obaveza korisnika prema banci po određenom ugovoru, preuzme neiskorišćena sredstva obezbeđenja data po tom ugovoru, uključujući i sredstva obezbeđenja koja su upisana u odgovarajući registar.

Banka je dužna da korisnika, odnosno davaoca sredstva obezbeđenja pismeno obavesti o tome da je korisnik izmirio sve svoje obaveze prema njoj po određenom ugovoru - u roku od 30 dana od dana izmirenja tih obaveza.

Obaveštenje iz stava 2. ovog člana sadrži podatke o ugovoru po kome su izmirene obaveze prema banci, iznos izmirenih obaveza, potpis odgovornog lica i pečat banke.