Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU: Skupštinski Odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo jednoglasno usvojio amandman na Predlog zakona, kojim se starim studentima doktorskih i magistarskih studija omogućava produženje roka za završetak studija za još dve godine. Odbor je usvojio i Zaključak kojim će se omogućiti studentima generacije 2006, 2007 i 2008, a koji studiraju po Bolonjskom sistemu, produžetak studiranja za godinu dana, bez novčane naknade i promene nastavnih planova


Skupštinski Odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo jednoglasno je usvojio, 20. oktobra 2016. godine, amandman na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju, kojim se starim studentima doktorskih i magistarskih studija omogućava produženje roka za završetak studija za još dve godine.

Predsednik Odbora rekao je da je Predlogom zakona prvobitno bilo predviđeno da se starim studentima osnovnih studija omoguće dve godine produžetka, a da na to studenti magistarskih i doktorskih studija nemaju pravo.

"Zalagao sam se da svi polaznici studija iz tog vremena imaju isti status. Još logičnije je bilo da magistrantima i doktorantima, kao naučnim radnicima treba više vremena, obzirom na prilično umornu birokratiju na fakultetima", naglasio je predsednik Odbora.

Osim amandmana za produžetak doktorskih i magistarskih studija po starom programu, Odbor je usvojio Zaključak kojim će se omogućiti studentima generacije 2006, 2007 i 2008, a koji studiraju po Bolonjskom sistemu, produžetak studiranja za godinu dana, bez novčane naknade i promene nastavnih planova. U skladu sa tim potrebno je usaglasiti opšta akta visokoškolskih ustanova. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja se obavezalo da o sprovođenju ovog Zaključka informiše Odbor u roku od tri meseca.

Predsednik Odbora je pojasnio da će na osnovu ovog Zaključka Ministarstvo prosvete raditi uputstvo o primeni člana 94 Zakona o visokom obrazovanju ("Sl. glasnik RS", br. 76/2005, 100/2007 - autentično tumačenje, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015 - autentično tumačenje i 68/2015), te da će to uputstvo biti obavezujuće.

ZAKON O VISOKOM OBRAZOVANJU ("Sl. glasnik RS", br. 76/2005, 100/2007 - autentično tumačenje, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015 - autentično tumačenje i 68/2015)

Prestanak statusa studenta

Član 94

Status studenta prestaje u slučaju:

1) ispisivanja sa studija;

2) završetka studija;

3) neupisivanja školske godine;

4) kad ne završi studije do isteka roka koji se određuje u dvostrukom broju školskih godina potrebnih za realizaciju studijskog programa;

5) izricanja disciplinske mere isključenja sa studija na visokoškolskoj ustanovi.

Studentu se na lični zahtev može produžiti rok za završetak studija, u skladu sa opštim aktom visokoškolske ustanove.