Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AGENCIJI ZA PRIVATIZACIJU: Izmene propisa neophodne zbog smanjenja obima poslova oko privatizacije preduzeća


Radna grupa za izradu Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o Agenciji za privatizaciju održala je prvi sastanak, 13. oktobra 2015. godine, u Ministarstvu privrede.

Prema rečima ministra privrede Željka Sertića ideja je da se u novembru ili decembru 2015. godine izađe sa novim zakonom koji će regulisati rad Agencije za privatizaciju, a namera je da se ta Agencija ugasi budući da se i proces privatizacije privodi kraju.

Upitan da li to znači da u 2016. godini neće postojati Agencija za privatizaciju, on nije mogao precizno da odgovori, jer, kako je naveo, to zavisi od različitih činilaca, te da će i za gašenje Agencije biti potreban prelazni period, od 30, 60 ili 90 dana...

"Ako poslanici usvoje naš predlog biće dat prelazni rok, ali svakako je ideja da Agencija za privatizaciju više ne postoji u ekonomskom sistemu Srbije", rekao je Sertić i dodao da je takođe ideja i da mali broj od 300 zaposlenih u Agenciji preuzme Ministarstvo privrede.

Sertić je poručio da privatizacija postaje prošlost, i podsetio da je Zakonom o privatizaciji ("Sl. glasnik RS", br. 83/2014 i 46/2015) predviđeno da se društveni kapital subjekata privatizacije mora privatizovati najkasnije do 31. decembra 2015. godine.

ZAKON O PRIVATIZACIJI ("Sl. glasnik RS", br. 83/2014 i 46/2015)

Obaveznost i rok za sprovođenje privatizacije

Član 6

Privatizacija je obavezna za subjekte privatizacije sa društvenim kapitalom.

Društveni kapital subjekata privatizacije se mora privatizovati najkasnije do 31. decembra 2015. godine.

Odredba stava 2. ovog člana ne odnosi se na subjekte privatizacije koji su aktom Vlade određeni za subjekte privatizacije od strateškog značaja, kao i na subjekte privatizacije čije se sedište nalazi ili pretežna delatnost obavlja na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija ili čija imovina se nalazi i na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija.

Vlada propisuje uslove, način i postupak sprovođenja prodaje kapitala velikih subjekata privatizacije metodom javnog prikupljanja ponuda.

Privatizacija javnog kapitala i imovine subjekata koji posluju javnim kapitalom sprovodi se na osnovu odluke Vlade, odnosno nadležnog organa autonomne pokrajine, odnosno jedinice lokalne samouprave.

Smatra se da je postupak privatizacije sproveden ako je zaključen ugovor o prodaji kapitala i ako su ispunjeni svi uslovi za prenos vlasništva nad kapitalom koji su predviđeni ugovorom o prodaji (uplata kupoprodajne cene, dostavljanje bankarske garancije, upis promene vlasništva u nadležni registar), odnosno ostvaren Program za prodaju imovine (u daljem tekstu: Program). 

Izvor: Vebsajt Tanjug, 20.10.2015.
Izvod iz vesti, Naslov, Obeležavanje: Redakcija