Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

IZMENE ZAKONA O MALOLETNIM UČINIOCIMA KRIVIČNIH DELA: UMESTO KAZNE U POPRAVNOM DOMU ILI ZATVORU - ZA LAKŠA KRIVIČNA DELA PREDVIĐAJU SE VASPITNE MERE


Izmenama zakona koje su u pripremi, predviđa se da se, gde je to moguće, na maloletnog prekršioca utiče vaspitno.

Vaspitanje umesto kažnjavanja. Tako se ukratko može opisati namera nove verzije zakona o maloletnim počiniocima krivičnih dela.

Ovakva mogućnost postojaće samo za takozvana lakša krivična dela gde su sada predviđene kazne zatvora do 5 godina.

"To su mere kao što je društveno koristan rad, humanitarni rad, naknada štete, izvinjenje, pomirenje sa oštećenim, uredno pohađanje škole, pohađanje određenih kurseva, i uopšte mere koje liče na efekat nekih blagih krivičnih sankcija, ali formalno nisu krivične sankcije", kaže Milan Škulić član Radne grupe za izmenu zakona.

Ako počinilac kome je određen takozvani vaspitni nalog tu sankciju ne izvrši ili prekrši, tužilaštvo može da ga vrati u krivični postupak za određivanje zatvorske kazne.

I Milan Antonijević iz Foruma pravnika za ljudska prava očekuje da bi izmene zakona mogle da budu znatno efikasnije u borbi protiv maloletničke delikvencije nego važeći propisi. Smatra da vaspitni pristup može dati bolje rezultate nego kazneni, ali naglašava da takav pristup podrazumeva angažovanje celog društva, od donosioca zakona do socijalnih službi.

"Ukoliko se pravilno sprovede ovo se neće shvatiti kao nagrada onima koji vrše krivična dela, već kao poslednja šansa koju će imati maloletnici kako se ne bi vraćali u kriminal. To su mere poput odvikavanja od alkohola, opojnih sredstava, to su stvari kojima bi inače društvo trebalo da se bavi."

Profesor Škulić najavljuje i da će izmenama zakona biti zaštićeni i maloletnici koji su žrtve krivičnih dela kako bi se izbeglo ponovno proživljavanje traume.

Zato će u nazivu zakona biti dodato da se odnosi i na krivičnopravnu zaštitu maloletnih lica. U proceduri bi mogao da bude početkom sledeće godine.

Izvor: