Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

MEĐUDRŽAVNA PREDSTAVKA SLOVENIJE PROTIV HRVATSKE PRED EVROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA: Predstavka je vezana za potraživanja Ljubljanske banke prema raznim hrvatskim kompanijama, koja nisu mogla da se realizuju pred hrvatskim sudovima


Republika Slovenija je 15. septembra 2016. godine Evropskom sudu za ljudska prava podnela po osnovu člana 33 Evropske konvencije o ljudskim pravima predstavku protiv Republike Hrvatske. Predstavka je vezana za potraživanja Ljubljanske banke prema raznim hrvatskim kompanijama, koja nisu mogla da se realizuju pred hrvatskim sudovima u periodu dugom 25 godina.

U predstavci je istaknuta povreda prava na pravično suđenje, garantovana članom 6 stav 1 Evropske konvencije o ljudskim pravima u vezi sa navodnim arbitrarnim i pristrasnim postupanjem hrvatskih sudova u ovoj vrsti sporova, povredom principa jednakosti pred zakonom, povredom prava na suđenje u razumnom roku i neizvršavanjem pravosnažnih presuda.

Takođe, istaknuta je i povreda člana 1 Protokola 1 uz Konvenciju, u vezi sa pravom na mirno uživanje imovine, povreda člana 13 Konvencije u vezi sa pravom na delotvorno pravno sredstvo, te povreda čl. 14 (zabrana diskriminacije u vezi sa pravom na mirno uživanje imovine).

Ova međudržavna predstavka obuhvata 26 parnica koje su u toku pred hrvatskim sudovima, a u vezi sa zahtevima Ljubljanske banke protiv različitih hrvatskih kompanija.

Valja napomenuti da je u julu 2014. godine Evropski sud za ljudska prava presudio protiv Republike Slovenije za potraživanja fizičkih lica po osnovu stare devizne štednje u Ljubljanskoj banci. Istom presudom Republika Srbija je obavezana da obešteti štediše Investbanke. U ovim sporovima bile su tužene i Republika Hrvatska, Bosna i Hercegovina i BJR Makedonija, ali je Sud presudio da na njihovoj strani nema odgovornosti za konkretni slučaj.

Izvor: Redakcija, dr Slavoljub Carić, 20.09.2016.