Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

UTVRĐEN PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PDV: Predviđa se mogućnost stranim licima da se evidentiraju u sistem PDV uz obavezu da odrede poreskog punomoćnika u RS za potrebe PDV. Proširivanje primene internog obračuna PDV na sav promet dobara i usluga u oblasti građevinarstva i na slučajeve prometa dobara koja su predmet hipoteke ili zaloge, odnosno izvršenja u izvršnom postupku


Vlada Republike Srbije je na sednici održanoj 19. septembra 2015. godine, utvrdila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost. Kako kompanija Paragraf nezvanično saznaje, Predlog zakona će se naći na dnevnom redu sednice Narodne skupštine Republike Srbije koja počinje 22. septembra 2015. godine.

Predlog zakona donosi brojne izmene i dopune važećeg Zakona o porezu na dodatu vrednost ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 86/2004 - ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 68/2014 - dr. zakon, 142/2014 i 5/2015 - usklađeni din. izn. - dalje: Zakon) (ima čak 38. članova), od kojih neke predstavljaju i sistemske izmene. Osnovna novina je omogućavanje stranim licima da se evidentiraju u sistem PDV uz obavezu da odrede poreskog punomoćnika u Republici Srbiji za potrebe PDV. To bi trebalo da smanji obim primene internog obračuna PDV kod prometa dobara i usluga koji vrše strana lica i da omogući stranim licima ostvarivanje prava na odbitak prethodnog poreza prilikom nabavke dobara i usluga u Republici Srbiji.

Pored toga značajne izmene ogledaju se i u proširivanju primene internog obračuna PDV (reverse charge) na sav promet dobara i usluga u oblasti građevinarstva, bez obzira da li taj promet vrši izvođač radova i da li se vrši licu koje ima svojstvo investitora. Primena sistema internog obračuna proširuje se i na slučajeve prometa dobara koja su predmet hipoteke ili zaloge, odnosno izvršenja u izvršnom postupku.

Značajan deo izmena i dopuna odnosi se i na poreski tretman prometa električne energije, prirodnog gasa i energije za grejanje, odnosno hlađenje, posebno kada se promet ovih dobara vrši za lice koje ih nabavlja radi dalje prodaje (izmene kod predmeta oporezivanja, mesta i vremena prometa, oslobođenje kod uvoza).

Pored navedenih, Predlogom zakona predlažu se i sledeće izmene i dopune:

- kod prava na odbitak prethodnog poreza (između ostalog ukida se ograničenje prava na odbitak za nabavku eletričnih aparata za domačinstvo i drugih predmeta koji služe za opremanje administrativnih prostorija, uvodi se ograničenje prava na odbitak po osnovu izdataka za smeštaj i ishranu zaposlenih i dr);

- kod osnovice za obračunavanje PDV (između ostalog precizira se pojam subvencija koje se uračunavaju u osnovicu);

- proširuje se primena posebne stope na sve usluge prevoza putnika (ne samo za gradski i prigradski) i na sve usluge smeštaja koje se pružaju u skladu sa Zakonom o turizmu ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010, 99/2011 - dr. zakon i 93/2012);

- kod prenosa celokupne ili dela imovine kod kojeg se smatra da promet dobara i usluga nije izvršen (član 6. Zakona PDV);

- kod nastanka poreske obaveze (član 16. Zakona o PDV);

- kod poreskih oslobođenja (kod usluga povezanih sa izvozom, tranzitom i privremenim uvozom, menjaju se pojedine odredbe kod poreskih oslobođenja bez prava na odbitak prethodnog poreza i poreskih oslobođenja pri uvozu dobara);

- kod oporezivanja razlike prilikom prometa polovnih motornih vozila;

- u vezi sa utvrđivanjem poreskog perioda;

- precizira se rok za povraćaj PDV;

- kod refakcije PDV stranom obvezniku;

- preciziraju se i usklađuju i monoge druge odredbe Zakona.

Sve napred navedene izmene i dopune trebalo bi da počnu da se primenjuju od 15. oktobra 2015. godine.

Pored navednog, predlaže se da se od 1. januara 2016. godine izjednače rokovi za podnošenje poreske prijave PDV i za mesečne i za tromesečne obveznike i da taj rok bude 15 dana po isteku poreskog perioda. Od 1. januara 2017. godine obveznici će imati obavezu da uz poresku prijavu PDV dostavljaju i pregled obračuna.

Nakon usvajanja predloženih izmena i dopuna Zakona očekuju se i brojne izmene podzakonskih akata (ima najava da će se svi pravilnici zameniti jednim novim Pravilnikom), tako da će brojna zakonska rešenja biti razrađena podzakonskim propisima (čak i neka koja do sada nisu razrađivana pravilnicima, kao npr. utvrđivanje osnovice za obračunavanje PDV i način izmene osnovice).

Kompanija Paragraf će, na višednevnom savetovanju koje se održava od 27. do 30. septembra na Paliću, premijerno prezentovati predložene izmene i dopune Zakona o PDV (koje će do tada verovatno već biti i usvojene). Nakon usvajanja podzakonskih akata planiramo posebna savetovanja na temu izmena i dopuna Zakona o PDV.

Izvor: Redakcija, 20.09.2015.