Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PROCENA RIZIKA OD PRANJA NOVCA I OD FINANSIRANJA TERORIZMA: Obveznici Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma dužni da analizu rizika izrade i ažuriraju u skladu sa tim zakonom, smernicama i procenom rizika izrađenom na nacionalnom nivou


Dana 31. maja 2018. godine Vlada Republike Srbije je usvojila Procenu rizika od pranja novca i Procenu rizika od finansiranja terorizma, dokument kojim je izvršena procena pretnji i ranjivosti od pranja novca i finansiranja terorizma na nacionalnom nivou. Ovaj dokument je rezultat saradnje između nadležnih organa Republike Srbije i predstavnika privatnog sektora (finansijskog i nefinansijskog) i rađen je po metodologiji Svetske banke. Narodna banka Srbije učestvovala je u proceni ranjivosti dela finansijskog sektora Republike Srbije nad kojim vrši nadzor, i to u bankarskom sektoru, sektoru osiguranja, davalaca finansijskog lizinga, dobrovoljnih penzijskih fondova, platnih institucija i institucija elektronskog novca.

Cilj procene rizika jeste da se utvrde oblasti i postupanja u sistemu jedne države koje nose potencijalno viši, odnosno niži rizik od pranja novca i finansiranja terorizma, kako bi država mogla adekvatno da odgovori na utvrđene rizike, kroz niz mera i aktivnosti i da, u skladu sa procenjenim rizicima, donese adekvatne odluke o alokaciji resursa, sa namerom da se više napora i resursa uloži u visokorizične oblasti. Identifikovanje, procena i razumevanje rizika od pranja novca i finansiranja terorizma predstavlja suštinski važan deo primene i razvoja sistema za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma u državi.

Prilikom procene sektorske ranjivosti razmatrani su, između ostalog, sveobuhvatnost pravnog okvira, efikasnost nadzornih aktivnosti, raspoloživost i primena upravnih i kaznenih mera, uređenost sistema u pogledu izdavanja dozvola za rad (licenciranja) i drugih supervizorskih saglasnosti i odobrenja, integritet i nivo znanja zaposlenih u vezi sa sprečavanjem pranja novca i finansiranja terorizma, efikasnost funkcije usklađenosti poslovanja, efikasnost praćenja i prijavljivanja sumnjivih aktivnosti i drugi faktori ranjivosti.

Na osnovu nalaza ove procene rizika Vlada Republike Srbije je usvojila Akcioni plan za sprovođenje preporuka iz Procene rizika od pranja novca i Procene rizike od finansiranja terorizma ("Sl. glasnik RS", br. 55/2018).

Narodna banka Srbije ovim putem ukazuje i na odredbe Odluke o smernicama za primenu odredaba Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma za obveznike nad kojima Narodna banka Srbije vrši nadzor ("Sl. glasnik RS", br. 13/2018), na osnovu kojih su obveznici Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma ("Sl. glasnik RS", br. 113/2017) dužni da analizu rizika od pranja novca i finansiranja terorizma izrade i ažuriraju u skladu sa tim zakonom, ovim smernicama i procenom rizika od pranja novca i finansiranja terorizma izrađenom na nacionalnom nivou.

Izvor: Vebsajt Narodne banke Srbije, 20.08.2018.
Naslov: Redakcija