Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O SPREČAVANJU NASILJA U PORODICI: Zbog nedoumica koje postoje u primeni Zakona doneto je Uputstvo o realizaciji obaveze centara za socijalni rad u njegovoj primeni. Po tom dokumentu, centri su dužni da sarađuju s policijom, tužilaštvom i sudom u datim rokovima, i da preduzimanjem mera iz svoje nadležnosti sprečavaju nasilje u porodici i vršenje krivičnih dela, kao i da pruže žrtvi zaštitu, pravnu pomoć, psihosocijalnu i drugu podršku radi oporavka


Socijalni radnik mora da bude izjednačen sa tužiocem i njegovo mišljenje moraće da se poštuje jednako kao i mišljenje tužioca. To znači da će ubuduće od ovih stručnjaka zavisiti mnoge odluke koje se tiču porodičnih odnosa. Tako više neće biti moguće da, primera radi, socijalni radnik zabrani viđenje deteta sa ocem, a da tužilac to poništi. Ovo je samo jedna od ideja koju Zoran Đorđević, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja namerava da vrlo brzo sprovede u oblasti socijalne zaštite.

Prema njegovim rečima, ovakva praksa je postojala i ranije, ali je nekim novim propisima ukinuta, što on smatra nedopustivim.

- Na ovaj način biće izbegnute situacije u kojima nasilnici prete socijalnim radnicima, jer će reč struke biti poslednja - kaže Đorđević.

On dodaje da će morati da postoji konsenzus mišljenja i da, u navedenom primeru, otac neće viđati dete ako u nizu koji čine socijalni radnik, policija i tužilac samo jedan od njih kaže "ne".

Ministar je posle dve tragedije u centrima za socijalni rad u Novom Beogradu i Rakovici izdao nalog direktorima centara za socijalni rad da obavezno prijave policiji svako ponašanje njihovih korisnika koje se može razumeti kao pretnja i da to mora da se dokumentuje izjavama i službenim beleškama. Takođe je naloženo da se o svakom prijavljivanju i reagovanju policijske uprave pismenim putem izvesti i Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Zbog nedoumica koje postoje u primeni Zakona o sprečavanju nasilja u porodici ("Sl. glasnik RS", br. 94/2016 - dalje: Zakon) doneto je i Uputstvo o realizaciji obaveze centara za socijalni rad u njegovoj primeni. Po tom dokumentu, centri su dužni da sarađuju s policijom, tužilaštvom i sudom u datim rokovima, i da preduzimanjem mera iz svoje nadležnosti sprečavaju nasilje u porodici i vršenje krivičnih dela, kao i da pruže žrtvi zaštitu, pravnu pomoć, psihosocijalnu i drugu podršku radi oporavka.

U Uputstvu se ističe da centri za socijalni rad moraju da imaju tim stručnjaka za sprečavanje nasilja u porodici, da pre okončanja procene rizika policijski službenik može da traži i mišljenje socijalnog radnika, dok će ljudi koje imenuje direktor centra svakodnevno sa policijom i tužilaštvom razmenjivati informacije bitne za podršku žrtvama.

- U slučaju saznanja da određenoj osobi preti neposredna opasnost od nasilja u porodici ili je ona već otkrivena, organ starateljstva je dužan da odmah obavesti policiju ili tužilaštvo - piše u Uputstvu. - Stručni radnik na prijemu svaku prijavu mora da proceni sa stanovišta prioriteta i da, ako oceni da je potrebno neodložno postupanje, krene sa neodložnom intervencijom, koja se mora realizovati odmah ili najkasnije u roku od 24 sata od momenta saznanja.

Prema Zakonu propisana je kazna u visini od 50.000 do 150.000 dinara za svako odgovorno lice koje policiji ili javnom tužiocu neodložno ne prijavi, ne reaguje na prijavu ili opstruira prijavljivanje, reagovanje na nasilje u porodici ili opasnost od njega.

Izvor: Vebsajt Novosti, J. Ž. Skenderija, 19.07.2017.
Naslov: Redakcija