Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKONI O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O NACIONALNIM SAVETIMA NACIONALNIH MANJINA I O ZAŠTITI PRAVA I SLOBODA NACIONALNIH MANJINA: Novine u ostvarivanju manjinskih prava


Narodna skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina, kojim se uređuje način ostvarivanja individualnih i kolektivnih prava koja su Ustavom Republike Srbije i potvrđenim međunarodnim ugovorima zajemčena pripadnicima nacionalnih manjina.

Zakonom se uređuje i zaštita nacionalnih manjina od svakog oblika diskriminacije u ostvarivanju individualnih prava i sloboda i obezbeđuje ostvarivanje kolektivnih prava nacionalnih manjina na samoupravu u kulturi, obrazovanju, obaveštavanju i službenoj upotrebi jezika i pisma.

Kako se navodi, Republika Srbija će obezbediti uslove za efikasno učešće pripadnika nacionalnih manjina u političkom životu, zastupljenost predstavnika nacionalnih manjina u Narodnoj skupštini Republike Srbije i srazmernu zastupljenost u skupštinama autonomnih pokrajina i jedinicama lokalne samouprave.

Republika Srbija će preduzeti odgovarajuće mere radi unapređenja ekonomskog položaja nerazvijenih područja na kojima tradicionalno žive pripadnici nacionalnih manjina.

Pripadnici nacionalnih manjina koji to žele imaju pravo na upis podataka o nacionalnoj pripadnosti u službene evidencije i zbirke podataka o ličnosti.

Kako je ranije naveo ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić, izmenama se stvara i "osnov za propisivanje afirmativnih mera za nacionalne manjine kroz uvođenje odredaba u posebnim zakonima kojima se uređuje radno pravni status zaposlenih u javnom sektoru koje će omogućiti princip pozitivne diskriminacije predstavnika nacionalnih manjina pri zapošljavanju ili otpuštanju pri istim uslovima, a sve do postizanja odgovarajuće strukture zaposlenih u javnom sektoru na svim nivoima teritorijalne organizacije".

Na sednici je usvojen i Zakon o izmenama i dopunama Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, kojim se jasnije definišu ovlašćenja saveta, predviđa smanjenje prekomerne politizacije i transparentniji rad nacionalnih saveta.

Izmenama i dopunama Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina preciznije se uređuje pitanje korišćenja i raspolaganja imovinom nacionalnih saveta, ovlašćenja i dužnosti predsednika i članova Izvršnog odbora saveta.

Ružić je ranije rekao da se izmenama i dopunama Zakona "uređuje poseban birački spisak nacionalnih manjina i predviđaju rešenja koja će olakšati vođenje tog spiska po službenoj dužnosti".

Predviđeno je da Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, koje je nadležno, preuzima podatke iz jedinstvenog biračkog spiska koji su potrebni za ažuriranje i vršenje promena po službenoj dužnosti u posebnom biračkom spisku, a da se naročito osetljivi podaci obrađuju u skladu sa zakonom i da se o svakoj promeni koja se obavlja donosi pojedinačno rešenje.

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je i Zakon o izmenama i dopunama Zakona o službenoj upotrebi jezika i pisama, kojim je propisano da poslanik koji pripada nacionalnoj manjini, čiji broj u ukupnom stanovništvu Srbije dostiže najmanje dva odsto prema poslednjem popisu stanovništva, ima pravo da se u parlamentu obraća na svom maternjem jeziku.

Izmenama i dopunama ovog Zakona propisano je da se u naseljenim mestima, u jedinicama lokalne samouprave u kojima ima 15 odsto pripadnika nacionalne manjine u ukupnom broju stanovnika, nazivi trgova, ulica i drugi toponimi ispisuju na jeziku te manjine.

Poslanici su usvojili i Zakon o izmenama i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije, kojim se propisuje da Bor i Prokuplje dobijaju status grada.

Izvor: Vebsajt Danas, 20.06.2018.
Naslov: Redakcija