Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O SPREČAVANJU NASILJA U PORODICI: Ministarstvo pravde traži doslednu primenu Zakona


Povodom Dana sećanja na ubijene žene žrtve nasilja, Ministarstvo pravde ističe da se aktivno zalaže za doslednu primenu Zakona o sprečavanju nasilja u porodici ("Sl. glasnik RS", br. 94/2016 - dalje: Zakon), kako bi se žrtvama pružila jednoobrazna, celovita i delotvorna zaštita od nasilja u porodici.

Ministarstvo pravde podseća da je Zakon usvojen krajem 2016. godine, dok je njegova primena počela 1. juna 2017. godine.

Zakon je u pravni sistem Srbije uneo sasvim nove - hitne mere u postupanju državnih organa, a propisana je i obavezna koordinacija nadležnih institucija, kao i izrada individualnih planova zaštite svake žrtve nasilja u porodici. Nadležni organi su, za 22 meseca primene Zakona, razmotrili 88.188 prijavljenih slučajeva nasilja u porodici i izradili 23.176 individualnih planova zaštite i podrške žrtvi.

Uporedo sa navedenim, izmenjen je i Krivični zakonik ("Sl. glasnik RS", br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014 i 94/2016), čime je Srbija uskladila svoje zakonodavstvo sa Istanbulskom konvencijom, a uvedena su nova krivična dela - proganjanje, seksualno uznemiravanje, prinudni brak i sakaćenje ženskog polnog organa, koja dodatno pružaju krivično-pravnu zaštitu žena.

Podaci pokazuju da je ovaj Zakon ipak osnažio potencijalne i stvarne žrtve da prijave nasilnika i podstakao celo društvo da ne zatvaraju oči pred nasiljem.

 Ministarstvo pravde ukazuje da je nužno raditi na osnaživanju žrtve da o nasilju ne ćuti, već da ga prijavi, kao i da je potrebno još više raditi na podizanju profesionalnih kapaciteta, kako bi se uspostavilo poverenje između žrtva i pravosudnih i drugih organa.

Žrtvama se mora ojačati poverenje u državne institucije koje im jedine mogu i moraju pružiti zaštitu i zato svi državni organi i ustanove moraju raditi na podizanju svesti žrtava nasilja da u institucijama sistema imaju partnere.

Nažalost, u našoj zemlji i dalje postoje slučajevi nasilja sa smrtnim ishodom. Upravo to je alarm da ne smeju da se zatvaraju oči, da nasilje mora da bude prijavljeno, kako bi se sprečili tragični događaji.

Izgubljeni životi kao posledica nasilja u porodici u 2015. godini bili su samo povod da Ministarstvo pravde započne sa izradom preventivnog zakona kako bi se rizici mapirali pre nego što i do nasilja dođe.

Ministarstvo pravde je nastavilo da prati primenu Zakona, a na osnovu analiza, sprovelo je niz stručnih obuka nadležnih za sprovođenje ovog Zakona - tužilaca, policijskih službenika, službenika Centara za socijalni rad, zdravstvenih radnika...

Neophodna je još jača i efikasnija borba svih državnih organa, medija, ali i celog društva protiv ove apsolutno neprihvatljive društvene pojave. Svi zajedno protiv nasilja; isključi nasilje!

Za Dan sećanja na ubijene žene žrtve nasilja proglašen je 18. maj, a taj datum je odabran, jer je 16, 17. i 18. maja 2015. godine čak sedam žena u Srbiji ubijeno u porodičnom i partnerskom nasilju.

Izvor: Vebsajt Ministarstva pravde, 18.05.2019.
Naslov: Redakcija