Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O NACIONALNOM OKVIRU KVALIFIKACIJA REPUBLIKE SRBIJE: Ministarstvo prosvete pripremilo informativnu brošuru o procesu povezivanja nacionalnog okvira sa Evropskim okvirom kvalifikacija na osnovu publikacije koju je objavila Evropska komisija


Zakonom o Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 27/2018 - dalje: Zakon), uspostavlja se jedinstveni i integrisani nacionalni okvir kvalifikacija koji obuhvata sve nivoe i vrste kvalifikacija, bez obzira na način sticanja (kroz: formalno obrazovanje; neformalno obrazovanje; informalno učenje – životno ili radno iskustvo) i nezavisno od životnog doba u kome se kvalifikacije stiču.

Zakonom se uspostavlja i sistem za razvrstavanje kvalifikacija – KLASNOKS koji je usklađen sa Međunarodnom standardnom klasifikacijom obrazovanja (ISCED 13-F). Uvođenjem KLASNOKS-a uspostavlja se jedinstven sistem klasifikacije kvalifikacija, nezavisno od postojećih klasifikacija obrazovnih profila preduniverzitetskog i visokog obrazovanja.

Uspostavljanjem NOKS-a i uvođenjem koncepta ishoda učenja omogućava se vrednovanje učenja kroz uspostavljanje principa da svako postignuće može biti izmereno i vrednovano, nezavisno od načina na koji je stečeno.

Ciljevi NOKS-a su:

  • obezbeđivanje razumljivosti, preglednosti i transparentnosti kvalifikacija, kao i njihove međusobne povezanosti;
  • razvoj standarda kvalifikacija zasnovanih na potrebama tržišta rada i društva u celini;
  • obezbeđivanje orijentisanosti obrazovanja na ishode učenja kojima se izgrađuju kompetencije definisane standardom date kvalifikacije;
  • unapređivanje pristupa, fleksibilnosti puteva i prohodnosti u sistemu formalnog i neformalnog obrazovanja;
  • obezbeđivanje prepoznavanja i priznavanja neformalnog i informalnog učenja;
  • afirmisanje značaja ključnih opštih i međupredmetnih kompetencija za učenje tokom celog života;
  • unapređivanje saradnje među relevantnim zainteresovanim stranama odnosno socijalnim partnerima;
  • obezbeđivanje sistema kvaliteta u procesu razvoja i sticanja kvalifikacija;
  • obezbeđivanje uporedivosti i prepoznatljivosti kvalifikacija stečenih u Srbiji sa kvalifikacijama stečenim u drugim državama.

NOKS treba da podupre reformske procese kojima će se unaprediti obrazovni sistem tako da iz njega izlaze kompetentni pojedinci koji mogu da odgovore na potrebe tržišta rada, društva kao celine ali i da zadovolje svoje lične potrebe. Na međunarodnom planu NOKS je deo evropskih integracija, povezivanja sa Evropskim okvirom kvalifikacija (EOK) i mobilnošću radne snage.
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja formiralo je 2015. godine Stručni tim za izradu jedinstvenog Nacionalnog okvira kvalifikacija, na bazi prethodno razvijenih predloga za nivoe stručnog obrazovanja i obučavanja (nivoi 1 do 5) i visokog obrazovanja (nivoi 6 do 8).

Odlukom ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja od 14.08.2017. godine, formirana je Međuministarska radna grupa za uspostavljanje i implementaciju NOKS (MMRG). Pored predstavnika Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, u sastavu MMRG su i predstavnici dvadeset socijalnih partnera. MMRG ukupno broji 46 članova, od kojih su 22 sa mandatom odlučivanja, a 24 člana je angažovano na operativnom nivou. MMRG priprema predlog Akcionog plana za uspostavljanje i implementaciju NOKS koji će obuhvatiti i aktivnosti koje se odnose na NOKS u 2018. godini, a koje će preduzimati institucije iz kojih su imenovani članovi MMRG.

Uspostavljena je jedinstvena baza kvalifikacija koje se mogu steći u Republici Srbiji, kao i sajt NOKS (http://noks.mpn.gov.rs). U bazu kvalifikacija uneto je ukupno 125 kvalifikacija, od kojih 71 sa standardom kvalifikacija. U toku je unošenje novih kvalifikacija.

Za potrebe rada budućih sektorskih veća pripremljena su 4 profila sektora: Poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane, Elektrotehnika i računarstvo, Geologija, rudarstvo i metalurgija, Turizam i ugostiteljstvo, kao i klasifikacija kvalifikacija u NOKS-u i popis kvalifikacija.

U cilju uspostavljanja institucionalnog okvira i unapređivanja kvaliteta sistema obrazovanja u 2017. godini, započete su aktivnosti na izradi tri profila sektora (Obrazovanje, Građevinarstvo i Saobraćaj), izradi studije o modelima finansiranja sektorskih veća i razvijanja standarda kvalifikacija na osnovu opisa/standarda zanimanja.

Posebna pažnja je posvećena unapređivanju socijalnog partnerstva kao i diseminaciji informacija o značaju uspostavljanja Nacionalnog okvira kvalifikacija u Srbiji i njegovog povezivanja sa EOK za mobilnost na tržištu rada i obrazovanja.

Ministarstvo je pripremilo informativnu brošuru o procesu povezivanja nacionalnog okvira sa Evropskim okvirom kvalifikacija na osnovu publikacije koju je objavila Evropska komisija. 

Povezivanje (referenciranje) Nacionalnog okvira kvalifikacija sa Evropskim okvirom kvalifikacija zvaničan je proces koji će Republika Srbija sprovesti tokom procesa pridruživanja Evropskoj uniji (EU), a imaće za rezultat uspostavljanje odnosa između nivoa nacionalnih kvalifikacija u Srbiji i nivoa Evropskog okvira kvalifikacija. Kroz ovaj proces državni organi, institucije i organizacije nadležne za sistem kvalifikacija u Srbiji, u saradnji sa ključnim akterima zaduženim za izradu kvalifikacija i primenu mehanizama osiguranja kvaliteta kvalifikacija, definišu odnos između nacionalnog sistema kvalifikacija u Srbiji i osam nivoa evropskog okvira.

Detaljne informacije o Nacionalnom okviru kvalifikacija u Srbiji nalaze se na sajtu http://noks.mpn.gov.rs

Izvor: Vebsajt Ministarstva prosvete, 15.05.2019.
Naslov: Redakcija