Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SUZBIJANJE KRIVIČNIH DELA PROTIV POLNE SLOBODE I PROTIV BRAKA I PORODICE


Ministar pravde Nikola Selaković potpisao je dokument o polaznim osnovama za sistemsku borbu u suzbijanju krivičnih dela protiv polne slobode i protiv braka i porodice i odvraćanje eventualnih izvršilaca da vrše ova krivična dela. Selaković će ovu platformu predstaviti sledeće nedelje svim nadležnim Ministarstvima i predstavnicima nevladinih organizacija. 

U ovom dokumentu navodi se da će se sistemska borba sprovoditi kroz suzbijanje krivičnih dela protiv polnih sloboda i krivčnih dela protiv braka i porodice i odvraćanje eventualnih izvršilaca da vrše ova krivična dela.

  U tom cilju sprovešće se sledeće aktivnosti:
 

- Stvaranje efikasnijeg sistema i unapređenje saradnje državnih organa radi suzbijanja krivičnih dela protiv polnih sloboda i krivčnih dela protiv braka i porodice.

  - U svakom osnovnom i višem javnom tužilaštvu biće formirani zajednički timovi – jedinice osnovane sa ciljem da rade na otkrivanju i krivičnom gonjenju učinilaca krivičnih dela protiv polnih sloboda i krivčnih dela protiv braka i porodice.

- Zajednički timovi pod vođstvom javnog tužioca obuhvataće i specijalizovane pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova i službenike Centara za socijalni rad, kao i psihologe i lekare.

- Formiranje zajedničkih timova će na dnevnoj bazi omogućiti razmenu informacija između javnih tužilaca, policijskih službenika, službenika Centara za socijalni rad, lekara i drugih članova tima, pre nastajanja krizne situacije i objediniti znanja i mogućnosti za proaktivno delovanje svih nadležnih državnih organa i institucija na jednom mestu.
 

- Specijalistička obuka za javne tužioce i policijske službenike članove tima, biće organizovana u okviru programa obuke Pravosudne akademije i Kriminalističko-policijske akademije.

- Timovi će sarađivati sa institucijama lokalne samouprave, zdravstvenim i obrazovnim ustanovama, organizacijama civilnog društva, „sigurnim kućama“, sredstvima javnog informisanja i drugima.

- Obezbediće se pružanje besplatne pravne i druge pomoći za žrtve nasilja.


 
- Za rad ovih timova Ministarstvo pravde, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstvo zdravlja i Republičko javno tužilaštvo izradiće poseban akt kojim će se urediti metodologija rada i procedure postupanja.

- Na inicijativu ministra pravde, ministar unutrašnjih poslova, ministar za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja i ministar zdravlja, zajedno sa ministrom pravde će formirati komisiju sastavljenu od predstavnika nadležnih državnih organa i istaknutih stručnjaka, koja će analizirati važeće propise iz oblasti krivičnog i porodičnog prava, kao i iz oblasti unutrašnjih poslova i socijalne i zdravstvene zaštite, i u skladu sa tom analizom predložiti potrebne izmene propisa.  

Izvor: Blic, 20.05.2015.