Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O RADNOM VREMENU POSADE VOZILA U DRUMSKOM PREVOZU I TAHOGRAFIMA


Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, kao ovlašćeni predlagač, izradilo je Nacrtzakonaoradnomvremenuposadevozilaudrumskomprevozuitahografima (udaljemtekstu: Nacrtzakona). U toku je prikupljanje mišljenja od nadležnih organa državne uprave.

Nacrtom zakona precizno se uređuju:

-radno vreme, pauze i odmori posade vozila u drumskom prevozu;

- vreme upravljanja vozilom;

- uslovi koje mora da ispuni tahograf u pogledu odobrenja tipa i način korišćenja tahografa, tahografskih listića i tahografskih kartica kao i vozila u koja mora biti ugrađen tahograf;

- naknadna ugradnja i kontrola graničnika brzine;

- izdavanje tahografskih kartica i uslovi za izbor proizvođača tahografskih kartica;

- poslovi u vezi sa tahografima i uslovi za izdavanje dozvole radionice za tahografe;

- službene evidencije i nadzor nad sprovođenjem ovog zakona u cilju povećanja bezbednosti saobraćaja na putevima, bezbednosti i zdravlja na radu članova posade vozila.

Takođe, predviđeno je da se pri obavljanju međunarodnogprevozaprimenjuju odredbe potvrđenog Zakona o ratifikacijiEvropskogsporazumaoraduposadenavozilimakojaobavljajumeđunarodnedrumskeprevoze("Sl. list SFRJ", br. 30/74 - udaljemtekstu: AETRSporazum), odredbe Nacrta zakona i podzakonskih akata donetih na osnovu Nacrta zakona.

Predviđeno je da se Nacrtzakonaprimenjuje naposaduvozila koja obavlja drumski prevoz:

a) tereta, kada je najveća dozvoljena masa vozila veća od 3,5 t i

b) putnika, vozilima koja su svojom konstrukcijom i opremom prilagođena za prevoz više od devet lica, uključujući vozača.

Takođe, precizirano je u kojim slučajevima se odredbe Nacrta zakona neprimenjujunaposaduvozilakojaobavljadrumskiprevoz.

Kada je u pitanju radnovreme,Nacrtom zakona precizirano je da prosečnoradnovremečlanaposadevozilauperioduod bilo koja četiri uzastopna kalendarska meseca ne sme da bude duže od 48 časova, uključujući i prekovremeni rad, da najdužednevnoradnovremečlana posade uključujući i prekovremeni rad ne sme da bude duže od 14 časova u periodu od 24 časa i da najduženedeljnoradnovremečlana posade vozila može da iznosi 60 časova, uključujući i prekovremeni rad.

Precizirano je i da radnovremenesmedabudedužeod 10 časovatokomperiodaod 24 časaukolikočlanposadevozilaobavlja noćnirad. Takođe, precizirano da će radno vreme člana posade vozila angažovanog kod više prevoznika, odnosno poslodavaca, predstavljati zbir svih časova rada kod svih prevoznika, odnosno poslodavaca kod kojih je angažovan, pri čemu prevoznik nalaže članu posade vozila da mu dostavi izvod iz evidencije o radnom vremenu koje je ostvario kod drugog prevoznika.

Odredbama Nacrta zakona predviđena je obaveza prevoznika da vodi evidenciju o radnom vremenu člana posade vozila, sadržaj i rok čuvanja evidencije, obaveza prevoznika da članu posade izda izvod iz evidencije o radnom vremenu i obaveza prevoznika da obavesti člana posade vozila o rasporedu radnog radnog vremena i promeni rasporeda najmanje 24 časa unapred.

Kada je u pitanju vremeupravljanjavozilom, odredbama Nacrta zakona je precizirano da:

a) dnevnovremeupravljanjavozilomnesmedabudedužeod 9 časova, pri čemu je ostavljena mogućnost da se produži na 10 časova najviše dva puta nedeljno;

b) nedeljnovremeupravljanjavozilomnesmedabudedužeod 56 časova;

c) ukupnovremeupravljanjavozilomutokubilokojedveuzastopnenedeljenesmedabudedužeod 90 časova.

U slučaju obavljanja javnoglinijskoggradskogiprigradskogprevozaputnika, odnosnomeđumesnoglinijskogprevozaputnika dužine do 50 km koji se u celosti obavlja na teritoriji Republike Srbije, dnevnovremeupravljanjavozilomnesmedabudedužeod 8 časova.

Nacrtom zakona određeno je da vremena upravljanja vozilom obuhvataju sva vremena upravljanja vozilom na teritoriji strana ugovornica AETR Sporazuma i država koje nisu strane ugovornice AETR Sporazuma.

Odredbama Nacrta zakona propisano je korišćenje pauza, odmora u toku dnevnog rada i dnevnog i nedeljnog odmora. Precizirano je da vozač mora da koristi neprekidnupauzuodnajmanje 45 minuta najkasnije nakon perioda upravljanja vozilom od 4 časa i 30 minuta i ova pauza se ne uračunava u radno vreme. Neprekidna pauza od najmanje 45 minuta može da se zameni prvom pauzom od najmanje 15 minuta i drugom pauzom od najmanje 30 minuta koje se mogu rasporediti tokom perioda upravljanja vozilom od 4 časa i 30 minuta ili neposredno nakon njega.

U slučaju obavljanja javnog linijskog gradskog i prigradskog prevoza putnika, odnosno međumesnog linijskog prevoza putnika dužine do 50 km koji se u celosti obavlja na teritoriji Republike Srbije, vozač mora da koristi pauzu u trajanju od najmanje 5 minuta na svakom polaznom stajalištu pre svakog polaska.

Nacrtom zakona definisano je da član posade vozila, najkasnije nakon šest časova neprekidnog rada, mora da prekine radno vreme odmoromutokudnevnograda. Precizirano je da odmor u toku dnevnog rada može trajati najmanje 30, 45 ili 60 minuta u zavisnosti od dužine radnog vremena člana posade, da se isti može koristiti u više delova u trajanju od po najmanje 15 minuta raspoređenih tokom radnog vremena, da se ne uračunava u radno vreme, kao i da se neodnosinajavni linijski gradski i prigradski prevozi putnika, odnosno međumesni linijski prevoz putnika dužine do 50 km koji se u celosti obavlja na teritoriji Republike Srbije.

Odredbama Nacrta zakona predviđeno je da član posade vozila mora da koristi dnevneinedeljneodmore. Takođe, omogućeno je da vozač odstupi od odredaba Nacrta zakona kojima se uređuju vreme upravljanja vozilom, pauze, odmori u toku dnevnog rada i dnevni i nedeljni odmori u meri u kojoj je to potrebno da bi se osigurala bezbednost putnika, vozila ili tereta, ukoliko se time ne ugrožava bezbednost saobraćaja, a kako bi se omogućilo vozilu da stigne do prvog pogodnog prostora za parkiranje vozila.

Nacrtom zakona propisuje se odobrenjetipatahografai korišćenjetahografa. Predviđeno je da tahograf koji je namenjen za ugradnju u vozilo moraimatisertifikatoodobrenjutipaibitiugrađenipregledanuskladusazahtevimaAETRSporazumaiNacrtazakona, kao i da sertifikat o odobrenju tipa tahografa, modela tahografskog listića ili tahografske kartice izdaje Agencija za bezbednost saobraćaja (u daljem tekstu: Agencija) na zahtev proizvođača ili ovlašćenog predstavnika proizvođača u Republici Srbiji.

Nacrtom zakona definisano je da Agencija vodi evidenciju o izdatim sertifikatima. Odredbama Nacrta zakona preciziran je načinkorišćenjatahografa, tahografskihlistićaitahografskihkartica, kaoivozilaukojamorabitiugrađentahograf. Prevoznici i vozači vozila odgovorni su za ispravnost tahografa i dužni su da da obezbede propisno korišćenje digitalnog tahografa i kartica vozača u slučaju da je u vozilo ugrađen digitalni tahograf, odnosno propisno korišćenje tahografskih listića u slučaju da je u vozilo ugrađen analogni tahograf.

Odredbama Nacrta zakona definisane su obaveze prevoznika u čije vozilo je ugrađen analogni tahograf po pitanju broja tahografskih listića koji mora da obezbedi, čuvanja tahografskih listića i ispisa, kao i pružanja na uvid tahografskih listića i ispisa nadzornom organu. Kada je u vozilo ugrađen digitalni tahograf propisano je da je prevoznik dužan da obezbedi da se svi podaci sa digitalnog tahografa i kartice vozača preuzimaju na računar ili na drugo samostalno sredstvo za čuvanje podataka, kao i da je prevoznik dužan da podatke čuva najmanje godinu dana nakon evidentiranja, ali i da podatke pruži na uvid nadzornom organu na njegov zahtev.

Precizno su definisane i obaveze i dužnosti vozača po pitanju posedovanja i korišćenja tahografskih listića i kartica vozača, kao i postupci koji se sprovode u slučaju krađe, gubljenja, oštećenja tahografskog listića i oštećenja ili neispravnosti tahografske kartice. Nacrtom zakona se precizira šta je vozač dužan da nosi sa sobom prilikom upravljanja vozilom sa ugrađenim tahografom i šta je dužan da pruži na uvid u slučaju zahteva nadzornog organa.   

Nacrtom zakona predviđeno je da tahografskekartice(u daljem tekstu: kartice) izdaje Agencija u skladu sa odredbama AETR Sporazuma i odredbama Nacrta zakona. U nadležnost Agencije spada izdavanje sledećih vrsta kartica:

a) karticavozača, koja seizdaje pojedinačnom vozaču na period ne duži od pet godina;

b) karticaprevoznika, koja seizdaje prevozniku, na ime lica koje je prevoznik ovlastio, na period ne duži od pet godina;

c) karticanadzornogorgana, koja seizdaje ovlašćenom licu nadzornog organa koji vrši nadzor na putu ili u prostorijama prevoznika na period ne duži od dve godine;

d) karticaradionice, koja se izdaje tehničaru zaposlenom u radionici za tahografe na period ne duži od jedne godine.

Odredbama Nacrta zakona detaljno je definisan sadržaj zahteva koji se podnosi za izdavanje kartice, a predviđeno je da posloviAgencijeuvezisaizdavanjemkarticaobuhvataju:

a) odlučivanje po zahtevu za izdavanje kartice;

b) poslove izrade kartice (proizvodnja, personalizacija i generisanje potrebnih elektronskih ključeva);

c) uručivanje kartice;

d) vođenje evidencije u skladu sa Nacrtom zakona.

Kada je u pitanju izradakartica, Nacrtom zakona je propisano da se ona vrši u Republici Srbiji i da poslove izrade kartica vrši pravno lice koje je odabrano u posebnom postupku nabavke, za period od deset godina. Takođe, propisano je da postupak nabavke raspisuje Agencija u skladu sa odredbama zakona kojim je regulisana oblast javnih nabavki, najkasnije godinu dana pre isteka roka važećeg ugovora za poslove izrade kartica.

Odredbama Nacrta zakona precizno su definisani uslovi koje proizvođač kartica mora da ispunjava i slučajevi u kojima Agencija može raskinuti ugovor za poslove izrade kartica. Takođe, definisane su i obaveze proizvođača kartica u slučaju raskida ugovora i u slučaju prestanka ugovora usled isteka roka ugovora, odnosno u slučaju izbora novog proizvođača kartica.

Odredbama Nacrta zakona definisano je da Agencija, u skladu sa Zakonomozaštitipodatakaoličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008, 104/2009 - dr. zakon, 68/2012 - odluka US i 107/2012), vodi evidencijuokarticama koja sadrži podatke:

a) o kartici vozača;

b) o kartici prevoznika;

c) o kartici nadzornog organa;

d) o kartici radionice;

e) za sve vrste kartica;

f) za sve vrste kartica, ukupno stanje.

Cenuizdavanjakarticeodređuje Vlada na predlog Agencije i kartica se plaća unapred, pri čemu se u slučaju odbijanja zahteva za izdavanje kartice, uplaćeni novac za troškove izrade kartice vraća podnosiocu zahteva u roku od 15 dana.

Odredbama Nacrta zakona određeni su posloviuvezisatahografima koje obavlja radionicazatahografe (u daljem tekstu: radionica), koji su delatnost od opšteg interesa i obuhvataju:

a) ugradnju i aktivaciju tahografa;

b) kontrolu i pregled tahografa;

c) demontažu i opravku tahografa.

Radionica izdaje Uverenje o ispravnosti tahografa i informativnu nalepnicu i vodi evidenciju o poslovima koje obavlja, pri čemu bliži opis poslova, izgled i sadržinu obrasca Uverenja o ispravnosti tahografa i informativne nalepnice i način vođenja evidencije propisuje ministar nadležan za poslove saobraćaja (u daljem tekstu: Ministar) na predlog Agencije.

Predviđenim odredbama Nacrta zakona precizirano je da poslove radionice može obavljati privredno društvo, odnosno javno preduzeće koje ispunjava propisane uslove i koje za to dobije dozvolu, pri čemu dozvoluradionicezatahografe (u daljem tekstu: dozvola) izdaje Agencija sa rokom važenja od pet godina. Dozvola se izdaje na zahtev podnosioca, uz koji - privredno društvo, odnosno javno preduzeće prilaže i dokaze o ispunjavanju uslovazaizdavanjedozvoleradionice koji su precizno definisani odredbama Nacrta zakona.

Predviđeno je da bliže propise o uslovima koje mora da ispuni privredno društvo, odnosno javno preduzeće, način dokazivanja ispunjavanja uslova i sadržinu zahteva za izdavanje, produžetak i izmenu dozvole donosi Ministar na predlog Agencije. Nacrtom zakona precizira se da se dozvolamožeizmeniti, po službenoj dužnosti ili na zahtev radionice, u slučaju:

a) promene objekta radionice za tahografe;

b) promene poslova radionice za tahografe;

c) gubitka alata za žigosanje.

Radionica može obavljati samo poslove za koje poseduje izdatu dozvolu. Odredbama Nacrta zakona predviđene su obavezeradionice i to:

- da poslove obavlja na lokaciji za koju je dobila dozvolu,

- da radno vreme radionice mora trajati najmanje osam sati u toku svakog radnog dana,

- da poslove obavlja tokom celog radnog vremena, da u slučaju promene rukovodioca ili tehničara obavesti Agenciju u roku od 15 dana,

- da u slučaju gubitka alata za žigosanje obavesti Agenciju najkasnije prvog sledećeg radnog dana i da, u slučaju demontaže digitalnog tahografa, preuzme sve podatke koji su na njemu evidentirani za poslednja tri meseca,

- da ih čuva u elektronskom obliku najmanje dve godine od dana preuzimanja i da ih dostavi prevozniku u čijem je vozilu bio digitalni tahograf.

U slučaju nemogućnostipreuzimanjailiispisapodatakapredviđeno je da radionica izda potvrdu o nemogućnosti preuzimanja, u tri primerka, od kojih jedan primerak dostavlja prevozniku, jedan šalje Agenciji, a jedan čuva u radionici najmanje dve godine.

Takođe, precizirani su i podaci koje potvrda sadrži kao i postupak u slučaju nemogućnosti preuzimanja ili ispisa podataka. Odredbama Nacrta zakona je propisano da rukovodilacradionicemože biti lice koje imenuje organ upravljanja ili odgovorno lice u privrednom društvu, odnosno javnom preduzeću i koje je u stalnom radnom odnosu u radionici, koje u periodu od poslednje dve godine nije počinilo prekršaj vezan za obavljanje određenih poslova koje u radionici obavljaju rukovodilac ili tehničar i koje nije u radnom odnosu kod drugog poslodavca i ne obavlja iste ili slične poslove izvan radionice.

 Takođe, precizno su definisane i odgovornosti rukovodioca radionice i data je mogućnost rukovodiocu da obavlja i poslove tehničara ukoliko ispunjava propisane uslove. Nacrtom zakona je predviđeno da poslove radionice može obavljati samo tehničarzaposlen u radionici, koji poseduje važeću licencu tehničara i koji nema pravosnažno rešenje o zabrani rada tehničara.

Takođe, precizirane su i dužnosti tehničara. Nacrtom zakona predviđeno je da licencutehničaraizdajeAgencijanaperiododpetgodina, na zahtev, licu koje ima položen ispit iz oblasti poznavanja, kontrole i pregleda tahografa i poznavanja propisa kojima je uređena oblast tahografa. U skladu sa odredbama Nacrta zakona, Agencija može doneti rešenje o zabrani rada tehničara na vremenski period ne duži od godinu dana u slučaju da utvrdi nepropisan ili nesavestan rad tehničara ili doneti rešenje o oduzimanju licence tehničara ako mu je u roku od pet godina bio zabranjen rad u ukupnom trajanju dužem od jedne godine.

Kada su u pitanju evidencijeoradionicamazatahografeitehničarimapropisano je da Agencija vodi evidenciju o:

a) izdatim dozvolama, izmenama dozvola i oduzetim dozvolama;

b) žigovima i otisku pečata radionice za tahografe;

c) tehničarima;

d) rešenjima donetim u skladu sa Nacrtom zakona.

Propisana je i obaveza Agencije da nadležnim organima drugih država, na njihov zahtev, a u skladu sa odredbama AETR Sporazuma dostavi podatke iz evidencije. Takođe, definisano je da bliže propise o sadržini i načinu vođenja evidencija propisuje Ministar na predlog Agencije.

Odredbama Nacrta zakona predviđeno je da nadzornad sprovođenjem Nacrta zakona obavljaju ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja (u daljem tekstu: Ministarstvo), Ministarstvo unutrašnjih poslova i Agencija. Nadzornaputuiuprostorijamaprevoznika vrše Ministarstvo i Ministarstvo unutrašnjih poslova, dok nadzornadradomradionice vrši Agencija. Poslove koordinacije nadzora obavlja Ministarstvo.

Nacrtom zakona je precizirano da se nadzor nad radom posade vozila i prevoznika vrši na putu i u prostorijama prevoznika i da obuhvata najmanje 3% od ukupnog broja dana rada vozača na koje se Nacrt zakona odnosi u prevozu putnika i tereta, od čega se najmanje 30% kontroliše na putu, a najmanje 50% u prostorijama prevoznika.

 Izveštaj o sprovedenom nadzoru se dostavlja Agenciji, najkasnije do 15. marta tekuće godine za prethodnu godinu, koja sačinjava izveštaj o sprovedenim nadzorima i dostavlja ga Ministarstvu.

Odredbama Nacrta zakona precizirano je koje sve podatke sadrži izveštaj, način na koji se razvrstavaju podaci u izveštaju i definisane su verodostojne isprave kojima se dokazuje izvršenje prekršaja. Nacrtom zakona precizira se minimalni obuhvat nadzora na putu, činjenice koje se utvrđuju prilikom nadzora na putu, uređaji kojima se opremaju nadzorni organi za vršenje nadzora i ovlašćenja nadzornih organa prilikom vršenja nadzora na putu.

Odredbama Nacrta zakona određuje se i obuhvat nadzora u prostorijama prevoznika. Kada je u pitanju nadzornadradomradioniceodredbama Nacrta zakona je predviđeno da Agencija, u slučaju kada se nadzorom utvrdi da je radionica prestala da ispunjava propisane uslove za rad, može naložiti rešenjem otklanjanje nedostataka i privremeno zabraniti obavljanje pojedinih ili svih poslova radionice ili rešenjem oduzeti dozvolu. U slučaju privremene zabrane rada radionica može nastaviti sa radom tek kada Agencija utvrdi da su nedostaci otklonjeni, dok u slučaju oduzimanja dozvole rešenjem privredno društvo, javno preduzeće, odnosno preduzetnik gubi pravo da obavlja sve poslove radionice.

Nacrtom zakona predviđeno je da nadzornadizdavanjemkarticavrši Ministarstvo, dok nadzor na proizvođačem kartica i obavljanjem ugovorom utvrđenih poslova vrši Agencija. Odredbama Nacrta zakona predviđa se i da Ministarstvo uvodi kriterijume za procenurizikaza prevoznike koji su zasnovani na broju i ozbiljnosti prekršaja Nacrta zakona, koje počini prevoznik odnosno njegovi vozači, kao i na informacijama o prekršajima dobijenim od drugih država. Rizik prevoznika, prema Nacrtu zakona, može biti neznatan, nizak, srednji, visok i kritičan i predviđeno je da nadzor bude srazmeran procenjenom riziku, odnosno da će se prevoznici koji su visokog i kritičnog stepena rizika kontrolisati češće i detaljnije. 

Nacrtom zakona regulisani su prekršaji, kao i kazneneodredbe za načinjene prekršaje. U prelaznimizavršnimodredbamaNacrta zakona predviđeno je da:

a) dozvole izdate do dana stupanja na snagu Nacrta zakona, na osnovu Uredbeovremenuodmoraiupravljanjavozačamotornihvozilakadaobavljajumeđunarodniprevoz, ioprimenisistemadigitalnihtahografa("Sl. glasnik RS", br. 54/2010 - udaljemtekstu: Uredba), važe do isteka roka na koje su izdate;

b) licence tehničara izdate do dana stupanja na snagu Nacrta zakona, na osnovu Uredbe važe najduže 5 godina od dana izdavanja;

c) proizvođač kartica koji je izabran na javnom tenderu do dana stupanja na snagu Nacrta zakona, na osnovu Uredbe vrši poslove izrade kartica najduže do isteka roka na koji je izabran.

Takođe, Nacrtom zakona predviđeno je da:

a) novoproizvedena vozila na koja se odnosi Nacrt zakona i sa kojima se prevoz obavlja u celini na teritoriji Republike Srbije prvi put registrovana nakon 1. jula 2011. godine u Republici Srbiji, moraju da imaju ugrađen digitalni tahograf;

b) analogni tahograf koji se nalaze u upotrebi sa nacionalnom oznakom odobrenja B 03 022, može da se koristi do isteka uverenja, a najkasnije godinu dana od dana stupanja na snagu Nacrta zakona;

c) analogni tahograf koji se nalazi u upotrebi sa nacionalnom oznakom odobrenja B-03-004 može da se koristi do isteka uverenja, a najkasnije tri godine od dana stupanja na snagu Nacrta zakona.

 Odredbama Nacrta zakona predviđeno je da će propisi za sprovođenje Nacrta zakona biti doneti u roku od 12 meseci od dana stupanja na snagu Nacrta zakona, kao i da će se do tada primenjivati propisi doneti na osnovu Zakonaobezbednostisaobraćajanaputevima("Sl. glasnik RS", br. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - odluka US i 55/2014) i Uredbe, ako nisu u suprotnosti sa odredbama Nacrta zakona. Danom stupanja na snagu Nacrta zakona prestaju da važe pojedine odredbe Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima i Uredba. Predložene zakonske odredbe stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”. 

Izvor: Redakcija, 20.05.2015.