Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA PRIVATIZACIJI


Ministarstvo privrede izradilo je Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o privatizaciji (u daljem tekstu: Nacrt zakona). U toku je proces prikupljanja mišljenja od nadležnih organa državne uprave.

Nacrtom zakona je pre svega, definisan uslovni otpis duga, i to kao mera za pripremu i rasterećenje obaveza subjekata privatizacije kojom se državni poverioci subjekta privatizacije obavezuju da otpišu dug sa stanjem na dan 31. decembar poslednje poslovne godine (a ne 2013. godine, kako je regulisano važećim Zakonom o privatizaciji ("Sl. glasnik RS", br. 83/2014) prema subjektu privatizacije koji posluje u celini ili većinskim društvenim ili javnim kapitalom.

Nacrtom zakona predviđeno je da se odredba važećeg Zakona da se društveni kapital subjekata privatizacije mora privatizovati najkasnije do 31.12.2015. godine ne odnosi na subjekte privatizacije koji su aktom Vlade određeni za subjekte privatizacije od strateškog značaja, kao i na subjekte privatizacije čije se sedište nalazi ili pretežna delatnost obavlja na teritoriji Autonomne Pokrajine Kosovo i Metohija, ili čija se imovina nalazi i na teritoriji Autonomne Pokrajine Kosovo i Metohija.

Nacrtom zakona, takođe, predloženo je i da kupac, odnosno član konzorcijuma sastavljenog od domaćih ili stranih pravnih ili fizičkih lica radi kupovine subjekta privatizacije ili strateškog partnerstva, ne može biti fizičko lice, pravno lice i osnivač pravnog lica, koji prema subjektu privatizacije ima dospele neizmirene obaveze na dan podnošenja prijave za učešće.

Takođe, predviđeno je da je subjekt privatizacije dužan da izvrši popis i procenu fer tržišne vrednosti celokupne imovine i obaveza i kapitala sa stanjem na dan 31. decembar poslednje poslovne godine, u skladu sa zakonima kojim se uređuje računovodstvo i međunarodnim računovodstvenim standardima, u roku od 30 dana od dana objave javnog poziva za prikupljanje pisama o zainteresovanosti, kao i da u tom roku podatke dostavi Agenciji za privatizaciju (u daljem tekstu: Agencija).

Ukoliko je od popisa i procene proteklo 12 meseci, Agencija će uputiti zahtev subjektu privatizacije da dostavi novi popis i procenu sa stanjem na dan 31. decembar poslednje poslovne godine. U tom slučaju je subjekt privatizacije dužan da popis i procenu dostavi u roku od 30 dana od dana dostavljanja zahteva Agencije. Agencija će ovaj popis i procenu dostaviti nadležnom organu radi izmene odluke o početnoj ceni, a nadležni organ dužan je da obavesti Agenciju u roku od 15 dana od dana dostavljanja popisa i procene od strane Agencije. S tim u vezi, subjekt privatizacije priprema privatizacionu dokumentaciju sa stanjem na dan popisa i procene i dostavlja je Agenciji u roku od 30 dana od dana kada je Agencija dostavila odluku o modelu i metodu subjektu privatizacije. Subjekt privatizacije je dužan da, istovremeno sa dostavljanjem popisa i procene, Agenciji dostavi novu privatizacionu dokumentaciju sa stanjem na dan tog popisa i procene.

Nacrt zakona predviđa i da se javni poziv za prodaju kapitala, odnosno imovine subjekta privatizacije objavljuje najmanje u jednom dnevnom visokotiražnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije i na internet stranici Agencije i to najkasnije 15 dana pre dana koji je određen za dostavljanje prijava.

Nacrtom zakona predviđeno je i brisanje odredbe da Agencija i kupac kapitala, kao ugovorne strane, potpisuju zapisnik koji sadrži specifikaciju imovine, prava i obaveza subjekta privatizacije, koji čini sastavni deo ugovora o prodaji kapitala.

Takođe, predloženo je da Vlada može da donese odluku da državni poverioci subjekta privatizacije otpišu dug sa stanjem na dan 31. decembar poslednje poslovne godine (umesto 2013. godine, kako je propisano važećim zakonom) prema subjektu privatizacije koji posluje u celini ili većinskim društvenim ili javnim kapitalom.

Predloženo je i da će odgovorno lice u subjektu privatizacije koje ne dostavi podatke u propisanom roku, kao i odgovorno lice u subjektu privatizacije koje Agenciji dostavi neistinite ili nepotpune podatke o imovini i obavezama subjekta privatizacije ili dostavi netačnu ili nepotpunu dokumentaciju, biti kažnjeno zatvorom od tri meseca do pet godina i novčanom kaznom od 100.000 do 1.000.000 dinara.

Takođe, predviđeno je da ako je privredno društvo, koje je do dana stupanja na snagu odredaba predloženih Nacrtom zakona, izvršilo privatizaciju više od 50% društvenog kapitala, prema odredbama Zakona o društvenom kapitalu („Službeni list SFRJ“, br. 84/89 i 56/90) i Zakona o uslovima i postupku pretvaranja društvene svojine u druge oblike svojine  ("Sl. glasnik RS", br. 48/91, 75/91, 48/94 i 51/94, ne privatizuje u predloženom roku tj. do 31. decembra 2015. godine, danom isteka tog roka, 70% neprivatizovanog dela društvenog kapitala prenosi se na akcionarski fond a 30% neprivatizovanog dela društvenog kapitala prenosi se zaposlenima bez naknade.

Ako se privredno društvo, koje je do dana stupanja na snagu odredaba predloženih Nacrtom zakona, izvršilo privatizaciju dela kapitala prema odredbama Zakona o svojinskoj transformaciji ("Sl. glasnik RS", br. 32/97 i 10/2001) ne privatizuje u propisanom roku, danom isteka tog roka 100% neprivatizovanog dela društvenog kapitala prenosi se na Akcionarski fond.

Ako se privredno društvo čiji društveni kapital čini manje od 50% ukupnog kapitala društva ne privatizuje u propisanom roku, danom isteka tog roka 100% neprivatizovanog dela društvenog kapitala prenosi se na Akcionarski fond. Ako je za ova privredna društva doneta odluka o prenosu kapitala na Akcionarski fond, privredno društvo je dužno da akcije ili udele prenese Akcionarskom fondu, najkasnije u roku od 30 dana od dana donošenja te odluke. Takođe, ako ova privredna društva ne prenesu akcije, odnosno udele Akcionarskom fondu u roku 30 dana od dana donošenja odluke o prenosu kapitala na Akcionarski fond, ministarstvo nadležno za poslove privrede doneće rešenje o prenosu tih akcija, odnosno udela, pri čemu je rešenje konačno. Akcionarski fond podnosi prijavu za upis u nadležne registre, koji su dužni da izvrše upis bez naknade u roku od osam dana od dana donošenja rešenja ministarstva nadležnog za poslove privrede.

Prema Nacrtu zakona, protiv subjekta privatizacije za koji je, do dana stupanja na snagu odredaba predloženih Nacrtom zakona, Agencija objavila javni poziv za prodaju kapitala i imovine, postupci prinudnog izvršenja i prinudne naplate ne mogu se nastaviti, odnosno pokrenuti do sprovedenog postupka privatizacije u skladu sa zakonom, ili do proglašenja postupka prodaje kapitala i imovine neuspešnim, po trećem objavljenom javnom pozivu za prodaju kapitala ili imovine, a najkasnije do 31. oktobra 2015. godine.

Protiv subjekta privatizacije za koji je do dana stupanja na snagu odredaba predloženih u Nacrtu zakona Agencija objavila javni poziv za izbor strateškog investitora, postupci prinudnog izvršenja i prinudne naplate ne mogu se nastaviti, odnosno pokrenuti do zaključenja ugovora o strateškom partnerstvu ili do proglašenja postupka neuspešnim, a najkasnije do 31. oktobra 2015. godine.

 Takođe je predviđeno i da se protiv subjekta privatizacije koji je aktom Vlade određen za subjekat privatizacije od strateškog značaja i subjekta privatizacije čije se sedište nalazi ili pretežna delatnost obavlja na teritoriji Autonomne Pokrajine Kosovo i Metohija, ili imovina nalazi i na teritoriji Autonomne Pokrajine Kosovo i Metohija, postupak prinudnog izvršenja i prinudne naplate ne može nastaviti, odnosno pokrenuti  u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu odredaba predloženih Nacrtom zakona.

Predloženo je i da će se postupci privatizacije započeti do dana stupanja na snagu odredaba predloženih Nacrtom zakona nastaviti po odredbama koje su predložene Nacrtom zakona. U roku od 30 dana od dana stupanja na snagu predloženih odredaba, subjekti privatizacije za koje je do dana stupanja na snagu predloženih odredaba objavljen javni poziv za prodaju kapitala ili imovine, dužni su da dostave Agenciji popis i procenu fer tržišne vrednosti celokupne imovine i obaveza i kapitala sa stanjem dan 31. decembar 2014. godine.

Prema Nacrtu zakona, ministarstvo nadležno za poslove privrede nastavlja da obavlja kontrolu i verifikaciju započetih, a nezavršenih postupaka svojinske transformacije i procene vrednosti kapitala, kao i kontrolu procene vrednosti kapitala učesnika statusnih promena.

Konačno, predloženo je da rešenja iz Nacrta zakona stupaju na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Izvor: Redakcija, 20.05.2015.