Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ODRŽANA RADIONICA "EVROPSKE INTEGRACIJE I ADVOKATURA - KLJUČNA PITANJA I IZAZOVI"


Radionica "Evropske integracije i advokatura - ključna pitanja i izazovi", u organizaciji Ministarstva pravde Republike Srbije u saradnji sa Advokatskom akademijom Advokatske komore Srbije, a uz podršku IPA projekta "Policy and Legal Advice Centre (PLAC)", održana je 19. aprila 2016. godine u prostorijama Advokatske akademije Advokatske komore Srbije.

Zakon o advokaturi ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011 i 24/2012 - odluka US) i propisi koji se donose na osnovu njega će biti promenjeni u postupku reformi koje proizlaze iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju zaključenog između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane kao i procesa usklađivanja sa pravnim tekovinama Evropske unije, pre svega u okviru pregovaračkog Poglavlja 3 - Poslovno nastanjivanje i sloboda pružanja usluga.

Zbog navedenih promena, a u cilju upoznavanja advokata i advokatskih pripravnika sa najvažnijim pitanjima koji utiču na advokaturu i njihovog uključivanja u postupak usklađivanja propisa, radionicu je održao Jonathan Goldsmith, advokat, stručnjak iz oblasti prava Evropske unije i dugogodišnji saradnik Udruženja advokatskih komora Evropske unije ("CCBE").

Advokat Goldsmith je na radionici govorio o ključnim pitanjima iz oblasti advokature, načinu na koji su regulisana u pravu EU i kakve promene očekuju srpsku advokaturu.

Prva tema koja je obrađena na radionici je o advokatima i pružanju usluga na unutrašnje mtržištu EU. Pravo Evropske unije advokatsku delatnost tretira kao i svaki drugi vid pružanja usluga. Takav stav zauzet je i u zakonodavstvu i u sudskoj praksi EU.

Druga tema je bilo pitanje slobode kretanja advokata, u okviru koje se govorilo o pravu advokata da se u drugoj državi bavi advokaturom, privremeno ili trajno, pod stručnim nazivom iz matične države, kao i o pravu advokata na sticanje stručnog naziva koji se koristi u drugoj državi članici.

Kada je reč o privremenom pružanju usluga u drugoj državi članici EU, Direktivom o advokatskim uslugama (77/249/EEZ) je dozvoljeno advokatima da privremeno pružaju usluge bez obaveštavanja lokalne komore. Međutim, za trajno poslovno nastanjivanje i bavljenje advokaturom pod stručnim nazivom iz matične države neophodna je registracija kod lokalne komore.

Pravo advokata na sticanje stručnog naziva koji se koristi u drugoj državi članici i mogućnost upisa u imenik domaćih advokata ostvaruje se na jedan od dva moguća načina.

Prvi je priznavanje stečenih kvalifikacija advokata, uz popunjavanje praznina, odnosno razlika u pravničkom znanju koje je stekao pod stručnim nazivom matične zemlje i znanju koje je potrebno za sticanje stručnog naziva u državi prijema. Navedeno popunjavanje praznina može se izvršiti polaganjem testa osposobljenosti ili prolaskom kroz period prilagođavanja.

Drugi način sticanja stručnog naziva u državi prijema omogućava se advokatima registrovanim u jednoj državi članici tj. advokatima iz EU koji su već nastanjeni u državi prijema, da nakon tri godine i pod određenim uslovima steknu naziv bez polaganja ispita ili ispunjavanja drugih domaćih kriterijuma.

Treći deo radionice bio je posvećen uslovima u pogledu pravne forme i zaključak je da bi Srbija morala advokatima iz EU da dopusti i druge forme zajedničke advokatske prakse koje trenutno nisu dopuštene u pravu Republike Srbije srpskim advokatima.

Četvrto pitanje koje je obrađeno na radionici bilo je pitanje uticaja pravnih tekovina EU na pravilo o jednoj kancelariji. Kako je advokatima iz EU dopušteno da imaju kancelarije i u matičnoj državi i u državi prijema, to bi i Srbija morala da im dozvoli da otvore kancelariju u Srbiji, iako već imaju kancelariju u drugoj državi članici EU.

Advokat Goldsmith je govorio i o advokatskoj tarifi i problemima u pogledu advokatskih tarifa u zemljama Evropske unije, kao i o iskustvima advokata iz EU i kakve promene mogu da očekuju advokati iz Srbije. Činjenica je da će advokatura osetiti promenu, jer se povećati potreba za pružanjem saveta o određenim aspektima prava EU.

Izvor: Redakcija, 20.04.2016.