Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

MINISTARSTVO FINANSIJA IZRADILO NACRT ZAKONA O IZMENAMA ZAKONA O BUDŽETSKOM SISTEMU I NACRT ZAKONA O REGISTRU ZAPOSLENIH, IZABRANIH, IMENOVANIH, POSTAVLJENIH I ANGAŽOVANIH LICA U JAVNOM SEKTORU


Vođenje Registra umesto Upravi za trezor poverava se Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave a materija se umesto uredbom, reguliše zakonom u skladu sa propisima o zaštiti podataka o ličnosti

Ministarstvo finansija, kao ovlašćeni predlagač, izradilo je Nacrt zakona o izmenama Zakona o budžetskom sistemu (u daljem tekstu: Nacrt zakona), koje se tiču Registra zaposlenih, izabranih, postavljenih i angažovanih lica u javnom sektoru. U toku je proces prikupljanja mišljenja od strane državnih organa.

Nacrtom zakona je, pre svega, predloženo brisanje odredbe kojom je propisano da je Registar zaposlenih, izabranih, postavljenih i angažovanih lica u javnom sektoru registar koji vodi Ministarstvo finansija - Uprava za trezor, a koji sadrži podatke o broju zaposlenih, izabranih, postavljenih i angažovanih lica u javnom sektoru, kao i podatke koji se odnose na zaradu, odnosno platu, uvećanje zarade, odnosno dodataka na platu, naknadu, kao i druga primanja ovih lica.

Nacrtom zakona, takođe, predviđeno je brisanje i odredaba kojima je propisano da Uprava za trezor vodi Registar, kao i one kojom se uređuju sadržaj Registra, utvrđeni korisnici javnih sredstava koji su obavezni da dostavljaju podatke za Registar, kao i obavezni podaci koje dostavljaju Upravi za trezor, kao i mere u slučaju da ti korisnici ne izvrše svoje obaveze u propisanom roku ili dostave netačne podatke. Nacrt zakona predviđa da danom stupanja na snagu predloženih odredaba prestaje da važi Uredba o sadržaju podataka, načinu popunjavanja obrazaca, načinu dostavljanja i obrade podataka koji se unose u Registar zaposlenih, izabranih, postavljenih i angažovanih lica u javnom sektoru ("Sl. glasnik RS", broj 76/13) (u daljem tekstu: Uredba). Konačno, Nacrt zakona predviđa da predložene odredbe iz Nacrta zakona stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Predlagač je obrazložio u Obrazloženju da je glavni razlog za predlaganje navedenih izmena to što je članom 10. Zakona o ministarstvima ("Sl. glasnik RS", br. 44/14 i 14/15) propisano da Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave obavlja poslove državne uprave koji se odnose na sistem državne uprave i organizaciju i rad ministarstava, posebnih organizacija, javnih agencija i javnih službi, radne odnose i plate u državnim organima, radne odnose i plate u javnim agencijama i javnim službama, kao i poslove koji se odnose na sistem lokalne samouprave i teritorijalne autonomije, radne odnose i plate u jedinicama lokalne samouprave i teritorijalne autonomije. Takođe, kao razlog navedeno je i to što je članom 12. tačka 2) i članom 14. stav 2. tačka 2) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 97/08, 104/09 - dr. zakon, 65/12 - odluka US i 107/12) propisano da se vrste podataka koji se prikupljaju i obrađuju - moraju normirati zakonom, a ne navedenom Uredbom. Stoga se predlagač odlučio za izmene važećeg Zakona o budžetskom sistemu ("Sl. glasnik RS", 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispr., 108/2013 i 142/2014), kako bi se u skladu sa posebnim zakonom kojim se uređuje osnivanje Registra, njegov sadržaj i način vođenja, kao i zaštita i dostupnost podataka iz Registra, i u skladu sa Zakonom o ministarstvima, vođenje tog registra, umesto Upravi za trezor, poverilo Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave.

Nacrt zakona o Registru zaposlenih, izabranih, imenovanih, postavljenih i angažovanih lica u javnom sektoru (u daljem tekstu: Nacrt zakona) uređuje osnivanje Registra zaposlenih, izabranih, imenovanih, postavljenih i angažovanih lica u javnom sektoru (u daljem tekstu: Registar), njegov sadržaj i način vođenja, kao i zaštitu i dostupnost podataka iz Registra. Pod zaposlenim, izabranim, imenovanim, postavljenim i angažovanim licima u javnom sektoru, u smislu Nacrta zakona, podrazumevaju se zaposlena, izabrana, imenovana, postavljena i angažovana lica kod korisnika javnih sredstava.

Registar, prema Nacrtu zakona, predstavlja skup podataka o korisnicima javnih sredstava, podataka o zaposlenim, izabranim, imenovanim, postavljenim i angažovanim licima kod korisnika javnih sredstava, kao i podataka o primanjima tih lica. Registar se osniva radi vođenja evidencije zaposlenih, izabranih, imenovanih, postavljenih i angažovanih lica kod korisnika javnih sredstava u cilju efikasnog upravljanja ljudskim resursima i praćenja njihovih ličnih primanja.

Prema Nacrtu zakona, pod korisnicima javnih sredstava podrazumevaju se:

1) direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava Republike Srbije, izuzev Vojnobezbedonosne agencije, Vojnoobaveštajne agencije i Bezbedonosno-informativne agencije i njenog indirektnog korisnika,

b) Narodna banka Srbije,

3) direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava lokalne vlasti,

4) organizacije za obavezno socijalno osiguranje i korisnici sredstava tih organizacija,

5) javna preduzeća koje je osnovala Republika Srbija, odnosno lokalna vlast,

6) pravna lica osnovana od strane javnih preduzeća koje je osnovala Republika Srbija, odnosno lokalna vlast,

7) pravna lica nad kojima Republika Srbija, odnosno lokalna vlast ima direktnu ili indirektnu kontrolu nad više od 50% kapitala ili više od 50% glasova u organu upravljanja, i

8) agencije i organizacije na koje se primenjuju propisi o javnim agencijama ili su pod kontrolom države.

Nacrt zakona uređuje da Registar vodi Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (u daljem tekstu: Ministarstvo) u elektronskom obliku. Uređeni su i podaci koje sadrži Registar, a to su: podaci o korisnicima javnih sredstava, zaposlenima na neodređeno i određeno vreme, izabranim, imenovanim i postavljenim licima, kao i licima angažovanim po osnovu ugovora o delu, ugovora o privremenim i povremenim poslovima, preko studentske i omladinske zadruge, kao i po drugom osnovu, iznosu isplaćenom po osnovu svih primanja zaposlenih, izabranih, imenovanih, postavljenih i angažovanih lica (u neto i bruto iznosu). Nacrt zakona uređuje i da se podaci sadržani u Registru čuvaju tajno.

Kada je u pitanju dostavljanje podataka u Registar, korisnici javnih sredstava dužni su da Ministarstvu, na propisanim obrascima, dostavljaju tražene podatke do desetog u mesecu za prethodni mesec. Izuzetno, korisnici javnih sredstava koji prvi put dostavljaju tražene podatke, podatke za prethodni mesec dostavljaju u roku od deset dana od dana dodeljivanja pristupnog naloga elektronskoj bazi podataka Registra. Način popunjavanja obrazaca, način dostavljanja i druga pitanja tehničkog karaktera propisuju se aktom Vlade, na predlog Ministarstva u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu predloženih odredaba iz Nacrta zakona. Šifarnik radnih mesta na osnovu kojih se unose podaci u Registar, utvrđuje se aktom Vlade, na predlog Ministarstva, i donosi se u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu predloženih odredaba.

Nacrt zakona, takođe, propisuje da se na prikupljanje i obradu podataka koji su sadržani u Registru primenjuju propisi kojima se reguliše zaštita podataka o ličnosti i ne mogu se staviti na uvid, niti na bilo koji drugi način učiniti dostupnim neovlašćenim licima. Zbirni podaci iz Registra (ukupan broj zaposlenih i po drugom osnovu angažovanih lica u svakom pojedinačnom korisniku javnih sredstava, ukupno isplaćene plate, naknade i dodaci za određeni period, po korisnicima javnih sredstava, odnosno grupi korisnika javnih sredstava) objavljuju se na internet strani Ministarstva, osim podataka koji se odnose na Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo odbrane i diplomatsko konzularna predstavništva Republike Srbije u inostranstvu.

Prema Nacrtu zakona, Ministarstvo i Ministarstvo finansija, korisnici su svih podataka o zaposlenima sadržanim u Registru radi obavljanja poslova u okviru zakonom utvrđenog delokruga. Tako, podaci iz Registra dostupni su i:

a) zaposlenom kod korisnika javnih sredstava koji je dobio pristupni nalog elektronskoj bazi podataka Registra i odgovornom licu korisnika javnih sredstava - podaci koji se odnose na zaposlena i angažovana lica tog korisnika,

b) zaposlenom u lokalnoj samoupravi koji je dobio pristupni nalog elektronskoj bazi podataka Registra - podaci svih korisnika javnih sredstava koji pripadaju lokalnoj samoupravi, koji su u obavezi da dostavljaju podatke u Registar,

v) zaposlenom u Ministarstvu koji radi na poslovima Registra, koji su dobili pristupni nalog elektronskoj bazi podataka Registra - podaci svih korisnika javnih sredstava koji su u obavezi da dostavljaju podatke u Registar,

g) ministru finansija - podaci svih korisnika javnih sredstava koji su u obavezi da dostavljaju podatke u Registar,

d) svim trećim licima - zbirni podaci iz Registra koji se objavljuju na internet stranici Ministarstva, osim podataka koji se odnose na Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo odbrane i diplomatsko konzularna predstavništva Republike Srbije u inostranstvu.

Nacrtom zakona regulisane su i kaznene odredbe. Naime, u slučaju da korisnici javnih sredstava kojima se sredstva obezbeđuju u budžetu Republike Srbije ili u budžetu lokalne vlasti, ne izvrše obavezu dostavljanja traženih podataka u propisanom roku ili ne dostave tačne podatke, po dobijenom pisanom obaveštenju od strane ministra nadležnog za poslove državne uprave i lokalne samouprave, ministar nadležan za poslove finansija će rešenjem: a) privremeno obustaviti isplatu aproprijacija za korisnika budžetskih sredstava, dok ne izvrši obavezu po odredbama Nacrta zakona, b) privremeno obustaviti isplatu plata za organizaciju obaveznog socijalnog osiguranja i korisnika sredstava te organizacije, dok ne izvrši obavezu po predloženim odredbama, 3) privremeno obustaviti prenos transfernih sredstava iz budžeta Republike Srbije, odnosno pripadajućeg dela poreza na zarade i poreza na dobit pravnih lica jedinici lokalne vlasti, dok ne izvrši obaveze propisane Nacrtom zakona. U slučaju da javno preduzeće čiji je osnivač Republika Srbija, kao i zavisno društvo kapitala čiji je osnivač to javno preduzeće, ne izvrši obavezu dostavljanja traženih podataka u propisanom roku ili ne dostavi tačne podatke, ministarstvo nadležno za poslove finansija i ministarstvo nadležno za poslove rada i zapošljavanja neće izvršiti overu obrazaca koje Vlada propisuje za kontrolu obračuna i isplate zarada u javnim preduzećima. U slučaju da javno preduzeće čiji je osnivač autonomna pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave, kao i zavisno društvo kapitala čiji je osnivač to javno preduzeće, ne izvrši obavezu dostavljanja traženih podataka u propisanom roku ili ne dostavi tačne podatke, po dobijenom pisanom obaveštenju od strane ministra nadležnog za poslove državne uprave i lokalne samouprave, ministar nadležan za poslove finansija izdaće nalog da se privremeno obustavi prenos pripadajućeg dela poreza na zarade i poreza na dobit preduzeća autonomnoj pokrajini, pripadajućeg dela poreza na zarade gradu Beogradu, odnosno prenos transfernih sredstava iz budžeta Republike Srbije jedinici lokalne samouprave.

Nacrt zakona, takođe, propisuje da će se novčanom kaznom u iznosu od 100.000 do 2.000.000 dinara kazniti za prekršaj korisnik javnih sredstava ukoliko ne dostavi tražene podatke u roku propisanim u Nacrtu zakona ili ne dostavi tačne podatke. Novčanom kaznom u iznosu od 10.000 do 500.000 dinara kazniće se za prekršaj odgovorno lice korisnika javnih sredstava, ukoliko korisnik javnih sredstava ne dostavi podatke u roku propisanom ovim zakonom ili ne dostavi tačne podatke. Odgovorno lice, u ovom slučaju, je ministar za ministarstvo, nadležni pokrajinski sekretar za pokrajinski sekretarijat, gradonačelnik za grad, predsednik opštine za opštinu, direktor za javno preduzeće, odnosno rukovodilac pravnog lica - korisnika javnih sredstava.

U prelaznim i završnim odredbama Nacrta zakona, predviđeno je da korisnici javnih sredstava koji su bili u obavezi da dostavljaju tražene podatke po odredbama člana 93a Zakona o budžetskom sistemu i u skladu sa Uredbom - nastavljaju da dostavljaju te podatke po odredbama Nacrt zakona. Do donošenja Šifarnika radnih mesta, čije je donošenje predviđeno Nacrtom zakona, unos podataka u Registar vršiće se na osnovu elemenata propisanih Šifarnikom radnih mesta. Korisnici javnih sredstava koji su u obavezi da dostavljaju podatke Upravi za trezor na osnovu Zakona o određivanju maksimalnog broja zaposlenih u republičkoj administraciji ("Sl. glasnik RS", broj 104/09), i Zakona o određivanju maksimalnog broja zaposlenih u lokalnoj administraciji ("Sl. glasnik RS", br. 104/09) - nastavljaju da dostavljaju podatke po odredbama Nacrta zakona. Međutim, Nacrtom zakona predviđeno je da danom stupanja na snagu predloženih odredaba, prestaju da važe odredbe člana 7. Zakona o određivanju maksimalnog broja u republičkoj administraciji ("Sl. glasnik RS", br. 104/09) (koji propisuje da način i rokove izveštavanja Vlade o primeni sprovođenja tog zakona od strane organa državne uprave, javnih agencija i organizacije za obavezno socijalno osiguranje, te sadržinu registra o broju zaposlenih i angažovanih lica u ovim organima i organizacijama, kao i podatke o iznosu isplaćenom za njihove plate, dodatke i naknade, uređuje Vlada, kao i da se ovaj registar vodi u ministarstvu nadležnom za poslove finansija) i člana 12. Zakona o određivanju maksimalnog broja zaposlenih u lokalnoj samoupravi ("Sl. glasnik RS", broj 104/09) (koji uređuje da način i rokove izveštavanja Vlade od strane jedinica lokalne samouprave, te sadržinu registra sa podacima o broju zaposlenih i angažovanih lica u lokalnoj administraciji i o iznosu plaćenom na ime njihovih plata, dodataka i naknada - bliže uređuje Vlada, kao i da se ovaj registar vodi u ministarstvu nadležnom za poslove finansija). Konačno, predviđeno je da Nacrt zakona stupi na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Izvor: Redakcija, 20.4.2015.