Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU: Mnogi pravnici ili oni koji su radili u sistemu PIO fonda poslednjih godina otvaraju specijalizovane agencije i preduzeća koja umesto onih koji idu u penziju prikupljaju svu neophodnu dokumentaciju, uz određenu novčanu naknadu. Cena usluge u agencijama se određuje po pregledu dokumentacije i zavisi od toga koliko je složen predmet


Od napuštanja radnog mesta radi odlaska u penziju i prvog, privremenog rešenja prođe minimum dva (po zakonu), a često i po četiri-pet meseci, dok su živci potrošeni na raznim šalterima za buduće penzionere - nemerljivi.

Pošto je birokratski aparat za prosečnog građanina komplikovan, mnogi pravnici ili oni koji su radili u sistemu PIO fonda poslednjih godina otvaraju specijalizovane agencije i preduzeća koja umesto onih koji idu u penziju prikupljaju svu neophodnu dokumentaciju, uz određenu novčanu naknadu.

U zavisnosti od vrste penzije za koju se zahtev podnosi, odnosno da li je starosna, invalidska ili porodična, različita je dokumentacija potrebna za ostvarivanje ovog prava. Bez obzira na vrstu, Fond je dužan da po službenoj dužnosti, u skladu sa zakonom, vrši uvid, pribavlja i obrađuje podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, a koji su neophodni za odlučivanje o penzionisanju.

Budući penzioner je u obavezi da dostavi podatke o kojima se ne vodi službena evidencija, a koji utiču na njegovo penzionisanje. Tu spadaju medicinska dokumentacija, dokazi o stažu ostvarenom u inostranstvu, dokazi o školovanju, vojnoj obavezi i slično.

Koliko je ovakvih firmi u Srbiji, zvanični podatak ne postoji, a u PIO fondu naglašavaju da im nije jasno na koje agencije se misli. U svakom slučaju, samo stranka, zakonski zastupnik ili njen punomoćnik mogu da podnesu zahtev i učestvuju u postupku za ostvarivanje prava na penziju.

- Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 34/2003, 64/2004 - odluka USRS, 84/2004 - dr. zakon, 85/2005, 101/2005 - dr. zakon, 63/2006 - odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014 i 142/2014) propisuje da se postupak za ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja i za utvrđivanje penzijskog staža pokreće na zahtev osiguranika, odnosno na zahtev člana porodice za ostvarivanje prava na porodičnu penziju - kaže Jelica Timotijević, direktor sektora za odnose sa javnošću u PIO fondu. - U skladu sa članom 49 Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 18/2016), stranka ili njen zakonski zastupnik mogu da ovlaste punomoćnika da ih zastupa, što znači da može da podnese zahtev za ostvarivanje prava na penziju. Punomoćje se daje u pisanom obliku ili usmeno na zapisnik.

Timotijević naglašava da potvrde i uverenja o podacima unetim u matičnu evidenciju osiguranika ili evidenciju korisnika PIO fonda, pored osoba na koje se odnose, može dobiti i punomoćnik, čije punomoćje mora biti overeno.

U preduzećima, društvima ili agencijama koje se bave ovim poslom rade pravnici upućeni u sistem penzijsko-invalidskog osiguranja.

- Stranka sve može sama da uradi, ali to nekada zahteva mnogo vremena i živaca, a mi često iskoristimo i svoje lične veze da malo "poguramo" rešenje - kažu u jednoj agenciji. - Naš posao je da tražimo staž po arhivama, predamo zahtev, pratimo kretanje predmeta i slično. Neko nam se javi iz komfora, a neko jer mu je isuviše komplikovano da, recimo, prikuplja podatke o stažu ostvarenom u inostranstvu.

Ukoliko želite da saznate koliko ćete novca okvirno primati kada odete u penziju, to vam neće unapred preračunati službenici u PIO fondu, ali hoće u agenciji ako uplatite od 2.000 do 4.000, u zavisnosti od komplikovanosti predmeta.

Većina onih koji se bave pribavljanjem dokumenata za penziju obećava da pre dobijanja zvaničnog rešenja iz Fonda mogu da izračunaju visinu budućeg čeka. U zvaničnoj instituciji, međutim, tvrde da se visina čeka izračunava u toku postupka po podnetom zahtevu, i to tek ako su ispunjeni uslovi za priznavanje prava na penziju.

- Donesite listing iz Fonda i kopiju radne knjižice i onda ću vam reći koliko će postupak da košta i za koji period će biti okončan. U svakom slučaju, biće brže nego da sami to radite - odgovor je u jednoj od agencija, registrovanoj kao "društvo za unapređenje poslova u postupku ostvarivanja prava na penziju".

Cena usluge u agencijama se određuje po pregledu dokumentacije i zavisi od toga koliko je složen predmet. Većina uglavnom radi po principu da im se najpre dostave osnovni podaci kako bi stekli uvid u vrstu prava koju neko želi da ostvari. Celokupan postupak košta oko 10.000 dinara, s tim što se na početku daje akontacija, a na kraju se isplati kompletan dug. Samo predavanje zahteva za penzionisanje košta 2.000 dinara.

Izvor: Vebsajt Novosti, Jelena Skenderija, 19.03.2017.
Naslov: Redakcija