Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRAVILNIK O POSTUPANJU PORESKE UPRAVE I PORESKOG OBVEZNIKA U POSTUPKU ODLAGANJA PLAĆANJA DUGOVANOG POREZA NA RATE: Podnošenje zahteva za reprogram poreskog duga od 1. aprila do 4. jula 2016. godine. Pravo na odlaganje plaćanja poreskog duga, bez davanja sredstava obezbeđenja, imaju pravna lica i preduzetnici čiji dug nije veći od 1,5 miliona dinara i građani čiji je dug do 200.000 dinara


Poreski dužnici u Srbiji moći će od 1. aprila do 4. jula 2016. godine da podnesu zahtev za reprogram duga koji nije veći od dva miliona dinara, ne računajući kamatu.

Te novine predviđene su Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS", br. 112/2015), a Pravilnikom o postupanju Poreske uprave i poreskog obveznika u postupku odlaganja plaćanja dugovanog poreza na rate ("Sl. glasnik RS", br. 28/2016), koji će stupiti na snagu 23. marta 2016. godine, precizirano je da se zahtev za reporgram duga može podneti samo jednom.

Maksimalni rok za otplatu poreskog duga, koji je dospeo za plaćanje do 4. marta 2016. godine je 60 meseci.

Do dana podnošenja zahteva poreski dužnik treba da isplati sve tekuće obaveze, dospele za plaćanje od 4. marta 2016. godine i o tome dostavi dokaz Poreskoj upravi.

Pravo na odlaganje plaćanja poreskog duga, bez davanja sredstava obezbeđenja, imaju pravna lica i preduzetnici čiji dug nije veći od 1,5 miliona dinara i građani čiji je dug do 200.000 dinara.

Poreskom obvezniku koji redovno izmiruje rate i tekuće obaveze otpisuje se kamata na otplaćeni dug, po isteku svakih 12 meseci, do izmirenja duga u potpunosti.

U slučaju da poreski obveznik i pre isteka roka otplati sav dug, njemu će biti otpisana celokupna kamata na taj dug.

Pravilnikom su predviđene i sankcije u slučaju nepoštovanja sporazuma. Bez mogućnosti reprograma duga tako mogu ostati građani koji ne budu u predviđenim rokovima plaćali svoje obaveze.

U postupku odlučivanja o odlaganju plaćanja dugovanog poreza određivanje broja rata za odlaganje dugovanog poreza vrši se na osnovu visine iznosa dugovanog poreza čije odlaganje se traži, kao i ekonomske sposobnosti poreskog obveznika u pogledu mogućnosti redovnog izmirivanja tekućih obaveza i mesečne rate odloženog dugovanog poreza, ali tako da broj mesečnih rata iznosi za:

1) pravno lice:

(1) do 100.000 dinara dugovanog poreza - najviše 30 rata;

(2) od 100.001 do 500.000 dinara dugovanog poreza - najviše 40 rata;

(3) od 500.001 do 1.000.000 dinara dugovanog poreza - najviše 50 rata;

(4) preko 1.000.000 dinara dugovanog poreza - najviše 60 rata;

2) preduzetnika:

(1) do 100.000 dinara dugovanog poreza - najviše 30 rata;

(2) od 100.001 do 200.000 dinara dugovanog poreza - najviše 40 rata;

(3) od 200.001 do 300.000 dinara dugovanog poreza - najviše 50 rata;

(4) preko 300.000 dinara dugovanog poreza - najviše 60 rata;

3) fizičko lice:

(1) do 50.000 dinara dugovanog poreza - najviše 30 rata;

(2) od 50.001 do 100.000 dinara dugovanog poreza - najviše 40 rata;

(3) od 100.001 do 200.000 dinara dugovanog poreza - najviše 50 rata;

(4) preko 200.000 dinara dugovanog poreza - najviše 60 rata.

Izvor: Vebsajt Blic, 17.03.2016.
Naslov, Obeležavanje: Redakcija