Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POSTUPKU UPISA U KATASTAR NEPOKRETNOSTI I VODOVA: Predviđeno ubrzanje dostave rešenja, jednostavniji upis u katastar i usklađivanje sa zakonima o planiranju i izgradnji i o ozakonjenju objekata


Poslanici Narodne skupštine Republike Srbije razmatraju Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova, koji je podnela poslanik Katarina Rakić.

Obrazlažući izmene Zakona, Rakić je rekla da one imaju za cilj ubrzanje dostave rešenja, jednostavniji upis u katastar i usklađivanje sa ostalim zakonima, pre svega sa Zakonom o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - dr. zakon i 9/2020) i Zakonom o ozakonjenjuobjekata ("Sl. glasnik RS", br. 96/2015 i 83/2018).

Kako je navela Rakić, od sada će se rešenje iz Katastra nepokretnosti dostavljati na tri načina. Prvi je elektronskim poštom, drugi tako što će sva rešenja biti objavljena na sajtu, tako da oni koji predali zahtev mogu da pretražuju i saznaju kada je njihovo rešenje gotovo pa da se eventualno na njega žale.

Treći način dostave rešenja ostaje uručenje poštom, s tim što ukoliko poštar ne nađe stranku na adresi, ostavlja obaveštenje da će rešenje moći da podigne u pošti u narednih 15 dana, a ne u 24 časa kao do sada.

Kako je rekla Rakić, do sada se u najvećem broju slučajeva dešavalo da stranka ne stigne u narednih 24 sata u poštu, a onda se rešenje vraća u katastar i to traje narednih od sedam do deset dana.

Rakić je dodala i da je zakonodavni sistem izuzetno napredovao jer se prate efekti zakona pa je to razlog što se taj zakon koji je donet 2018. godine menja drugi put.

Izvor: Vebsajt Danas, 19.02.2020.
Naslov: Redakcija