Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O OZAKONJENJU OBJEKATA: Obrazac za prijavu nelegalno izgrađenog objekta i Program popisa na teritoriji grada Beograda


U skladu sa odredbama Zakona o ozakonjenju objekata ("Sl. glasnik RS", br. 96/2015 - dalje: Zakon), koji je stupio na snagu 27. novembra 2015. godine, građevinski inspektori popisivaće nezakonito izgrađene objekate na teritoriji grada Beograda prema Programu popisa.

Predmet popisa su nezakonito izgrađeni objekti i to:

1. objekti, odnosno delovi objekta izgrađeni bez građevinske dozvole, odnosno odobrenja za izgradnju;

2. pomoćni i drugi objekti koji su u funkciji glavnog objekta, ili su u funkciji odvijanja tehnološkog procesa u zgradi, koji se smatraju sastavnim delom nezakonito izgrađenog glavnog objekta i ozakonjuju se zajedno sa glavnim objektom;

3. objekti, odnosno radovi izvedeni u skladu sa članom 145. Zakona o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014 i 145/2014);

4. podzemni vodovi kao i nadzemni vodovi, ako po tehničkim karakteristikama i položaju predstavljaju samostalne objekte, kao i objekat izgrađen na osnovu građevinske dozvole, odnosno odobrenja za izgradnju i potvrđenog glavnog projekta, na kojima je prilikom izvođenja radova odstupljeno od izdate građevinske dozvole, odnosno odobrenja za izgradnju i potvrđenog glavnog projekta, ako:

- za objekat, odnosno radove nije podnet zahtev za legalizaciju u skladu sa ranije važećim zakonom kojim je bila uređena legalizacija objekata ili da je vidljiv na satelitskom snimku teritorije Republike Srbije za 2015. godinu;

- je po pravnosnažnosti rešenja kojim se odbija zahtev za legalizaciju, promenjen planski dokument ili je zahtev odbijen iz razloga koji su Zakonom o ozakonjenju objekata drukčije propisani, a povoljniji su za vlasnika nezakonito izgrađenog objekta, ili

- je u postupku legalizacije izdato rešenje o građevinskoj dozvoli, ali ne i rešenje o upotrebnoj dozvoli.

Shodno članu 23. Zakona postupak ozakonjenja pokreće se po službenoj dužnosti. Nakon evidentiranja nezakonito izgrađenog objekta odnosno dela objekta, postupajući građevinski inspektor donosi rešenje o uklanjanju i isto se neće izvršavati do pravnosnažnog okončanja postupka ozakonjenja za objekte koji mogu biti predmet ozakonjenja.

Članom 7. stav 11. Zakona propisano je i da građani sami mogu prijaviti nezakonito izgrađen objekat, a sve u cilju potpunijeg evidentiranja objekata od strane građevinske inspekcije, odnosno komisije kako bi time započeli proceduru ozakonjenja objekta pred nadležnim organom.

Popis nezakonito izgrađenih objekata na teritoriji grada Beograda obavljaće nadležne opštinske građevinske inspekcije i gradska građevinska inspekcija. Gradska građevinska inspekcija popisuje objekate BRGP preko 800m2, kao i druge objekate za koje grad Beograd izdaje građevinsku dozvolu.

Obrazac obaveštenja građani mogu popuniti na šalteru br. 5 pisarnice Gradske uprave grada Beograda u ul. 27. marta br. 43-45, radnim danom od 7.30 do 15.30, odnosno na pisarnicama gradskih opština na kojima se nalazi nezakonito izgrađeni objekat.

Izvor: Vebsajt Beoinfo, 19.01.2016.
Naslov: Redakcija