Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NARODNA BANKA SRBIJE I VLADA REPUBLIKE SRBIJE POTPISALE NOVI MEMORANDUM O STRATEGIJI DINARIZACIJE


Narodna banka Srbije i Vlada Republike Srbije potpisale novi Memorandum o strategiji dinarizacije.

Prepoznajući potrebu da se problem visokog stepena evroizacije reši na sistemski i održiv način, tj. da se većom upotrebom dinara u finansijskom sistemu podigne nivo finansijske stabilnosti zemlje, umanji rizik od promene deviznog kursa u najranjivijim sektorima privrede, ojača efikasnost monetarne i fiskalne politike i time doprinese stvaranju preduslova za održiv i snažan privredni razvoj, Vlada i NBS su u martu 2012. godine zaključile Memorandum o strategiji dinarizacije finansijskog sistema Srbije. Memorandumom iz 2012. godine su definisani ciljevi, mere i aktivnosti koje će se preduzimati radi jačanja poverenja u nacionalnu valutu i njenu veću upotrebu u finansijskom sistemu. Umesto termina deevroizacija koristi se termin dinarizacija.

Imajući u vidu da je u periodu od zaključenja Memoranduma iz 2012. godine obezbeđena makroekonomska stabilnost i da je ojačana finansijska stabilnost, Vlada i NBS saglasne su da su se stekli uslovi da se postojeća strategija dinarizacije unapredi i utvrdi nova strategija. Uvažavajući činjenicu da je dinarizacija postepen i dugoročan proces, Vlada i NBS su sagledale rezultate do sada preduzetih mera i aktivnosti i, polazeći od njih, saglasno definisale dodatne mere i aktivnosti koje će obezbediti dalji rast stepena dinarizacije i smanjenje deviznog rizika u sistemu.

Izvor: Press služba Narodne banke Srbije, 19.12.2018.