Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODBRANI - Tekst propisa


Član 1.

U Zakonu o odbrani ("Službeni glasnik RS", br. 116/07, 88/09, 88/09 – dr. zakon, 104/09 – dr. zakon i 10/15), član 4. tačka 9) menja se i glasi:

"9)        odbrambeni interesi su: zaštita suverenosti, nezavisnosti i teritorijalne celovitosti Republike Srbije; zaštita bezbednosti države i njenih građana; očuvanje mira i bezbednosti u regionu i svetu; vojna neutralnost i saradnja i partnerstvo sa državama i međunarodnim organizacijama u oblasti bezbednosti i odbrane;".

Član 2.

U članu 9. stav 2. tačka 7), briše se.

Posle stava 2. dodaje se stav 3, koji glasi:

"Godišnji izveštaj Vlade o stanju priprema za odbranu razmatra se na sednici nadležnog odbora Narodne skupštine."

Član 3.

U članu 12. stav 2. tačka 8) menja se i glasi:

"8)        usvaja Godišnji izveštaj o stanju priprema za odbranu i o tome izveštava Narodnu skupštinu;"

Član 4.

U članu 14. stav 2. tačka 17) menja se i glasi:

"17)      planiranje, pripremanje i kontrolu sprovođenja mobilizacije i aktiviranje subjekata sistema odbrane za izvršavanje zadataka u ratnom i vanrednom stanju, u skladu sa zakonom i odlukama nadležnih organa;".

Tačka 19) menja se i glasi:

"19)      određivanje programa obuke i uređivanje načina i postupka planiranja i sprovođenja planova obuke građana za odbranu zemlje preko nadležnih teritorijalnih organa Ministarstva odbrane, u saradnji sa subjektima sistema odbrane i Generalštabom Vojske Srbije; ".

U tački 20), posle reči: "planiranje" dodaju se zapeta i reč: "saradnja".

Posle tačke 25) dodaje se tačka 25a), koja glasi:

"25a)    uređivanje načina, postupka, racionalizacije i unapređenja saobraćaja i transporta ljudi i sredstava u sistemu odbrane;".

U tački 27) posle reči: "vojnih kompleksa" briše se zapeta, a reči: "vojnih objekata i objekata vojne infrastrukture" zamenjuju se rečima: "i vojnih objekata".

Tačka 35) menja se i glasi:

"35)      donošenje akata o organizaciji Ministarstva odbrane i Vojske Srbije;".

Tačka 39) menja se i glasi:

"39)      bliže uređivanje načina i postupka izrade predloga srednjoročnog i finansijskog plana u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije, u skladu sa zakonom kojim se uređuje budžetski sistem;".

Posle tačke 58) dodaje se tačka 58a), koja glasi:

"58a)    uređivanje planiranja razvoja sistema odbrane;".

Član 5.

U članu 15. stav 2. tačka 5) posle reči: "pripremu" dodaje se reč: "predloga".

Član 6.

U članu 21. dodaje se stav 2, koji glasi:

"Za potrebe obezbeđenja sredstava za finansiranje funkcionisanja i unapređenja službe traganja i spasavanja vojnih vazduhoplova i za razvoj sposobnosti Vojske Srbije za učešće u sistemu traganja i spasavanja za potrebe civilnog vazduhoplovstva može se osnovati budžetski fond."

Član 7.

U članu 22. stav 2. briše se.

Dosadašnji st. 3. i 4. postaju st. 2. i 3.

U dosadašnjem stavu 3. koji postaje stav 2. posle reči: "Vojske Srbije", dodaju se reči: "i civilne odbrane".

U dosadašnjem stavu 4. koji postaje stav 3. reči: "iz stava 3. ovog člana" zamenjuju se rečima: "iz stava 2. ovog člana".

Član 8.

U članu 23a stav 1. menja se i glasi:

"U Ministarstvu odbrane vodi se evidencija o poginulim, nestalim, ranjenim, zarobljenim i ubijenim pripadnicima oružanih snaga bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije za period od 1991. do 19. maja 1992. godine i evidencija o nestalim i poginulim pripadnicima Vojske Jugoslavije na teritoriji Savezne Republike Jugoslavije za period od 23. marta 1998. godine do 26. juna 1999. godine i za period od 23. marta 2001. godine do 30. juna 2001. godine, radi izdavanja isprava fizičkim licima i organima državne uprave koji rešavaju o pravima po osnovu učešća u oružanim sukobima i borbenim dejstvima, u skladu sa propisima kojima se uređuje upravni postupak i zaštita podataka o ličnosti."

Član 9.

U članu 24. stav 2. tačka 3) menja se i glasi:

"3)        organizuju i prate stanje priprema za odbranu subjekata iz delokruga svojih nadležnosti i odgovaraju za njihovo sprovođenje;"

Član 10.

U članu 29. stav 2. tačka 1) reči: "koji su sastavni deo Plana odbrane Republike Srbije", brišu se.

Član 11.

U članu 39. stav 1. posle reči: "Republike Srbije" zapeta i reči: "granični pojas", brišu se.

Član 12.

Naziv člana 44. i član 44. menjaju se i glase:

"Materijalno i finansijsko poslovanje

Član 44.

Ministar odbrane uređuje materijalno i finansijsko poslovanje Vojske Srbije i kontrolu troškova Vojske Srbije, u skladu sa propisima kojima se uređuje materijalno i finansijsko poslovanje i kontrola za budžetske korisnike."

Član 13.

Posle člana 44. dodaje se naziv člana, koji glasi:

"Logistička podrška Vojske Srbije".

Član 14.

U članu 45. stav 2. menja se i glasi:

"Logističku podršku iz stava 1. ovog člana obavljaju ustanove i jedinice Vojske Srbije, kao i vojne ustanove koje su organizaciono i funkcionalno vezane za Ministarstvo odbrane, u kojima se obavljaju poslovi za potrebe logističke podrške Vojske Srbije, koje nemaju status pravnog lica, odnosno koje posluju po propisima koji se primenjuju na budžetske korisnike."

St. 3. i 4. brišu se.

Dosadašnji stav 5. postaje stav 3.

Član 15.

Posle člana 46. dodaju se naziv člana i član 46a, koji glase:

"Vojne ustanove koje posluju po principu sticanja i raspodele dobiti

Član 46a

Logističku podršku iz člana 45. ovog zakona, kao i druge poslove za potrebe Ministarstva odbrane i Vojske Srbije mogu obavljati vojne ustanove koje su organizaciono i funkcionalno vezane za Ministarstvo odbrane, koje obavljaju proizvodnu i uslužnu delatnost, delatnost izgradnje i održavanja objekata infrastrukture, fizičko-tehničko obezbeđenje i druge delatnosti i posluju po principu sticanja i raspodele dobiti, a koje upisom u odgovarajući registar stiču status pravnog lica.

Pored vojnih ustanova iz stava 1. ovog člana, logističku podršku i druge poslove za potrebe Ministarstva odbrane i Vojske Srbije mogu obavljati i:

1)         jednočlana privredna društva obrazovana od postojećih vojnih ustanova;

2)         privredna društva i preduzetnici koji su osnovani i posluju u skladu sa zakonom kojim se uređuju privredna društva;

3)         javna preduzeća i ustanove koje su osnovane i posluju u skladu sa propisima o javnim preduzećima i ustanovama.

Vojne ustanove iz stava 1. ovog člana i jednočlana privredna društva iz stava 2. tačka 1) ovog člana osniva Vlada, na predlog ministra odbrane."

Član 16.

U članu 47. stav 2. briše se.

Član 17.

U članu 51. stav 1. menja se i glasi:

"Radnoj obavezi podležu svi za rad sposobni punoletni građani do navršene godine života u kojoj su, u skladu sa važećim propisima, ostvarili uslove za sticanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, a nemaju ratni raspored u Vojsci Srbije."

Član 18.

Član 60a menja se i glasi:

"Član 60a

Način obučavanja i kategoriju građana koju će za potrebe odbrane zemlje obučavati Ministarstvo odbrane uređuje Vlada, na predlog ministra odbrane."

Član 19.

U članu 62. dodaje se stav 3, koji glasi:

"Ostala privredna društva, druga pravna lica i preduzetnici imaju obavezu da iz svog delokruga, na zahtev Ministarstva odbrane, dostavljaju podatke od značaja za odbranu."

Član 20.

U članu 68. stav 5. briše se.

Član 21.

U članu 76. dodaje se novi stav 2, koji glasi:

"Udruženje koje deluje na teritoriji Republike Srbije, a svoje delovanje težišno zasniva u oblastima od značaja za odbranu i svojim programom i praktičnim delovanjem, masovnošću i organizovanošću doprinosi jačanju sistema odbrane, može steći status udruženja od posebnog značaja za odbranu."

Dosadašnji st. 2. i 3. postaju st. 3. i 4.

Dosadašnji stav 3. koji postaje stav 4. menja se i glasi:

"Kriterijume i postupak za sticanje statusa udruženja od posebnog značaja za odbranu iz stava 2. ovog člana i dodelu sredstava iz stava 3. ovog člana propisuje ministar odbrane."

Član 22.

U članu 81. stav 7. posle reči: "podležu bezbednosnoj proveri" dodaju se reči: "i izdaje im se odgovarajući sertifikat u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita tajnosti podataka."

Član 23.

Član 102. menja se i glasi:

"Član 102.

Tajni podaci koji se odnose na sistem odbrane označeni kao podaci od interesa za nacionalnu bezbednost Republike Srbije, kao i tajni podaci nastali u radu komandi, jedinica i ustanova Vojske Srbije, čijim bi otkrivanjem neovlašćenim licima nastala šteta, štite se u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita tajnosti podatka i ne mogu se učiniti dostupnim javnosti.

Tajnim podacima značajnim za sistem odbrane smatraju se:

1)         podaci i dokumenta od značaja za sistem nacionalne bezbednosti, čijim bi otkrivanjem neovlašćenim licima mogla nastati šteta po interese i ciljeve u oblasti odbrane;

2)         podaci o planovima upotrebe Vojske Srbije, ratnoj organizaciji i formaciji komandi, jedinica i ustanova Vojske Srbije, podaci o borbenim i drugim materijalnim sredstvima, odnosno vrstama pokretnih stvari namenjenih potrebama odbrane, čijim bi otkrivanjem neovlašćenim licima mogla nastati šteta po operativnu i funkcionalnu sposobnost Vojske Srbije;

3)         podaci o patentima značajnim za odbranu zemlje i sredstvima i uređajima namenjenim odbrani koji su u procesu usvajanja i ispitivanja;

4)         podaci o vojnim objektima i drugim nepokretnostima značajnim za odbranu zemlje, izuzev podataka koji su prema propisima o zaštiti životne sredine neophodni za procenu uticaja na životnu sredinu;

5)         podaci o preduzetim merama, radnjama i postupcima sadržani u odlukama, naređenjima, saopštenjima i drugim aktima u oblasti odbrane zemlje, čije bi otkrivanje nanelo štetu interesima snaga odbrane.

Vlada na predlog Ministarstva odbrane bliže uređuje podatke značajne za sistem odbrane koji se moraju čuvati i štititi u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita tajnosti podataka, poslove od posebnog značaja za sistem odbrane koje u državnim organima, preduzećima i drugim pravnim licima treba štititi primenom posebnih mera bezbednosti, kao i kriterijume za popunu radnih mesta na kojima se ovi zadaci i poslovi obavljaju."

Član 24.

U članu 105. stav 3. menja se i glasi:

"Način pribavljanja, raspolaganja, korišćenja, upravljanja i održavanja nepokretnih stvari iz stava 1. ovog člana propisuje ministar odbrane."

Posle stava 3. dodaje se novi stav 4, koji glasi:

"Način vođenja posebne evidencije o nepokretnostima iz stava 1. ovog člana i vrednosno praćenje pod uslovima propisanim zakonom kojim se uređuje državni premer i katastar, kao i način i postupak popisa nepokretnosti, propisuje ministar odbrane."

Dosadašnji st. 4. i 5. postaju st. 5. i 6.

Član 25.

Posle člana 105. dodaje se novi član 105a, koji glasi:

"Član 105a

Stabilnu specifičnu opremu koja se koristi u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije čine sve nepokretne stvari koje u toku eksploatacije rade u uslovima posebnog rizika, kao što su: kotlovi, oprema pod pritiskom, uređaji na gas, uređaji koji se koriste u eksplozivnoj sredini, instalacije i druga specifična oprema u oblasti odbrane.

Stabilna specifična oprema iz stava 1. ovog člana podleže tehničke kontrole koji vrše odgovorna stručna lica u Ministarstvu odbrane.

Način i uslove za obavljanje poslova tehničke kontrole nad stabilnom specifičnom opremom propisuje ministar odbrane."

Član 26.

U članu 107b posle stava 7. dodaje se stav 8, koji glasi:

"Vojno pravobranilaštvo može po potrebi angažovati sudske veštake odgovarajuće struke sa liste sudskih veštaka."

Član 27.

U članu 107g stav 1. reči: "iz sastava profesionalnih pripadnika Vojske Srbije", brišu se.

Član 28.

Član 107d stav 1. menja se i glasi:

"Zaposleni u Vojnom pravobranilaštvu su: sekretar Vojnog pravobranilaštva, pravobranilački pomoćnici, pravobranilački pripravnici i drugi profesionalni pripadnici Vojske Srbije zaposleni na administrativno tehničkim i drugim pratećim poslovima od značaja za rad Vojnog pravobranilaštva."

Član 29.

U članu 108. stav 1. reči: "profesionalna vojna lica, koja su raspoređena" zamenjuju se rečima: "profesionalni pripadnici Vojske Srbije, koji su raspoređeni".

Član 30.

Posle člana 108. dodaje se član 108a, koji glasi:

"Član 108a

Odredbe ovog zakona o pravima, obavezama i odgovornosti zaposlenih u Ministarstvu odbrane jednako se odnose na žene i muškarce."

Član 31.

U članu 109. reči: "su prilozi koji sadrže sistematizovana radna mesta" zamenjuju se rečima: "je pregled broja sistematizovanih radnih i formacijskih mesta".

Član 32.

U članu 112. stav 1. tačka 2), menja se i glasi:

"2)        ako Ministarstvu odbrane ne dostavi podatke od značaja za odbranu iz svog delokruga (član 27. stav 1. i član 62. stav 3);".

Član 33.

U članu 113. stav 1. tačka 1), briše se.

Tačke 6) i 7) menjaju se i glase:

"6)        ako svoje pripreme i izvršavanje drugih zadataka i poslova ne uskladi sa Planom odbrane Republike Srbije i odlukama i zahtevima nadležnih organa (član 24. stav 2. tačka 3) i član 82. stav 1);

7)         ako ne izradi plan odbrane i ako ne izradi plan razvoja (član 24. stav 2. tačka 4), član 28. tačka 2), član 29. stav 2. tačka 1) i član 84. stav 1);".

Član 34.

Propisi doneti za izvršavanje Zakona o odbrani ("Službeni glasnik RS", br. 116/07, 88/09, 88/09 – dr. zakon, 104/09 – dr. zakon i 10/15) uskladiće se sa odredbama ovog zakona u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 35.

Propisi za izvršavanje ovog zakona doneće se u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 36.

Uredba o kriterijumima i postupku dodele sredstava za učešće u finansiranju programa rada udruženja koja se zasnivaju na aktivnostima od značaja za odbranu ("Službeni glasnik RS", br. 100/08, 3/14 i 37/15) primenjuje se do stupanja na snagu propisa kojim će biti uređeni kriterijumi i postupak za sticanje statusa udruženja od posebnog značaja za odbranu i dodela sredstava za finansiranje projekata i aktivnosti udruženja u oblastima od značaja za odbranu.

Član 37.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

IZ OBRAZLOŽENJA

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Osnovni razlog za donošenje ovog zakona je potreba otklanjanja problema i nedostataka uočenih u postupku redovnog praćenja primene propisa i akata kojima se uređuje sistem odbrane i usaglašavanje sa promenama u pravnom sistemu Republike Srbije izvršenim nakon stupanja na snagu poslednjih izmena izvršenih u Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o odbrani ("Službeni glasnik RS", br. 116/07, 88/09, 88/09 – dr. zakon, 104/09 – dr. zakon i 10/15). Razlog za donošenje ovog zakona je potreba usklađivanja važećih rešenja sa iskustvima u praktičnoj primeni Zakona o odbrani, otklanjanje uočenih pravnih praznina i nepreciznosti u pojedinim rešenjima koje stvaraju teškoće u tumačenju odredaba zakona

Kao jedan od razloga za donošenje zakona je potreba da se precizira koji su to tajni podaci nastali u radu komandi, jedinica i ustanova Vojske Srbije koje je neophodno okvirno označiti kao podatke od značaja za nacionalnu bezbednost i sistem odbrane i kao takve ih posebno zaštititi jer bi njihova dostupnost javnosti proizvela ozbiljne pravne i/ili druge posledice po interese zaštićene zakonom, što bi moglo dovesti do ugrožavanje sistema odbrane i bezbednosti zemlje, kao i operativne i funkcionalne sposobnosti Vojske Srbije.

Cilj koji treba postići donošenjem ovog zakona je efikasnije rukovođenje i obezbeđivanje efikasnog funkcionisanja Vojske Srbije.

Materija čije se uređivanje predlaže ovim zakonom je zakonodavna materija pa ne postoji mogućnost da se uočeni problemi reše bez donošenja zakona.

III. OBJAŠNjENjE POJEDINAČNIH REŠENjA

Uz član 1.

Članom 1. Predloga zakona predlaže se izmena člana 4. tačka 9) radi usklađivanja definicije pojma "odbrambeni interesi" sa definicijom u Strategiji odbrane Republike Srbije.

Uz čl. 2. i 3.

Članom 2. Predloga zakona predlaže se izmena člana 9. stav 2. brisanjem tačke 7) Zakona i dodavanjem novog stava kojim se propisuje da nadležni skupštinski odbor razmatra godišnji izveštaj Vlade o stanju priprema za odbranu, umesto da se ovaj izveštaj usvaja na plenarnoj sednici, a imajući u vidu da se radi o strogo poverljivom dokumentu. Sa ovom izmenom usaglašava se član 12. stav 2. tačka 8) tako što se propisuje da Vlada usvaja Godišnji izveštaj o stanju priprema za odbranu i o njemu izveštava Narodnu skupštinu.

Uz član 4.

Članom 4. Predloga zakona u članu 14. stav 2. predlažu se izmene i dopune kojima se utvrđuju nova i preciziraju pojedina ovlašćenja Ministarstva odbrane u oblasti: mobilizacije i aktiviranja subjekata sistema odbrane za izvršavanje zadataka u ratnom i vanrednom stanju; obuke građana za odbranu zemlje; civilno-vojnih odnosa u oblasti odbrane i bezbednosti; saobraćaja i transporta ljudi i sredstava u sistemu odbrane; određivanja zaštitnih zona oko vojnih kompleksa i vojnih objekata i akata o organizaciji Ministarstva odbrane i Vojske Srbije. Takođe, vrši se usaglašavanje sa Zakonom o budžetskom sistemu koji propisuje da Ministarstvo odbrane (kao direktan budžetski korisnik) može urediti način i postupak izrade predloga srednjoročnog i finansijskog plana i precizira da je Ministarstvo odbrane nadležno da uređuje planiranje razvoja sistema odbrane.

Uz član 5.

Članom 5. Predloga zakona predlaže se izmena člana 15. stav 2. tačke 5) kojom se precizira vrsta akata koje Generalštab Vojske Srbije priprema, odnosno da priprema predloge akata o organizaciji komandi, jedinica i ustanova Vojske Srbije.

Uz član 6.

Članom 6. Predloga zakona predlaže se dopuna člana 21. novim stavom 2. kojim se propisuje mogućnost osnivanja budžetskog fonda za potrebe obezbeđenja sredstava za finansiranje funkcionisanja i unapređenja službe traganja i spasavanja vojnih vazduhoplova i razvoj sposobnosti Vojske Srbije po ovom pitanju.

Uz član 7.

Članom 7. Predloga zakona predlaže se brisanje stava 2. u članu 22. radi usaglašavanja obaveze vođenje evidencije potvrđenih međunarodnih ugovora iz oblasti odbrane i vojne saradnje sa odredbama zakona koji uređuje zaključivanje i izvršenje međunarodnih ugovora, kojim je propisano da se originalni primerci potpisanih svih međunarodnih ugovora i drugih međunarodno–pravnih akata (uključujući i one iz oblasti odbrane) evidentiraju i čuvaju u ministarstvu nadležnom za spoljne poslove.

Uz član 8.

Članom 8. Predloga zakona predlaže se izmena člana 23a radi preciznijeg uređivanja koje se evidencije o nastradalim i nestalim licima u oružanim sukobima vode u Ministarstvu odbrane.

Uz član 9.

Članom 9. Predloga zakona predlaže se izmena člana 24. stav 2. tačka 3) kojom se precizira da su, u oblasti odbrane, ministarstva nadležna da organizuju i prate stanje priprema za odbranu subjekata iz delokruga nadležnosti koja su im propisana Zakonom o ministarstvima.

Uz član 10.

Članom 10. Predloga zakona, odnosno izmenom u članu 29. stav 2. tačka 1), predlaže se brisanje reči: "koji su sastavni deo Plana odbrane Republike Srbije", s obzirom da planovi odbrane autonomnih pokrajina, opština, gradova i grada Beograd ne predstavljaju sastavni deo Plana odbrane Republike Srbije.

Uz član 11.

Članom 11. Predloga zakona predlaže se izmena člana 39. stav 1. bisanjem reči: "granični pojas", radi usaglašavanja sa zakonom koji uređuje zaštitu državne granice čijim odredbama pojam graničnog pojasa nije predviđen.

Uz član 12.

Članom 12. Predloga zakona predlaže se brisanje stava 1. u članu 44. koji propisuje da se upravljanje resursima neophodnim za logističku podršku realizuje u okviru sistema planiranja, programiranja, budžetiranja i izvršenja finansiranja odbrane radi usklađivanja sa propisima kojima je uređen budžetski sistem. Kako je članom 45. stav 2. Zakona o odbrani već dato ovlašćenje ministru odbrane da uredi upravljanje logističkom podrškom koja obuhvata planiranje, organizovanje, sprovođenje i kontrolu iste, to stav 1. u članu 44. postaje nepotreban nakon usklađivanja člana 14. stav 2. tačka 39). S stim u vezi, menja se i naziv ovog ovog člana.

Uz čl. 13. i 14..

Članom 13. zakona predlaže se dodavanje naziva ispred člana 45. Istovremeno se predlažu izmene člana 45. stav 2. kako bi se preciziralo da, osim ustanova i jedinica Vojske Srbije, logističku podršku vrše i vojne ustanove koje su organizaciono i funkcionalno vezane za Ministarstvo odbrane u kojima se obavljaju poslovi za potrebe logističke podrške Vojske Srbije i nemaju status pravnog lica. Brisani su stavovi 3. i 4. koji su određivali pravna lica ovlašćena da obavljaju delatnosti vezane za logističku podršku.

Uz član 15.

Članom 15. Predloga zakona predlaže se naziv člana i novi član 46a kojim se određuju vojne ustanove i privredna društva koja, pored logističke podrške iz člana 45. ovog zakona, mogu obavljati i druge poslove za potrebe Ministarstva odbrane i Vojske Srbije. Istovremeno se propisuje da logističku podršku i druge poslove za potrebe Ministarstva odbrane mogu obavljati i druga pravna lica određena u stavu 2. ovog člana.

Uz član 16.

Članom 16. Predloga zakona predlaže se brisanje stava 2. u članu 47, jer je iz važećeg rešenja proizilazi da građani mogu istovremeno imati više rasporeda za izvrašavanje vojne, radne i materijalne obaveze, iako je u praksi teško moguće odazivanje, odnosno izvršavanje obaveza lica na dva ili više mesta na koje raspoređeno u ratnom i vanrednom stranju.

Uz član 17.

Članom 17. Predloga zakona predlaže se izmena člana 51. stav 1. kojom se stvara mogućnost da žene mogu biti raspoređene po osnovu radne obaveze sve dok su u radnom odnosu, čime se vrši usaglašavanje sa odredbama zakona koji uređuje penzijsko i invalidsko osiguranje.

Uz član 18.

Članom 18. Predloga zakona predlaže se izmena člana 60a i precira se da način obučavanja i kategoriju građana koju će za potrebe zemlje obučavati Ministarstvo odbrane uređuje Vlada na predlog ministra odbrane.

Uz član 19.

Članom 19. Predloga zakona predlaže se dopuna člana 62. novim stavom 3. kojim se uvodi obaveza pravnih lica da Ministarstvu odbrane dostavljaju podatke od značaja za odbranu. Sadašnjim zakonskim rešenjem pravnim licima nije propisana ova obaveza, koja je neophodna radi prikupljanja podataka veoma značajnih, između ostalog, za bilansiranje potreba i mogućnosti i davanje zadatka subjektima sistema odbrane.

Uz član 20.

Članom 20. Predloga zakona predlaže se izmena člana 68. brisanjem stava 5. imajući u vidu da je Vlada odlukom o vrstama investicionih objekata i prostornih i urbanističkih planova od značaja za odbranu propisala zahteve i mere u postupku planiranja i izgradnje investicionih objekata od značaja za odbranu u pogledu potreba odbrane zemlje, zbog čega je nepotrebno istu oblast ponovo uređivati.

Uz član 21.

Članom 21. Predloga zakona predlaže se izmena člana 76. kako bi se udruženjima koja svoje delovanje težišno zasnivaju na oblastima od značaja za odbranu i svojim programima, delovanjem, masovnosšću i organizovanošću doprinose jačanju sistema odbrane omogućilo sticanje statusa udruženja od posebnog značaja za odbranu.

Uz član 22.

Članom 22. Predloga zakona predlaže se izmena člana 81. kako bi lica koja obavljaju poslove planiranja odbrane i rukovaoci planova odbrane u državnim i drugim organima, privrednim društvima, pravnim licima i preduzetnicima od značaja za odbranu imala obavezu da poseduju odgovarajući sertifikat u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita tajnih podataka.

Uz član 23.

Članom 23. Predloga zakona predlažu se izmene i dopune člana 102. kako bi se okvirno odredilo koji su to tajni podaci nastali u radu komandi, jedinica i ustanova VS koje je neophodno označiti kao podatke od značaja za nacionalnu bezbednost i sistem odbrane, odnosno čija bi dostupnost javnosti proizvela ozbiljne posledice po interese zaštićene zakonom, što bi za posledicu imalo ugrožavanje sistema odbrane i bezbednosti zemlje, kao i operativne i funkcionalne sposobnosti Vojske Srbije. Istovremeno se stvaraju uslovi da se onemogući da takvi tajni podaci budu dostupni neovlašćenim licima i javnosti, pri čemu predložena izmena ne predstavlja smetnju da se oni dostave nadležnim organima, u skladu sa zakonom i u zakonskom postupku.

Uz član 24.

Članom 24. Predloga zakona predlažu se izmene člana 105. tako što se utvrđuje da način vođenja posebne evidencije i vrednosno praćenje nepokretnih stvari za posebne namene propisuje ministar odbrane, čime se stvara pravni osnov za donošenje posebnog propisa kojim bi se navedena pitanja uredila.

Uz član 25.

Članom 25. Predloga zakona predlaže se novi član 105a koji reguliše stabilnu specifičnu opremu i tehnički nadzor nad ovom opremom i istovremeno stvara zakonski osnov za izradu posebnog propisa koji bi uredio predmetnu oblast u Ministarstvu odbrane u skladu sa zakonom koji reguliše energetiku u Republici Srbiji.

Uz čl. 26, 27 i 28.

Čl. 26, 27. i 28. Predloga zakona predlažu se izmena čl. 107b, 107g i 107d kojima se stvaraju se uslovi da Vojno pravobranilaštvo može, po potrebi, angažovati sudske veštake sa liste sudskih veštaka i da se za vojnog pravobranioca i njegove zamenike mogu postaviti lica koja ispunjavaju uslove za postaljenje državnog pravobranioca, odnosno zamenike državnog pravobranoca. Istovremeno se utvrđuje da krug zaposlenih lica u Vojnom pravobranilaštvu obuhvata i druge profesionalne pripadnike Vojske Srbije zaposlene na administrativno tehničkim i drugim pratećim poslovima od značaja za rad ovog organa.

Uz član 29.

Članom 29. Predloga zakona predlaže se izmena člana 108. stav 1. kojom se vrši preciziranje kategorije lica koja vrše poslove državne uprave u Ministarstvu odbrane, obzirom da te poslove pored državnih službenika i nameštenika i profesionalnih vojnih lica obavljaju i civilna lica na službi u Vojsci Srbije.

Uz član 30.

Članom 30. Predloga zakona predlaže se novi član 108a, kojim se utvrđuje da se odredbe ovog zakona o pravima, obavezama i odgovornosti zaposlenih u Ministarstvu odbrane jednako odnose na žene i muškarce.

Uz član 31.

Članom 31. Predloga zakona predlaže se izmena člana 109. kako bi se prevazišao problem koji se javlja prilikom dostavljanja na saglasnost Vladi Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Ministarstvu odbrane, imajući u vidu da ima preko 200 knjiga formacija sa preko 20.000 strana, što stvara i praktičan problem u kasnijem rukovanju ovim aktima, njihovom čuvanju i arhiviranju.

Uz. čl. 32. i 33.

Članom 32. Predloga zakona predlaže se izmena člana 112. stav 1. tačka 1), a članom 33. Predloga zakona predlažu se izmene u članu 113, čime se vrši usaglašavanje propisanih novčanih kazni za prekršaj pravnih lica sa izmenama u članu 18, odnosno čl. 8, 9. i15.ovog zakona.

IV. FINANSIJSKA SREDSTVA ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Sredstva za sprovođenje ovog zakona obezbeđena su Zakonom o budžetu RS za 2017. godinu i naknadnim izmenama (zaključno sa 17.11.2017. godine) na Razdelu 18, u okviru Programa 1703 – Operacije i funkcionisanje MO i VS u ukupnom iznosu (sve funkcije i svi izvori finansiranja) od 64.446.023.404 dinara na programskim aktivnostima: 001 – Funkcionisanje MO i VS – 21.364.330.000 dinara, 0002 – Multinacionalne operacije - 1.518.739.000 dinara, 0003 – Administracija i upravljanje – 34.343.085.000 dinara, 0004 – Vanredne situacije – 1.025.503.000 dinara, 005 - Izgradnja i održavanje stambenog prostora (Budžetski fond za finansiranje stambenih potreba profesionalnih pripadnika Vojske Srbije i zaposlenih u MO) – 427.837.000 dinara, 0006 – Unapređenje stanja u oblasti naoružanja i vojne opreme i održavanje sredstava (Budžetski fond za naoružanje i vojnu opremu) – 3.668.761.000 dinara, 0007 – Unapređenje stanja u oblasti vojnog obrazovanja i vojne naučnoistraživačke delatnosti (Budžetski fond za potrebe vojnog obrazovanja i vojne naučnoistraživačke delatnosti) – 183.543.000 dinara i 0008 – Funkcionisanje sistema specijalnih veza (Budžetski fond za potrebe sistema specijalnih veza) – 478.312.000 dinara, i projektima: 4001 – Popuna ratnih materijalnih rezervi – 240.000.000 dinara, 5002 – Gasifikacija kompleksa u TRZ Čačak – 33.988.000 dinara, 5004 – Modernizacija školsko-borbenih aviona – 540.913.000 dinara, 4002 – Stambeno kreditiranje (Budžetski fond za finansiranje stambenih potreba profesionalnih pripadnika Vojske Srbije i zaposlenih u MO) - 612.000.000 dinara i četiri naknadno uvedena projekta u ukupnom iznosu od 9.012.404 dinara.

Sredstva za sprovođenje ovog zakona u 2018. i 2019. godini biće planirana u okviru limita koje Ministarstvo finansija odredi za razdeo Ministarstva odbrane.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Predlaže se donošenje ovog zakona po hitnom postupku u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine ("Službeni glasnik RS", broj 20/12-prečišćen tekst), jer bi nedonošenje Zakona u ovom postupku moglo da prouzrokuje štetne posledice po bezbednost zemlje i rad organa i organizacija. Postoji naime, neodložna potreba preciznog uređivanja vojnih ustanova koje posluju po principu sticanja i raspodele dobiti, preciziranja obaveza u oblasti planiranja i izveštavanja o stanju priprema za odbranu, kao i utvrđivanja koji su to tajni podaci u oblasti odbrane i Vojske koje je neophodno označiti kao podatke od značaja za nacionalnu bezbednost i sistem odbrane, a koji ne mogu biti dostupni javnosti, imajući u vidu brojnost zahteva usmerenih na pribavljanje podataka koji se odnose na upotrebu Vojske u izvršavanju Ustavom i zakonima utvrđenih nadležnosti.

ANALIZA EFEKATA ZAKONA

Sistem odbrane Republike Srbije prvi put je na jedinstveni način uređen donošenjem Zakona o odbrani i Zakona o Vojsci Srbije 2007. godine. Nakon toga su 2009. godine i početkom 2015. godine vršene izmene i dopune čime je uređena odbrana i bezbednost Republike Srbije i njenih građana, kao i mere za slučaj vanrednog stanja.

Osnove za planiranje i normativno uređenje sistema odbrane i nadležnosti Vojske Srbije u odbrani utvrđene su Strategijom odbrane Republike Srbije, i Srategijom nacionalne bezbednosti RS, donetim krajem 2009. godine, iz kojih proizilazi da je Vojska Srbije osnovni subjekt sistema odbrane koji predstavlja jedinstvenu, strukturno uređenu celinu snaga i subjekata odbrane čiji je osnovni cilj zaštita interesa Republike Srbije od oružanog ugrožavanja spolja. Ciljevi politike odbrane Republike Srbije koji proističu iz strategijskih opredeljenja jesu efikasan sistem odbrane, mir i povoljno bezbednosno okruženje i integracija u evropske i druge međunarodne bezbednosne strukture.

Ključni problemi, mere i cilj ovog zakona

Ključni problemi koje treba rešiti Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o odbrani su problemi uočeni u praktičnoj primeni Zakona o odbrani ("Službeni glasnik RS", br. 116/07, 88/09, 88/09-dr.zakon, 104/09-dr. zakon i 10/15) i usaglašavanje sa promenama u pravnom sistemu Republike Srbije izvršenim nakon stupanja na snagu izmena i dopuna koje su stupile na snagu 2015. godine, otklanjanje uočenih pravnih praznina i nepreciznosti u pojedinim rešenjima koje stvaraju teškoće u tumačenju odredaba zakona, kao i potreba preciziranja pojedinih ovlašćenja za donošenje podzakonskih akata za izvršavanje ovog zakona.

Imajući u vidu da se radi o strogo poverljivom dokumentu predlaže se da nadležni skupštinski odbor razmatra godišnji izveštaj Vlade o stanju priprema za odbranu, umesto da se izveštaj usvaja na plenarnoj sednici.

Dopunjuje se i precizira delokrug poslova Ministrastva odbrane u oblasti: mobilizacije i aktiviranja subjekata sistema odbrane za izvršavanje zadataka u ratnom i vanrednom stanju; obuke građana za odbranu zemlje; civilno-vojnih odnosa u oblasti odbrane i bezbednosti; saobraćaja i transporta ljudi i sredstava u sistemu odbrane; određivanja zaštitnih zona oko vojnih kompleksa i vojnih objekata; akata o organizaciji i planiranju razvoja sistema odbrane..

Omogućava se osnivanje budžetskog fonda za potrebe obezbeđenja sredstava za finansiranje funkcionisanja i unapređenja službe traganja i spasavanja vojnih vazduhoplova i razvoj sposobnosti Vojske Srbije po ovom pitanju.

Vojnim ustanovama koje posluju po principu sticanja i raspodele dobiti i imaju status pravnog lica omogućava se da, pored logističke podrške, mogu obavljati i druge poslove za potrebe Ministarstva odbrane i Vojske Srbije.

Udruženjima koja svoje delovanje težišno zasnivaju na oblastima od značaja za odbranu i svojim programima, delovanjem, masovnošću i organizovanošću doprinose jačanju sistema odbrane, omogućava se sticanje statusa udruženja od posebnog značaja za odbranu.

Predlogom da se odrede vrste tajnih podataka nastalih u radu komandi, jedinica i ustanova VS koje je neophodno označiti kao podatke od značaja za nacionalnu bezbednost i sistem odbrane i kao takve ih posebno zaštititi, sprečava se da njihova dostupnost javnosti proizvede ozbiljne pravne i druge posledice po interese zaštićene zakonom, što bi moglo dovesti do ugrožavanje sistema odbrane i bezbednosti zemlje, kao i operativne i funkcionalne sposobnosti Vojske Srbije.

Utvrđuje se pojam stabilne specifične opreme, uspostavlja se obaveza vršenja tehničkog nadzora nad ovom opremom i stvara zakonski osnov za donošenje posebnog propisa kojim bi se ova oblast uredila u Ministarstvu odbrane.

Precizira se da poslove državne uprave u Ministarstvu odbrane, pored državnih službenika i nameštenika i profesionalnih vojnih lica obavljaju i civilna lica na službi u Vojsci Srbije.

Cilj koji treba postići donošenjem ovog zakona je potreba da se otklone problemi i nedostaci uočeni u postupku redovnog praćenja primene propisa i akata kojima se uređuje sistem odbrane i usaglašavanja sa promenama u pravnom sistemu Republike Srbije, čime bi se obezbedilo efikasno funkcionisanje sistema odbrane.

Na koga i kako će najverovatnije uticati rešenja u Zakonu

Izmenama ovog zakona ne dira se u propisani obim prava i obaveza građana i drugih pravnih lica u odbrani, već se preciziraju odredbe zakona koje se odnose na ovlašćenje za bliže uređivanje poslova koji su od značaja za potrebe odbrane, odnosno dopunjuje se i precizira delokrug poslova koje obavlja Ministrastvo odbrane.

Rešenja u zakonu uticaće i na ograničenje mogućnosti da građani, različita udruženja i organizacija pristupaju informacijama, podacima i dokumentaciji koja se odnosi na upotrebu Vojske u izvršavanju Ustavom i zakonima utvrđenih nadležnosti, čime se sprečava eventualno nastupanje štetnih posledica po nacionalnu bezbednost i sistem odbrane.

Kakve troškove će primena Zakona stvoriti građanima i privredi

Sprovođenje Zakona neće stvoriti dodatne troškove za građane, privredna društva, druga pravna lica i preduzetnike

Da li su pozitivne posledice donošenja Zakona takve da opravdavaju troškove koje će on stvoriti

Donošenjem ovog Zakona obezbeđuje se efikasnije funkcionisanje sistema odbrane i izvršavanje zadataka odbrane bez angažovanja dodatnih sredstva iz budžeta.

Predložena rešenja će uticati na efikasnost i poboljšanje bezbednosti i mera zaštite, kao i zaštitu imovinskih prava i interesa Republike Srbije u pogledu sredstava koja koriste Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije za potrebe odbrane i bezbednosti.

Da li se Zakonom podržava stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i tržišna konkurencija

Predmet ovog zakona nije uređivanje delatnosti privrednih subjekata i ne podržava se stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i tržišna konkurencija.

Da li su sve zainteresovane strane imale priliku da se izjasne o Zakonu

U internoj proceduri pripreme Predloga zakona učestvovale su sve organizacione jedinice Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, tokom koje su razmotrene sve pismeno dostavljene primedbe i predlozi, od kojih je značajan broj uvažen i inkorporiran u tekst Predloga zakona.

Sprovedena je javna rasprava u okviru koje su održana tri okrugla stola u Novom Sadu, Nišu i Beogradu. Razmotrene sve pisane primedbe i predlozi koji su Ministarstvu odbrane dostavljeni u toku javne rasprave, kao i usmene primedbe i sugestije iznete na okruglim stolovima, a primedbe koje su prihvaćene unete su u tekst Predloga zakona.

Koje će se mere tokom primene Zakona preduzeti da bi se ostvarilo ono što se Zakonom predviđa

Radi sprovođenja ovog zakona potrebno je doneti Uredbu o podacima od značaja za sistem odbrane koji se moraju čuvati i štiti u skladu sa zakonom, poslovima od posebnog značaja za sistem odbrane koje u državnim organima i drugim pravnim licima treba štititi primenom posebnih mera bezbednosti i kriterijumi za popunu radnih mesta na kojima se ti zadaci i poslovi obavljaju.

Takođe, potrebno je doneti propis kojim će ministar odbrane urediti kriterijume i postupak za sticanje statusa udruženja od posebnog značaja za odbranu, kao i propis kojim će se urediti postupak vršenja tehničkog nadzora nad stabilnom specifičnom opremom, kao i Uredba o načinu obučavanja i kategorijama građana koje će za potrebe odbrane obučavati Ministarstvo odbrane.

Iz nadležnosti ministra odbrane, potrebno je doneti:

- Pravilnik o načinu i postupku racionalizacije i unapređenja saobraćaja i transporta ljudi i sredstava u sistemu odbrane;

- Pravilnik o kriterijumima i postupku za sticanje statusa udruženja od posebnog značaja za odbranu i dodelu sredstava za finansiranje projekata i aktivnosti udruženja u oblasti od značaja za odbranu;

- Pravilnik o načinu vođenja posebne evidencije o nepokretnostime posebne namene, njihovom vrednosnom praćenju i načinu i postupku popisa nepokretnosti za posebne namene;

- Pravilnik o načinu i uslovima za obavljanje poslova tehničkog nadzora nad stabilnom specifičnom opremom koja se koristi u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije.

Istovremeno će se izvršiti usaglašavanje pojedinih podzakonskih propisa koji su doneti radi izvršenja Zakona o odbrani ("Službeni glasnik RS", br. 116/07, 88/09, 88/09-dr.zakon, 104/09-dr. zakon i 10/15).

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine, 18.12.2017.