Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST - Tekst propisa


PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST

Član 1.

U Zakonu o porezu na dodatu vrednost ("Službeni glasnik RS", br. 84/04, 86/04- ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14-dr. zakon, 142/14 i 83/15), u članu 8. stav 3. posle reči: "okviruˮ dodaje se reč: "stalneˮ.

U stavu 4. reč: "Ako" zamenjuje se rečima: "Izuzetno od stava 3. ovog člana, ako".

Posle stava 4. dodaje se novi stav 5, koji glasi:

"Stalnom poslovnom jedinicom iz st. 3. i 4. ovog člana smatra se organizacioni deo pravnog lica koji u skladu sa zakonom može da obavlja delatnost.ˮ.

Dosadašnji st. 5. i 6. postaju st. 6. i 7.

Član 2.

U članu 10. stav 1. tačka 3) reči: "odredilo poreskog punomoćnikaˮ zamenjuju se rečima: "obveznik PDV u Republici, nezavisno od toga da li u Republici ima stalnu poslovnu jedinicu i da li je ta stalna poslovna jedinica obveznik PDV u Republiciˮ.

Član 3.

U članu 10a st. 1. i 2. menjaju se i glase:

"Strano lice koje vrši oporezivi promet dobara i usluga u Republici dužno je da odredi poreskog punomoćnika i da se evidentira za obavezu plaćanja PDV, nezavisno od iznosa tog prometa u prethodnih 12 meseci, ako ovim zakonom nije drukčije uređeno.

Strano lice koje u Republici vrši oporezivi promet dobara i usluga isključivo obveznicima PDV, odnosno licima iz člana 9. stav 1. ovog zakona, kao i promet usluga prevoza putnika autobusima za koje se kao osnovica za obračunavanje PDV utvrđuje prosečna naknada prevoza za svaki pojedinačni prevoz, u skladu sa ovim zakonom, nije dužno da u Republici odredi poreskog punomoćnika i da se evidentira za obavezu plaćanja PDV.".

Član 4.

Član 12. menja se i glasi:

"Član 12.

Ovim članom određuje se poreski obveznik isključivo za svrhu primene pravila koja se odnose na određivanje mesta prometa usluga.

Kada uslugu pruža lice koje je obveznik PDV u skladu sa ovim zakonom, poreskim obveznikom kojem se pruža usluga smatra se:

1) svako lice koje obavlja delatnost kao trajnu aktivnost bez obzira na cilj obavljanja te delatnosti;

2) pravna lica, državni organi, organi teritorijalne autonomije i lokalne samouprave sa sedištem u Republici;

3) strana pravna lica, državni organi, organi teritorijalne autonomije i lokalne samouprave, registrovani za plaćanje poreza na potrošnju u državi u kojoj imaju sedište.

Kada uslugu pruža strano lice koje se nije evidentiralo za obavezu plaćanja PDV u skladu sa ovim zakonom, poreskim obveznikom kojem se pruža usluga smatra se:

1) svako lice koje obavlja delatnost kao trajnu aktivnost bez obzira na cilj obavljanja te delatnosti;

2) pravna lica, državni organi, organi teritorijalne autonomije i lokalne samouprave.

            Ako se promet usluga vrši poreskom obvezniku, mestom prometa usluga smatra se mesto u kojem primalac usluga ima sedište ili stalnu poslovnu jedinicu ako se promet usluga vrši stalnoj poslovnoj jedinici koja se ne nalazi u mestu u kojem primalac usluga ima sedište, odnosno mesto u kojem primalac usluga ima prebivalište ili boravište.

            Ako se promet usluga vrši licu koje nije poreski obveznik, mestom prometa usluga smatra se mesto u kojem pružalac usluga ima sedište ili stalnu poslovnu jedinicu ako se promet usluga vrši iz stalne poslovne jedinice koja se ne nalazi u mestu u kojem pružalac usluga ima sedište, odnosno mesto u kojem pružalac usluga ima prebivalište ili boravište.

            Izuzetno od st. 4. i 5. ovog člana, mestom prometa usluga:

            1) u vezi sa nepokretnostima, uključujući i usluge posredovanja kod prometa nepokretnosti, smatra se mesto u kojem se nalazi nepokretnost;

            2) prevoza lica, smatra se mesto gde se obavlja prevoz, a ako se prevoz obavlja i u Republici i u inostranstvu, odredbe ovog zakona primenjuju se samo na deo prevoza izvršen u Republici;

            3) prevoza dobara koja se pruža licu koje nije poreski obveznik, smatra se mesto gde se obavlja prevoz, a ako se prevoz obavlja i u Republici i u inostranstvu, odredbe ovog zakona primenjuju se samo na deo prevoza izvršen u Republici;

4) smatra se mesto gde su usluge stvarno pružene, ako se radi o:

(1) uslugama koje se odnose na prisustvovanje kulturnim, umetničkim, sportskim, naučnim, obrazovnim, zabavnim ili sličnim događajima (sajmovi, izložbe i dr.), uključujući i pomoćne usluge u vezi sa prisustvovanjem tim događajima;

(2) uslugama organizatora događaja iz podtačke (1) ove tačke, pruženih licu koje nije poreski obveznik;

(3) pomoćnim uslugama u vezi sa prevozom, kao što su utovar, istovar, pretovar i slično, pruženih licu koje nije poreski obveznik;

(4) uslugama procene pokretnih stvari, odnosno radova na pokretnim stvarima pruženih licu koje nije poreski obveznik;

(5) uslugama predaje jela i pića za konzumaciju na licu mesta;

5) iznajmljivanja prevoznih sredstava na kraći vremenski period, smatra se mesto u kojem se prevozno sredstvo stvarno stavlja na korišćenje primaocu usluge;

6) iznajmljivanja prevoznih sredstava, osim iz tačke 5) ovog stava, pruženih licu koje nije poreski obveznik, smatra se mesto u kojem to lice ima sedište, prebivalište ili boravište;

7) koje se pružaju licu koje nije poreski obveznik, smatra se mesto sedišta, prebivališta ili boravišta primaoca usluga, ako se radi o uslugama:

            (1) prenosa, ustupanja i davanja na korišćenje autorskih i srodnih prava, prava na patente, licence, zaštitne znakove i druga prava intelektualne svojine;

            (2) oglašavanja;

            (3) savetnika, inženjera, advokata, revizora i sličnih usluga, kao i prevodilaca za usluge prevođenja, uključujući i prevođenje u pisanom obliku;

            (4) obrade podataka i ustupanja, odnosno davanja informacija, uključujući i informacije o poslovnim postupcima i iskustvu;

            (5) preuzimanja obaveze da se u potpunosti ili delimično odustane od obavljanja neke delatnosti ili od korišćenja nekog prava iz ove tačke;

            (6) bankarskog i finansijskog poslovanja i poslovanja u oblasti osiguranja, uključujući reosiguranje, osim iznajmljivanja sefova;

            (7) stavljanja na raspolaganje osoblja;

            (8) iznajmljivanja pokretnih stvari, osim prevoznih sredstava;

            (9) omogućavanja pristupa mreži prirodnog gasa, mreži za prenos električne energije i mreži za grejanje, odnosno hlađenje, transporta i distribucije putem tih mreža, kao i drugih usluga koje su neposredno povezane sa tim uslugama;

            (10) telekomunikacija;

            (11) radijskog i televizijskog emitovanja;

            (12) pruženih elektronskim putem;

8) posredovanja kod prometa dobara ili usluga koja se pruža licu koje nije poreski obveznik, smatra se mesto u kojem je izvršen promet dobara ili usluga koji je predmet posredovanja.

Mesto prometa usluge posredovanja koja se pruža poreskom obvezniku, osim usluga posredovanja iz stava 6. tačka 1) ovog člana, određuje se u skladu sa stavom 4. ovog člana.

Kraćim vremenskim periodom iz stava 6. tačka 5) ovog člana smatra se neprekidni vremenski period koji nije duži od 30 dana, a ako se radi o plovilima od 90 dana.

Ministar bliže uređuje šta se smatra uslugama iz stava 6. tačka 1), tačka 4) podtačka (5), prevoznim sredstvima iz tač. 5), 6) i tačka 7) podtačka (8), kao i uslugama iz tačke 7) podtačka (12) ovog člana.ˮ.

Član 5.

U članu 14. stav 1. tačka 4) reči: "prenosa prava raspolaganja na električnoj energiji, prirodnom gasu i energijiˮ zamenjuju se rečima: "očitavanja, odnosno na drugi način utvrđivanja stanja, u skladu sa zakonom, električne energije, prirodnog gasa i energijeˮ, a posle reči: "ovog zakonaˮ dodaju se zapeta i reči: "u cilju obračuna isporukeˮ.

Član 6.

U članu 23. stav 2. tačka 10) posle reči: "drveta" dodaju se zapeta i reči: "uključujući drvene brikete i pelet".

Član 7

U članu 28. stav 5. tačka 1) reči: "tačka 5)ˮ zamenjuju se rečima: "tač. 1) - 5)ˮ.

U tački 2) reči: "tač. 1) - 4) iˮ brišu se.

Član 8.

U članu 29. stav 1. tačka 1) posle reči: "motocikala,ˮ dodaju se reči: "motocikala sa bočnim sedištem, tricikala, četvorocikala,ˮ.

Član 9.

Naziv člana 56b i član 56b brišu se.

Član 10.

U članu 57. reči: "čl. 53 - 56bˮ zamenjuju se rečima: "čl. 53 - 56aˮ.

Član 11.

Za isporuku električne energije, prirodnog gasa i energije za grejanje, odnosno hlađenje, koja se vrši preko prenosne, transportne i distributivne mreže, licu iz člana 11. stav 1. tačka 4) Zakona o porezu na dodatu vrednost ("Službeni glasnik RS", br. 84/04, 86/04-ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14-dr. zakon, 142/14 i 83/15), u poslednjem poreskom periodu 2016. godine, dan nastanka prometa određuje se u skladu sa tim zakonom.

Član 12.

Za dobra i usluge za koje je članom 56b Zakona o porezu na dodatu vrednost ("Službeni glasnik RS", br. 84/04, 86/04-ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14-dr. zakon, 142/14, 83/15 i __/16) propisano pravo na refundaciju PDV, nabavljenih do dana početka primene zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom kojim se uređuje jednokratna isplata novčanih sredstava na ime kupovine opreme za bebe, pravo na refundaciju PDV može se ostvariti u skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost ("Službeni glasnik RS", br. 84/04, 86/04-ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14-dr. zakon, 142/14, 83/15 i __/16).

Član 13.

U Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost ("Službeni glasnik RSˮ, broj 83/15), u članu 38. reči: "2017. godineˮ zamenjuju se rečima: "2018. godineˮ.

Član 14.

Odredbe člana 4. ovog zakona primenjivaće se od 1. aprila 2017. godine, osim odredbe koja sadrži ovlašćenje za donošenje podzakonskih akata, koja će se primenjivati od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Odredba člana 9. ovog zakona primenjivaće se od dana početka primene zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom kojim se uređuje jednokratna isplata novčanih sredstava na ime kupovine opreme za bebe.

Član 15.

Ovaj zakon stupa na snagu 1. januara 2017. godine.

IZ OBRAZLOŽENJA

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbama člana 97. tač. 6. i 15. Ustava Republike Srbije, prema kojima Republika Srbija uređuje i obezbeđuje, između ostalog, poreski sistem i finansiranje ostvarivanja prava i dužnosti Republike Srbije, utvrđenih Ustavom i zakonom.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

● Problemi koje bi Zakon trebalo da reši, odnosno ciljevi koji se Zakonom postižu

Osnovni razlozi za donošenje ovog zakona, problemi koje bi Zakon trebalo da reši, odnosno ciljevi koji se Zakonom postižu su dalje usaglašavanje sa propisima Evropske unije koji uređuju oblast oporezivanja potrošnje PDV (u daljem tekstu: propisi EU), usklađivanje mera socijalne i poreske politike Republike Srbije, kao i stvaranje povoljnijih uslova za poslovanje privrednih subjekata.

U cilju daljeg usaglašavanja sa propisima EU i istovremeno otklanjanja dvostrukog oporezivanja, odnosno dvostrukog neoporezivanja određenih usluga koje obveznici PDV vrše stranim licima i obratno, predložene su izmene koje se odnose na drukčije uređivanje mesta prometa usluga. Naime, prema propisima EU, koji su implementirani u nacionalna zakonodavstva država članica Evropske unije i većine država čiji je cilj članstvo u Evropskoj uniji, mesto prometa usluga, načelno, je mesto sedišta, mesto poslovne jedinice, odnosno prebivališta primaoca usluga, ako je primalac usluga poreski obveznik, a ako primalac usluga nije poreski obveznik, mesto prometa usluga, načelno, je mesto sedišta, mesto poslovne jedinice, odnosno prebivališta pružaoca usluga. Od navedenih opštih pravila za pojedine usluge propisani su izuzeci (npr. za usluge koje su povezane sa nepokretnošću, mesto prometa određuje se prema mestu u kojem se nalazi nepokretnost itd). Prema propisima Republike Srbije kojima se uređuje oporezivanje potrošnje PDV, opšte pravilo je da se mesto prometa određuje prema mestu sedišta, mestu poslovne jedinice, odnosno prebivališta pružaoca usluga, nezavisno od toga da li se usluge pružaju poreskim obveznicima ili licima koja nisu poreski obveznici, pri čemu su od navedenog opšteg pravila propisani određeni izuzeci.

Primera radi, prema postojećim rešenjima Republike Srbije, mestom prometa usluge popravke kamiona stranom prevozniku koji jeste poreski obveznik u državi u kojoj ima sedište, a koja je izvršena u Republici Srbiji, smatra se Republika Srbija. Obveznik PDV koji izvrši popravku kamiona dužan je da obračuna PDV po poreskoj stopi od 20%. Prema propisima država koje su implementirale propise EU u svoja nacionalna zakonodavstva, mestom prometa ove usluge smatra se mesto sedišta primaoca usluge – poreskog obveznika. To znači, da bi u ovoj situaciji strani prevoznik (poreski obveznik), prema propisima svoje zemlje, u svojstvu poreskog dužnika, imao obavezu da za promet usluge popravke kamiona koja je faktički izvršena u Republici Srbiji obračuna PDV. Prema tome, pri oporezivanju predmetne usluge primenom pozitivnih zakonskih rešenja dolazi do dvostrukog oporezivanja jednog istog prometa, uz eventualno pravo na refakciju PDV stranog obveznika.

U vezi sa navedenim, predložene su izmene kojima će se obezbediti usaglašenost propisa Republike Srbije i Evropske unije u delu određivanja mesta prometa usluga, uključujući i posebno uređivanje instituta poreskog obveznika za svrhu primene pravila koja se odnose na određivanje mesta prometa usluga.

U cilju usklađivanja mera socijalne i poreske politike predlaže se ukidanje prava na refundaciju PDV za kupovinu hrane i opreme za bebe. Naime, s obzirom na to da propisi koji uređuju oblast oporezivanja potrošnje PDV ne treba da sadrže mere socijalne politike, već da ove mere treba da budu predmet zakona koji uređuju socijalnu politiku, u narednom periodu Vlada će predložiti Narodnoj skupštini usvajanje Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom kojim, kao socijalna mera, treba da bude uređena jednokratna isplata novčanih sredstava na ime kupovine opreme za bebe. S tim u vezi, danom početka primene te mere socijalne politike ukinuće se pravo na refundaciju PDV za kupovinu hrane i opreme za bebe, što znači da će se navedene mere realizovati istovremeno. Pored toga, kako institut refundacije PDV za kupovinu hrane i opreme za bebe nije u skladu sa propisima EU, ukidanjem ovog instituta izvršiće se i dalje usaglašavanje sa propisima EU.

U cilju stvaranja uslova za povećanje obima proizvodnje drvenih briketa i peleta, i s tim u vezi povećanja zaposlenosti u ovoj proizvodnoj delatnosti karakterističnoj za ruralna područja, kao i pospešivanja korišćenja drvenih briketa i peleta za grejanje čime se doprinosi smanjenju zagađenja životne sredine, predlaže se propisivanje posebne poreske stope PDV za promet i uvoz ovih dobara.

U cilju stvaranja povoljnijih uslova za poslovanje privrednih subjekata predlažu se izmene koje se odnose na pravo na odbitak prethodnog poreza obveznika PDV koji je, kao primalac dobara i usluga, poreski dužnik za promet dobara i usluga koji su mu izvršili drugi obveznici PDV. Naime, prema postojećem zakonskom rešenju, u slučaju kada je obveznik PDV – primalac dobara i usluga poreski dužnik za promet dobara i usluga koji mu je izvršen od strane drugih obveznika PDV, i to: za promet sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa tim dobrima, za promet građevinskih objekata i ekonomski deljivih celina u okviru tih objekata, uključujuću i vlasničke udele na tim dobrima, u slučaju kada je ugovorom na osnovu kojeg se vrši promet tih dobara predviđeno da će se na taj promet obračunati PDV u skladu sa Zakonom, za promet dobara i usluga iz oblasti građevinarstva, kao i za promet električne energije i prirodnog gasa koji se isporučuju preko prenosne, transportne i distributivne mreže obvezniku PDV koji je ova dobra nabavio radi dalje prodaje, jedan od uslova za odbitak prethodnog poreza je posedovanje računa prethodnog učesnika u prometu koji je izdat u skladu sa Zakonom. S tim u vezi, u situaciji kada obavezu obračunavanja PDV ima obveznik PDV – primalac dobara i usluga, njegovo pravo da tako obračunati PDV odbije kao prethodni porez ne treba da bude uslovljeno posedovanjem računa prethodnog učesnika u prometu.

U cilju otklanjanja eventualnih nedoumica i postizanja većeg stepena doslednosti u primeni Zakona predlaže se definisanje stalne poslovne jedinice za potrebe određivanja poreskog obveznika, kao i određena preciziranja koja se, pre svega, odnose na određivanje poreskog dužnika u slučaju prometa dobara i usluga koji u Republici Srbiji vrše strana lica, određivanje poreskog punomoćnika i evidentiranja stranih lica za obavezu plaćanja PDV u Republici Srbiji i vreme prometa električne energije, prirodnog gasa i energije za grejanje, odnosno hlađenje, čija se isporuka vrši preko prenosne, transportne i distributivne mreže, nabavljenih radi dalje prodaje.

● Razmatrane mogućnosti da se problemi reše i bez donošenja Zakona

Nisu razmatrane mogućnosti da se cilj koji ovaj opšti akt treba da postigne ostvari i bez njegovog donošenja, imajući u vidu da je reč o izmeni zakona kojim se uređuje oporezivanje potrošnje PDV, a koji se, saglasno odredbi člana 15. stav 1. Zakona o budžetskom sistemu ("Službeni glasnik RS", br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-ispravka, 108/13, 142/14, 68/15-dr.zakon i 103/15), uvodi zakonom, pa se iz tog razloga i izmene ovog zakona mogu vršiti samo zakonom.

● Zašto je donošenje Zakona najbolji način za rešavanje problema

Donošenje zakona je najbolji način za rešavanje problema, iz razloga što se radi o zakonskoj materiji, koju je jedino moguće menjati odgovarajućim izmenama zakona.

Pored toga, uređivanjem poreskopravne materije zakonom daje se doprinos pravnoj sigurnosti i ujedno obezbeđuje transparentnost u vođenju poreske politike. Naime, zakon je opšti pravni akt koji se objavljuje i koji stvara jednaka prava i obaveze za sve subjekte koji se nađu u istoj poreskopravnoj situaciji, čime se postiže transparentnost u njegovoj primeni.

III. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENJA

Uz član 1.

Predlaže se preciznije uređivanje obavljanja delatnosti poreskog obveznika u smislu da poreski obveznik obavlja delatnost i kada je vrši u okviru stalne, a ne bilo koje poslovne jedinice, kao i definisanje stalne poslovne jedinice u smislu da se stalnom poslovnom jedinicom smatra organizacioni deo pravnog lica koji u skladu sa zakonom može da obavlja delatnost.

Uz član 2.

Predlaže se da se preciznije uredi u kojim slučajevima je primalac dobara i usluga poreski dužnik za promet koji u Republici Srbiji vrši strano lice u smislu da je primalac dobara i usluga poreski dužnik za promet stranog lica koje u Republici Srbiji nije obveznik PDV, nezavisno od toga da li u Republici Srbiji ima stalnu poslovnu jedinicu i da li je ta stalna poslovna jedinica u Republici Srbiji obveznik PDV.

Uz član 3.

Predlaže se preciziranje da strano lice koje vrši oporezivi promet dobara i usluga u Republici Srbiji, a ne bilo koji promet, ima obavezu određivanja poreskog punomoćnika i evidentiranja za obavezu plaćanja PDV, nezavisno od iznosa tog prometa u prethodnih 12 meseci. Takođe, predlaže se da strana lica nemaju obavezu određivanja poreskog punomoćnika i evidentiranja za obavezu plaćanja PDV po osnovu oporezivog prometa koji isključivo vrše obveznicima PDV, odnosno licima iz člana 9. stav 1. Zakona, s obzirom na to da se za taj promet, u svojstvu primaoca dobara i usluga, obveznici PDV, odnosno lica iz člana 9. stav 1. Zakona, smatraju poreskim dužnicima. Naime, kako su obveznici PDV, odnosno lica iz člana 9. stav 1. Zakona, lica čije poslovanje, odnosno postupanje podrazumeva kontrolu nadležnih organa, predloženim rešenjem omogućava se jednostavnija primena Zakona.

Uz član 4.

Predlaže se definisanje poreskog obveznika za svrhu primene pravila koja se odnose na mesto prometa usluga, kao i uređivanje opštih pravila za određivanje mesta prometa usluga u zavisnosti od toga da li se usluga pruža poreskom obvezniku ili licu koje nije poreski obveznik. S tim u vezi, za svrhu primene pravila koja se odnose na određivanje mesta prometa usluga, kada uslugu pruža lice koje je obveznik PDV u skladu sa ovim zakonom, poreskim obveznikom smatra se svako lice koje obavlja delatnost kao trajnu aktivnost bez obzira na cilj obavljanja te delatnosti, pravna lica, državni organi, organi teritorijalne autonomije i lokalne samouprave sa sedištem u Republici, strana pravna lica, državni organi, organi teritorijalne autonomije i lokalne samouprave registrovani za plaćanje poreza na potrošnju u državi u kojoj imaju sedište, a kada uslugu pruža strano lice koje se nije evidentiralo za obavezu plaćanja PDV u skladu sa ovim zakonom, poreskim obveznikom smatra se svako lice koje obavlja delatnost kao trajnu aktivnost bez obzira na cilj obavljanja te delatnosti, kao i pravna lica, državni organi, organi teritorijalne autonomije i lokalne samouprave. Razlikovanje poreskog obveznika u zavisnosti od toga da li uslugu pruža strano lice (koje nije obveznik PDV Republici Srbiji) ili obveznik PDV (domaće ili strano lice) neophodna je zbog toga što Zakon nije usklađen u pogledu pravila koja se odnose na obavezu evidentiranja u sistem PDV. Naime, prema propisima EU obaveza evidentiranja u sistem PDV odnosi se na lica koja vrše delatnost kao trajnu aktivnost i u okviru te delatnosti promet dobara, odnosno usluga (ako iznos njihovog prometa u prethodnih 12 meseci bude veći od propisanog cenzusa), ali i na određena lica koja nabavljaju dobra, odnosno usluge (npr. državni i drugi organi). Za razliku od toga, obavezu evidentiranja u sistem PDV prema Zakonu imaju samo lica koja vrše promet u okviru obavljanja delatnosti kao trajne aktivnosti (u cilju ostvarivanja prihoda), ako iznos tog prometa u prethodnih 12 meseci bude veći od propisanog cenzusa (8.000.000 dinara).

Kada je reč o opštim pravilima za određivanje mesta prometa usluga, predlaže se da, kada se promet usluga vrši poreskom obvezniku, mestom prometa usluga smatra mesto u kojem primalac usluga ima sedište ili stalnu poslovnu jedinicu ako se promet usluga vrši stalnoj poslovnoj jedinici koja se ne nalazi u mestu u kojem primalac usluga ima sedište, odnosno mesto u kojem primalac usluga ima prebivalište ili boravište, a kada se promet usluga vrši licu koje nije poreski obveznik da se mestom prometa usluga smatra mesto u kojem pružalac usluga ima sedište ili stalnu poslovnu jedinicu ako se promet usluga vrši iz stalne poslovne jedinice koja se ne nalazi u mestu u kojem pružalac usluga ima sedište, odnosno mesto u kojem pružalac usluga ima prebivalište ili boravište.

Predlaže se propisivanje izuzetaka od opštih pravila za određivanje mesta prometa usluga. Naime, kada je reč o uslugama koje su u vezi sa nepokretnostima, uključujući i usluge posredovanja kod prometa nepokretnosti, predlaže se da se mestom prometa usluga smatra mesto u kojem se nalazi nepokretnost, za usluge prevoza lica mesto gde se obavlja prevoz, a ako se prevoz obavlja i u Republici i u inostranstvu, da se odredbe ovog zakona primenjuju samo na deo prevoza izvršen u Republici, za usluge prevoza dobara koje se pružaju licu koje nije poreski obveznik mesto gde se obavlja prevoz, a ako se prevoz obavlja i u Republici i u inostranstvu, da se odredbe ovog zakona primenjuju samo na deo prevoza izvršen u Republici, za usluge koje se odnose na prisustvovanje kulturnim, umetničkim, sportskim, naučnim, obrazovnim, zabavnim ili sličnim događajima (sajmovi, izložbe i dr), uključujući i pomoćne usluge u vezi sa prisustvovanjem tim događajima, usluge organizatora navedenih događaja (ako su pružene licu koje nije poreski obveznik), pomoćne usluge u vezi sa prevozom, kao što su utovar, istovar, pretovar i slično, pruženih licu koje nije poreski obveznik, usluge procene pokretnih stvari, odnosno radova na pokretnim stvarima pruženih licu koje nije poreski obveznik, kao i usluge predaje jela i pića za konzumaciju na licu mesta, mesto gde su usluge stvarno pružene, za usluge iznajmljivanja prevoznih sredstava na kraći vremenski period mesto u kojem se prevozno sredstvo stvarno stavlja na korišćenje primaocu usluge, za usluge iznajmljivanja prevoznih sredstava, osim na kraći vremenski period, pruženih licu koje nije poreski obveznik, mesto u kojem to lice ima sedište, prebivalište ili boravište, za usluge prenosa, ustupanja i davanja na korišćenje autorskih i srodnih prava, prava na patente, licence, zaštitne znakove i druga prava intelektualne svojine, oglašavanja, savetnika, inženjera, advokata, revizora i sličnih usluga, kao i prevodilaca za usluge prevođenja, uključujući i prevođenje u pisanom obliku, obrade podataka i ustupanja, odnosno davanja informacija, uključujući i informacije o poslovnim postupcima i iskustvu, preuzimanja obaveze da se u potpunosti ili delimično odustane od obavljanja pojedinih delatnosti ili od korišćenja određenih prava, bankarskog i finansijskog poslovanja i poslovanja u oblasti osiguranja, uključujući reosiguranje (osim iznajmljivanja sefova), stavljanja na raspolaganje osoblja, iznajmljivanja pokretnih stvari (osim prevoznih sredstava), omogućavanja pristupa mreži prirodnog gasa, mreži za prenos električne energije i mreži za grejanje, odnosno hlađenje, transporta i distribucije putem tih mreža, kao i drugih usluga koje su neposredno povezane sa tim uslugama, usluge telekomunikacija, radijskog i televizijskog emitovanja i usluga pruženih elektronskim putem, koje se pružaju licu koje nije poreski obveznik, mesto sedišta, prebivališta ili boravišta primaoca usluga, za usluge posredovanja kod prometa dobara ili usluga, koje se pružaju licu koje nije poreski obveznik, mesto u kojem je izvršen promet dobara ili usluga koji je predmet posredovanja, a za usluge posredovanja kod prometa dobara ili usluga koje se pružaju poreskom obvezniku, sa izuzetkom posredovanja kod prometa nepokretnosti, mesto u kojem primalac ima sedište ili stalnu poslovnu jedinicu ako se promet usluga vrši stalnoj poslovnoj jedinici koja se ne nalazi u mestu u kojem primalac usluga ima sedište, odnosno mesto u kojem primalac ima prebivalište ili boravište.

Predlaže se da se kraćim vremenskim periodom koji se odnosi na iznajmljivanje prevoznih sredstava smatra neprekidni vremenski period koji nije duži od 30 dana, a ako se radi o plovilima od 90 dana.

Predlaže se davanje ovlašćenja ministru finansija za donošenje podzakonskih akata kojima će se bliže urediti šta se smatra uslugama koje su u vezi sa nepokretnostima, uslugama predaje jela i pića za konzumaciju na licu mesta, prevoznim sredstvima, kao i uslugama koje se pružaju elektronskim putem.

Uz član 5.

Predlaže se da se vremenom prometa električne energije, prirodnog gasa i energije za grejanje, odnosno hlađenje, čija se isporuka vrši preko prenosne, transportne i distributivne mreže, pri čemu su predmetna dobra nabavljena radi dalje prodaje, smatra dan očitavanja, odnosno na drugi način utvrđivanja, u skladu sa zakonom, stanja isporučene električne energije, prirodnog gasa i energije za grejanje, odnosno hlađenje, u cilju obračuna isporuke.

Uz član 6.

Predlaže se da se po posebnoj stopi PDV od 10% oporezuje promet i uvoz drvenih briketa i peleta.

 Uz član 7.

Predlaže se da se, u slučaju kada je za određeni promet dobara i usluga primalac tih dobara i usluga poreski dužnik, ne zahteva posedovanje računa prethodnog učesnika u prometu kao uslov za odbitak prethodnog poreza obveznika PDV - primaoca, s obzirom na to da primalac dobara i usluga ima obavezu obračunavanja PDV za promet koji mu je izvršen nezavisno od toga li će prethodni učesnik u prometu ispoštovati obavezu da za svoj promet izda račun.

Uz član 8.

Predlaže se izuzimanje od prava na odbitak prethodnog poreza za nabavku motocikala sa bočnim sedištem, tricikala i četvorocikala, osim u slučaju kada se predmetna dobra koriste za obavljanje određenih delatnosti (npr. kada su dobra nabavljena za dalju prodaju). Naime, imajući u vidu da obveznik PDV nema pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu nabavke putničkih automobila, motocikala, jahti, čamaca i vazduhoplova, objekata za smeštaj tih dobara, kao i dobara i usluga povezanih sa korišćenjem navedenih prevoznih sredstava, osim u propisanim slučajevima, predlaže se da se propiše izuzimanje od prava na odbitak prethodnog poreza i za nabavku motocikala sa bočnim sedištem, tricikala i četvorocikala, iz razloga što je reč o dobrima koja su, po svojoj svrsi, slična motociklima za koje je već propisano predmetno izuzimanje, pri čemu se sva ta dobra veoma često koriste u neposlovne svrhe poreskog obveznika.

Uz član 9.

Predlaže se ukidanje prava na refundaciju PDV za kupovinu hrane i opreme za bebe.

Uz član 10.

Predlaže se ukidanje ovlašćenja ministru finansija za donošenje podzakonskog akta kojim se bliže uređuju način i postupak prava na refundaciju PDV za kupovinu hrane i opreme za bebe u cilju usklađivanja sa rešenjem predloženim članom 9. ovog zakona.

Uz član 11.

Predlaže se da se za isporuku električne energije, prirodnog gasa i energije za grejanje, odnosno hlađenje, koja se vrši preko prenosne, transportne i distributivne mreže, licu koje ova dobra nabavlja radi dalje prodaje, u poslednjem poreskom periodu 2016. godine, dan nastanka prometa određuje u skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost ("Službeni glasnik RS", br. 84/04, 86/04-ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14-dr. zakon, 142/14 i 83/15).

Uz član 12.

Predlaže se da se za dobra i usluge za koje je propisano pravo na refundaciju PDV za kupovinu hrane i opreme za bebe, nabavljenih do početka primene Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom kojim se uređuje jednokratna isplata novčanih sredstava na ime kupovine opreme za bebe, pravo na refundaciju PDV može ostvariti u skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost ("Službeni glasnik RS", br. 84/04, 86/04- ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14-dr. zakon, 142/14, 83/15 i __/16).

Uz član 13.

Predlaže se da se pregled obračuna PDV podnosi od 1. januara 2018. godine.

Uz član 14.

Predlaže se da će se odredbe člana 4. ovog zakona primenjivati od 1. aprila 2017. godine (odredbe koje se odnose na određivanje mesta prometa usluga), osim odredbe koja sadrži ovlašćenje za donošenje podzakonskih akata, za koju se predlaže početak primene od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Predlaže se da će se odredba ovog zakona kojom se ukida pravo na refundaciju PDV za kupovinu hrane i opreme za bebe primenjivati od dana početka primene zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom kojim se uređuje jednokratna isplata novčanih sredstava na ime kupovine opreme za bebe.

Uz član 15.

Predlaže se da ovaj zakon stupi na snagu 1. januara 2017. godine.

IV. PROCENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti sredstva u budžetu Republike Srbije. Naime, iako je ovim zakonom predloženo da se za promet i uvoz drvenih briketa i peleta smanji poreska stopa PDV sa 20% na 10%, očekuje se da će povećanje zaposlenosti u ovoj oblasti nadomestiti gubitak po osnovu smanjenja poreske stope PDV za promet i uvoz ovih dobara.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Predlaže se donošenje ovog zakona po hitnom postupku, u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine ("Službeni glasnik RS", broj 20/12-prečišćen tekst), imajući u vidu da je neophodno obezbediti dalje usklađivanje ovog zakona sa propisima Evropske unije. Naime, kako je 5. i 6. marta 2015. godine u Briselu održan Bilateralni skrining za poglavlje 16 – Porezi, potrebno je u što kraćem roku pristupiti otklanjanju pojedinih rešenja koja su u suprotnosti sa propisima Evropske unije.

Izvor: Vebsajt Vlade, 19.12.2016.