Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI - Tekst propisa


PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI

Član 1.

U Zakonu o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Službeni glasnik RS", br. 80/02, 84/02-ispravka, 23/03-ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05-dr. zakon, 62/06-dr. zakon, 61/07, 20/09, 72/09-dr. zakon, 53/10, 101/11, 2/12-ispravka, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 91/15 – autentično tumačenje, 112/15 i 15/16), u članu 2a stav 1. posle reči: "osnovama" dodaju se zapeta i reči: "u postupcima u kojima donose poreske upravne akte, uključujući i akte u upravnom postupku, za koje je propisana primena ovog zakona".

U stavu 2. tačka 4) briše se.

U tački 6) reči: "7b)," brišu se.

Član 2.

U članu 3. stav 2. posle reči: "opšti upravni postupak" dodaju se zapeta i reči: "odnosno u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje inspekcijski nadzor".  

Član 3.

U članu 11. stav 1. reči: "i drugostepeni" brišu se.    

Član 4.

U članu 23. dodaje se stav 3, koji glasi:

"U slučaju iz st. 1. i 2. ovog člana, Poreska uprava donosi rešenje o prestanku poreske obaveze."          

Član 5.

U članu 26. stav 2. tačka 1) posle reči: "u skladu sa ovim zakonom" dodaje se tačka i nova rečenica: "Ne može se dodeliti PIB ni pravnom licu čiji je osnivač - pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice istovremeno osnivač lica kome je privremeno oduzet PIB, u skladu sa ovim zakonomˮ.

U stavu 8. posle reči: "u postupku kontrole" dodaju se zapeta i reči: "odnosno u postupku provere na osnovu podataka iz službene evidencije,".

U stavu 9. reči: "ekonomije i regionalnog razvoja" zamenjuju se rečima: "privrede".

Posle stav 17. dodaje se novi stav 18, koji glasi:

"U slučaju iz stava 13. ovog člana, poreskim obveznicima prema kojima je otvoren postupak stečaja, na zahtev stečajnog sudije Poreska uprava može vratiti privremeno oduzeti PIB, za vreme trajanja postupka stečaja."

Dosadašnji stav 18, koji postaje stav 19. briše se.

Član 6.

U članu 29. stav 9. posle reči: "poreska kontrola završenaˮ dodaju se zapeta i reči: "kao i u periodu od dobijanja obaveštenja da je privrednom subjektu, u skladu sa ovim zakonom, privremeno oduzet PIB, do dobijanja obaveštenja da je tom subjektu vraćen PIB".

Član 7.

U članu 55. dodaje se stav 5, koji glasi:

 "Izuzetno, rešenje o utvrđivanju poreza Poreska uprava može doneti neposrednim odlučivanjem, kada je osnov za utvrđivanje poreza uvid u podatke iz evidencija nadležnih organa, bez prethodnog izjašnjavanja obveznika o činjenicama koje su od značaja za odlučivanje."

Član 8.

U članu 74. stav 2. tačka 4) reči: "na kojoj nema tereta" brišu se.

Član 9.

U članu 87a st. 3. i 4. menjaju se i glase:

"Rešenje Poreske uprave o ustanovljavanju privremene mere iz stava 2. ovog člana, istovremeno se dostavlja poreskom obvezniku i organizaciji nadležnoj za prinudnu naplatu, čime postaje izvršno.

Organizaciji nadležnoj za prinudnu naplatu dostavlja se i izvršno rešenje Poreske uprave o prinudnoj naplati poreza i sporednih poreskih davanja iz novčanih sredstava poreskog obveznika.ˮ

Član 10.

U članu 88. stav 1. reči: "iz člana 87. stav 1. tačka 1)" zamenjuju se rečima: "iz člana 87. stav 1. tač. 1) i 2)", a posle reči: "zaloga" dodaje se zapeta i reči: "odnosno hipoteka".

Član 11.

U članu 105. dodaju se st. 2. i 3, koji glase:

"Od dana popisa nepokretnosti, poreskom obvezniku nije dozvoljeno da raspolaže predmetom prinudne naplate.

Zabrana iz stava 2. ovog člana se upisuje u propisani registar nepokretnosti."       

Član 12.

U članu 113. stav 5. menja se i glasi:

"Rešenjem o utvrđivanju poreza po osnovu sekundarne poreske obaveze iz stava 1. ovog člana, nalaže se licu odgovornom za sekundarnu poresku obavezu da utvrđeni porez izmiri u roku iz tog rešenja."

Dodaju se st. 6. i 7, koji glase:

"Ako lice odgovorno za sekundarnu poresku obavezu ne izmiri porez i sporedna poreska davanja po osnovu sekundarne poreske obaveze u roku koji je naložen rešenjem iz stava 1. ovog člana, Poreska uprava tom licu izdaje opomenu, u skladu sa članom 71. ovog zakona.

Prinudna naplata poreza i sporednih poreskih davanja po osnovu sekundarne poreske obaveze, utvrđenih rešenjem iz stava 1. ovog člana, vrši se u skladu sa ovim zakonom."

Član 13.

U članu 115. stav 4. reči: "i člana 23. stav 2." brišu se.

Član 14.

U članu 124. stav 2. reč: "otpočinje" zamenjuje se rečima: "vrši se".

Član 15.

U članu 143. stav 1. reči: "nadležnom drugostepenom poreskom organu" zamenjuju se rečima: "nadležnom drugostepenom organu (u daljem tekstu: drugostepeni organ)".

Član 16.

U članu 145. reči: "nadležni drugostepeni poreski organ" zamenjuju se rečima: "drugostepeni organ"

Član 17.

U članu 147. stav 2. reči: "drugostepeni poreski organ" zamenjuju se rečima: "drugostepeni organ", a posle reči: "poreskog upravnog akta" dodaju se reči: "kojim je utvrđena poreska obaveza".

U stavu 3. reči: "po hitnom postupku drugostepeni poreski organ" zamenjuju se rečima: "drugostepeni organ u roku od pet dana od dana prijema zahteva".

U stavu 4. reč: "poreski" briše se.

U stavu 5. reč: "poreskog" briše se.

U stavu 6. reči: "drugostepenog poreskog organa" zamenjuju se rečima: "drugostepenog organa".

Član 18.

U čl 149-153. reči: "drugostepeni poreski organ", na svim mestima, u datom padežu, zamenjuju se rečima: "drugostepeni organ", u odgovarajućem padežu.

Član 19.

U članu 160. tač. 7) i 7b) brišu se.

Član 20.

U članu 163a stav 1. tačka 2) tačka na kraju zamenjuje se tačkom i zapetom i dodaju se tač. 3) i 4), koje glase:

            "3) koje su predmet namirenja u skladu sa zakonom kojim se reguliše stečajni postupak putem bankrotstva, do okončanja stečajnog postupka;

4) po osnovu spornih i dubioznih potraživanja.".

St. 2. i 3. menjaju se i glase:

"Neplaćene poreske obaveze iz stava 1. ovog člana vode se po poreskom obvezniku i iznosima dugovanog poreza i kamate po pojedinačnim uplatnim računima javnih prihoda.

Poreska uprava po službenoj dužnosti neplaćene obaveze iz stava 1. ovog člana prenosi iz poreskog računovodstva u vanbilansno poresko računovodstvo po saznanju o brisanju iz propisanog registra, po donošenju rešenja o utvrđivanju spornih i dubioznih potraživanja, odnosno po podnetoj prijavi potraživanja u stečajnom postupku."

U stavu 4. posle reči: "poreskog računovodstva" dodaju se zapeta i reči: "uključujući i način vođenja spornih i dubioznih potraživanja,".

Član 21.

U članu 165. stav 1. posle reči: "u poreskom postupku" dodaje se zapeta i reči: "odnosno u postupcima iz člana 2a stav 1. ovog zakona," a reči: "ministar ili lice koje on ovlasti" zamenjuju se rečima: "drugostepeni organ - ministarstvo nadležno za poslove finansija".

Stav 3. briše se.

Član 22.

U članu 179. stav 11. posle reči: "da je poreska kontrola završena" dodaju se zapeta i reči: "kao i u periodu od dobijanja obaveštenja da je privrednom subjektu, u skladu sa ovim zakonom, privremeno oduzet PIB, do dobijanja obaveštenja da je tom subjektu vraćen PIB".

Član 23.

Posle člana 180a, dodaje se član 180b, koji glasi:

"Član 180b

Poreski obveznik – pravno lice koje u Republici Srbiji vrši promet dobara, odnosno usluga u skladu sa poreskim zakonom, a u Republici Srbiji nema sedište ni stalnu poslovnu jedinicu, odnosno ima stalnu poslovnu jedinicu ali promet dobara, odnosno usluga vrši van svoje stalne poslovne jedinice, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od 100.000 do 2.000.000 dinara ako u skladu sa poreskim zakonom ne odredi poreskog punomoćnika i ne evidentira se za obavezu plaćanja poreza.

Poreski obveznik – fizičko lice koji u Republici Srbiji vrši promet dobara, odnosno usluga u skladu sa poreskim zakonom, a u Republici Srbiji nema prebivalište, odnosno boravište, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od 50.000 dinara ako u skladu sa poreskim zakonom ne odredi poreskog punomoćnika i ne evidentira se za obavezu plaćanja poreza."

Član 24.

U članu 181. tačka 2d) posle reči: "da je poreska kontrola završena" dodaju se zapeta i reči: "kao i u periodu od dobijanja obaveštenja da je privrednom subjektu, u skladu sa ovim zakonom, privremeno oduzet PIB, do dobijanja obaveštenja da je tom subjektu vraćen PIB".

Član 25.

Odredbe čl. 1. i 3, člana 5. stav 5, čl. 15-19. i člana 21. ovog zakona, koje se odnose na utvrđivanje nadležnosti drugostepenog organa i rešavanje u drugostepenim poreskim postupcima primenjivaće se počev od 1. jula 2017. godine, kada prestaju i nadležnosti Poreske uprave u pogledu ovlašćenja za rešavanje u drugostepenom poreskom postupku.

Danom početka primene stava 1. ovog člana, ministarstvo nadležno za poslove finansija preuzeće zaposlene u Poreskoj upravi angažovane na ovim poslovima, kao i predmete, informacioni sistem, arhivu, opremu i sredstva za rad.

Predmete u kojima nije okončan postupak pred drugostepenim poreskim organom, do 30. juna 2017. godine, preuzeće drugostepeni organ utvrđen ovim zakonom.

Član 26.

Ovaj zakon stupa na snagu 1. januara 2017. godine.

IZ OBRAZLOŽENJA

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 97. tač. 6. i 15. Ustava Republike Srbije, prema kojima Republika Srbija, između ostalog, uređuje poreski sistem i obezbeđuje finansiranje ostvarivanja prava i dužnosti Republike Srbije, utvrđenih Ustavom i zakonom.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

- Problemi koje bi zakon trebalo da reši, odnosno ciljevi koji se Zakonom postižu

Osnovni razlog za donošenje ovog zakona sadržan je u predlogu da, radi funkcionalnog jedinstva u sprovođenju poreskih propisa, drugostepeni poreski postupak vodi drugostepeni organ - Ministarstvo finansija.

Na taj način obezbeđuje se da u drugom stepenu odluku donosi nezavisni organ u odnosu na prvostepeni organ, čime se u potpunosti primenjuje devolutivno dejstvo žalbe (da po izjavljenoj žalbi ne može odlučivati organ koji je doneo prvostepeni akt).

Predložena izmena zasnovana je, između ostalih, i na inicijativama Asocijacije privrednika (Privredna komora Srbije, Američka privredna komora u Srbiji, Britansko-srpska privredna komora, Nemačko-srpska privredna komora, Francusko-srpska privredna komora i dr), kao i Ministarstva privrede.

Takođe, članom 216. Zakona o opštem upravnom postupku (Službeni list SRJ", br. 33/97 i 31/01 i "Službeni glasnik RS", broj 30/10) izričito je propisano da se za rešavanje u drugom stepenu ne može utvrđivati nadležnost u okviru organa koji je u upravnoj stvari rešavao u prvom stepenu.

Predloženim izmenama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Službeni glasnik RS", br. 80/02, 84/02-ispravka, 23/03-ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05-dr. zakon, 62/06-dr. zakon, 61/07, 20/09, 72/09-dr. zakon, 53/10, 101/11, 2/12-ispravka, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14,105/14, 91/15 – autentično tumačenje, 112/15 i 15/16 – u daljem tekstu: ZPPPA), tj. brisanjem nadležnosti drugostepenog poreskog organa pri Poreskoj upravi i propisivanjem nadležnosti Ministarstva finansija za rešavanje u drugom stepenu, odredbe ZPPPA usklađuju se sa odredbama Zakona o opštem upravnom postupku.

S tim u vezi, a imajući u vidu da se žalbom inicira preispitivanje zakonitosti konkretnog upravnog akta i da je to jedan od načina za praćenje rada prvostepenog organa, u većini zemalja u okruženju, u primeni je načelo da prvostepeni organ ne odlučuje po žalbi poreskog obveznika, već određeni organ formiran u Ministarstvu finansija, kao nezavisni organ.

Takođe, kao jedan od razloga za donošenje ovog zakona sastoji se u činjenici da je pojedine odredbe ovog zakona neophodno precizirati, odnosno izvršiti pravnotehničko usaglašavanje pojedinih odredaba ZPPPA, kako bi se primena tog zakona realizovala sa što manje tumačenja i na taj način doprinelo bržem sprovođenju poreskog postupka i efikasnijem radu poreske administracije, kao i većoj doslednosti u primeni zakona.

Primera radi, propisuje se da se ne može se dodeliti PIB pravnom licu čiji je osnivač - pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice istovremeno osnivač lica kome je privremeno oduzet PIB, u skladu sa ovim zakonom; da u izuzetnim situacijama rešenje o utvrđivanju poreza Poreska uprava može doneti neposrednim odlučivanjem, kada je osnov za utvrđivanje poreza uvid u podatke iz evidencija nadležnih organa, bez prethodnog izjašnjavanja obveznika o činjenicama koje su od značaja za odlučivanje, i dr.

- Razmatrane mogućnosti da se problemi reše i bez donošenja zakona

Imajući u vidu da su predložena rešenja zakonska materija, nema mogućnosti da se ciljevi koji se žele postići reše bez donošenja zakona.

- Zašto je donošenje zakona najbolji način za rešavanje problema

Uređivanjem ove materije zakonom daje se doprinos pravnoj sigurnosti i obezbeđuje transparentnost u vođenju poreske politike. Naime, zakon je opšti pravni akt koji se objavljuje i koji stvara jednaka prava i obaveze za sve subjekte koji se nađu u istoj poresko-pravnoj situaciji, čime se postiže transparentnost u njegovoj primeni.

III. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENJA

Uz čl. 1, 3, 15-19, 21. i 25.

Predloženim izmenama vrši se promena nadležnosti za rešavanje u drugostepenom poreskom postupku, tako što se umesto dosadašnjeg drugostepenog poreskog organa obrazovanog pri Poreskoj upravi, ta nadležnost propisuje za drugostepeni organ u Ministarstvu finansija, kao nezavisnom organu za rešavanje u drugom stepenu u poreskom postupku.

Takođe, odredbe ovog zakona koje se odnose na utvrđivanje nadležnog organa u drugostepenim poreskim postupcima primenjivaće se počev od 1. jula 2017. godine.

Danom početka primene ovih odredaba prestaju i nadležnosti Poreske uprave u pogledu ovlašćenja za rešavanje u drugostepenom poreskom postupku, a drugostepeni organ u Ministarstvu finansija preuzeće zaposlene Poreske uprave angažovane na ovim poslovima, kao i predmete, informacioni sistem, arhivu, opremu i sredstva za rad.

Predmete u kojima nije okončan postupak pred drugostepenim poreskim organom, do 30. juna 2017. godine, preuzeće drugostepeni organ utvrđen ovim zakonom.

Uz član 2.

Imajući u vidu da Zakon o inspekcijskom nadzoru ("Službeni glasnik RS", broj 36/15), koji je počeo da se primenjuje od 30. aprila 2016. godine, uređuje sadržinu, vrste, oblike i postupak inspekcijskog nadzora, ovlašćenja i obaveze učesnika u inspekcijskom nadzoru i druga pitanja od značaja za inspekcijski nadzor, neophodno je ustanoviti odnos ovog zakona sa ZPPPA, odnosno supsidijarnu primenu odredaba tog zakona u poreskom postupku.

Uz čl. 4. i 13.

Vrši se preciziranje odredaba zakona u smislu donošenja rešenja o utvrđivanju prestanka poreske obaveze na jedan od propisanih načina.

 Uz čl. 5, 6, 22. i 24.

Vrši se preciziranje odredaba o privremenom oduzimanju PIB u smislu da se onemogući da osnivači koji su već vlasnici privrednih subjekata kojima je oduzet PIB, osnivaju novo pravno lice ili preduzetničku radnju sa ciljem izbegavanja plaćanja poreza.

Takođe, predlaže se da se poreskim obveznicima prema kojima je otvoren postupak stečaja, na zahtev stečajnog sudije Poreska uprava može vratiti privremeno oduzeti PIB, za vreme trajanja postupka stečaja.

Izmenama odredbe člana 29. stav 9. proširuje se obim aktivnosti koje preduzima Agencija za privredne registre u smislu da ne može izvršiti brisanje privrednog subjekta iz propisanog registra, registrovati statusne promene i vršiti promene podataka koji se odnose na osnivača, odnosno člana, naziv, sedište, ulog i oblik organizovanja i u periodu od dobijanja obaveštenja da je privrednom subjektu, u skladu sa ovim zakonom, privremeno oduzet PIB, do dobijanja obaveštenja da je tom subjektu vraćen PIB.

U skladu sa navedenom izmenom vrši se i preciziranje prekršajnih odredaba u članu 179. stav 11. i članu 181. tačka 2d) ZPPPA.

Uz član 7.

Imajući u vidu odredbe člana 11. stav 2. ZUP (koja počinje da se primenjuje od 1. juna 2017. godine), kojom je propisano da se bez prethodnog izjašnjavanja stranke može odlučiti samo kada je to zakonom dozvoljeno, predlaže se da, Poreska uprava samo u izuzetnim situacijama, donosi rešenja o utvrđivanju poreza neposrednim odlučivanjem, kada je osnov za utvrđivanje poreza uvid u podatke iz evidencija nadležnih organa, bez prethodnog izjašnjavanja obveznika o činjenicama koje su od značaja za odlučivanje.

Uz čl. 8-12.

Predloženim izmenama vrši se neophodno preciziranje, odnosno pravnotehničko usaglašavanje ovih odredaba ZPPPA, kako bi se njihova primena realizovala sa što manje tumačenja što bi doprinelo bržem sprovođenju poreskog postupka i efikasnijem radu poreske administracije, kao i većoj doslednosti u primeni zakona, i to, primera radi:

-           propisuje se da se rešenje o ustanovljavanju privremene mere iz člana 87a ZPPPA, istovremeno dostavlja poreskom obvezniku i organizaciji nadležnoj za prinudnu naplatu, čime postaje izvršno u momentu dostavljanja jednoj i drugoj strani;

-           precizira se da posle dostavljanja rešenja o popisu pokretnih i nepokretnih stvari, poreski obveznik više ne može da raspolaže predmetima prinudne naplate na kojima je zaloga, odnosno hipoteka uspostavljena;

-           izvršeno je preciziranje postupka naplate poreza po osnovu sekundarne poreske obaveze.

Uz član 14.

Vrši se preciziranje u postupku kontrole propisivanjem da se u slučajevima vanrednog plana kontrole iz člana 118. stav 3. ZPPPA, kao i kontrole menjačkog poslovanja, kontrole priređivanja igara na sreću i kontrole evidentiranja prometa preko fiskalnih kasa, postupak terenske kontrole vrši bez dostavljanja naloga za terensku kontrolu poreskom obvezniku.

Uz član 20.

Predloženim izmenama člana 163a vrši se preciziranje da u vanbilansnom poreskom računovodstvu Poreska uprava vodi neplaćene poreske obaveze poreskih obveznika koji su saglasno drugim propisima brisani iz propisanog registra, za koje je nastupila apsolutna zastarelost u skladu sa ovim zakonom, koje su predmet namirenja u skladu sa zakonom kojim se reguliše stečajni postupak putem bankrotstva, kao i spornih i dubioznih potraživanja. U skladu sa navedenim predlaže se da se način vođenja spornih i dubioznih potraživanja propiše kroz odredbe podzakonskog akta kojim je regulisano poresko računovodstvo.

Uz član 23.

S obzirom da je Zakonom o porezu na dodatu vrednost uređena obaveza stranog lica koje vrši promet dobara, odnosno usluga u Republici Srbiji, da odredi poreskog punomoćnika koji će u ime i za račun stranog lica izvršavati obaveze i ostvarivati prava propisana tim zakonom (podnošenje evidencione prijave, izdavanje računa, podnošenje poreskih prijava i dr), što znači da se strano lice u tom pogledu izjednačava sa poreskim obveznikom – domaćim licem, predlaže se propisivanje novčane kazne za prekršaj stranog lica koje nije odredilo poreskog punomoćnika i nije se evidentiralo za obavezu plaćanja PDV.

Predloženim rešenjem vrši se i usklađivanje sa rešenjima predloženim u okviru Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost.

Uz član 26.

Predlaže se da ovaj zakon stupa na snagu 1. januara 2017. godine.

IV. PROCENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti dodatna finansijska sredstva u budžetu Republike Srbije.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Predlaže se donošenje ovog zakona po hitnom postupku, u skladu sa članom 167. Poslovnika Narodne skupštine ("Službeni glasnik RS", broj 20/12 – prečišćen tekst), imajući u vidu da je neophodno obezbediti nesmetan rad organa i organizacija čije se funkcionisanje finansira iz budžeta Republike Srbije, kao i da bi se obezbedili uslovi za blagovremenu primenu predloženih zakonskih rešenja, što može imati pozitivan uticaj na ostvarivanje pravne sigurnosti i obezbeđivanje transparentnosti u vođenju poreske politike.

Izvor: Vebsajt Vlade, 19.12.2016.