Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA KRIVIČNOG ZAKONIKA: Predviđena su nova krivična dela protiv privrede i to prevara u obavljanju privredne delatnosti, zloupotreba poslova upravljanja, nadzora i zastupanja u obavljanju privredne delatnosti, zloupotreba u postupku privatizacije, zaključenje restriktivnog sporazuma, prevara u osiguranju, pronevera u obavljanju privredne delatnosti, primanje mita u obavljanju privredne delatnosti, davanje mita u obavljanju privredne delatnosti. Iz KZ brišu se krivična dela izdavanja čeka i korišćenje platnih kartica bez pokrića, zloupotreba monopolističkog položaja, zloupotreba ovlašćenja u privredi i narušavanje poslovnog ugleda i kreditne sposobnosti


Ministarstvo pravde, kao ovlašćeni predlagač, izradilo je Nacrt zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika (u daljem tekstu: Nacrt zakona).

Odredbama Nacrta zakona koje se odnose na delo malog značaja, predviđeno je smanjenje propisane kazne sa pet na tri godine zatvora za određena krivična dela. S obzirom na veoma nizak nivo učešća novčane kazne u ukupno izrečenim krivičnim delima, odredbama Nacrta zakona se precizira šire ovlašćenje suda da po slobodnoj proceni utvrđuje visinu dnevnog iznosa novčane kazne. Takođe, Nacrtom zakona se precizira i da sud može ublažiti novčanu kaznu do jedne polovine najmanje mere propisane kazne.

U delu koji se odnosi na mere bezbednosti,Nacrtom zakona je predviđena izmena odredaba koje se odnose na zabranu prisustvovanja određenim sportskim priredbama, odnosno briše se odredba kojom se precizira da se lice koje prekrši zabranu prisustvovanja određenim sportskim priredbama ili koje ne ispoštuje meru zabrane prisustvovanja može kazniti zatvorom od trideset dana do tri meseca. Umesto navedene odredbe, Nacrtom zakona predviđa se definisanje krivičnog dela kršenja zabrane utvrđene merom bezbednosti pod kojim se podrazumeva da će počinilac navedenog krivičnog dela biti kažnjen novčanom kaznom ili kaznom zatvora do šest meseci.

Kada su u pitanju krivična dela protiv polne slobode, Nacrtom zakona se precizira novi oblik krivičnog dela prikazivanja, pribavljanja i posedovanja pornografskog materijala i iskorišćavanje maloletnog lica za pornografiju čime se definiše da će se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do šest meseci kazniti lice koje pomoću sredstava informacionih tehnologija svesno pristupi slikama, audio-vizuelnim ili drugim predmetima pornografske sadržine nastalim iskorišćavanjem maloletnog lica. Takođe, precizira se i pojam predmeta pornografske sadržine koji su nastali iskorišćavanjem maloletnog lica pri čemu se podrazumeva da se dečijom pornografijom označava svaki materijal koji vizuelno prikazuje maloletno lice koje se bavi stvarnim ili simuliranim seksualno eksplicitnim ponašanjem, kao i svako prikazivanje polnih organa deteta u prvenstveno seksualne svrhe.

Nacrtom zakona predviđene su i izmene i dopune kojima su regulisana krivična dela protiv braka i porodice. Krivičnim delom oduzimanja maloletnog lica kojim je predviđena novčana kazna ili kazna zatvora do tri godine za onoga ko maloletno lice protivpravno zadrži ili oduzme od roditelja, usvojioca, staraoca ili drugog lica, odnosno ustanove, kojima je ono povereno ili onemogućava izvršenje odluke kojom je maloletno lice povereno određenom licu - precizira se i izriče se kazna zatvora od šest meseci do pet godina ukoliko je navedeno krivično delo učinjeno prema novorođenčetu.

Kada je u pitanju krivično delo promene porodičnog stanja,odredbama Nacrta zakona predviđeno je da će se kaznom zatvora od šest meseci do pet godina, pored lica koje podmetanjem, zamenom ili na drugi način promeni porodično stanje deteta, kazniti i lekar zdravstvene ustanove koji proglasi umrlim živo novorođenče u nameri da mu promeni porodično stanje. Takođe, predviđena je i kazna zatvora od jedne do deset godina ukoliko je navedeno krivično delo učinjeno iz koristoljublja, zloupotrebom položaja, ili je izvršeno od strane organizovane kriminalne grupe.

Odredbama Nacrta zakona predviđene su značajne izmene i dopune kada su u pitanju krivična dela protiv privrede. Nacrtom zakona predviđena su sledeća krivična dela protiv privrede:

1) Prevara u obavljanju privredne delatnosti;

2) Prevara u osiguranju;

3) Pronevera u obavljanju privredne delatnosti;

4) Poreska utaja;

5) Neuplaćivanje poreza po odbitku;

6) Zloupotreba poslova upravljanja, nadzora i zastupanja u obavljanju privredne delatnosti;

7) Zloupotreba položaja odgovornog lica;

8) Zloupotreba u vezi sa javnom nabavkom;

9) Zloupotreba u postupku privatizacije;

10) Zaključenje restriktivnog sporazuma;

11) Primanje mita u obavljanju privredne delatnosti;

12) Davanje mita u obavljanju privredne delatnosti;

13) Prouzrokovanje stečaja;

14) Prouzrokovanje lažnog stečaja;

15) Oštećenje poverilaca;

16) Nedozvoljena proizvodnja;

17) Nedozvoljena trgovina;

18) Krijumčarenje;

19) Onemogućavanje vršenja kontrole;

20) Neovlašćena upotreba tuđeg poslovnog imena i druge posebne oznake robe ili usluga;

21) Obmanjivanje kupaca;

22) Odavanje poslovne tajne,

23) Falsifikovanje novca;

24) Falsifikovanje hartija od vrednosti;

25) Falsifikovanje i zloupotreba platnih kartica;

26) Falsifikovanje znakova za vrednost;

27) Falsifikovanje znakova, odnosno državnih žigova za obeležavanje robe, merila i predmeta od dragocenih metala;

28) Pravljenje, nabavljanje i davanje drugom sredstava za falsifikovanje;

29) Pranje novca.

Bitna izmena u Nacrtu zakona odnosi se na definisanje novih krivičnih dela protiv privrede, redefinisanju postojećih i brisanje određenih krivičnih dela protiv privrede koja su bila definisana postojećim Krivičnim zakonikom ("Sl. glasnik RS", br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013 i 108/2014 - u daljem tekstu: važeći zakon).

Nacrtom zakona predviđena su nova krivična dela protiv privrede:

1) prevara u obavljanju privredne delatnosti - kojom je precizirano da će se kaznom zatvora od šest meseci do pet godina i novčanom kaznom sankcionisati ono lice koje je u obavljanju privredne delatnosti, u nameri da sebi ili drugom pribavi protivpravnu imovinsku korist, dovelo drugoga lažnim prikazivanjem ili prikrivanjem činjenica u zabludu ili ga održavalo u zabludi i time ga navelo da nešto učini ili ne učini na štetu imovine subjekta privrednog poslovanja za koje ili u kojem radi ili drugog pravnog lica. Takođe, ukoliko je ovim delom pribavljena imovinska korist ili je naneta šteta koja prelazi iznos od 450.000 dinara, odnosno 1.500.000 dinara, odredbama Nacrta zakona je predviđena kazna zatvora od jedne do osam godina i novčanom kaznom, odnosno dve do deset godina i novčanom kaznom;

2) zloupotreba poslova upravljanja, nadzora i zastupanja u obavljanju privredne delatnosti - kojom je precizirano da će se kaznom zatvora od tri meseca do tri godine sankcionisati lice koje je vršeći poslove upravljanja, nadzora ili druge poverene mu poslove iz delatnosti subjekta privrednog poslovanja, zloupotrebilo svoj položaj ili ovlašćenje i time sebi ili drugom fizičkom ili pravnom licu pribavilo protivpravnu imovinsku korist ili drugom nanelo imovinsku štetu, odnosno lice koje zastupajući imovinske interese subjekta privrednog poslovanja, zloupotrebilo data mu ovlašćenja i time sebi ili drugom pribavilo protivpravnu imovinsku korist ili nanelo imovinsku štetu subjektu privrednog poslovanja čije imovinske interese zastupa. Takođe, ukoliko je ovim delom pribavljena imovinska korist koja prelazi iznos od 450.000 dinara, odnosno 1.500.000 dinara, odredbama Nacrta zakona je predviđena kazna zatvora od šest meseci do pet godina, odnosno dve do deset godina;

3) zloupotreba u postupku privatizacije - kojom je precizirano da će se kaznom zatvora sankcionisati lice koje je u postupku privatizacije podnošenjem ponude zasnovane na lažnim podacima, ili je dogovaranjem protivno zakonu sa drugim učesnicima u postupku privatizacije ili preduzimanjem druge protivpravne radnje uticalo na tok postupka ili donošenje odluke organizacije nadležne za sprovođenje postupka privatizacije, odnosno službeno lice u organizaciji nadležnoj za sprovođenje postupka privatizacije koje je iskorišćavanjem svog položaja ili ovlašćenja, prekoračenjem granice svog ovlašćenja ili nevršenjem svoje dužnosti kršilo zakon ili druge propise o privatizaciji i time prouzrokovalo štetu kapitalu ili umanjilo imovinu koja je predmet privatizacije. Takođe, ukoliko su ova dela učinjena u vezi sa privatizacijom kapitala ili imovine čija procenjena vrednost prelazi 300 miliona dinara, Nacrtom zakona je predviđena kazna zatvora od jedne do deset godina;

4) zaključenje restriktivnog sporazuma - kojom je precizirano da će se kaznom zatvora od šest meseci do pet godina i novčanom kaznom sankcionisati lice koje u subjektu privrednog poslovanja zaključi restriktivni sporazum pri tom kršeći propise o zaštiti konkurencije.

Takođe, za razliku od važećeg zakona, odredbama Nacrta zakona predviđeno je i svrstavanje u dela koja se odnose na krivična dela protiv privrede i sledećih krivičnih dela:

1) prevara u osiguranju - kojim se precizira da će lice biti kažnjeno zatvorom od tri meseca do tri godine ukoliko u nameri da od osiguravajućeg društva naplati osiguranu sumu, uništi, ošteti ili sakrije osiguranu stvar, pa zatim prijavi štetu, odnosno lice koje u nameri da od osiguravajućeg društva naplati osiguranu sumu za slučaj telesnog oštećenja, telesne povrede ili narušenja zdravlja, prouzrokuje sebi takvo oštećenje, povredu ili narušenje zdravlja, pa zatim podnese zahtev osiguravajućem društvu. Takođe, ukoliko je ovim delom pribavljena imovinska korist ili je naneta šteta koja prelazi iznos od 450.000 dinara, odnosno 1.500.000 dinara, odredbama Nacrta zakona je predviđena kazna zatvora od jedne do osam godina, odnosno dve do deset godina;

2) pronevera u obavljanju privredne delatnosti - kojim se precizira da će lice biti kažnjeno zatvorom od tri meseca do pet godina ukoliko sebi ili drugom pribavi protivpravnu imovinsku korist prisvajanjem novca, hartija od vrednosti ili drugih pokretnih stvari koje su mu poverene na radu u subjektu privrednog poslovanja ili drugom pravnom licu, odnosno da će se učinilac sankcionisati kaznom od jedne do osam godina zatvora ukoliko je pribavio imovinsku korist u iznosu koji prelazi 450.000 dinara ili kaznom od dve do dvanaest godina zatvora ukoliko je pribavio imovinsku korist u iznosu koji prelazi 1.500.000 dinara;

3) primanje mita u obavljanju privredne delatnosti - kojim se precizira da će lice biti kažnjeno zatvorom od jedne do osam godina ukoliko pri obavljanju privredne delatnosti za sebe ili drugog, zahteva ili primi poklon ili drugu korist, odnosno obećanje poklona ili druge koristi da zaključi ugovor ili postigne poslovni dogovor ili kršenjem drugih dužnosti u obavljanju privredne delatnosti prouzrokuje štetu ili korist subjekta privrednog poslovanja ili drugog pravnog lica za koje ili u kojem radi;

4) davanje mita u obavljanju privredne delatnosti - kojim se precizira da će lice biti kažnjeno zatvorom od tri meseca do tri godine ukoliko učini, ponudi ili obeća poklon ili drugu korist licu da pri obavljanju privredne delatnosti, za sebe ili drugog, zaključi ugovor ili postigne poslovni dogovor na štetu ili u korist subjekta privrednog poslovanja ili drugog pravnog lica za koje ili u kojem radi ili lica koje posreduje pri ovakvom davanju poklona ili druge koristi.

Bitna izmena važećeg zakona odnosi se i na brisanje sledećih krivičnih dela protiv privrede:

1) izdavanje čeka i korišćenje platnih kartica bez pokrića;

2) zloupotreba monopolističkog položaja;

3) zloupotreba ovlašćenja u privredi i

4) narušavanje poslovnog ugleda i kreditne sposobnosti.

Nacrtom zakona dopunjuje se i odredba koja se odnosi na krivično delo ugrožavanja bezbednosti vazdušnog saobraćaja nasiljem kojom se sankcioniše pretnja da će se delo izvršiti.

Odredbama Nacrta zakona predviđeno je i preciznije definisanje krivičnog dela pravljenja, nabavljanja i davanja drugom sredstava za izvršenje krivičnih dela protiv bezbednosti računarskih podataka. Naime, precizira se da će lice koje proizvodi, prodaje, nabavlja radi upotrebe, uvozi ili distribuira, odnosno na drugi način stavlja na raspolaganje uređaje i računarske podatke koji mogu biti upotrebljeni za izvršenje krivičnog dela protiv bezbednosti računarskih podataka - biti sankcionisano kaznom zatvora u trajanju od šest meseci do tri godine, odnosno da će biti sankcionisano novčanom kaznom ili kaznom zatvora do jedne godine ukoliko poseduje navedena sredstva i ima nameru da ih upotrebi.

Značajna izmena predviđena Nacrtom zakona odnosi se i na krivično delo zločina protiv čovečnosti kojom se radnja izvršenja zločina protiv čovečnosti izričito proširuje i na prisilne nestanke.

Konačno, u prelaznim i završnim odredbama predviđeno je da odredbe Nacrta zakona stupaju na snagu danom isteka šest meseci od dana objavljivanja u "Sl. glasniku RS". 

Izvor: Redakcija, Dragana Aleksić, 19.11.2015.